Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 травня 1996 р. N 565
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
        Про упорядкування умов оплати праці
       працівників окремих галузей бюджетної
               сфери
        ( Див. додатково Постанову КМ
         N 1033 ( 1033-96-п ) від 31.08.96 )
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1458 ( 1458-96-п ) від 02.12.96
      N 655 ( 655-97-п ) від 28.06.97 )
     ( Додатково див. Постанову КМ
      N 259 ( 259-97-п ) від 02.03.98 )
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 311 ( 311-98-п ) від 17.03.98 
      N 633 ( 633-98-п ) від 07.05.98
      N 1960 ( 1960-98-п ) від 11.12.98,
      N 2041 ( 2041-99-п ) від 04.11.99 )
     ( Див. додатково Постанову КМ
      N 31 ( 31-2000-п ) від 12.01.2000 )
     ( Щодо поширення дії додатково див. Постанову КМ
      N 1193 ( 1193-2000-п ) від 02.08.2000 )
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 74 ( 74-2001-п ) від 31.01.2001 )
( Дію постанови поширено на працівників Національного центру
  управління та випробувань космічних засобів згідно з Постановою
  КМ N 1193 ( 1193-2000-п ) від 02.08.2000 )
 
   Відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1996 рік" ( 96/96-вр ) і на виконання Указу Президента
України від 12 травня 1996 р. N 333 ( 333/96 ) "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити:
   схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних
працівників, спеціалістів, службовців, робітників  установ  і
організацій  освіти,  науки,  охорони  здоров'я,  соціального
забезпечення, культури, фізкультури і спорту, архівних установ,
установ і організацій  гідрометеорологічної  служби,  рибного
господарства, організацій, які обслуговують сільське господарство,
та інших, що фінансуються з бюджету (надалі - бюджетні установи і
організації), згідно з додатками N 1 - 3;
   ставки погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх
галузях народного господарства, за проведення навчальних занять
згідно з додатком N 4.
   2. Установити:
   1) що посадові оклади заступників керівників  бюджетних
установ і організацій та заступників керівників  структурних
підрозділів цих установ і організацій встановлюються на 5 - 15
відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, а
помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче посадового
окладу відповідного керівника;
   2) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
бюджетних установ і організацій, які мають почесне  звання,
спортивні звання, науковий ступінь, підвищуються:
   а) за почесні звання України, колишнього СРСР, країн СНД та
Балтії, автономних республік: "народний" - на 40 відсотків,
"заслужений" - на 20 відсотків; ( На доповнення до абзацу "а"
підпункту 2 пункту 2 установлено, що підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) зазначеним працівникам, які  мають
почесне звання, спортивне звання провадиться, якщо діяльність
працівників за профілем збігається з наявним  почесним  або
спортивним званням згідно з Постановою КМ N 633 ( 633-98-п ) від
07.05.98 )
   б) за спортивні звання:
   "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків;
   "майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;
   "майстер спорту" - на 10 відсотків.
   За наявності двох або більше звань підвищення посадових
окладів (ставок) працівників здійснюється за  одним  (вищим)
званням;
( На доповнення до абзацу "б" підпункту 2 пункту 2 установлено,
що підвищення посадових окладів  (ставок  заробітної  плати)
зазначеним працівникам, які мають почесне звання,  спортивне
звання провадиться, якщо діяльність працівників за  профілем
збігається з наявним почесним або спортивним званням згідно з
Постановою КМ N 633 ( 633-98-п ) від 07.05.98 )
   в) за науковий ступінь (крім посад у вищих закладах освіти
III і IV рівнів акредитації та наукових організаціях, для яких
наявність  наукового  ступеня  передбачена  кваліфікаційними
вимогами):
   доктора  наук - на 25 відсотків,
   кандидата наук - на 15 відсотків.
   Підвищення посадових окладів (ставок  заробітної  плати)
працівникам бюджетних установ і організацій провадиться, якщо
діяльність працівників за профілем співпадає з наявним ступенем;
   3) що посадові оклади працівників установ і організацій
культури, що мають особливу громадську значущість і включені до
переліку, затвердженого Міністерством  культури  і  мистецтв,
Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України за
погодженням з Міністерством праці і Міністерством  фінансів,
підвищуються на 20 відсотків.
   3. Посадові оклади (ставки заробітної плати) та  ставки
погодинної оплати праці, визначені додатками N 1 - 4 цієї
постанови, поширюються на  відповідні  категорії  працівників
(невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і
начальницького складу) всіх бюджетних установ і  організацій
незалежно від відомчого підпорядкування.
   4. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів
затвердити умови оплати праці працівників бюджетних установ і
організацій.
   5. Міністерству  освіти,  Міністерству  охорони здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення, Міністерству культури,
Міністерству у справах молоді і спорту, Міністерству сільського
господарства і продовольства, Міністерству рибного господарства,
Державному комітетові по гідрометеорології, Національній академії
наук, Державному комітетові з питань науки  і  техніки  та
промислової політики, Державному комітетові у справах захисту прав
споживачів у двомісячний  термін  розробити,  затвердити  за
погодженням з Міністерством праці та Міністерством фінансів і
довести до підвідомчих установ і організацій:
   показники для віднесення установ і організацій до груп за
оплатою праці керівників і спеціалістів;
   конкретні схеми посадових окладів по підвідомчих установах і
організаціях, визначених згідно з додатками N 1 - 3.
   6. У разі коли встановлені для працівників відповідно до цієї
постанови посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі від
діючих посадових  окладів  (ставок  заробітної  плати),  цим
працівникам на період роботи в даній установі, організації на
даній посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки
заробітної плати).
   7. Міністерству  праці  та  Міністерству  фінансів  в
установленому порядку переглядати розміри  посадових  окладів
(ставок заробітної плати) працівників, зазначених у статті 23
Закону України "Про державний бюджет України на 1996 рік".
   8. Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству
юстиції в двотижневий термін подати проект  постанови  щодо
приведення рішень Уряду у відповідність з цією постановою.
   9. Постанова вводиться в дію з 1 червня 1996 року.
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     М.СЕЛІВОН
   Інд.26
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 травня 1996р. N 565
              ( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ
              N 1458 ( 1458-96-п ) від 02.12.96 )
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників і
      спеціалістів бюджетних установ і організацій
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Категорії та посади      | Місячні посадові оклади
                    | (ставки заробітної плати)
                    |    (у гривнях)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
             I. Освіта
   1. Вищі навчальні заклади III та IV
    рівнів акредитації
   Керівні працівники
 
 Керівник закладу                300
 
 Директор філії                 240 - 269
 
 Керівники основних підрозділів, голов-
 ний інженер                  122 - 148
 
 Вчений секретар                198
 
 Керівники інших підрозділів           98 - 122
 
 Директор (завідувач) інституту удоско-
 налення, підвищення кваліфікації та пе-
 репідготовки керівних працівників  і
 спеціалістів                  182 - 277
   Науково-педагогічні працівники
 
 Завідувачі кафедри, викладачі, які ма-
 ють вчене звання і науковий ступінь      259 - 284
 
 Викладачі, які не мають вченого зван-
 ня, але мають науковий ступінь         227 - 260
 
 Викладачі, які не мають наукового сту-
 пеня, але мають вчене звання          255 - 269
 
 Викладачі, які не мають вченого зван-
 ня і наукового ступеня             172 - 228
 
 
Примітка. Посадові  оклади працівників, які мають вчене
звання професора, збільшуються в 1,33 раза.
 
 
   2. Інші заклади та установи освіти
   Керівні працівники
 
 Директори (начальники, завідувачі) се-
 редніх загально-освітніх, професійно-
 технічних, міжшкільних закладів усіх
 типів і найменувань, вищих навчальних
 закладів I та II рівнів акредитації,
 закладів освіти для дітей і підлітків,
 які потребують соціальної допомоги і
 реабілітації, та інших закладів освіти     144 - 177
 
 Директор (завідувач) навчально-методич-
 ної установи                  166 - 179
 
 Завідувач психолого-медико-педагогічної
 консультації                  167
 
 Завідувач (директор) дошкільного вихов-
 ного закладу, школи естетичного вихо-
 вання, позашкільного закладу          125 - 145
 
 Керівник фізичного виховання          110 - 145
 
 Завідувачі: відділу, лабораторії, кабі-
 нету позашкільного закладу; завідувач
 лабораторії вищого навчального закладу
 I та II рівнів акредитації           119 - 137
 
 Завідувач навчально-виробничої  (нав-
 чальної) майстерні, навчально-методич-
 ного кабінету; завідувач  лабораторії
 (кабінету) навчально-методичної (мето-
 дичної) установи; завідувачі відділен-
 нями виробничої практики вищого нав-
 чального закладу I та II рівнів акреди-
 тації                     119 - 137
 
 Завідувач  навчально-консультаційного
 пункту, інтернату при школі, заочного
 відділення школи, фільмотеки          90 - 95
 
 Помічник директора з режиму, старший
 черговий з режиму, черговий з режиму
 навчально-виховного закладу для дітей і
 підлітків,  які потребують особливих
 умов виховання                 90 - 126
   Педагогічний персонал
 
 Вчителі (усіх спеціальностей), виклада-
 чі, вихователі, вихователі - методисти,
 логопеди,  завідувач  логопедичного
 пункту, майстер виробничого навчання,
 методист, практичний психолог, педа-
 гог-організатор, концертмейстер, соці-
 альний педагог                 90 - 145
 
 Музичний керівник дошкільного закладу,
 художній керівник, інструктор: з фіз-
 культури, з праці, слухового кабінету     94 - 126
 
 Керівники: гуртка, секції, студії та
 інших форм гурткової роботи; культорга-
 нізатор, екскурсовод, інструктор з ту-
 ризму, акомпаніатор, старший вожатий      80 - 119
   3. Інші працівники навчальних, навчально-
    виховних закладів і установ освіти
 
 Консультанти  психолого-медико-педаго-
 гічної консультації              145
 
 Методисти вищого навчального  закладу
 III та IV рівнів акредитації, методисти
 із складання кінопрограм            90 - 119
 
 Перекладачі-дактилологи            107
 
 Помічник вихователя               71 - 75
 
 Інспектор навчального (навчального-ме-
 тодичного) відділу               71 - 80
 
 Секретар навчальної частини, перекла-
 дач-секретар сліпого викладача (вчите-
 ля), секретар навчального  (навчаль-
 но-методичного) відділу, лаборант        62 - 71
 
 Старший лаборант вищого навчального за-
 кладу                      71 - 92
 
 
 II. Наукові установи і організації
   Керівні працівники науково-дослідних
   установ і організацій
 
 Керівники науково-дослідних  установ,
 організацій та їх філій:
 
 галузевих академій наук            284 - 300
 
 галузевих                   198 - 292
 
 Керівники основних  науково-дослідних
 підрозділів, вчений секретар інституту
 (філіалу):
 
 Національної академії наук           198 - 277
 
 галузевих                   173 - 260
 
 Керівники інших підрозділів           78 - 129
   Керівні працівники інших наукових
   установ і організацій
 
 Директор (начальник, завідувач), голов-
 ний інженер установи, організації       198 - 259
 
 Головні інженери (конструктор, техно-
 лог, архітектор) проекту            182 - 241
 
 Керівники основних структурних підроз-
 ділів                     173 - 241
 
 Головні спеціалісти в основних відділах
 (відділеннях, лабораторіях, майстернях)    182 - 228
 
 Керівники інших підрозділів           78 - 129
   Наукові працівники
 
 Головні, провідні, старші наукові спів-
 робітники наукових установ і організа-
 цій:
 Національної академії наук           173 - 277
 
 галузевих                   158 - 259
 
 Наукові і молодші наукові співробітники
 наукових установ і організацій:
 
 Національної академії наук           148 - 241
 
 галузевих                   136 - 210
 
 Інші працівники, які проводять наукові
 та науково-технічні розробки
 
 Провідні спеціалісти              129 - 182
 
 Спеціалісти                  119 - 172
 
 Техніки                    102 - 119
 
 III. Охорона здоров'я
  Керівні працівники
 
 Керівники (головний лікар,  директор,
 начальник, завідувач) установ охорони
 здоров'я та соціального захисту населення   146 - 191
 
 Директор (начальник) будинку відпочинку
 (творчості), пансіонату, бази, профі-
 лакторію; начальники (завідувачі) від-
 ділів, служб та інших підрозділів; за-
 відувач аптечного пункту, аптечної ус-
 танови                     85 - 135
 
 Завідувач аптечного закладу          134 - 179
 
 Завідувач аптеки  лікувально-профілак-
 тичного закладу, відділення соціальної
 допомоги; головна медична сестра        117 - 169
 
 Завідувачі відділів з основної діяльно-
 сті аптечних закладів             101 - 156
 
 Начальники планово-економічних відділів,
 головні спеціалісти закладів  охорони
 здоров'я, соціального захисту, аптечних
 установ                     70 - 122
   Спеціалісти
 
 Лікарі-хірурги і  лікарі-ендоскопісти,
 які здійснюють оперативне втручання;
 лікарі-анестезіологи              134 - 189
 
 Лікарі інших спеціальностей, провізори,
 лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-
 стажист                    117 - 169
 
 Спеціалісти з середньою медичною освітою,
 соціальний працівник, спеціалісти, зай-
 няті на роботах з рентгенівською, радіо-
 логічною, радіаційною, радіометричною,
 дозиметричною, радіохімічною, лазерною,
 плазмовою,  компресійною,  вакуумною,
 електронною, телеметричною, ультразвуко-
 вою апаратурою, приладами, обладнанням,
 препаратами                   88 - 135
 
 Молодший фармацевт, продавець кіоску      84 - 96
     оптики
   Інший медичний персонал
 
 Молодший медичний персонал, допоміжний
 персонал аптечних закладів           75 - 88
 
 IV. Театри, цирки, музичні і танцювальні
   колективи, концертні організації
   Керівні працівники
 
 Генеральний директор (директор) установи
 (організації); директори з видів діяль-
 ності; головний інженер, шапіт-майстер     122 - 159
 
 Начальники відділів, служб, цехів з ос-
 новних видів діяльності, головний адмі-
 ністратор                    98 - 112
 
 Начальники інших відділів, лабораторій,
 бюро, дільниць, змін, майстерень        73 - 92
   Художній персонал
 
 Художній керівник;  головні: режисер,
 балетмейстер, хормейстер, диригент, ху-
 дожник; режисер-постановник, балетмейс-
 тер-постановник, художник-постановник,
 диригент                    122 - 159
 
 Керівник   літературно-драматургічної
 частини, завідуючі: художньо-постанов-
 чою та музичною частинами, трупою; по-
 мічник художнього керівника (головних
 спеціалістів), концертмейстери, репети-
 тори, спеціалісти за фахом, асистент,
 суфлер                     65 - 107
   Артистичний персонал
 
 Артисти-вокалісти (солісти),  артисти
 балету і драми театрів; артисти симфо-
 нічних, естрадно-симфонічних, камерних
 оркестрів та оркестрів народних інстру-
 ментів, духових інструментів; артисти
 ансамблів пісні і танцю, музичних, хо-
 рових і танцювальних колективів; ар-
 тисти-вокалісти (оперні та камерні), ар-
 тисти балету (солісти); артисти-солісти-
 інструменталісти концертних організацій     84 - 157
 
 Артисти всіх жанрів цирку; артисти всіх
 жанрів театру, музичних і танцювальних
 колективів, концертних організацій; ар-
 тисти допоміжного складу; уніформісти      62 - 148
 
 Артисти-дресирувальники хижаків усіх видів   106 - 157
   Працівники театрально-концертних
   і спортивно-видовищних кас
 
 Директор                    80 - 92
 
 Начальники відділів              65 - 80
 
 V. Культурно-освітні і архівні установи
 (бібліотеки, централізовані бібліотечні
 системи, музеї, панорами,  виставки,
 заклади музейного типу, клуби, центри
 культури і дозвілля, парки культури і
 зоопарки, будинки народної творчості,
 архіви та архівні заклади)
   Керівні працівники
 
 Генеральний директор, директор (завіду-
 вач) установи (закладу), головні: інже-
 нер, зберігач фондів, художник, архі-
 тектор, хормейстер, балетмейстер, режи-
 сер, диригент; завідувач філіалу, вче-
 ний секретар                  84 - 140
 
 Завідувачі структурних   підрозділів
 (відділу, центру, лабораторії, архівос-
 ховища, сектора, інших служб); головні
 бібліотечні, архівні та інші головні
 спеціалісти основної діяльності         65 - 122
 
 Керівники: гуртків,  музичної частини
 дискотеки, любительського  об'єднання,
 клубу за інтересами               65 - 85
   Спеціалісти та інші працівники
 
 Наукові співробітники, спеціалісти, ін-
 ші працівники                  65 - 129
 
 Художники-реставратори, реставратори      63 - 129
 
 VI. Фізична культура і спорт
   Керівні працівники
 
 Головні, провідні, старші тренери, на-
 чальники команд                119 - 180
 
 Голова спортивного клубу            116 - 148
 
 Директор: фізкультурно-спортивної спо-
 руди, спортивної бази, директор (на-
 чальник) спортивного клубу службового
 собаківництва, головний інженер, на-
 чальник контрольно-рятувальної (ряту-
 вальної) служби                 81 - 140
 
 Директори спортивних шкіл усіх типів      119 - 158
 
 Директори училищ олімпійського резерву
 та фізичної культури              144 - 167
 
 Начальники структурних підрозділів, го-
 ловні спеціалісти, начальник контроль-
 но-рятувального  загону  (рятувальної
 станції)                    73 - 122
   Спеціалісти
 
 Тренер-викладач, тренер, інструктор-ме-
 тодист, інші спеціалісти            82 - 145
 
 Спортсмен-інструктор, тренер  штатної
 команди                     69 - 180
        VII. Державна ветеринарна медицина
            Керівні працівники
   Начальник (директор)    Центральної,    134 - 191
республіканської (Автономної Республіки Крим)
державної лабораторії ветеринарної медицини
   Начальник (директор): республіканського    120 - 182
(Автономної  Республіки  Крим), обласного,
районного підприємства (лікарні) державної
ветеринарної   медицини,  зональної  та
міжобласної,  спеціалізованої,  обласної,
Київської  та  Севастопольської  міської
державної лабораторії ветеринарної медицини
   Начальник (директор):     районної,    116 - 168
міжрайонної  міської  (крім міст Києва і
Севастополя)   державної    лабораторії
ветеринарної медицини, міського (крім міст
Києва і Севастополя) підприємства (лікарні)
державної    ветеринарної    медицини,
прикордонного,   транспортного   пункту
державного ветеринарного контролю; завідувач
відділу:  Центральної,   республіканської
(Автономної Республіки Крим), зональної та
міжобласної  спеціалізованої,   обласної,
міської державної лабораторії ветеринарної
медицини,  Київського,  Севастопольського
міського управління ветеринарної медицини,
республіканського  (Автономної  Республіки
Крим),  обласного,  районного,  міського
підприємства (лікарні) державної ветеринарної
медицини,  регіональної  служби державного
ветеринарного  контролю  на  кордоні  і
транспорті; завідувач: районної лікарні в
місті,  дільничної   лікарні;   головні
спеціалісти районних підприємств (лікарень)
ветмедицини
   Завідувач: дільниці     ветеринарної    116 - 146
медицини, лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи  на  ринку,  пункту,  аптеки
ветеринарної медицини
 
              Спеціалісти
   Провідний лікар ветеринарної медицини,    105 - 159
лікар ветеринарної медицини всіх категорій
   Фельдшер (технік) ветеринарної медицини,    84 - 115
лаборанти всіх категорій
   Молодший персонал ветеринарної медицини    68 - 86
 
 
 VIII. Служба з агрохімічного і радіоло-
 гічного контролю, карантину та захисту
 сільськогосподарських рослин від шкід-
 ників і хвороб, контролю насіння і по-
 садкового матеріалу, випробування та
 охорони сортів рослин, ведення лісового
 господарства, нормування праці
 
 
 Начальники (директори) державних: го-
 ловної інспекції рослин з карантину
 рослин, насіннєвої та помолого-ампео-
 лографічної інспекції, станції захисту
 рослин; центральної нормативно-дослід-
 ної станції; начальник (директор) дер-
 жавної (зональної, обласної): проект-
 но-розвідувальної  станції  хімізації
 сільського господарства, станції захис-
 ту рослин, інспекції з карантину рос-
 лин, насіннєвої інспекції, інспектури
 державної комісії по випробуванню та
 охороні  рослин, нормативно-дослідної
 станції; завідувач державної лаборато-
 рії діагностики і прогнозів, інспекції
 якості продукції                96 - 140
 
 
 Завідувачі (начальники): відділів, спе-
 ціалізованих та контрольно-виробничих
 лабораторій; відділу по веденню лісово-
 го господарства; начальники експедицій,
 інспекцій, станцій, загонів, пунктів;
 головні спеціалісти державних служб за-
 хисту і карантину рослин, оцінки якості
 насіння, випробування та охорони сортів
 рослин, агрохімічного та радіологічного
 обслуговування, ведення лісового госпо-
 дарства; нормативно-дослідних станцій      89 - 129
 
 
 Начальники міжрайонних державних: стан-
 цій захисту рослин, насіннєвої інспек-
 ції; завідувачі районних та міських
 служб захисту і карантину рослин, по
 веденню лісового господарства, випробу-
 ванню та охороні сортів рослин, насін-
 нєвих інспекцій; спеціалісти міжрайон-
 них і міських служб захисту і карантину
 рослин, оцінки якості насіння, випробу-
 вання та охорони сортів рослин; началь-
 ники  секторів  нормативно-дослідних
 станцій                     85 - 122
 
 Державні інспектори та інспектори всіх
 служб, спеціалісти всіх категорій        62 - 112
 
VIII-1. Центральна державна станція
родючості грунтів і захисту рослин
 
Начальник                   130-150
 
Начальники відділів, завідувач         100-140
лабораторії діагностики і прогнозів,
головні спеціалісти
 
Провідні спеціалісти (агроном,         81-122"
агрохімік, радіолог, токсиколог
тощо), спеціалісти всіх категорій
( Додаток N 1 доповнено розділом VIII-1 згідно з Постановою КМ N
311 ( 311-98-п ) від 17.03.98 )
 
 IX. Установи і організації рибного гос-
   подарства
   1. Басейнові управління відтворен-
    ня, охорони рибних ресурсів і
    регулювання рибальства
 
 Начальник управління              96 - 159
 
 Начальники основних відділів, начальник
 флоту, капітан флоту, головні спеціа-
 лісти, завідувачі лабораторій          89 - 140
 
 Начальники інших відділів            81 - 122
 
 Старші державні інспектори з конвенцій-
 ного рибальства, старші державні інс-
 пектори, державні інспектори з конвен-
 ційного рибальства, державні інспектори     89 - 140
 
 Провідні та інші спеціалісти          62 - 129
   2. Державні інспекції рибоохорони
 
 Старший державний інспектор - начальник
 регіональної державної інспекції        92 - 148
 
 Старший державний інспектор - начальник
 державної інспекції, старший державний
 інспектор з конвенційного рибальства,
 старший державний інспектор           89 - 140
 
 Державний інспектор з конвенційного ри-
 бальства, державний інспектор, районний
 державний інспектор               85 - 129
 
 
 Дільничний державний інспектор, молод-
 ший державний інспектор             73 - 122
 
 Начальник експедиції з водовпорядкуван-
 ня нерестовищ, проектно-розвідувальної
 та іхтіологічної груп, начальник стан-
 ції (пункту): рибоводно-меліоративної,
 контрольно-спостережної             81 - 129
 
 Провідні та інші спеціалісти          62 - 122
   3. Рибоводні підприємства
 
 Директор рибоводного заводу, виробни-
 чо-акліматизаційної станції           92 - 148
 
 Головні спеціалісти: рибовод, іхтіолог,
 іхтіопатолог та інші              85 - 129
 
 Провідні та інші спеціалісти          62 - 122
   4. Плаваючий склад суден морського
    та річкового флоту
 
 
 Екіпажі суден морського флоту          81 - 129
 
 Екіпажі суден річкового флоту, земсна-
 рядів, плаваючих насосних станцій        78 - 122
 
 
 X. Централізовані бухгалтерії при орга-
  нах виконавчої влади , інших устано-
  вах та організаціях
   1. Міністерства і відомства Украї-
    ни, Автономної Республіки Крим:
 
 Головний бухгалтер               103 - 148
 
 Керівник групи обліку              96 - 129
   2. Обласні,  Київська і Севасто-
    польська міські державні адмі-
    ністрації, їх самостійні управ-
    ління та відділи:
 
 а) області поза групою, м. Київ
  головний бухгалтер             110 - 148
  керівник групи обліку            96 - 129
 
 б) області першої групи та другої гру-
  пи, м. Севастополь
  головний бухгалтер             103 - 140
  керівник групи обліку            96 - 122
   3. Виконкоми міських рад, їх самос-
    тійні управління та відділи:
 
 а) міста з чисельністю населення понад
  1 млн. чоловік
  головний бухгалтер             110 - 140
  керівник групи обліку            92 - 112
 
 б) міста поза групою
  головний бухгалтер              96 - 129
  керівник групи                92 - 112
 
 в) міста першої групи
  головний бухгалтер              96 - 122
  керівник групи обліку            96 - 112
 
 г) міста другої групи
  головний бухгалтер              92 - 122
  керівник групи обліку            86 - 107
 
 д) міста третьої групи
  головний бухгалтер              92 - 112
  керівник групи обліку            89 - 107
   4. Районні державні адміністрації,
    виконкоми районних рад, їх са-
    мостійні управління і відділи:
 
 головний бухгалтер               92 - 122
 
 керівник групи обліку              89 - 112
   5. Виконкоми  міських (міста, не
    віднесені до груп з оплати праці
    працівників), селищних і сільсь-
    ких рад:
 
 головний бухгалтер               89 - 122
 
 керівник групи обліку              85 - 107
   6. Державна ветеринарна медицина:
 
 а) установи і організації державної ве-
 теринарної медицини:
 Автономної Республіки Крим, областей,
 міст Києва та Севастополя
 
 головний бухгалтер районів           89 - 129
 
 головний бухгалтер               85 - 122
 
 б) регіональна служба державного вете-
 ринарного контролю на кордоні й транс-
 порті
 
 головний бухгалтер               96 - 122
 
 в) міські підприємства (лікарні) дер-
 жавної ветеринарної медицини (в облас-
 них центрах)
 
 головний бухгалтер               89 - 112
   7. Заклади культури та архівів, со-
    ціального захисту населення:
 
 головний бухгалтер               96 - 148
 
 керівник групи обліку              78 - 122
 
 XI. Лабораторії державної  експертизи
   умов праці
 
 Завідувач державної, обласної лабораторії   116 - 157
 
 Завідувач лабораторії: контролю фізич-
них факторів; хімічних і біологічних
факторів; психо-фізіологічних факторів    110 - 148
 
 XII. Установи та організації хлібопро-
   дуктів
 
 1. Державні хлібні інспекції
   Керівні працівники
 
 Начальники інспекції, головні державні
 інспектори, начальники портового пунк-
 ту, начальник станційного  портового
 прикордонного пункту, завідувач лабора-
 торії                     103 - 148
 
 Спеціалісти та інші працівники         62 - 112
 
 2. Державна лабораторія комбікормової
  промисловості
   Керівні працівники
 
 Директор (начальник,  завідувач), на-
 чальники (завідувачі) відділів, голов-
 ний інженер, начальник (директор) зо-
 нальної лабораторії              103 - 140
 
 Спеціалісти та інші працівники         62 - 112
 
 XIII. Державні лабораторії з контролю
    за якістю та безпекою продуктів
    харчування системи Держспоживза-
    хисту
   Керівні працівники
 
 Завідувач (директор) Центральної лабо-
 раторії інженерно-технічного та інфор-
 маційного  центру  Держспоживзахисту    103 - 148
 
 Завідувач (директор): республіканської
 (Автономна Республіка Крим), обласної,
 Київської та Севастопольської міської
 лабораторії, завідувач відділення Цент-
 ральної лабораторії інженерно-технічно-
 го та інформаційного центру Держспожив-
 захисту                     92 - 129
 
 Завідувач (директор) районної, міської
 лабораторії                   89 - 122
   Спеціалісти
 
 Головний спеціаліст Центральної лабора-
 торії інженерно-технічного та інформа-
 ційного центру Держспоживзахисту        92 - 129
 
 Головний спеціаліст:  республіканської
 (Автономна Республіка Крим), обласної,
 Київської та Севастопольської міської
 лабораторії                   89 - 122
 
 Провідний спеціаліст, спеціаліст        81 - 112
 
 Старший технік, технік, лаборант        62 - 85
 
 XIV. Установи і організації системи
   Держкомгідромету України
 
 Начальник (директор) державного центру,
 центральної обсерваторії, гідрометеоро-
 логічного центру, головного центру,
 Кримського республіканського,
 регіонального, обласного центру по 
 гідрометеорології                96 - 157
 
 Начальник (директор) центру,
 гідрометеорологічної обсерваторії,
 бюро, авіаметеорологічної станції, 
 комплексної партії, партії, відділу 
 (лабороторії, сектора), зміни, служби, 
 дільниці; вузла (апаратної) зв'язку       89 - 140
 
 Начальник: спеціальної гідрометеороло-
 гічної станції, метеорологічної станції     73 - 122
 
 Провідні та інші спеціалісти         62 - 122
 
 XV. Державні установи і організації з
   навігаційно-гідрографічного забез-
   печення мореплавства
   1. Регіональні гідрографічні управління
 
 Начальник державного регіонального уп-
 равління                    129 -182
 
 Начальники основних  відділів,  капі-
 тан-наставник, головні спеціалісти       89 - 140
 
Керівники інших відділів служб          81 -122
   2. Державні гідрографічні підприємства
 
 Директор підприємства              92 - 149
 
 Керівники основних структурних підроз-
 ділів                      89 - 140
 
 Головні спеціалісти: інженер, гідрог-
 раф, механік, електрик та інші         89 - 140
 
 Керівники інших підрозділів           81 - 122
   3. Плаваючий склад гідрографічних
    суден морського та  річкового
    флоту
 
 Капітан гідрографічного судна морського
 флоту                      92 - 148
 
 Головний (старший) механік           89 - 140
 
 Начальник радіостанції             81 - 129
 
 Капітан гідрографічного судна річкового
 флоту, плаваючих понтонних переправ      81 - 122
   4. Працівники маяків і груп засобів
    навігаційного устаткування
 
 Начальник маяків I - III класів         81 - 122
 
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 1458 ( 1458-96-п ) від
02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 655
( 655-97-п ) від 28.06.97, N 1960 ( 1960-98-п ) від 11.12.98,
N 2041 ( 2041-99-п ) від 04.11.99, N 74 ( 74-2001-п ) від
31.01.2001 ) 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                  від 29 травня 1996 р. N 565
              ( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ
              N 1458 ( 1458-96-п ) від 02.12.96 )
 
               СХЕМА
      посадових окладів спеціалістів і службовців
        бюджетних установ і організацій
——————————————————————————————————————————————————————————————————
     Найменування посад      | Місячні посадові оклади
                    |    (у гривнях)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Провідні інженери: конструктор, техно-
 лог, проектувальник, електронник, прог-
 раміст та інші;
 провідні: архітектор, математик, худож-
 ник-конструктор (дизайнер), економіст,
 юрисконсульт, психолог, соціолог, бух-
 галтер,  бухгалтер-ревізор  та  інші     78 - 112
 
 Інженери: конструктор, технолог, проек-
 тувальник, електронник, механік, енер-
 гетик, програміст та інших спеціальнос-
 тей; спеціалісти: архітектор, матема-
 тик, художник-конструктор (дизайнер),
 економіст, соціолог, психолог, бухгал-
 тер,  бухгалтер-ревізор, юрисконсульт,
 статист-дослідник, старший  лаборант,
 який має вищу освіту, майстер та інші
 спеціалісти                   70 - 107
 
 Техніки всіх спеціальностей           62 - 74
 
 Завідувачі: канцелярії,  центрального
 складу (складу), друкарського бюро, ка-
 мери схову, бюро перепусток, копіюваль-
 но-розмножувального бюро, фотолаборато-
 рії, експедиції, господарства, інших
 підрозділів                   62 - 80
 
 Старші: товарознавець, касир, інспек-
 тор, табельник, диспетчер, стеногра-
 фістка 1 категорії               54 - 71
 
 Інші службовці: товарознавець, експеди-
 тор, секретар навчальної частини, ка-
 сир, інспектор, агент із забезпечення,
 діловод, архіваріус, табельник, копію-
 вальник, кресляр, обліковець, друкарка
 (всіх категорій),  секретар-стеногра-
 фістка, секретар-друкарка, секретар, ко-
 мендант, паспортист, калькулятор, ева-
 куатор                     53 - 66
 
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 1458 ( 1458-96-п ) від
02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 655
( 655-97-п ) від 28.06.97 )
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
                     Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 травня 1996 р. N 565
              ( Додаток N 3 в редакції Постанови КМ
              N 1458 ( 1458-96-п ) від 02.12.96 )
               СХЕМА
       посадових окладів робітників, загальних
       для всіх бюджетних установ і організацій
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      Найменування посад       | Місячні посадові
                      | оклади (у гривнях)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   1. Робітники,  які    виконують
   некваліфіковану або допоміжну роботу
 
 Гардеробник, кастелянша, кур'єр, ліфтер,
 опалювач,   підсобний  (транспортний)
 робітник, вантажник, натирач  підлоги,
 робітник з благоустрою території, сторож,
 склопротиральник,      прибиральник:
 виробничих  та  службових  приміщень,
 території; швейцар та інші            50 - 57
   2. Робітники,   які   виконують
   малокваліфіковані роботи
 
 Апаратник хімчистки спецодягу; водії:
 електро-  і  автовізків,  транспортно-
 прибиральних  машин  і   самохідних
 механізмів; єгер, касир білетний 
 (включаючи старшого), контролер, та інші     50 - 64
            
   3. Робітники,   які   виконують
   кваліфіковані (складні)  роботи за
   спеціальністю
 
 Слюсар-електрик,    слюсар-ремонтник,
 слюсар,   електрик,   електромеханік,
 наладчик,  електромонтер;  оператори:
 апаратів мікрофільмування та копіювання,
 копіювальних  і  розмножувальних  та
 електронно-обчислювальних машин, робітник-
 рибовод; будівельні та інші робітники        53 - 71
                  
   4. Робітники,  які   виконують
   висококваліфіковані    (особливо
   складні та відповідальні) роботи
 
 Ремонт та налагодження електронного 
 та іншого особливо складного обладнання,
 водолази станцій рятувально-водолазних 
 служб, робітники з  виготовлення 
 очних протезів, медичний оптик лабораторії
 контактної корекції зору              68 - 80
 
 
( Додаток N 3 в редакції Постанови КМ N 1458 ( 1458-96-п ) від
02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 655
( 655-97-п ) від 28.06.97, N 1960 ( 1960-98-п ) від 11.12.98 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
                     Додаток N 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 травня 1996 р. N 565
              ( Додаток N 4 в редакції Постанови КМ
              N 1458 ( 1458-96-п ) від 02.12.96 )
      Ставки погодинної оплати праці працівників
       усіх галузей народного господарства
        за проведення навчальних занять
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
        |   Ставки погодинної оплати (у гривнях)
Контингент   |——————————————————————————————————————————————————
        |професор або |  доцент або |  особи, які не
        |доктор наук | кандидат наук | мають наукового
        |       |        |   ступеня
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Учні шкіл, професійно-тех-
 нічних навчальних закладів
 освіти, гімназій, ліцеїв,
 студенти вищих навчальних
 закладів I та II рівнів ак-
 редитації та інші аналогіч-
 ні категорії учнів, робіт-
 ники, працівники, слухачі
 курсів, які займають поса-
 ди,   що    вимагають
 освітньо-кваліфікаційного
 рівня молодшого спеціаліс-
 та, бакалавра; перепідго-
 товка кадрів з видачею дип-
 лома молодшого спеціаліста,
 бакалавра            3,88     3,32    2,77
 
 Студенти вищих  навчальних
 закладів III та IV рівнів
 акредитації           7,2     5,54    4,43
 
 Аспіранти, слухачі курсів,
 які займають посади, що ви-
 магають освітньо-кваліфіка-
 ційного рівня спеціаліста,
 магістра;  перепідготовка
 кадрів з видачею диплома
 спеціаліста, магістра     8,31     6,65    5,54
   Примітки:
   1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпуст-
ки.
   2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які
залучаються установами охорони здоров'я для проведення консульта-
цій з інших установ (організацій), встановлюються для професора,
доктора наук в розмірі 10,53 грн.
   3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у прове-
денні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлю-
ються у таких розмірах:
   за позування без одягу або у складній позі - 2,77;
   за позування в одязі - 1,66.
   4. Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також
рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної
оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні
заняття із студентами.
 
( Додаток N 4 в редакції Постанови КМ N 1458 ( 1458-96-п ) від
02.12.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 655
( 655-97-п ) від 28.06.97 )
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка