Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану виконання заходів щодо реалізації Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
         АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
              Н А К А З
            15.11.2002 N 412/96
 
       Про затвердження плану виконання заходів
     щодо реалізації Концепції безпечного материнства
            на 2002-2005 роки
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15
жовтня 2002 року N 583-р ( 583-2002-р ) "Про затвердження заходів
щодо реалізації   Концепції   безпечного   материнства  на
2002-2005 роки"  з метою подальшого вдосконалення організації
акушерсько-гінекологічної  служби,  поліпшення  якості надання
акушерсько-гінекологічної  допомоги  та  підвищення  рівня
репродуктивного здоров'я населення Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  план  виконання  заходів  щодо реалізації
Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки (додається).
   2. Начальникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я України, директорам науково-дослідних установ Академії
медичних наук України, ректорам вищих медичних навчальних закладів
та закладів післядипломної освіти, Міністру охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я
обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення  Київської,   управління   охорони   здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій:
   2.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації
зазначеної Концепції.
   2.2. Подавати  інформацію  про  хід  виконання плану до
Управління організації медичної  допомоги  дітям  і  матерям
Міністерства охорони здоров'я України для узагальнення до 1
березня кожного року.
   3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям
узагальнену інформацію про хід виконання заходів щодо реалізації
Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки подавати до
Кабінету Міністрів України до 1 квітня наступного за звітним року.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я
України Гойду Н.Г. та віце-президента Академії медичних наук
України Зозулю Ю.П.
 
 Міністр
 охорони здоров'я України              В.Ф.Москаленко
 
 Президент
 Академії медичних наук України            О.Ф.Возіанов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я,
                   Академії медичних
                   наук України
                   15.11.2002 N 412/96
 
                ПЛАН
        виконання заходів щодо реалізації
         Концепції безпечного материнства
            на 2002-2005 роки
 
   Заходи щодо  реалізації  Концепції безпечного материнства
розроблено  Міністерством  охорони  здоров'я  на  виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 161-р
( 161-2002-р ) "Про затвердження Концепції безпечного материнства"
з метою протидії вкрай негативним тенденціям щодо погіршення стану
здоров'я жінок та новонароджених, які спостерігаються в Україні в
останні десятиліття на фоні демографічної кризової ситуації.
   На сьогодні в цілому у 70% жінок, що народжують, пологи мають
патологічний перебіг, а в деяких регіонах частка таких пологів
становить 80-90%. Рівень материнської смертності  в  Україні
перевищує середньоєвропейські показники у 2 - 2,5 разу і становить
за даними 2001 року 24,1 на 100 тис. живонароджених, значним також
залишається рівень малюкової смертності. Все актуальнішими стають
проблеми невиношування вагітності, вродженої патології, зростає
кількість безплідних шлюбів та відсоток народження недоношених і
незрілих дітей, виходжування яких потребує значних матеріальних
витрат.
   Зазначений документ  має  забезпечити  вирішення  завдань
Концепції безпечного материнства, поліпшити правові, соціальні,
медичні механізми захисту здоров'я жінок і новонароджених, рівень
надання  їм  медичної  допомоги,  сприяти  зниженню  рівня
захворюваності  та  смертності  матерів  і  дітей,  дитячої
інвалідності,  обумовленої,  зокрема,  вродженою  патологією.
Виконання заходів щодо реалізації Концепції безпечного материнства
передбачає здійснення конкретних заходів за напрямками:
   - удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони
здоров'я матерів і дітей,
   - розробка та впровадження сучасних організаційно-методичних
засад діяльності окремих підрозділів акушерсько-гінекологічної
служби,
   - удосконалення системи підготовки медичних та педагогічних
кадрів з питань репродуктивного здоров'я, підготовки молоді до
сімейного життя та відповідального батьківства,
   - проведення наукових досліджень з питань охорони здоров'я
матерів та дітей,
   - інформаційне забезпечення населення з питань збереження
репродуктивного здоров'я.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Пункти заходів щодо     |  Виконавці,  |Заходи Міністерства охорони здоров'я | Термін  |   Виконавці    |
|реалізації Концепції    |   термін    | та Академії медичних наук України  | виконання |           |
|безпечного материнства на  |  виконання   |   щодо реалізації Концепції    |      |           |
|2002-2005 роки,       |         |    безпечного материнства     |      |           |
|затверджених        |         |                   |      |           |
|розпорядженням КМУ     |         |                   |      |           |
|від 15.10.2002 р. N 583-р  |         |                   |      |           |
|( 583-2002-р )       |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|1. Внести в установленому  |         |                   |      |           |
|порядку пропозиції щодо:  |         |                   |      |           |
|              |         |                   |      |           |
|- приведення у відповідність|МОЗ, Мін'юст,   |Внести в установленому порядку зміни | 2003 р. |Управління організації|
|з рекомендаціями ВООЗ    |Держкомстат,   |до нормативно-правових актів,     |      |медичної допомоги   |
|нормативно-правових актів, |2003 рік;     |що стосуються визначення критеріїв  |      |дітям і матерям,   |
|що стосуються визначення  |         |життєздатності новонародженого    |      |Центр медичної    |
|критеріїв життєздатності  |         |                   |      |статистики,      |
|новонародженого;      |         |                   |      |юридичний відділ   |
|              |         |                   |      |МОЗ України      |
|              |         |                   |      |           |
|- проведення медичного   |МОЗ, Мін'юст,   |Розробити і подати до Кабінету    | III кв. |Управління організації|
|обстеження осіб, які    |2002 рік;     |Міністрів України проект постанови  | 2002 р. |медичної допомоги   |
|подали заяву про      |         |КМУ "Про порядок здійснення      |      |дітям і матерям,   |
|реєстрацію шлюбу;      |         |медичного обстеження осіб, які    |      |юридичний відділ   |
|              |         |подали заяву про реєстрацію шлюбу"  |      |МОЗ України      |
|              |         |                   |      |           |
|              |         |Розробити і затвердити перелік    | IV кв.  |Управління організації|
|              |         |видів медичного обстеження осіб,   | 2002 р. |медичної допомоги   |
|              |         |які подали заяву про реєстрацію    |      |дітям і матерям,   |
|              |         |шлюбу                 |      |юридичний відділ   |
|              |         |                   |      |МОЗ України      |
|              |         |                   |      |           |
|- посилення         |Держкомсім'я-   |Взяти участь у розробці пропозицій  | 2003 р. |Управління організації|
|відповідальності батьків  |молодь, МОН,   |щодо внесення змін і доповнень до   |      |медичної допомоги   |
|за здоров'я та виховання  |МОЗ, Мін'юст,   |нормативно-правових актів, що     |      |дітям і матерям,   |
|дітей            |2003 рік     |стосуються відповідальності батьків  |      |юридичний відділ   |
|              |         |за здоров'я дітей           |      |МОЗ України      |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|2. Внести у державну    |МОЗ,       |Розробити пропозиції і внести у    | 2003 р. |Управління організації|
|статистичну звітність зміни |Держкомстат,   |статистичну звітність зміни щодо   |      |медичної допомоги   |
|щодо показників стану    |2002-2004 роки  |показників стану здоров'я жінок та  |      |дітям і матерям,   |
|здоров'я жінок та дітей   |         |дітей                 |      |Центр медичної    |
|              |         |                   |      |статистики МОЗ України|
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|3. Розробити і запровадити |МОЗ, Академія   |Розробити і затвердити  стандарти  |  2003 р. |Управління організації|
|стандарти надання      |медичних наук,  |надання акушерсько-гінекологічної  |      |медичної допомоги   |
|акушерсько-гінекологічної  |Рада міністрів  |допомоги               |      |дітям і матерям МОЗ, |
|допомоги          |АР Крим, обласні, |                   |      |Інститут громадського |
|              |Київська і    |                   |      |здоров'я, ІПАГ    |
|              |Севастопольська  |                   |      |АМН України      |
|              |міські      |                   |      |           |
|              |держадміністрації,|Забезпечити їх впровадження в     | 2004-2005 |МОЗ АР Крим,     |
|              |2003 рік     |практику роботи            |  роки  |управління охорони  |
|              |         |акушерсько-гінекологічної       |      |здоров'я обласних,  |
|              |         |служби                |      |Севастопольської,   |
|              |         |                   |      |Головного управління |
|              |         |                   |      |охорони здоров'я та  |
|              |         |                   |      |медичного забезпечення|
|              |         |                   |      |Київської міських   |
|              |         |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|4. Створити перинатальні  |МОЗ, Рада     |Розробити та затвердити        |  2003 р. |Управління організації|
|центри на базі родопомічних |міністрів АР   |методично-організаційні документи щодо|      |медичної допомоги   |
|та дитячих лікувальних   |Крим, обласні,  |створення і діяльності перинатальних |      |дітям і матерям    |
|закладів у кожному обласному|Київська і    |центрів                |      |МОЗ України      |
|центрі та в містах з    |Севастопольська  |                   |      |           |
|чисельністю населення    |міські      |Вжити заходів щодо вирішення питання | 2004-2005 |МОЗ АР Крим,     |
|100 тис. і більше      |держадміністрації,|про створення перинатальних центрів на|  роки  |управління охорони  |
|              |2003-2004 роки  |базі родопомічних та дитячих     |      |здоров'я обласних,  |
|              |         |лікувальних закладів в обласних    |      |Севастопольської,   |
|              |         |центрах і містах з чисельністю    |      |Головного управління |
|              |         |населення 100 тис. і більше      |      |охорони здоров'я та  |
|              |         |                   |      |медичного забезпечення|
|              |         |                   |      |Київської міських   |
|              |         |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|5. Вивчити питання щодо   |МОЗ, Академія   |Вивчити досвід роботи спеціалізованих |  2004 р. |Управління організації|
|створення спеціалізованої  |медичних наук,  |відділень (кабінетів) з проблем    |      |медичної допомоги   |
|служби з проблем порушення |Рада міністрів  |порушень репродуктивної функції жінок |      |дітям і матерям МОЗ, |
|репродуктивної функції жінок|АР Крим, обласні, |                   |      |ІПАГ АМН України   |
|              |Київська і    |                   |      |           |
|              |Севастопольська  |Вивчити розповсюдження в різних    |      |ІПАГ АМН України   |
|              |міські      |вікових групах жінок         |      |           |
|              |держадміністрації,|урогенітальних захворювань, в тому  |      |           |
|              |2004 рік     |числі захворювань, що передаються   |      |           |
|              |         |статевим шляхом            |      |           |
|              |         |                   |      |           |
|              |         |Розробити методично-організаційні   |      |ІПАГ АМН, Управління |
|              |         |документи щодо створення та      |      |організації медичної |
|              |         |діяльності спеціалізованої служби з  |      |допомоги дітям    |
|              |         |проблем порушень репродуктивної    |      |і матерям МОЗ України |
|              |         |функції жінок             |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|6. Відновити роботу     |Рада міністрів АР |Забезпечити потреби жінок сільської  | Починаючи |МОЗ АР Крим,     |
|виїзних жіночих консультацій|Крим, обласні,  |місцевості у кваліфікованій      | з     |управління охорони  |
|для забезпечення потреб   |Київська і    |акушерсько-гінекологічної допомозі,  | 2003 р.  |здоров'я обласних,  |
|сільського населення у   |Севастопольська  |відновивши роботу виїзних жіночих   |      |Севастопольської,   |
|кваліфікованій медичній   |міські      |консультацій             |      |Головного управління |
|допомозі          |держадміністрації,|                   |      |охорони здоров'я та  |
|              |2003-2005 роки  |                   |      |медичного забезпечення|
|              |         |                   |      |Київської міських   |
|              |         |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|7. Розробити і затвердити  |МОЗ, Академія   |Розробити і затвердити нормативні   | 2003-2004 |Управління організації|
|методичні рекомендації щодо |медичних наук,  |документи щодо сімейних пологових   |  роки  |медичної допомоги   |
|підготовки сімейних пар до |2003-2004 роки  |залів, методичні рекомендації щодо  |      |дітям і матерям МОЗ, |
|пологів та необхідності   |         |підготовки сімейних пар до виношування|      |ІПАГ АМН України   |
|грудного вигодовування   |         |вагітності, пологів та тривалого   |      |           |
|дитини           |         |грудного вигодовування        |      |           |
|              |         |                   |      |           |
|              |         |Розробити програму підготовки     | 2003-2004 |Управління організації|
|              |         |сімейних пар до виношування      |  роки  |медичної допомоги   |
|              |         |вагітності, пологів та грудного    |      |дітям і матерям    |
|              |         |вигодовування             |      |МОЗ України      |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|8. Забезпечити поширення  |МОЗ, Академія   |Продовжити роботу щодо поширення в  | 2003-2005 |Управління організації|
|досвіду роботи центрів   |медичних наук,  |акушерських стаціонарах практики   |  роки  |медичної допомоги   |
|лактації та підтримки    |Рада міністрів АР |раннього прикладання немовлят до   |      |дітям і матерям МОЗ, |
|грудного вигодовування, що |Крим, обласні   |грудей, спільного перебування матері |      |ІПАГ АМН України,   |
|діють в Україні, та     |Київська і    |і дитини               |      |МОЗ АР Крим,     |
|ініціативи ВООЗ ЮНІСЕФ   |Севастопольська  |                   |      |управління охорони  |
|"Лікарня, доброзичлива до  |міські      |                   |      |здоров'я обласних,  |
|дитини"           |держадміністрації,|                   |      |Севастопольської,   |
|              |2003-2005 роки  |                   |      |Головного управління |
|              |         |                   |      |охорони здоров'я та  |
|              |         |                   |      |медичного забезпечення|
|              |         |                   |      |Київської міських   |
|              |         |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
|              |         |                   |      |           |
|              |         |Продовжити роботу з акредитації    | 2002-2005 |Управління організації|
|              |         |пологових будинків (відділень)    |  роки  |медичної допомоги   |
|              |         |відповідно до критеріїв ВООЗ     |      |дітям і матерям МОЗ, |
|              |         |ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива     |      |ІПАГ АМН України   |
|              |         |до дитини"              |      |           |
|              |         |                   |      |           |
|              |         |Проводити щорічно всеукраїнській   | 2002-2005 |Управління організації|
|              |         |тиждень "Грудне вигодовування в    |  роки  |медичної допомоги   |
|              |         |Україні"               |      |дітям і матерям МОЗ, |
|              |         |                   |      |ІПАГ АМН України   |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|9. Забезпечити родопомічні |Рада міністрів АР |Забезпечити родопомічні заклади    | Починаючи |МОЗ АР Крим,     |
|заклади препаратами заліза |Крим, обласні,  |препаратами заліза для лікування   | з     |управління охорони  |
|для лікування вагітних з  |Київська і    |вагітних з тяжкими формами      | 2003 р.  |здоров'я обласних,  |
|тяжкими формами       |Севастопольська  |залізодефіцитної анемії        |      |Севастопольської,   |
|залізодефіцитної анемії   |міські      |                   |      |Головного управління |
|              |держадміністрації,|                   |      |охорони здоров'я та  |
|              |починаючи з    |                   |      |медичного забезпечення|
|              |2003 р.      |                   |      |Київської міських   |
|              |         |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|10. Забезпечити обстеження |Рада міністрів  |Забезпечити своєчасне обстеження   | Починаючи |МОЗ АР Крим,     |
|всіх новонароджених на   |АР Крим, обласні, |всіх новонароджених на генетично   | з     |управління охорони  |
|генетично обумовлені    |Київська і    |обумовлені захворювання з порушенням | 2003 р.  |здоров'я обласних,  |
|захворювання з порушенням  |Севастопольська  |обміну речовин (фенілкетонурія,    |      |Севастопольської,   |
|обміну речовин       |міські      |гіпотиреоз)              |      |Головного управління |
|(фенілкетонурія, гіпотиреоз)|держадміністрації,|Неухильно дотримуватись вимог наказу |      |охорони здоров'я та  |
|              |починаючи з    |МОЗ від 13.11.01 N 457 ( v0457282-01 )|      |медичного забезпечення|
|              |2003 року     |                   |      |Київської міських   |
|              |         |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|11. Розробити і затвердити |МОЗ, Академія   |Розробити і затвердити методичні   | 2003-2004 |ІПАГ АМН,       |
|методичні рекомендації з  |медичних наук,  |рекомендації з питань планування   |  роки  |Управління організації|
|питань планування сім'ї,  |2003-2004 роки  |сім'ї, безпечного материнства для   |      |медичної допомоги   |
|безпечного материнства для |         |спеціалістів первинної ланки     |      |дітям і матерям    |
|спеціалістів первинної ланки|         |надання медичної допомоги.      |      |МОЗ України      |
|надання медичної допомоги  |         |Підготувати та видати методичні    |      |           |
|              |         |рекомендації "Планування сім'ї та   |      |           |
|              |         |підготовка жінок до безпечного    |      |           |
|              |         |материнства"             |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|12. Розглянути можливість  |МОЗ,       |Розробити і внести в установленому  | 2004-2005 |Управління організації|
|введення до штату     |2004-2005 роки  |порядку пропозиції щодо введення до  |  роки  |медичної допомоги   |
|лікувально-профілактичних  |         |штату лікувально-профілактичних   |      |дітям і матерям,   |
|закладів, що надають    |         |закладів, що надають допомогу     |      |Головне управління  |
|допомогу вагітним жінкам,  |         |вагітним жінкам, посади психолога   |      |економіки МОЗ України |
|посади психолога      |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|13. Удосконалити програми  |МОН, МОЗ,     |Взяти участь в роботі щодо      | 2003-2004 |Управління організації|
|підготовки та перепідготовки|2003-2004 роки  |удосконалення програм підготовки   |  роки  |медичної допомоги   |
|педагогічних працівників за |         |та перепідготовки педагогічних    |      |дітям і матерям    |
|напрямами "Педагогічна   |         |працівників за напрямами "Педагогічна |      |МОЗ України      |
|освіта" та "Медицина з   |         |освіта" та "Медицина" з питань    |      |           |
|питань статевого виховання |         |статевого виховання молоді      |      |           |
|молоді"           |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|14. Розробити і включити до|МОН, Академія   |Взяти участь у розробці програми з  | 2003-2004 |Інститут громадського |
|навчальних планів закладів|педагогічних   |питань репродуктивного здоров'я,   |  роки  |здоров'я, Управління |
|післядипломної педагогічної |наук, МОЗ,    |планування  сім'ї,  охорони     |      |організації медичної |
|освіти програму з питань  |2003-2004 роки  |материнства і  дитинства,      |      |допомоги дітям і   |
|репродуктивого здоров'я,  |         |відповідального батьківства для    |      |матерям МОЗ України  |
|планування сім'ї, охорони  |         |внесення в навчальні плани закладів  |      |           |
|материнства і дитинства,  |         |післядипломної педагогічної освіти  |      |           |
|відповідального батьківства |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|15. Запровадити проведення в|МОН, Академія   |Взяти участь у розробці матеріалів з | 2003-2005 |Інститут громадського |
|навчальних закладах     |педагогічних   |питань впливу на здоров'я людини   |  роки  |здоров'я, Управління |
|I-IV рівнів акредитації   |наук, МОЗ,    |паління, алкоголізму, наркоманії,   |      |організації медичної |
|спеціальних лекторіїв з   |2003-2005 роки  |ВІЛ-інфекції, абортів, захворювань,  |      |допомоги дітям і   |
|медичних та правових знань з|         |що передаються статевим шляхом    |      |матерям, Головне   |
|проблем впливу на здоров'я |         |для проведення в навчальних      |      |управління організації|
|людини паління, алкоголізму,|         |закладах I-IV рівнів акредитації   |      |медичної допомоги   |
|наркоманії, ВІЛ-інфекції,  |         |лекторіїв з медичних та правових знань|      |населенню, Управління |
|абортів, захворювань, що  |         |                   |      |профілактики соціально|
|передаються статевим шляхом |         |                   |      |небезпечних хвороб,  |
|              |         |                   |      |СНІДу та формування  |
|              |         |                   |      |здорового способу   |
|              |         |                   |      |життя МОЗ України   |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|17. Розробити навчальні   |МОЗ, Академія   |Підготувати навчальний посібник з   | 2003-2004 |ІПАГ АМН України,   |
|програми з питань грудного |медичних наук,  |питань грудного вигодовування     |  роки  |Управління організації|
|вигодовування немовлят   |2003-2004 роки  |згідно з рекомендаціями ВООЗ.     |      |медичної допомоги   |
|згідно з рекомендаціями ВООЗ|         |Забезпечити підготовку лікарів    |      |дітям і матерям,   |
|для удосконалення підготовки|         |акушерів-гінекологів, неонатологів,  |      |Головне управління  |
|лікарів і середнього    |         |педіатрів, середнього медперсоналу  |      |освіти, науки та   |
|медперсоналу        |         |з питань грудного вигодовування    |      |інформаційно-     |
|              |         |згідно з рекомендаціями ВООЗ     |      |аналітичного     |
|              |         |                   |      |забезпечення МОЗ   |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|18. Розробити методичні   |МОЗ, Академія   |Розробити методичні рекомендації   | 2004-2005 |ІПАГ АМН України,   |
|рекомендації щодо      |медичних наук,  |щодо профілактики, діагностики та   |  роки  |Управління організації|
|профілактики, діагностики та|2004-2005 роки  |лікування основних видів       |      |медичної допомоги   |
|лікування основних видів  |         |акушерської патології         |      |дітям і матерям МОЗ  |
|акушерської патології    |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|19. Розробити і запровадити |МОЗ, Академія   |Розробити і запровадити        | 2004-2005 |ІПАГ АМН України,   |
|комп'ютерну програму    |медичних наук,  |комп'ютерну програму         |  роки  |Управління організації|
|моніторингу патології плоду |Рада міністрів  |пренатального моніторингу       |      |медичної допомоги   |
|та проведення профілактичних|Автономної    |вроджених вад центральної       |      |дітям і матерям МОЗ  |
|оглядів з метою діагностики |Республіки    |нервової, сечо-видільної та      |      |           |
|передпухлинних і пухлинних |Крим, обласні,  |серцево-судинної систем у плода    |      |           |
|захворювань жіночих статевих|Київська і    |                   |      |           |
|органів           |Севастопольська  |Розробити і запровадити        | 2004-2005 |Інститут онкології  |
|              |міські      |комп'ютерну програму моніторингу   |  роки  |АМН України,     |
|              |держадміністрації,|проведення профілактичних оглядів   |      |Управління організації|
|              |2004-2005 роки  |жінок з метою діагностики       |      |медичної допомоги   |
|              |         |передпухлинних і пухлинних      |      |дітям і матерям МОЗ  |
|              |         |захворювань жіночих статевих     |      |           |
|              |         |органів                |      |           |
|              |         |                   |      |           |
|              |         |Розробити критерії прогнозування   | 2004-2005 |ІПАГ,         |
|              |         |розвитку та ранньої діагностики у   |  роки  |Інститут онкології  |
|              |         |жінок з поєднаними дисгормональними  |      |АМН України      |
|              |         |захворюваннями молочної та щитовидної |      |           |
|              |         |залоз гіперпроліферативних процесів  |      |           |
|              |         |ендо- та міометрію в різні вікові   |      |           |
|              |         |періоди                |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|20. Провести наукові    |Академія     |Провести аналіз роботи з питань    | 2004-2005 |ІПАГ АМН України   |
|дослідження щодо      |медичних наук,  |діагностики та лікування       |  роки  |           |
|удосконалення організації  |МОЗ,       |неплідності шлюбних пар в       |      |           |
|діагностики та лікування  |2004-2005 роки  |обласних центрах та м.м. Києві і   |      |           |
|безпліддя          |         |Севастополі, розробити методичні   |      |           |
|              |         |рекомендації             |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|21. Провести вибіркове   |Держкомстат,   |Взяти участь у підготовці       | 2002-2003 |Управління організації|
|медико-соціальне дослідження|МОЗ, Академія   |рекомендацій для медичних       |  роки  |медичної допомоги   |
|з питань захворюваності на |медичних наук,  |працівників за результатами медико-  |      |дітям і матерям МОЗ, |
|анемію серед жінок     |2002-2003 роки  |соціального дослідження щодо     |      |ІПАГ АМН України   |
|дітородного віку та дітей до|         |захворюваності на анемію серед    |      |           |
|трьох років. За підсумками |         |жінок дітородного віку та дітей до  |      |           |
|дослідження підготувати   |         |трьох років              |      |           |
|відповідні рекомендації   |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|22. Забезпечувати підготовку|Держкомсім'я-   |Взяти участь у підготовці       | 2003-2004 |Управління організації|
|і випуск інформаційних   |молодь, МОЗ,   |інформаційних матеріалів з питань   |  роки  |медичної допомоги   |
|матеріалів з питань     |МОН, Академія   |підготовки молоді до подружнього   |      |дітям і матерям,   |
|підготовки молоді до    |медичних наук,  |життя, планування сім'ї, безпечного  |      |Інститут громадського |
|подружнього життя,     |Академія     |материнства та відповідального    |      |здоров'я,       |
|планування сім'ї,      |педагогічних   |батьківства, здорового способу    |      |ІПАГ АМН України   |
|безпечного материнства   |наук,       |життя, запобігання захворюванням,   |      |           |
|та відповідального     |2003-2004 роки  |що передаються статевим шляхом    |      |           |
|батьківства, здорового   |         |                   |      |           |
|способу життя, запобігання |         |                   |      |           |
|захворюванням, що      |         |                   |      |           |
|передаються статевим    |         |                   |      |           |
|шляхом           |         |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|23. Забезпечити видання   |Держкомстат,   |Надавати інформаційні матеріали з   | Один раз |Центр медичної    |
|статистичного збірника   |МОН, МОЗ,     |питань охорони здоров'я жінок і    | на 2   |статистики МОЗ України|
|"Діти, жінки та сім'я в   |Держкомсім'я-   |дітей для статистичного збірника   | роки,   |           |
|Україні"          |молодь,      |"Діти, жінки та сім'я в Україні"   | починаючи |           |
|              |один раз на 2   |                   | з 2002 р. |           |
|              |роки,       |                   |      |           |
|              |починаючи з    |                   |      |           |
|              |2002 року     |                   |      |           |
|----------------------------+------------------+--------------------------------------+-----------+----------------------|
|24. Забезпечити висвітлення |МОЗ, МОН,     |Надавати інформаційні матеріали    | Постійно |Управління організації|
|в засобах масової інформації|Держкомсім'я-   |для засобів масової інформації про  |      |медичної допомоги   |
|стану здійснення заходів  |молодь,      |стан виконання заходів щодо      |      |дітям і матерям,   |
|              |Держкомінформ,  |реалізації Концепції безпечного    |      |Інститут громадського |
|              |Рада міністрів  |материнства              |      |здоров'я, МОЗ АР Крим,|
|              |Автономної    |                   |      |управління охорони  |
|              |Республіки Крим, |                   |      |здоров'я обласних,  |
|              |обласні,     |                   |      |Севастопольської,   |
|              |Київська і    |                   |      |Головного управління |
|              |Севастопольська  |                   |      |охорони здоров'я та  |
|              |міські      |                   |      |медичного забезпечення|
|              |держадміністрації,|                   |      |Київської міських   |
|              |постійно     |                   |      |державних       |
|              |         |                   |      |адміністрації     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям МОЗ України             Р.О.Моісеєнко
 
 Начальник
 лікувально-організаційного
 управління АМН України                В.П.Неділько
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка