Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу"

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

   д) для старших офіцерів: майорів (капітанів  3  рангу),
підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників
(капітанів 1 рангу) - до 55 років;
   е) для  вищих  офіцерів:  у  військових  званнях  від
генерал-майора (контр-адмірала) до генерала армії України включно
- до 60 років.
   2. Офіцери Збройних Сил  України  та  інших  військових
формувань,  які  мають  високу професійну підготовку, досвід
практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською
комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової
служби, на їх прохання  Міністром  оборони  України,  вищим
командуванням інших військових формувань можуть бути залишені на
військовій службі понад граничний вік до 5 років, а доктори наук і
професори - до 10 років.
   3. Військовослужбовці,  які  досягли  граничного  віку
перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас у
порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби
відповідними категоріями військовослужбовців.
   4. Військовослужбовці, у яких закінчився строк контракту і
які досягли граничного віку перебування на військовій службі,
можуть бути залишені на службі за їх бажанням після укладення
нового контракту на строк не більше 5 років, а в Службі безпеки
України - не більше 10 років.
   Стаття 23. Строки військової служби
   1. Строки військової служби для осіб офіцерського складу, які
перебувають на кадровій військовій службі, обмежуються граничним
віком перебування на військовій службі, встановленим статтею 22
цього Закону.
   2. Строки  військової  служби  в календарному обчисленні
встановлюються:
   а) для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову
службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, -
до 18 місяців;
   для матросів і старшин, які проходять строкову військову
службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового
забезпечення Військово-Морських Сил України, в морських частинах
інших військових формувань, - до 24 місяців;
   для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем підготовки спеціаліста або магістра, - до 12 місяців;
   б) для солдатів і матросів, сержантів і старшин з числа
військовослужбовців  строкової  військової  служби,  жінок  і
військовозобов'язаних,  прийнятих  на  військову  службу  за
контрактом, - не менше 3 років;
   в) для курсантів вищих військових навчальних закладів та
вищих навчальних закладів,  які  мають  військові  навчальні
підрозділи, - від 3 до 5 років;
   г) для прапорщиків і мічманів - не менше 5 років;
   д) для  офіцерів,  прийнятих  на  військову  службу  за
контрактом, - від 5 до 10 років;
   е) для офіцерів запасу, призваних на військову службу, - не
менше 2 років.
   3. Після закінчення строків військової служби, встановлених
пунктами "б" - "е" частини другої цієї статті, вона може бути
продовжена за новим контрактом на строк від 3 до 5 років щоразу до
досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
   4. Військовослужбовці строкової служби, прийняті на військову
службу солдатів і матросів, сержантів і старшин за контрактом, у
разі  розірвання  контракту  переводяться  на  становище
військовослужбовців строкової служби, якщо вони не вислужили
встановлені строки строкової військової служби, за  винятком
випадків, передбачених пунктом "ж" частини шостої статті 26 цього
Закону.
   Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової
         служби
   1. Початком проходження військової служби вважається:
   а) день прибуття до військового комісаріату для відправлення
у військову частину - для призовників і офіцерів, призваних із
запасу;
   б) день зарахування до списків особового складу військової
частини  (військового  закладу,  установи  тощо)  -  для
військовозобов'язаних і жінок, які вступають на військову службу
за контрактом;
   в) день призначення на посаду курсанта (слухача) вищого
військового  навчального  закладу,  військового  навчального
підрозділу вищого навчального закладу - для  громадян,  які
добровільно вступають на військову службу;
   г) день призначення на посаду - для громадян, які прийняті на
військову службу до Служби безпеки України.
   2. Закінченням проходження військової служби вважається день,
з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій
частині (військовому закладу, установі тощо) із списків особового
складу.
   3. Військовослужбовці  вважаються  такими,  які виконують
обов'язки військової служби:
   а) на шляху прямування на службу або із служби, під час
службових поїздок, повернення до місця служби;
   б) на території військової частини або в іншому місці роботи
(занять) протягом робочого (учбового) часу, включаючи і перерви,
установлені розпорядком (розкладом занять);
   в) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідало
обов'язкам військовослужбовця або він був направлений туди за
наказом відповідного командира (начальника);
   г) при виконанні державних або громадських обов'язків, якщо
навіть ці обов'язки і не були пов'язані з військовою службою;
   д) при виконанні обов'язку по врятуванню людського життя,
охороні державної, комунальної власності і приватної власності,
підтриманню військової дисципліни та охороні правопорядку.
   Стаття 25. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського
         складу
   1. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу
проводиться у вищих військових навчальних закладах та вищих
навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи.
   2. Порядок проведення підготовки громадян на посади осіб
офіцерського складу у вищих військових навчальних закладах та
вищих  навчальних  закладах,  які  мають військові навчальні
підрозділи, визначається і затверджується Міністерством оборони
України та Міністерством освіти України.
   Зарахування громадян до вищих військових навчальних закладів
та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні
підрозділи, провадиться на добровільних засадах відповідно до
особистих заяв на умовах, визначених контрактом.
   З курсантом, якому виповнилося 18 років, а також слухачем
після закінчення першого курсу вищого військового навчального
закладу укладається контракт щодо проходження підготовки на посади
осіб офіцерського складу. Однією з умов контракту є зобов'язання
курсанта (слухача) про подальше проходження військової служби на
посадах осіб офіцерського складу протягом 5 років після закінчення
вищого навчального закладу.
   Громадяни, які прийняті на військову службу і навчаються у
вищих  військових  навчальних  закладах або вищих навчальних
закладах, де є військові навчальні підрозділи, і не мають звань
прапорщиків або мічманів та офіцерського складу, є курсантами, а
ті, які мають такі звання, - слухачами.
   3. Курсантам, які не мали військового звання до вступу до
вищого  військового  навчального  закладу, вищого навчального
закладу, який має  військовий  навчальний  підрозділ,  після
зарахування на навчання присвоюється військове звання рядового чи
матроса.  За  військовослужбовцями  та  військовозобов'язаними
зберігаються військові звання, присвоєні до їх вступу у вищий
навчальний заклад.
   4. Випускникам вищих військових навчальних закладів, вищих
навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи,
присвоюються військові звання згідно з положеннями про проходження
військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.
   5. Курсанти,  які  проходять  підготовку на посади осіб
офіцерського складу, у разі дострокового розірвання контракту
через   небажання   продовжувати   навчання   або  через
недисциплінованість та у разі відмови від подальшого проходження
військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення
вищого навчального закладу відшкодовують Міністерству оборони
України та іншим військовим формуванням витрати, пов'язані з їх
навчанням і утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до
порядку і норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі
відмови добровільного відшкодування витрат таке відшкодування
здійснюється у судовому порядку.
   6. Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових
навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають
військові навчальні підрозділи (за винятком відрахування за станом
здоров'я), направляються у військові частини для  подальшого
проходження  військової  служби,  якщо  вони  не  вислужили
встановленого строку строкової військової служби.
   При цьому в строк військової служби  військовослужбовцям
зараховується:
   тривалість строкової військової служби до вступу у вищі
військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають
військові навчальні підрозділи;
   тривалість військової служби за контрактом до вступу у вищі
військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають
військові  навчальні  підрозділи,  із  розрахунку два місяці
військової  служби  за  контрактом за один місяць строкової
військової служби;
   тривалість військової служби під час навчання  у  вищих
військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які
мають військові навчальні підрозділи, із розрахунку два місяці
служби (навчання) у зазначених військових навчальних закладах за
один місяць строкової військової служби.
   7. Курсанти жіночої статі, відраховані з вищих військових
навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають
військові навчальні підрозділи, звільняються з військової служби:
   якщо вони не мають військово-облікової спеціальності, - без
постановки на військовий облік;
   якщо вони  мають  військово-облікову  спеціальність, - з
зарахуванням в запас і направленням у військовий комісаріат за
місцем проживання для постановки на військовий облік.
   Стаття 26. Звільнення з військової служби
   1. Звільнення  військовослужбовців  з  військової  служби
здійснюється:
   а) в запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного
віку перебування військовозобов'язаних у запасі і за станом
здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;
   б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного
віку  перебування військовозобов'язаних у запасі або визнані
військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до
військової служби з виключенням з військового обліку.
   2. Звільнення із служби проводиться:
   а) військовослужбовців  строкової  служби,  які вислужили
встановлені строки;
   б) військовослужбовців, які проходять військову службу за
контрактом, - на підставах, передбачених частиною шостою цієї
статті;
   в) офіцерів, які проходять кадрову військову службу, - на
підставах, передбачених частиною сьомою цієї статті;
   г) офіцерів, призваних на військову службу із запасу, - після
закінчення строку служби. Достроково ці офіцери можуть бути
звільнені з військової служби за станом здоров'я, через сімейні
обставини або з інших поважних причин, а також у зв'язку з
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
   3. Військовослужбовці строкової служби звільняються із служби
достроково:
   а) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
   б) за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права
на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі
виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини першої
статті 18 цього Закону;
   в) у зв'язку із засудженням до позбавлення волі.
   4. У  разі  потреби  за  рішенням  Президента  України
військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили
встановлені строки, можуть бути затримані на службі на строк до
шести місяців.
   5. Військовослужбовці,  звільнені із строкової військової
служби в запас або у відставку, забезпечуються  відповідним
обмундируванням за переліком, встановленим Міністерством оборони
України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на
час  перебування  в  дорозі,  грошовою допомогою в розмірі,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Військовослужбовці строкової служби за їх бажанням можуть
бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.
   6. Контракт    припиняється    (розривається),    а
військовослужбовці,  які  проходять  службу  за  контрактом,
звільняються з військової служби:
   а) після закінчення строку контракту;
   б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування
на військовій службі;
   в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської  комісії  про непридатність або обмежену
придатність до військової служби;
   г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості
використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів;
   д) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України;
   е) за службовою невідповідністю;
   є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем;
   ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
командуванням;
   з) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили.
   7. Офіцери,  які  проходять  кадрову  військову  службу,
звільняються з військової служби:
   а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування
на військовій службі;
   б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської  комісії  про непридатність або обмежену
придатність до військової служби;
   в) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості
використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів;
   г) через сімейні обставини або з інших поважних причин,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
   д) за власним бажанням - офіцери у разі наявності в них
вислуги не менш як 5 років у календарному обчисленні;
   е) за службовою невідповідністю;
   є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили.
               Глава V
       ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ
   Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу
   1. Громадяни,  звільнені  з  військової служби, а також
звільнені від призову на строкову  військову  службу  (крім
виключених з військового обліку), зараховуються в запас.
   2. Запас поділяється на першу і другу категорії.
   До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які
проходили військову службу та одержали під час її проходження
військово-облікову спеціальність.
   До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які
не одержали військово-облікової спеціальності під час проходження
військової служби або не призивалися на військову службу чи
проходили  її  в  інженерно-технічних  частинах,  а  також
військовозобов'язані-жінки.
   Військовозобов'язані, зараховані в запас другої категорії, в
разі одержання під час перебування в запасі військово-облікової
спеціальності на навчальних зборах або за відповідною цивільною
професією переводяться до запасу першої категорії.
   3. Військовозобов'язані, переведені в  запас  за  станом
здоров'я без проходження військової служби, в разі визнання їх до
25 років придатними до військової служби, знову стають на облік як
призовники та підлягають призову на строкову військову службу на
загальних підставах.
   Стаття 28. Граничний вік перебування військовозобов'язаних у
         запасі. Розряди запасу
   1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди.
Розряди встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних, які
перебувають в запасі.
   Граничний вік  перебування  в  запасі другого розряду є
граничним віком перебування в запасі взагалі.
   2. Солдати і матроси, сержанти і старшини, прапорщики і
мічмани, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за
віком:
   а) у запасі першого розряду - до 35 років;
   б) у запасі другого розряду:
   солдати, матроси, сержанти і старшини - до 40 років;
   прапорщики і мічмани - до 50 років.
   3. Офіцери, які перебувають у запасі, поділяються на розряди
за віком:
   а) у запасі першого розряду:
   молодші офіцери - до 45 років;
   старші офіцери:
   майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до
50 років;
   полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;
   вищі офіцери - до 60 років;
   б) у запасі другого розряду:
   молодші офіцери - до 50 років;
   старші офіцери:
   майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до
55 років;
   полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;
   вищі офіцери - до 65 років.
   4. Військовозобов'язані-жінки незалежно від присвоєних їм
військових звань зараховуються до  запасу  другого  розряду.
Граничний  вік  перебування їх у запасі встановлюється: для
прапорщиків, мічманів і осіб офіцерського складу - 50 років, для
інших військовозобов'язаних-жінок - 45 років.
   Стаття 29. Проходження зборів
   1. Військовозобов'язані,  які  перебувають  у  запасі,
призиваються на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори.
   Права і обов'язки військовозобов'язаних, призваних на збори,
що випливають з умов військової служби, встановлюються  цим
Законом.
   2. Військовозобов'язані,  які  не мають військових звань
офіцерського  складу,  можуть  бути  призвані  військовими
комісаріатами на навчальні збори:
   першого розряду - до п'яти разів на строк до двох місяців
кожного разу;
   другого розряду - до трьох разів на строк до одного місяця
кожного разу.
   3. Особи  офіцерського  складу запасу, які не проходили
військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з
військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за
час перебування в запасі можуть бути призвані на навчальні збори:
   першого розряду - три рази на строк до двох місяців кожного
разу;
   другого розряду - два рази на строк до одного місяця кожного
разу.
   4. Час  і  строки  проведення   навчальних   зборів
військовозобов'язаних  визначаються  Міністром оборони України
відповідно до цього Закону.
   5. Військовозобов'язані у період між навчальними зборами за
планом Міністерства оборони України можуть залучатися на перевірні
збори на строк до 10 днів як без відриву від виробництва, так і з
відривом.
   6. Загальний строк зборів під час перебування в запасі не
може перевищувати 10 місяців. При цьому до загального строку
перебування на навчальних зборах зараховується і час перебування
на перевірних зборах.
   7. У разі прийняття Президентом України рішення про введення
в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а
також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної
екологічної ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на
спеціальні збори на строк не більше двох місяців.
   8. Призвані на збори військовозобов'язані  забезпечуються
коштами  і  матеріальними  засобами  у  порядку і розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
   9. За призваними на збори військовозобов'язаними зберігаються
на  весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх
проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній
заробіток.
   Якщо військовозобов'язаний  захворів  під  час  зборів і
продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце
роботи і посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової
непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога
відповідно до законодавства.
   10. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не
працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх
проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі
мінімальної заробітної плати за рахунок коштів  Міністерства
оборони України та інших військових формувань.
   Стаття 30. Звільнення від проходження навчальних зборів
   1. Від проходження навчальних зборів звільняються:
   а) працівники  Збройних Сил України та інших військових
формувань;
   б) працівники підприємств, установ і організацій цивільної
авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення і зайняті на
обслуговуванні та ремонті повітряних суден і аеродромної техніки,
а також працівники навчальних (авіаційних) закладів Товариства
сприяння обороні України;
   в) плаваючий склад суден морського і річкового транспорту та
суден рибної промисловості в період навігації;
   г) особи, які працюють у сільському господарстві, а також
зайняті на  підприємствах  з  ремонту  сільськогосподарської
техніки, - в період посівних і збиральних робіт;
   д)  педагогічний  склад  вищих,  професійно-технічних  і
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  навчальних  закладів
Товариства сприяння обороні України, - в період, коли в цих
закладах проводяться заняття;
   е) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою
формами навчання, які не навчаються за програмою офіцерів запасу,
- на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із
заочною формою навчання та такі, які здають іспити екстерном,
аспіранти і докторанти - в період екзаменаційних сесій;
   є) військовозобов'язані-жінки;
   ж) військовозобов'язані протягом року після звільнення в
запас;
   з) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років
або трьох і більше дітей віком до 16 років;
   и) військовозобов'язані у зв'язку з депутатською діяльністю;
   і) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної
влади, органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
організаціями і установами на період мобілізації та на воєнний
час;
   ї) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних
навчальних закладах;
   й) особи, які мають духовний сан і посаду в одній із
зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій.
   2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і
подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про
звільнення від проходження навчальних зборів приймається районним
(міським) військовим комісаріатом, де  вони  перебувають  на
військовому обліку.
   Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі
   Військовозобов'язаним, які пройшли навчальні збори і склали
заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту, можуть
бути присвоєні чергові військові звання в запасі у порядку,
встановленому положеннями про проходження  військової  служби
відповідними    категоріями    військовослужбовців    та
нормативно-правовими  актами  з  питань  військового  обліку
військовозобов'язаних.
   Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку
   Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування
в запасі, а також  визнані  військово-лікарськими  комісіями
непридатними до військової служби у воєнний час, виключаються з
військового обліку і переводяться у відставку.
               Глава VI
 
    ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ
   Стаття 33. Загальні правила військового обліку
   1. Усі  військовозобов'язані  та  призовники  підлягають
військовому обліку.
   2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та
проведенням  військового  обліку  військовозобов'язаних  і
призовників, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка