Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
            31.12.1997 N 382
 
     Про затвердження Гігієнічної класифікації праці
    за показниками шкідливості та небезпечності факторів
     виробничого середовища, важкості та напруженості
            трудового процесу
 
   Відповідно до  законів  України  "Про  охорону  праці"
( 2694-12 ),  "Про забезпечення санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ) та "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-вр ), доручень Кабінету
Міністрів України від 19.04.96 N інд. 33, 28.10.97 N 21643/97
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Гігієнічну класифікацію праці за показниками
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу (додається).
   2. Для проведення атестації робочих місць (до затвердження
окремим наказом МОЗ і Міністерства праці і соціальної політики)
застосовувати  Гігієнічну  класифікацію праці (за показниками
шкідливості і небезпечності факторів виробничого  середовища,
важкості та напруженості трудового процесу), затверджену МОЗ СРСР
від 12 серпня 1986 N 4137-86.
   3. Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного,
повітряного,  залізничного  транспорту,  міністерств  оборони,
внутрішніх справ, Національної гвардії, Служби безпеки і об'єктів,
що мають особливий режим роботи, головному лікарю Українського
центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України,
директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного  профілю,
ректорам  вищих  учбових  медичних  закладів  та  інститутів
удосконалення лікарів, керівникам міністерств, державних комітетів
та інших центральних органів виконавчої влади довести Гігієнічну
класифікацію праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів  виробничого  середовища,  важкості  та напруженості
трудового процесу до підприємств, установ, організацій.
   4. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Гігієнічну  класифікацію праці (за показниками шкідливості і
небезпечності факторів виробничого  середовища,  важкості  та
напруженості трудового процесу), затверджену МОЗ СРСР від 12
серпня 1986 N 4137-86, крім мети застосування її, визначеної у
п.2 цього наказу.
   5. Доручити Головному санепідуправлінню разом з Комітетом з
питань гігієнічного регламентування, Інститутом медицини праці АМН
розробку необхідних змін та доповнень до Гігієнічної класифікації
в міру затвердження нових нормативів та регламентів.
   6. Контроль за виконанням наказу прокласти на заступника
начальника Головного санепідуправління МОЗ України Медведєва В.І.
 
 Перший заступник Міністра,
 Головний державний
 санітарний лікар України              Л.С.Некрасова
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   31.12.1997 N 382
 
         ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
      за показниками шкідливості та небезпечності
      факторів виробничого середовища, важкості
        та напруженості трудового процесу
 
      1. Галузь застосування та загальні положення
   1.1. Документ розроблений у відповідності до законів України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного  благополуччя  населення"  ( 4004-12 ) та "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-вр ).
   1.2. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості
та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу (далі - Гігієнічна класифікація)
призначена для:
   - гігієнічної оцінки існуючих умов та характеру праці на
робочих місцях;
   - атестації робочих місць;
   - санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об'єктів;
   - санітарно-гігієнічної  паспортизації  стану  виробничих
підприємств;
   - встановлення  пріоритетності  в  проведенні  оздоровчих
заходів;
   - розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності;
   - створення  банку  даних  про  умови  праці  на рівні
підприємства, району, міста, регіону, країни.
   1.3. Застосування Гігієнічної класифікації з іншою метою
можливо виключно за погодженням з Міністерством охорони здоров'я
України.
   1.4. Гігієнічна  класифікація  заснована  на  принципі
диференціації умов праці в залежності від фактично визнаних рівнів
факторів виробничого середовища і трудового процесу в порівнянні з
санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами (далі -
гігієнічні нормативи), а також можливим впливом їх на стан
здоров'я працюючих.
   1.5. Робота  зі  збудниками  інфекційних  захворювань, з
речовинами, для яких повинно бути  виключеним  вдихання  та
потрапляння  на  шкіру  (протипухлинні  лікарські  засоби,
гормони-естрогени, наркотичні анальгетики), дає право віднесення
умов  праці  до  певного  класу  шкідливості  за потенційну
небезпечність.
   1.6. Гігієнічна класифікація умов праці  за  радіаційним
фактором (іонізуючі випромінювання) поширюється виключно на роботи
з індустріальними джерелами іонізуючих випромінювань. На роботи,
що виконуються на територіях, забруднених радіоактивними викидами
ЧАЕС, поширюються положення Закону України "Про  статус  та
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (1991 р.) з подальшими
змінами та доповненнями.
   1.7. Робота  в умовах перевищення гігієнічних нормативів
можлива при застосуванні засобів колективного та індивідуального
захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів
(захист часом).
            2. Основні поняття,
      що застосовуються в Гігієнічній класифікації
   2.1. УМОВИ ПРАЦІ - сукупність факторів виробничого середовища
та трудового процесу, які впливають на здоров'я та працездатність
людини в процесі її професійної діяльності.
   2.2. ШКІДЛИВИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР - чинник трудового процесу
та виробничого середовища, вплив якого на організм людини за умови
недотримання гігієнічних нормативів може стати причиною зниження
працездатності та погіршення здоров'я аж до появи професійного
захворювання.
   2.3. НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР - чинник трудового процесу
та виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних
умовах може призвести до травми або іншого раптового погіршення
здоров'я.
   2.4. ВАЖКІСТЬ (ТЯЖКІСТЬ) ПРАЦІ - характеристика трудової
діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м'язів
і  відображає  фізіологічні  витрати  внаслідок  фізичного
навантаження.
   2.5. НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ - характеристика трудового процесу,
що відображає переважне навантаження на  центральну  нервову
систему.
   2.6. БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ - умови праці, за яких вплив
шкідливих і небезпечних  виробничих  факторів  на  працюючих
виключений або їх рівні не перевищують гігієнічні нормативи.
         3. Класи умов праці за ступенем
          шкідливості та небезпечності
   Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці
розподіляються на 4 класи:
   1 клас - ОПТИМАЛЬНІ умови праці - такі умови, при яких
зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови
для підтримування високого рівня  працездатності.
   Оптимальні гігієнічні   нормативи  виробничих  факторів
встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового
процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі
умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища
не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.
   2 клас - ДОПУСТИМІ умови праці - характеризуються такими
рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які
не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих
місць,  а  можливі  зміни  функціонального  стану  організму
відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку
наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан
здоров'я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому
періоді.
   3 клас - ШКІДЛИВІ умови праці - характеризуються наявністю
шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи
і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або
його потомство.
   Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних
нормативів та вираженості змін в організмі працюючих поділяються
на 4 ступені:
   1 ступінь (3.1) - умови праці, що характеризуються такими
відхиленнями від гігієнічних нормативів,  які,  як  правило,
викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних
коливань та найчастіше сприяють зростанню  захворюваності  з
тимчасовою втратою працездатності;
   2 ступінь (3.2) - умови праці, що характеризуються такими
рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які
здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у
більшості  випадків до зростання захворюваності з тимчасовою
втратою  працездатності,  підвищення   частоти   загальної
захворюваності,  появи  окремих  ознак  професійної патології
(передпатології);
   3 ступінь (3.3) - умови праці, що характеризуються такими
рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового
процесу, які призводять до підвищення рівнів захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності та розвитку,  як  правило,
початкових стадій професійних захворювань;
   4 ступінь (3.4) - умови праці, що характеризуються такими
рівнями факторів виробничого середовища, які здатні призводити до
розвитку виражених  форм  професійних  захворювань,  значного
зростання  хронічної  патології  та  рівнів захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності.
   4 клас  -  НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) - умови праці, що
характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища,
вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює
високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень,
отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.
                             Таблиця 1
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
    в залежності від вмісту шкідливих речовин у повітрі
       робочої зони (перевищення ГДК, разів)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактор виробничого  |           Клас умов праці           |        |
| середовища (шкідливі |----------------------------------------------------------|        |
|   речовини)    |Допустимий|          Шкідливий - 3        |  Небезпечний |
|            |  2   |-----------------------------------------------| (екстремальн.) |
|            |     | 1 ступ.| 2 ступ. | 3 ступ. |  4 ступ.  |    4    |
|            |     |  3.1  |  3.2  |  3.3  |   3.4   |        |
|            |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Шкідливі речовини   | <= ГДК  |1.1 - 3.0| 3.1 - 6.0 | 6.1 - 10.0| 10.1 - 20.0 |   > 20   |
| за винятком      |     |     |      |      |       |        |
| перерахованих нижче  |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Речовини з      | <= ГДК  |     | 1.1 - 3.0 | 3.1 - 6.0 | 6.1 - 10.0 |   > 10*   |
| гостроспрямованим   |     |     |      |      |       |        |
| механізмом дії    |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Алергени       | <= ГДК  |     | 1.1 - 3.0 | 3.1 - 10.0|  > 10.0  |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Канцерогени      | <= ГДК  |1.1 - 3.0| 3.1 - 6.0 | 6.1 - 10.0|  > 10.0  |        |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| Протипухлинні     |                                      |
| лікарські засоби,   |                                      |
| гормони (естрогени)** |                                      |
|-----------------------|               * * * *                   |
| Наркотичні      |                                      |
| анальгетики***    |                                      |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| Метали, оксиди металів| <= ГДК  |1.1 - 3.0| 3.1 - 10.0|10.1 - 20.0|  > 20.0  |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Аерозолі переважно  | <= ГДК  |1.1 - 2.0| 2.1 - 5.0 | 5.1 - 10.0|  > 10.0  |        |
| фіброгенної дії    |     |     |      |      |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим
механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.
   ** Робота з вказаними речовинами при їх виробництві, а також
в онкологічних диспансерах та підрозділах дає право віднесення
умов праці до даного класу.
   *** Речовини, при роботі з якими повинен бути виключений
контакт з органами дихання та шкірою.
                             Таблиця 2
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
        при роботі з біологічним фактором
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактор виробничого  |           Клас умов праці           |        |
|   середовища    |----------------------------------------------------------|        |
|  (біологічний)   |Допустимий|          Шкідливий - 3        |  Небезпечний |
|            |  2   |-----------------------------------------------| (екстремальн.) |
|            |     | 1 ступ.| 2 ступ. | 3 ступ. |  4 ступ.  |    4    |
|            |     |  3.1  |  3.2  |  3.3  |   3.4   |        |
|            |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Патогенні       |     |     |      |      |       |        |
| мікроорганізми:    |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| - особливо небезпечні |     |     |      |      |       |        |
| інфекції       |     |     |      |      |       |    *    |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| - збудники інших   |     |     |      |      |       |        |
|інфекційних захворювань|     |     |      |      |   *   |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
|Мікроорганізми-    |     |     |      |      |       |        |
|продуценти, препарати, | <= ГДК |1.1 - 3.0| 3.1 - 10.0|  > 10.0 |       |        |
|що містять живі    |     |     |      |      |       |        |
|клітини та спори    |     |     |      |      |       |        |
|мікроорганізмів    |     |     |      |      |       |        |
|(перевищення ГДК,   |     |     |      |      |       |        |
|разів)         |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Білкові препарати   |     |     |      |      |       |        |
|(перевищення ГДК,   | <= ГДК |  -  | 1.1 - 2.0 | 2.1 - 10.0|  > 10.0  |        |
|разів)         |     |     |      |      |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * Робота в спеціалізованих медичних, ветеринарних установах
та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин
дає право віднесення умов праці до вказаного класу.
                             Таблиця 3
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
       в залежності від рівня шуму, вібрації,
      інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактор виробничого  |           Клас умов праці           |        |
|    середовища   |----------------------------------------------------------|        |
|            |Допустимий|          Шкідливий - 3        |  Небезпечний |
|            |  2   |-----------------------------------------------| (екстремальн.) |
|            |     | 1 ступ.| 2 ступ. | 3 ступ. |  4 ступ.  |    4    |
|            |     |  3.1  |  3.2  |  3.3  |   3.4   |        |
|            |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Шум, дБА екв.     | <= ГДК |1.1 - 3* | 3.1 - 6 | 6.1 - 9 |  > 9.1   |  130*****  |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Вібрація загальна,  |     |     |      |      |       |        |
| локальна, рівень   | <= ГДК | < 3**  | 3.1 - 6 | 6.1 - 9 | 9.1 - 12  |   > 12   |
| віброшвидкості,    |     |     |      |      |       |        |
| дБА екв. кор.     |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Вібрація імпульсна,  | <= ГДК |  -  | 1.1 - 2** | 2.1 - 3 | 3.1 - 4  |   > 4    |
| рівень        |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| віброшвидкості,    |     |     |      |      |       |        |
| дБА екв. кор.     |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Інфразвук, дБ     | <= ГДК | < 3*** | 3.1 - 6  | 6.1 - 9 |  > 9.1   |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Ультразвук повітряний,| <= ГДК | < 5**** | 5.1 - 10 | 10.1 - 15 |  > 15.1  |        |
| дБ          |     |     |      |      |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * Перевищення ГДР на дБА екв.
   ** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.
   *** Перевищення в одній з частот на дБ.
   **** Перевищення в одній з частот на дБ.
   ***** Перевищення вказаних величин в будь-якій  октавній
смузі.
                             Таблиця 4
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
       при дії електромагнітних випромінювань
           (перевищення ГДР, разів)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактор виробничого  |           Клас умов праці           |        |
|    середовища   |----------------------------------------------------------|        |
|            |Допустимий|          Шкідливий - 3        |  Небезпечний |
|            |  2   |-----------------------------------------------| (екстремальн.) |
|            |     | 1 ступ.| 2 ступ. | 3 ступ. |  4 ступ.  |    4    |
|            |     |  3.1  |  3.2  |  3.3  |   3.4   |        |
|            |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Постійне магнітне поле| <= ГДК |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 10.0|  > 10   |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Електростатичне поле | <= ГДК |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 10.0|  > 10   |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Електричні поля    | <= ГДК |     |      |      |       |        |
| промислової частоти  | (для   |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 10.0|  > 10   |        |
| (50 Гц)        | всього  |     |      |      |       |        |
|            | робочого |     |      |      |       |        |
|            | дня)   |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Магнітні поля     | <= ГДК |     |      |      |       |        |
| промислової частоти  | (для   |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 10.0|  > 10   |        |
| (50 Гц)        | всього  |     |      |      |       |        |
|            | робочого |     |      |      |       |        |
|            | дня)   |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Електромагнітні    |     |     |      |      |       |        |
| випромінювання    |     |     |      |      |       |        |
| радіочастотного    |     |     |      |      |       |        |
| діапазону       |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| 0,01 - 3 Мгц     | <= ГДК |     |      |      |       |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| 3 - 10 Мгц      | <= ГДК |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 10.0|  > 10   |        |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| 30 - 300 Мгц     | <= ГДК |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 8.0 | 8.1 - 10.0 |   > 10   |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| 300 Мгц - 300 ГГц   | <= ГДК |1.1 - 3.0| 3.1 - 5.0 | 5.1 - 8.0 | 8.1 - 10.0 |   > 10   |
|-----------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+----------------|
| Лазерне        | <= ГДК | ГДР  | 1.1 - 3.0 | 3.1 - 6.0 | 6.1 - 10.0 |  > 10 ГДР   |
| випромінювання*    | (для  |   1  | ГДР    | ГДР    | ГДР     |      2  |
|            |хронічного|ГДР (для |  2   |  2   |  2    |        |
|            | впливу) |  2   |      |      |       |        |
|            |     |однократ-|      |      |       |        |
|            |     |ної дії) |      |      |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * Для ГДР при тривалості впливу, рівній або більшій за 0.2
години.
                            Таблиця 5.1
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
          за показниками мікроклімату
     для виробничих приміщень та відкритих територій
            в теплу пору року
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактор виробничого  |           Клас умов праці                 |        |
|    середовища   |----------------------------------------------------------------------|        |
|            |Оптимальний|Допустимий|          Шкідливий - 3        |  Небезпечний |
|            |  1   |  2   |-----------------------------------------------| (екстремальн.) |
|            |      |     | 1 ступ.| 2 ступ. | 3 ступ. |  4 ступ.  |    4    |
|            |      |     |  3.1  |  3.2  |  3.3  |   3.4   |        |
|            |      |     |     |      |      |       |        |
|-----------------------+-----------+----------+----------------------------------------------------------------|
| Температура повітря, |      |     |                                |
| град. C        |  За СН  | За СН  | За показником WBGT-індексу, див. табл. 5.1.1          |
|-----------------------+-----------+----------+----------------------------------------------------------------|
|Швидкість руху повітря,|  - " -  |  - " - |             - " -                 |
| м/с          |      |     |                                |
|-----------------------+-----------+----------+----------------------------------------------------------------|
| Вологість повітря, % |  - " -  |  - " - |             - " -                 |
|-----------------------+-----------+----------+----------------------------------------------------------------|
| Теплове        |      |     |     |      |      |       |        |
| випромінювання,    |  - " -  | - " -  |1201-1500| 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3500 |   > 3500   |
| ВТ/кв. м       |      |     |     |      |      |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                           Таблиця 5.1.1
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
          за показником WBGT-індексу*
     для виробничих приміщень та відкритих територій
          в теплу пору року (град. C)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Катего-|  Загальні  |            Клас умов праці                 |       |
| рія  |енерговитрати,|-----------------------------------------------------------------------|       |
|робіт |   Вт    |Оптимальний|Допустимий |          Шкідливий - 3        | Небезпечний |
|    |       |  1   |  2   |-----------------------------------------------|(екстремальн.)|
|    |       |      |      |  1  |   2   |   3   |   4   |   4    |
|    |       |      |      | ступінь | ступінь | ступінь |  ступінь  |       |
|    |       |      |      |  3.1  |  3.2  |  3.3  |   3.4   |       |
|-------+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| 1а  |  до 139  |21.0 - 23.4|23.5 - 25.4| 25.5 - |  26.7 - |  27.5 - |  28.7 -  |  > 31.0  |
|    |       |      |      | 26.6  |  27.4  |  28.6  |  31.0   |       |
|-------+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| 1б  | 140 - 174  |20.2 - 22.8|22.9 - 25.8| 25.9 - |  26.2 - |  27.0 - |  28.0 -  |  > 30.3  |
|    |       |      |      | 26.1  |  26.9  |  27.9  |  30.3   |       |
|-------+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| 2а  |  175 - 232 |19.2 - 21.9|22.0 - 25.1| 25.2 - |  25.6 - |  26.3 - |  27.4 -  |  > 29.9  |
|    |       |      |      | 25.5  |  26.3  |  27.3  |  29.9   |       |
|-------+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| 2б  |  233 - 290 |18.2 - 20.9|21.0 - 23.9| 24.0 - |  24.3 - |  25.1 - |  26.5 -  |  > 29.1  |
|    |       |      |      | 24.2  |  25.0  |  26.4  |  29.1   |       |
|-------+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|  3  | більше 290 |17.0 - 18.9|19.0 - 21.8| 21.9 - |  22.3 - |  23.5 - |  25.8 -  |  > 27.9  |
|    |       |      |      | 22.2  |  23.4  |  25.7  |  27.9   |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * WBGT (ТСН) - індекс теплового навантаження середовища.
                            Таблиця 5.2
             КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ
          за показниками мікроклімату
      для виробничих приміщень в холодну пору року

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка