Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну думу України, матеріальне забезпечення Державних радників України, фонд заробітної плати та чисельність апарату Державних радників України          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 544/92 ( 544/92 ) від 27.10.92 )
      Про затвердження Положення про Державну думу
      України, матеріальне забезпечення Державних
      радників України, фонд заробітної плати та
     чисельність апарату Державних радників України
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
   N 64/92-рп від 21.04.92 )
   1. Затвердити Положення про Державну думу України (додаток
N 1).
   2. Встановити посадові оклади Державним радникам України в
розмірі 17 мінімальних заробітних плат. Організаційне та інше
забезпечення здійснювати за рівнем Віце-прем'єр-міністра.
   3. Члени Державної думи України, крім голів Колегій та їх
заступників, одержують компенсацію за роботу в складі Державної
думи у розмірі двох мінімальних заробітних плат.
   4. Встановити загальну граничну чисельність та місячний фонд
заробітної плати апарату Державного радника України:
   з питань економічної політики - 42 чол. (160 тис. крб.);
   з питань науково-технічної політики - 37 чол. (145 тис.крб.);
   з питань гуманітарної політики - 30 чол. (105 тис. крб.);
   з питань правової політики - 30 чол. (105 тис. крб.).
   5. Затвердити перелік посад та шкалу співвідношень посадових
окладів працівників апарату Державних радників України (додаток
N 2).
   6. Надати право Державним радникам України приймати на роботу
вчених і висококваліфікованих фахівців на посади  державних
експертів та консультантів з підвищеним рівнем заробітної плати на
контрактній основі в межах встановленого фонду заробітної плати.
   Преміювання, доплати за вчений ступінь, знання іноземної
мови, надання матеріальної допомоги працівникам апарату здійснюють
Державні радники України відповідно до  постанови  Кабінету
Міністрів України "Про умови оплати праці працівників апарату
органів державного  управління" від 9 січня 1992 року N 10
( 10-92-п ).
   7. Встановити, що фонд Державних радників України  на
виконання наукових робіт та експертизу проектів створюється в
межах коштів, передбачених на ці цілі Кабінетом Міністрів України.
   8. Забезпечення апарату Державних радників України технічними
засобами, а також побутове і медичне  обслуговування  його
працівників покласти на Секретаріат Кабінету Міністрів України.
   9. Секретаріату Кабінету Міністрів України вирішити питання
про розміщення Державної думи України та апарату  Державних
радників України в приміщенні Кабінету Міністрів України, повністю
звільнивши для цих цілей п'ятий поверх Урядового будинку.
   10. Передати у відання Колегії з питань економічної політики
Державної думи Національний інститут  економічних  програм,
підпорядкований нині Держекономраді Кабінету Міністрів України.
   11. Розпорядження набуває чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 6 березня 1992 року
   N 37/92-рп
                            Додаток N 1
                      Затверджено
                 Розпорядженням Президента України
                 від 6 березня 1992 р. N 37
 
              Положення
          про Державну думу України
            Загальні положення
   1. Державна дума України є постійно діючим консультативним
органом у системі державної виконавчої влади. ( Пункт 1 в
редакції Розпорядження Президента N 64/92-рп від 21.04.92 )
   2. У своїй діяльності Державна дума України  керується
Конституцією і законами України, указами та  розпорядженнями
Президента України, а також цим Положенням.
   3. Головою Державної думи України є Президент  України,
заступником Голови - Прем'єр-міністр України.
       Основні завдання Державної думи України
   4. Основними завданнями Державної думи України є:
   розробка та обгрунтування стратегії цілісної  державної
соціально-економічної, гуманітарної, науково-технічної та правової
політики в умовах розвитку ринкових відносин  і  побудови
демократичної правової держави;
   розробка  механізмів  реалізації  стратегії  розвитку
відповідних сфер суспільного і державного життя,  підготовка
відповідних проектів програм  для  розгляду  і  затвердження
Президентом України, а також аналіз процесу їх здійснення; 
( Абзац третій пункту 4 в редакції  Розпорядження Президента
N 64/92-рп від 21.04.92 )
   розробка   основних   напрямів   внутрішньої   та
зовнішньоекономічної політики України, а також пропозицій щодо
розвитку її ресурсного,  економічного,  науково-технічного  і
оборонного потенціалу; ( Абзац четвертий пункту 4 в редакції
Розпорядження Президента N 64/92-рп від 21.04.92 )
   експертиза проектів законів,  підготовлених  Президентом
України і Кабінетом Міністрів України в порядку здійснення ними
законодавчої ініціативи, а також проектів указів  Президента
України і постанов Кабінету Міністрів України з найважливіших
питань;
   визначення шляхів удосконалення системи органів державної
виконавчої влади, підготовка пропозицій для Президента України і
Прем'єр-міністра України щодо  підвищення  ефективності  її
функціонування;
   координація діяльності органів державної виконавчої влади,
господарських і соціально-культурних структур щодо  розробки
державних програм з економічних, гуманітарних, науково-технічних і
правових питань;
   вироблення правової політики, організація розробки наукових
концепцій, проектів законодавчих актів з найважливіших питань
розвитку суспільства і держави, здійснення з цих питань взаємодії
між органами законодавчої та виконавчої влади України;
   координація наукових досліджень  з  питань  економіки,
науково-технічного, соціально-культурного та державно-правового
розвитку;
   залучення до виконання завдань Державної думи  України
провідних вітчизняних і зарубіжних учених, висококваліфікованих
працівників різних сфер економічної, соціально-культурної  та
державної діяльності.
       Склад і структура Державної думи України
   5. До складу Державної думи України входять провідні фахівці
з відповідних питань державного і суспільного розвитку.
   6. Державна дума України складається з Голови Державної думи,
заступника Голови Державної думи, чотирьох Державних радників та 
62 членів Думи, об'єднаних за професійним принципом у чотири
Колегії:
   - з питань економічної політики (21 член Державної думи);
   - з питань науково-технічної політики (15 членів Державної
думи);
   - з питань гуманітарної політики (13 членів Державної думи);
   - з питань правової політики (13 членів Державної думи).
   7. Керівництво Колегіями здійснюють голови Колегій - Державні
радники України.
   8. Персональний склад Колегій Державної  думи  України
затверджується Президентом України.
   9. До участі в засіданнях Думи та її Колегій  можуть
залучатися з правом дорадчого голосу міністри, керівники інших
органів державної виконавчої влади, відповідальні  працівники
народногосподарських структур.
           Державний радник України
   10. Державний радник України призначається і звільняється з
посади указом Президента України.
   11. Державний радник України:
   очолює і організовує роботу відповідної Колегії Державної
думи України;
   вносить на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо стратегії та механізмів  здійснення
державної політики у відповідних сферах;
   здійснює координацію діяльності членів Колегії Державної
думи, а за дорученням Президента України - органів державної
виконавчої влади та наукових установ щодо вироблення і реалізації
державної політики у відповідних сферах;
   за дорученням Президента України здійснює інші функції.
   12. Державний радник України має право:
   вносити пропозиції до порядку денного засідань Державної думи
України;
   доручити членам Колегії Державної думи, відповідним органам
державної виконавчої влади підготовку матеріалів для розгляду на
засіданнях Колегій Державної думи;
   формувати координаційні плани науково-дослідних робіт за
напрямами діяльності Колегії; залучати на контрактній основі до
аналітичної роботи та розробки найважливіших питань учених,
фахівців, включаючи іноземних спеціалістів;
   брати участь в засіданнях Кабінету Міністрів України, інших
центральних органів державної виконавчої влади;
   призначати експертні комісії для проведення  експертизи
проектів рішень та програм урядових структур з питань, віднесених
до відання Колегії;
   готувати проекти указів та розпоряджень Президента України, а
також постанов Кабінету Міністрів України з найважливіших питань;
   приймати рішення про проведення нарад, конференцій  та
симпозіумів з залученням керівників підприємств, установ  та
організацій, науковців, представників органів державної виконавчої
влади для обговорення найважливіших питань розвитку суспільства і
держави;
   встановлювати для вирішення завдань, що  стоять  перед
Колегією, зв'язки з органами, установами та організаціями інших
держав;
   проводити за дорученням Президента України переговори з
представниками зарубіжних держав;
   вирішувати в межах виділених коштів питання про замовлення
наукових досліджень;
   приймати рішення про відрядження фахівців для  вивчення
зарубіжного досвіду та навчання в межах коштів, що виділяються для
цього Колегії.
   13. При Державному раднику України створюється  апарат
Державного радника України. Структура і штат апарату, а також
кошторис видатків на його утримання затверджується Державним
радником України в межах виділених коштів.
   Прийом на роботу в апарат здійснюється Державним радником
України на контрактній основі і оформляється в установленому
порядку.
   14. Із числа членів Державної думи України голови Колегій
призначають своїх заступників, які працюють на постійній основі.
   Заступник голови Колегії:
   здійснює функції згідно з розподілом обов'язків, визначених
головою Колегії;
   проводить засідання Колегії та виконує функції голови Колегії
на період його відсутності.
          Члени Державної думи України
   15. Члени Державної думи України:
   призначаються та звільняються Президентом України за поданням
Державного радника України;
   беруть участь в засіданнях Державної думи та її Колегій;
   готують питання для розгляду на засіданнях Державної думи і
Колегій;
   вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Колегії;
   за погодженням з  Державним  радником  України  вносять
пропозиції до державних органів, установ та організацій щодо
реалізації рішень Державної думи та її Колегій, за погодженням з
відповідними органами державної виконавчої влади  координують
роботу по реалізації рішень Державної думи та її Колегій. ( Абзац
шостий пункту 15 в редакції Розпорядження Президента N 64/92-рп
від 21.04.92 )
   16. Члени Державної думи України мають право:
   брати участь в засіданнях відповідних органів державної
виконавчої влади;
   безперешкодно і безкоштовно одержувати  для  службового
користування необхідні інформаційно-аналітичні та інші матеріали
від органів державної статистики, міністерств, відомств  та
наукових установ.
       Організація діяльності та фінансування
           Державної думи України
 
   17. Основними формами діяльності Державної думи України є
пленарні засідання і засідання Колегій.
   Участь членів Державної думи України в пленарних засіданнях і
засіданнях Колегій є персональною, заміна їх іншими особами не
допускається.
   18. Пленарні засідання Державної думи України проводяться не
менше одного разу в квартал. Засідання Колегій - в  міру
необхідності, але не менше одного разу на місяць.
   19. Рішення Державної думи України та Колегій оформляються у
вигляді постанов та протокольних рішень з рекомендаціями та
пропозиціями, які є обов'язковими для розгляду  відповідними
органами державної виконавчої влади.
   20. Організаційне забезпечення діяльності Державної думи
України здійснюється Адміністрацією Президента України, а Колегій
- Державними радниками України.
   21. Фінансування діяльності  Державної  думи  України
передбачається окремою статтею в кошторисі видатків Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
   Матеріально-технічне  забезпечення  діяльності    Думи
здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
                        Додаток N 2
                    до Розпорядження Президента
                    України N 37 від 6 березня
                    1992 р.
               Перелік
       посад та шкал - співвідношень посадових
       окладів заступників голів колегій та
       працівників апарату Державних радників
               України
  ______________________________________________________________
  Перелік посад            Коефіцієнти співвідношень
                     посадових окладів до
                     мінімального розміру
                     заробітної плати
  ______________________________________________________________
  Заступник Голови Колегії          13 - 14
  Апарат Державного радника України
  Завідуючий відділом              12
  Державний експерт, заступник
  завідуючого відділом, керівник
  групи консультантів              11
  Експерт, науковий консультант,
  головний спеціаліст             8 - 10
  Завідуючий секретаріатом, помічник,
  радник                    8 - 9
  Провідний спеціаліст             7 - 8
  Спеціаліст I категорії           5,5 - 6,5
  Спеціаліст II категорії          4,5 - 5,5
  Спеціаліст                  4,5
  Старший інспектор             3,4 - 4,5
  Секретар Державного радника
  України                    4
  Інспектор-діловод             3,0 - 4,0
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка