Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Рекомендації щодо заповнення Декларації про доход за 1996 рік


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 17-0114/10-1925 від 31.12.96
                   Державним податковим
                   адміністраціям по Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   мм. Києві і Севастополі
 
             Про Рекомендації
     щодо заповнення Декларації про доход за 1996 рік
 
   Державна податкова   адміністрація   України   надсилає
Рекомендації щодо заповнення Декларації про сукупний річний доход
за 1996 рік і просить довести їх зміст до підвідомчих податкових
адміністрацій та, через органи масової інформації, до платників
прибуткового податку з громадян.
 
 Заступник Голови                   Г.М.Оперенко
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
 щодо заповнення Декларації про сукупний річний доход за 1996 рік
 
           I. Загальні положення
   1.1. Категорії громадян, які зобов'язані подати Декларацію
про сукупний річний доход.
   Декларацію про сукупний річний доход (форма N 1) складають
громадяни,  які  мають  постійне місце проживання в Україні
(проживають більше 183 днів протягом календарного року). іноземні
громадяни, які постійно проживають в Україні, подають декларацію
за формою N 9 щоквартально.
   Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян"
та інструкцією Головної державної податкової інспекції України
"Про прибутковий податок з  громадян"  (  z0064-93  ),  що
зареєстрована Міністерством юстиції України 9 червня 1993 р. за
N 64 (надалі Інструкція від 09.06.93 N 64), Декларація про
сукупний річний доход подається громадянами, які протягом звітного
року, крім доходів за місцем основної роботи, одержували доходи не
за місцем основної роботи, а також громадяни, які не мали
основного місця роботи протягом звітного року і одержували в цей
час будь-які доходи в грошовій або натуральній формі (включаючи
види доходів, звільнених від оподаткування).
   Доходами, одержаними за місцем основної роботи, вважаються
доходи, одержані від підприємств, установ і організацій усіх форм
власності,  від  фізичних  осіб  - суб'єктів підприємницької
діяльності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови
обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і проведення
відрахувань  до  Фонду  соціального  страхування.  З  метою
оподаткування до доходів, одержаних за місцем основної роботи,
також прирівнюються доходи, одержані за місцем служби, навчання
незалежно від того, провадяться чи ні із зазначених доходів
відрахування до Фонду соціального страхування.
   Громадяни, які протягом звітного року мали доходи лише за
місцем основної роботи (служби, навчання) і за цей період не
одержували  інших доходів з будь-яких інших можливих джерел
надходження, Декларацію про одержані протягом року доходи не
подають.
   Розмір сукупного  доходу,  що  підлягає  оподаткуванню,
визначається вирахуванням із суми загального (валового) сукупного
річного доходу, одержаного з усіх джерел надходження, сум, які не
підлягають оподаткуванню:
   - сум,  кратних 5, 10 і 15 розмірам неоподатковуваного
мінімуму, відповідно 85 грн., 170 грн., 255 грн., на вирахування
яких за кожний календарний місяць року мають право категорії
громадян, перелічені в пунктах 3 і 4 статті 6 Декрету ( 13-92 );
   - сум додаткових вирахувань у розмірі неоподатковуваного
мінімуму, це 17 грн. на кожну дитину віком до 16 років за кожний
місяць року, у якому громадянин мав право на одержання цієї
пільги;
   - витрат,  безпосередньо  пов'язаних  із  здійсненням
підприємницької та іншої діяльності, а також із  одержанням
авторських винагород (перелік і норми витрат наведено в додатках
5, 6 і 7 до Інструкції від 09.06.93 р. N 64 ( z0064-93 )). Щодо
норм витрат, то вони застосовуються лише за письмовою заявою
громадян як при щоквартальних перерахунках прибуткового податку,
так і за річними перерахунками.
   Проведені витрати мають бути підтверджені документально, суми
таких витрат повинні бути зазначені у Книгах обліку. Особливих
вимог до характеристики документів, які підтверджують витрати,
немає (це може бути митна декларація, товарний (касовий) чек,
накладна, приходний ордер, акт закупівлі, платіжне доручення та
інший документ, який прийнято і діє на час виконання робіт,
надання послуг і свідчить про проведені витрати). Якщо  до
Декларації додаються оригінали документів про витрати, то на
вимогу платника податку вони повинні бути йому повернені. На
документах, які повертаються, робиться запис, що ці документи
враховані для оподаткування сукупного доходу за звітний період
(рік);
   - інші суми, які згідно з чинним законодавством України не
підлягають оподаткуванню.
 
1.2. Форма Декларації про сукупний річний доход.
   Форма Декларації про сукупний річний доход наведена у додатку
N  1 інструкції Головної державної податкової інспекції від
09.06.93  N  64 ( z0064-93 ). Декларація  складається з 4
розділів, які містять у собі такі відомості:
   розділ 1 Декларації містить відомості про всі види доходів,
одержаних протягом звітного календарного року, про суми витрат,
безпосередньо пов'язаних з їх одержанням, а також суми утриманого
прибуткового податку за місцем одержання доходу або сплаченого
авансом  за розрахунками податкових інспекцій. Відомості про
одержані доходи записуються до відповідної таблиці цього розділу
Декларації залежно від виду доходу і місця його одержання;
   розділ 2 Декларації містить відомості про суми додаткових
зменшень (пільг), на виключення яких з сукупного оподатковуваного
доходу має право особа, що подає Декларацію. Право на проведення
певних  зменшень сукупного оподатковуваного доходу (право на
пільгу) повинно бути підтверджено відповідними документами;
   у розділі 3 Декларації зазначаються відомості про фактичний
річний сукупний доход, що підлягає оподаткуванню  (з  якого
провадиться  обчислення  прибуткового  податку),  а  також
повідомляється про суму доходу, яку передбачає одержати платник
податку в наступному році (оціночний доход). Про суми оціночного
доходу на наступний рік зазначають громадяни, що є суб'єктами
підприємницької діяльності, які мають інші самостійні джерела
доходів, а також які на час подання декларації не мають місця
основної роботи (служби, навчання);
   у розділі 4 Декларації зазначаються відомості про власність
та  земельні  ділянки, які є об'єктами оподаткування іншими
податками (податок з власників транспортних засобів, податок на
землю).
   1.3. Облік  платником  податку доходів, які він одержує
протягом календарного року.
   Стаття 19  Декрету "Про прибутковий податок з громадян"
( 13-92 ) зобов'язує їх вести облік доходів, одержаних протягом
року, і витрат, безпосередньо пов'язаних з їх одержанням.
   Інструкцією від 09.06.93  N 64 ( z006-93 ) затверджено
Книгу обліку доходів, у якій зазначаються одержані не за місцем
основної роботи доходи (форма N 4), та Книгу обліку доходів і
витрат, яку повинні вести громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності (форма N 10). Сторінки Книги ф. N 10 мають бути
пронумеровані,  прошнуровані,  затверджені печаткою податкової
адміністрації, підписом начальника або заступника  начальника
податкової адміністрації.
   Громадяни, які одержують доходи лише за місцем основної
роботи, Книг обліку доходів і витрат не ведуть.
   Для правильного заповнення пункту 1.2 розділу і Декларації
громадянам, які одержують доходи не за місцем основної роботи,
слід протягом року самостійно вести облік за формою N 4. Книга
обліку доходів (ф.N 4) має такі реквізити:
 
------------------------------------------------------------------
|Місяць| Від кого одер-|Нараховано| Сума | Оподатко-| Сплачено |
|   | жано доход  | доходу | пільг| вуваний | (утримано) |
|   | і за що    |     |   | доход  |  податку |
|------+---------------+----------+------+----------+------------|
|  1 |   2    |   3  |  4 |  5   |  6    |
------------------------------------------------------------------
   Примітка: Записи провадяться систематично в день одержання
доходів; підсумкові записи - щомісяця та наростаючим підсумком з
початку року.
   За формою N 4 облік доходів і сплаченого (утриманого) за
місцем їх одержання податку, а також сум витрат, безпосередньо
пов'язаних із створенням того чи іншого конкретного твору, також
ведуть громадяни, які одержують авторські винагороди не за місцем
основної роботи.
   Витрати, пов'язані з одержанням авторської винагороди не за
місцем основної роботи, зазначаються в підсумку відповідного
місяця, в  якому  одержано  доход.  Розрахунок  цих  витрат
(калькуляція) має складатися на кожний окремий твір.
   Книга обліку доходів і витрат (форма N 10)  має  такі
реквізити:
 
------------------------------------------------------------------
| Період|Кількість |Витрати|Кількість | Ціна | Сума | Чистий  |
| обліку|виготовле-|на ви- | проданої |продажу| виру-| доход  |
| (день,|ної про- |робни- |продукції,|продук-| чки |      |
|тиждень| дукції, | цтво | наданих |ції,  | (до- |      |
|місяць,| наданих |продук-|послуг  |послуг | ходу)|      |
|  рік)| послуг  |ції  |     |    |   |      |
|-------+----------+-------+----------+-------+------+-----------|
|  1  |  2   | 3  |  4   | 5  | 6  |  7    |
------------------------------------------------------------------
   Примітка: За необхідності, з урахуванням специфіки окремих
видів діяльності, до Книги обліку доходів і витрат (ф. N 10), за
погодженням з податковою адміністрацією, можуть бути внесені зміни
і доповнення.
   У графах 2 та 4 цієї Книги кількісні показники наводяться у
відповідних натуральних одиницях виміру (г, кг, т, м, куб.м, кв.м,
пари, шт., л та ін.).
   У графі 3 зазначаються витрати в гривнях. Розрахунок цих
витрат (калькуляція) має складатися на кожну продукцію (послугу)
окремо, а також (ОБОВ'ЯЗКОВО!) у разі зміни складових витрат на
виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг).
   У графі 5 зазначається ціна (в гривнях) одиниці продукції
(послуги), за якою вона продається (надається) в день реалізації.
У графах 6 і 7 сума виручки і чистий доход зазначаються в гривнях.
   Громадяни, які  займаються  підприємницькою  діяльністю в
соціально-культурній сфері, зобов'язані додатково зазначати в
Книзі прізвище та адресу проживання особи (клієнта, пацієнта,
учня), якій надаються послуги.
   Стан ведення Книги обліку доходів і витрат за формою N 10,
яку зобов'язані  систематично  вести  громадяни  -  суб'єкти
підприємницької діяльності, перевіряється працівниками податкових
адміністрацій у разі проведення перевірок повноти і правильності
зазначених у Деклараціях відомостей про доходи і витрати, а також
при проведенні обстежень підприємницької діяльності громадян.
   Громадяни, які одержують доходи в іноземній валюті (в інших
державах або з інших держав), повинні зазначити країну, в якій
(або  звідки) одержано доход в іноземній валюті, дату його
одержання і суму у валюті і гривнях за курсом Національного банку
України на дату одержання такого доходу.
   У пунктах 1.1, 1.2 (графа 3), 1.3 (графа 2), 1.4 (графи 3 та
4) розділу l Декларації обов'язково зазначається сума НАРАХОВАНОГО
доходу, а не виплаченого (одержаного на руки).
   Для правильного заповнення Декларації потрібно за місцем
основної роботи одержати довідку форми N 3 (додаток N 2 до цього
листа), яку бухгалтерія підприємства зобов'язана видати до 15
лютого наступного за звітним року. Слід мати на увазі, що відносно
платників, які протягом року змінили місце основної роботи,
бухгалтерія за новим місцем роботи у довідці форми N 3 зазначає
сукупний доход, одержаний з початку року, включаючи доходи,
одержані за місцем попередньої (попередніх) роботи.
   Якщо протягом  року громадянин, який зобов'язаний подати
Декларацію, не вів обліку одержаних не за місцем основної роботи
доходів, то для одержання відомостей, необхідних для заповнення
пункту 1.2 Декларації, йому слід звернутись до  бухгалтерії
відповідної організації за місцем одержання таких доходів.
   Платник податку може самостійно визначити суму НАРАХОВАНОГО
не за місцем основної роботи доходу. Для цього суму доходу,
одержаного на руки ("чистими"), треба поділити на 79 і помножити
на  100.  Результат  цих  арифметичних  дій відповідає сумі
нарахованого доходу, оскільки з суми нарахованого не за місцем
основної  роботи  доходу бухгалтерія підприємства утримує 20
процентів прибуткового податку і 1 процент - відрахування до
Пенсійного фонду.
   Наприклад, платник податку не за місцем основної роботи
одержав  "чистими"  276  грн. (розмір доходу умовний). Сума
НАРАХОВАНОГО доходу становитиме 349 грн. 40 коп. (276 грн.: 79 х
100), цю суму слід зазначити у відповідній графі і розділу
Декларації.
 
      II. Порядок заповнення 1 розділу Декларації
   Декларація про сукупний річний доход повинна бути заповнена
розбірливо  (графічними символами букв і цифр) чорнилом або
кульковою ручкою і  підписана  платником  податку.  Будь-які
виправлення зазначених у Декларації відомостей, не обумовлені
підписом платника податку, не дозволяються.
   2.1. У першій  частині  Декларації  необхідно  зазначити
прізвище, ім'я та по батькові, точну і повну адресу постійного
місця проживання (прописки або реєстрації), а також телефони
(домашній і службовий). Якщо протягом року громадянин змінив місце
проживання, то в Декларації зазначається адреса на час її подання.
У разі наявності (закріплення за громадянином) на час подання
Декларації державного ідентифікаційного номера платника податку,
він вказує його праворуч від слів "РОЗДІЛ 1".
   2.2. У пункті 1.1 Декларації зазначаються відомості про
доходи, одержані за МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ, і суми утриманого
прибуткового податку за місцем їх одержання.
   У графі 1 таблиці вказується повне найменування підприємства,
установи,  організації  або  фізичної  особи  -  суб'єкта
підприємницької діяльності, з якою укладено трудовий договір на
використання праці громадянина, а також їх повна поштова адреса
(ці відомості містяться у довідці ф. N 3). Якщо протягом звітного
року було кілька місць основної роботи, то у графі 1 вказується
кожне з них.
   У графі 3 записується сума нарахованого працівникові доходу
за відповідний період роботи на конкретному підприємстві, в
установі, організації без будь-яких вирахувань (податків, зборів,
відрахувань до профспілкових організацій,  Пенсійного  фонду,
аліментів тощо). До складу сукупного доходу включаються суми,
одержані як готівкою, так і в натуральній формі.
   У графі 4 вказується сума утриманого прибуткового податку із
доходів, зазначених у графі 3.
   2.3. У пункті 1.2 Декларації показуються доходи, одержані НЕ
ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (дивіденди, авторські винагороди, від
виконання робіт за сумісництвом, договорами цивільно-правового
характеру, разових та інших робіт), і суми утриманого прибуткового
податку із цих доходів.
   До цивільно-правових договорів, зокрема, відноситься: договір
підряду,  договір  перевезення,  договір  доручення,  договір
купівлі-продажу та інші.
   До доходів, які також слід  зазначити  в  пункті  1.2,
відносяться:
   - матеріальна  допомога  (включаючи  вартість  призів та
подарунків, у тому числі речових, одержаних  на  змаганнях,
конкурсах та на іншій підставі), одержана не за місцем основної
роботи в сумі, що перевищує розмір дванадцяти неоподатковуваних
мінімумів на рік, це сума, що перевищує 204 грн. на рік (17 грн. х
12);
   - сума,  яка  виплачується  органами  страхування  за
накопичуваним страхуванням, а страхові внески при цьому здійснено
за рахунок коштів підприємств, установ і організацій;
   - доход, одержаний у вигляді дивідендів на акції акціонерних
товариств, проценти на паї та внески до фондів підприємств,
установ і організацій, а також інші доходи, які не пов'язані із
виконанням трудових обов'язків на цьому підприємстві, в установі,
організації.
   У графі 1 таблиці  слід  зазначити  повне  найменування
підприємства,  установи, організації, місце знаходження. Якщо
доходи одержані від фізичної особи (громадянина),  то  слід
зазначити її прізвище, ім'я та по батькові і місце діяльності
(область, місто, район, селище міського типу, село). У цій графі
також зазначається, за що одержано доход. Наприклад, "договір
підряду на будівництво житла", "договір підряду на проведення
лекції","сумісництво" та інше.
   2.4. У пункті 1.3 Декларації показуються доходи, одержані від
підприємницької діяльності, а також інші доходи, оподаткування
яких провадять податкові органи.
   Зокрема, у цьому пункті зазначаються доходи, що одержані від:
   - здійснення дозволених видів підприємницької діяльності без
створення юридичної особи;
   - сумісної підприємницької діяльності в складі колективу
підприємців без створення юридичної особи;
   - індивідуальної діяльності адвокатів і приватних нотаріусів;
   - продажу власного майна (крім доходів, одержаних на підставі
ОДНОРАЗОВИХ ПАТЕНТІВ відповідно до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про податок на промисел" ( 24-93 ));
   - посередницької діяльності;
   - передачі  у  тимчасове користування будівель, квартир,
кімнат, гаражів, автомобілів, земельних ділянок та іншого рухомого
і нерухомого майна (за договорами майнового найму);
   - продажу ягід,  плодів,  лікарських  рослин,  продуктів
полювання  (крім  доходів,  одержаних мисливцями на підставі
ліцензій, путівок на відлов диких тварин), продукції рибальства,
продукції кліткового звіроводства (крім нутрій і кролів), собак,
кішок, зоокормів, акваріумних риб та іншої продукції, що не
відноситься до особистого підсобного господарства.
   2.5. У пункті 1.4 Декларації слід показати доходи, одержані
під час перебування за кордоном, або доходи, які надійшли з
іноземних держав, а також доходи, одержані на законних підставах
будь-якою валютою безпосередньо в Україні.
   Зокрема, в цьому пункті зазначаються:
   - доходи,  одержані  від  виконання  робіт  на підставі
індивідуальних (особистих) контрактів (договорів) з іноземними
роботодавцями, а також на підставі контрактів між підприємством,
установою, організацією (юридичною особою) України та іноземним
роботодавцем, включаючи резидентів країн СНД, за умови виплати
доходу іноземним роботодавцем безпосередньо працівникові;
   - доходи (рентні платежі, плата за договорами майнового найму
та ін.), одержані від рухомого та нерухомого майна завдяки його
використанню на території інших держав, включаючи країни СНД;
   - дивіденди на акції іноземних акціонерних товариств, а також
проценти на вклади в іноземних банках, розташованих за межами
України, включаючи країни СНД.
   У графі 1 таблиці зазначається країна, в якій або з якої було
одержано доход, а також місто і організація, що виплатила такий
доход.
   У зв'язку  із  зміною  курсу  гривні  відносно  вільно
конвертованих валют протягом звітного 1996 року (від правильно
зазначеної дати одержання доходу залежить розмір оподатковуваного
доходу в гривнях) у графі 2 слід зазначити число і місяць
одержання доходу в валюті у звітному році.
   У графі 3 зазначається сума доходу у валюті його одержання
(фунт, марка, долар, крона, франк, ієна, рубль та ін.).
   У графі 4 зазначається  еквівалент  доходу  в  гривнях,
наведеного в графі 3. Для цього доход, одержаний в іноземній
валюті, перераховується в гривні за курсом Національного банку
України, що діяв на дату одержання доходу, зазначеного в графі 2.
   Графа 5 заповнюється лише у разі, якщо платник має письмове
підтвердження факту сплати (утримання) податку із доходу, яке
завірено податковим органом відповідної іноземної держави, у якій
(або звідки) його одержано.
   У графі 5 зазначається сума податку, сплаченого (утриманого)
із доходу в країні, де (або звідки) він був одержаний. Сума
податку вказується у валюті одержання доходу.  Про  подання
письмового підтвердження щодо сплати податку в іншій країні
робиться відповідний запис після таблиці.
   У графі  6  вказується  еквівалент  податку  в гривнях,
зазначеного у графі 5 і обчисленого за курсом Національного банку
України, що діяв на дату одержання доходу в іноземній валюті.
 
      III. Порядок заповнення 2 розділу Декларації
   У цьому розділі Декларації треба зазначити відомості про
розміри доходів, які слід виключити із сукупного річного доходу,
зазначеного в і розділі Декларації.
   Виключення з оподатковуваного річного доходу провадяться за
кожний календарний місяць, незалежно від кількості відпрацьованих
місяців та джерел надходження доходу.
   Право на  виключення  обов'язково  має бути підтверджено
відповідними документами (посвідчення встановленого зразка для
осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, посвідчення
інваліда, посвідчення учасника війни, свідоцтво про право на
пільги, пенсійне посвідчення та ін.).
   Сума вирахувань, яку треба зазначити в пункті 2.1 цього
розділу Декларації, визначається:
   множенням неоподатковуваного мінімуму (17 грн.) на кількість
місяців року;
   Для заповнення пунктів 2.3 та 2.4 слід використовувати дані
довідки ф.N 3, якщо інвестування та благодійність було здійснено з
доходів, одержаних за місцем основної роботи. Щодо доходів, які
громадянин одержав від підприємницької діяльності, рухомого й
нерухомого майна та інших доходів, підставою для  зменшення
оподатковуваного доходу на зазначені цілі має бути документ
(квитанція, перевод, приходний ордер та ін.), в якому зазначена
сума і мета, на яку вони перераховані.
 
    IV. Порядок заповнення 3 та 4 розділів Декларації
   У пункті 3.1 третього  розділу  Декларації  зазначається
оподатковуваний доход, з якого має бути обчислений прибутковий
податок за звітний 1996 рік.
   Перш ніж почати заповнювати пункт 3.1 Декларації, варто
провести розрахунок. Відомості, які будуть зазначені в цьому
пункті,  визначаються  шляхом  вирахування із суми сукупного
(валового) доходу, зазначеного в 1 розділі Декларації, суми витрат
і вирахувань, вказаних у 1 та 2 розділах Декларації.
   Загальна сума сукупного доходу (валового доходу) визначається
складанням даних, які наведені в графі 3 (пунктів 1.1 та 1.2) та
графі 4 (пунктів 1.3 та 1.4).
   Загальна сума витрат і вирахувань визначається складанням
даних, які наведені в графі 3 пункту 1.3, та  вирахувань,
зазначених у 2 розділі Декларації.
   Якщо громадянин має власне рухоме або  нерухоме  майно,
земельну ділянку, то це слід зазначити у 4 розділі Декларації.
Підставою для заповнення цього розділу (строки 1, 2, 3, 4 і 5
таблиці) є відповідні документи, що стверджують право власності
або право на користування земельною ділянкою (свідоцтво на право
власності, технічний паспорт, державний акт на право володіння
(користування) тощо).
   Правильність зазначених у Декларації відомостей громадянин
стверджує своїм підписом та ставить дату заповнення Декларації.
 
 В.о.начальника Головного управління          Г.В.Хмельов
 оподаткування фізичних осіб
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка