Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода Глав держав Співдружності Незалежних Держав про власність колишнього Союзу РСР за кордоном


               Угода
      Глав держав Співдружності Незалежних Держав
     про власність колишнього Союзу РСР за кордоном
              (укр/рос)
 
   Держави-учасниці цієї Угоди,
   з огляду на глибокі зміни, що призвели  до  припинення
існування  Союзу  Радянських  Соціалістичних  Республік  як
держави-суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності,
   відмічаючи, що питання, пов'язані з майном колишнього Союзу
РСР за кордоном, потребують спеціального врегулювання,
   керуючись цілями  і  принципами  Угоди  про  створення
Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ), підписаної 8 грудня
1991  року  у Мінську, і Протоколу до Угоди про створення
Співдружності Незалежних Держав, підписаного 21 грудня 1991 року в
м. Алма-Ата ( 997_522 ),
   беручи до уваги статтю 12 Угоди про створення Співдружності
Незалежних Держав ( 997_077 ), у якій Держави Співдружності
гарантують виконання міжнародних зобов'язань, що випливають для
них із договорів і угод колишнього Союзу РСР,
   підтверджуючи прихильність Держав Співдружності до розвитку
взаємовигідного співробітництва і вирішення  всіх  питань  у
конструктивному дусі,
   погодилися про нижченаведене:
   1. Держави-учасниці Співдружності взаємно визнають, що кожна
з них має право на відповідну фіксовану справедливу частку у
власності колишнього Союзу РСР за кордоном, і будуть сприяти
реалізації цього права.
   2. Створити міждержавну комісію з вироблення критеріїв і
принципів щодо розподілу всієї власності колишнього Союзу РСР за
кордоном.
   Вчинено в м. Мінську 30 грудня 1991 р. в одному дійсному
примірнику державними мовами держав-учасниць Угоди, причому всі
тексти мають однакову силу. Справжній примірник здається на
збереження  Уряду  Республіки  Білорусь,  який  направить
державам-учасницям цієї Угоди його завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Республіку Вірменія
 (підпис)                (підпис)
 
 За Республіку Білорусь         За Республіку Казахстан
 (підпис)                (підпис)
 
 За Республіку Киргизстан        За Республіку Молдова
 (підпис)                (підпис)
 
 За Російську Федерацію         За Республіку Таджикистан
 (підпис)                (підпис)
 
 За Республіку Туркменистан       За Республіку Узбекистан
 (підпис)                (підпис)
 
 За Україну
 (підпис)
   Дата підписання Україною: 30 грудня 1991 р.
   Набуття чинності для України: 30 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
              Соглашение
    глав государств Содружества Независимых Государств
      о собственности бывшего Союза ССР за рубежом
         (Минск, 30 декабря 1991 года)
 
   Государства - участники настоящего Соглашения,
   учитывая глубокие  изменения,  приведшие  к  прекращению
существования  Союза Советских Социалистических Республик как
государства субъекта международного права  и  геополитической
реальности,
   отмечая, что вопросы, связанные с имуществом бывшего Союза
ССР за рубежом, требуют специального урегулирования,
   руководствуясь целями и принципами Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств, подписанного 8 декабря 1991
года ( 997_077 ) в Минске и Протокола к Соглашению о создании
Содружества Независимых Государств, подписанного 21 декабря 1991
года в г. Алма-Ате ( 997_522 ),
   принимая во  внимание  статью  12 Соглашения о создании
Содружества Независимых  Государств  (  997_077 ), в которой
Государства Содружества гарантируют  выполнение  международных
обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего
Союза ССР,
   подтверждая приверженность Государств Содружества к развитию
взаимовыгодного сотрудничества и  решению  всех  вопросов  в
конструктивном духе,
   согласились о нижеследующем:
   1. Государства-участники Содружества взаимно признают, что
каждое  из них имеет право на соответствующую фиксированную
справедливую долю в собственности бывшего Союза ССР за рубежом и
будут способствовать реализации этого права.
   2. Создать межгосударственную комиссию по выработке критериев
и принципов в отношении распределения всей собственности бывшего
Союза ССР за рубежом.
   Совершено в г. Минске 30 декабря 1991 г. в одном подлинном
экземпляре  на  государственных  языках  государств-участников
Соглашения, причем все тексты имеют одинаковую силу. Подлинный
экземпляр сдается на хранение Правительству Республики Беларусь,
которое направит государствам-участникам настоящего Соглашения его
заверенную копию.
                             (Подписи)
 
 Информационный вестник Совета глав государств и
 Совета глав правительств СНГ "Содружество",
 N 1, 1992
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка