Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань державної таємниці


         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            04.10.1996 N 290
 
      Про затвердження форм державної статистичної
       звітності з питань державної таємниці
 
 


   Відповідно до п. 11 Положення про режимно-секретні органи в
міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки  Крим,
місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на
підприємствах,  в  установах  і  організаціях,  затвердженого
постановою Кабінету   Міністрів   України   від   04.08.95
N 609 ( 609-95-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити за поданням Державного комітету України з
питань державних секретів та технічного захисту інформації форми
державної статистичної звітності, Інструкції по їх заповненню
згідно зі зразками, що додаються, і ввести їх в дію зі звіту за
1996 рік:
   N 1-СЗ "Звіт про стан охорони державної таємниці" (річна);
   N 2-СЗ "Звіт про стан охорони державної таємниці" (річна).
   2. Розповсюдити зазначені  форми  державної  статистичної
звітності:
   N 1-СЗ -  на  виробничі,  науково-виробничі  об'єднання,
підприємства (в тому числі спільні), організації та установи,
незалежно від форм власності, діяльність яких  пов'язана  з
державною  таємницею,  які мають дозвіл (ліцензію) на право
здійснення такої діяльності;
   N 2-СЗ  -  на  міністерства, відомства, Уряд Автономної
Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої  влади,
виконкоми Рад.
   3. Встановити, що збір, розробку зведеної інформації щодо
державної таємниці та  забезпечення  бланками  цих  форм  і
Інструкціями до них здійснюються органами системи Державного
комітету України з питань державних секретів та технічного захисту
інформації.
 
 Заступник Міністра                  В.П.Арендар
 
 


         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|форма  |організації-|території|галузі|виду      |форми  |організаційно-|міністерства,|вищестоящої | |КС|
|документа|складача - |за СПАТО |за  |економічної  |власності|правової   |відомства,  |організації -| | |
|за УКУД |ідентифіка- |     |ЗКГНГ |діяльності   |КФВ   |форми     |МДО,     |індентифі-  | | |
|     |ційний код |     |   |за КВЕД    |     |господа-   |концерну,  |кайний код  | | |
|     |ЄДРПОУ   |     |   |( v0441217-96 )|     |рювання за  |асоціації за |ЄДРПОУ    | | |
|     |      |     |   |        |     |КОПФГ     |СПОДУ    |       | | |
|---------+------------+---------+------+---------------+---------+--------------+-------------+-------------+--+--|
|  1  |   2   |  3  |  4 |   5     |  6  |    7   |   8   |   9   |10|11|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається ___________________              Форма N 1-СЗ
    (назва і адреса одержувача)               ЗАТВЕРДЖЕНА
 __________________________________           наказом Мінстату України
 Міністерство (відомство) _________            від 04.10.96 р. N 290
 МДО, концерн, асоціація __________              Поштова - річна
 Виробниче об'єднання,               Подають виробничі, науково-виробничі
 підприємство _____________________       об'єднання, підприємства (в т.ч. спільні),
 Форма власності __________________        організації та установи незалежно від
 Адреса ___________________________              форм власності
                            1 лютого після звітного періоду
                           міністерству, відомству та іншому
                             органу виконавчої влади
                              По заповненню таємно
 
                ЗВІТ
        про стан охорони державної таємниці
             за ________ рік
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Кількість матеріальних носіїв інформації*| Допущено |Оформлено допусків |Об'єкти ЕОТ  |Кількість     |Примітка|
|                     |  втрат  |          |       |          |    |
|-----------------------------------------+------------+--------------------+--------------+-------------------|    |
|   Документи   |    Вироби    |Доку- |Виро-|Підлягає |Фактично | визначені  |          |    |
|--------------------+--------------------|ментів|бів |оформленню|оформлено| категорії/ |          |    |
|          |          |   |   |згідно з |     | отримано  |          |    |
|          |          |   |   |номенкла- |     | атестатів  |          |    |
|          |          |   |   |турою   |     |       |          |    |
|          |          |   |   |посад   |     |       |          |    |
|--------------------+--------------------|   |   |----------+---------+--------------+-------------------|    |
| з | з | з |   | з | з | з |   |   |   |Ф1 |Ф2 |Ф3|Ф1|Ф2|Ф3 |Кат.|Кат.|Кат.|РСО|Праців-|Секрет-|    |
|гри-|гри-|гри-|Всьо-|гри-|гри-|гри-|Всьо-|   |   |  |  | | | |  |1  |2  |3  |  |ників |них  |    |
|фом |фом |фом |го  |фом |фом |фом |го  |   |   |  |  | | | |  |  |  |  |  |РСО  |архів- |    |
|"ОВ"|"ЦТ"|"Т" |   |"ОВ"|"ЦТ"|"Т" |   |   |   |  |  | | | |  |  |  |  |  |    |них  |    |
|  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |  | | | |  |  |  |  |  |    |підроз-|    |
|  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |  | | | |  |  |  |  |  |    |ділів |    |
|----+----+----+-----+----+----+----+-----+------+-----+---+---+--+--+--+---+----+----+----+---+-------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11| 12|13|14|15|16 | 17 | 18 | 19 |20 | 21  | 22  |  23  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * - кількість матеріальних носіїв інформації, яка становить
державну таємницю, визначається за всіма видами обліку;
   - ліцензія N.
 
 


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   04.10.1996 N 290
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         про порядок складання державної
       статистичної звітності по формі N 1-СЗ
      "Звіт про стан охорони державної таємниці"
 
   1. Звітність про стан охорони державної таємниці по формі
1-СЗ вводиться згідно п. 11 Положення про режимно-секретні органи
в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим,
місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на
підприємствах,  в  установах  і  організаціях,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.95 р. N 609
( 609-95-п ).
   2. Звіти  за  зазначеною  формою  складають  виробничі,
науково-виробничі  об'єднання,  підприємства,  організації  та
установи (в т.ч. спільні) незалежно від форм власності, діяльність
яких пов'язана з державною таємницею, які мають дозвіл (ліцензію)
на право здійснення такої діяльності станом на 1 січня слідуючого
за звітним роком.
   3. При заповненні звіту слід керуватися Законом України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), Зводом відомостей, що становлять
державну таємницю України, Розгорнутим переліком відомостей, що
становлять державну таємницю, по міністерству, відомству та іншому
органу державної виконавчої влади.
   4. Звіти подаються щорічно 1-го лютого після звітного періоду
за підпорядкованістю.
   Підприємства, установи, організації, які не підпорядковуються
іншим підприємствам, установам, організаціям,  у  цей  строк
надсилають статистичні звіти відповідно Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, державним
адміністраціям м. Києва та Севастополя.
   5. Звіт підписується керівником, який несе відповідальність
за повноту звіту і достовірність даних, своєчасне його подання на
адресу.
 
 Державний комітет України з
 питань державних секретів та
 технічного захисту інформації
 
 


         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
                КОДИ
 
------------------------------------------------------------------
|форми документа | міністерства, відомства, МДО,  | КС    |
|за УКУД     | концерну, асоціації за СПОДУ  |      |
|-----------------+----------------------------------+-----------|
|    1     |        2         |   3   |
------------------------------------------------------------------
 
 Кому надсилається ____________________           Форма N 2-СЗ
 ______________________________________           ЗАТВЕРДЖЕНА
 Орган державної виконавчої влади _____       наказом Мінстату України
 Адреса _______________________________        від 04.10.96 р. N 290
                              Поштова - річна
                     Подають міністерства, відомства та інші органи
                     виконавчої влади 1 квітня після звітного періоду
                     Державному комітету України з питань державних
                     секретів та технічного захисту інформації
                            По заповненню таємно
 
                ЗВІТ
        про стан охорони державної таємниці
             за ________ рік
              Розділ N 1
       Кількісний склад РСО, що діють в системі
     міністерства, відомства, а також на території
           органу виконавчої влади
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Форма власності підприємств,|Всього|Кількість|Створено|Лікві- |Кількість |Кількість |
|установ, організацій    |РСО  |РСО   |РСО в  |довано |працівників|секретних |
|              |   |підпри- |звітному|РСО в  |РСО    |архівів  |
|              |   |ємств,  |році  |звітному|      |підрозділів|
|              |   |що    |    |році  |      |      |
|              |   |отримали |    |    |      |      |
|              |   |ліцензію |    |    |      |      |
|              |   |Держком- |    |    |      |      |
|              |   |секретів |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|      1        | 2  |  3  |  4  |  5  |   6   |   7   |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|1. Державна:        |   |     |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|1.1. Загальнодержавна    |   |     |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|1.2. Комунальна       |   |     |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|2. Колективна        |   |     |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|3. Приватна         |   |     |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|4. Власність інших держав  |   |     |    |    |      |      |
|----------------------------+------+---------+--------+--------+-----------+-----------|
|Всього:           |   |     |    |    |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------
              Розділ N 2
        Кількість осіб, оформлених на допуск
           до державної таємниці*
 
------------------------------------------------------------------
|        |Всього по міністерству, |З них у центральному  |
|        |відомству, іншому органу|    апараті    |
|        |виконавчої влади    |            |
|        |------------------------+-----------------------|
|        |Підлягає   |Фактично |Підлягає   |Фактично |
|        |оформленню  |оформлено |оформленню  |оформлено|
|        |згідно з   |     |згідно з   |     |
|        |номенклатурою|     |номенклатурою|     |
|        |       |     |       |     |
|---------------+-------------+----------+-------------+---------|
|   1    |   2   |  3   |   4   |  5  |
|---------------+-------------+----------+-------------+---------|
|по ф. - 1   |       |     |       |     |
|---------------+-------------+----------+-------------+---------|
|по ф. - 2   |       |     |       |     |
|---------------+-------------+----------+-------------+---------|
|по ф. - 3   |       |     |       |     |
|---------------+-------------+----------+-------------+---------|
|Всього, з   |       |     |       |     |
|урахуванням  |       |     |       |     |
|підпорядкованих|       |     |       |     |
|структур    |       |     |       |     |
------------------------------------------------------------------
              Розділ N 3
      Кількість проведених перевірок дотримання
     режиму секретності на підвідомчих підприємствах,
       установах, організаціях та у підрядчиків
           при розміщенні замовлень
 
------------------------------------------------------------------
|N |Підприємство,  |  Кількість перевірок    | Одержано |
|п/п|установа,    |                | звітів  |
|  |організація   |                |     |
|  |         |-------------------------------+----------|
|  |         |Виконаних   | Організованих |     |
|  |         |міністерством, | міністерством,|     |
|  |         |відомством,  | відомством,  |     |
|  |         |іншим органом | іншим органом |     |
|  |         |виконавчої   | виконавчої  |     |
|  |         |влади     | влади     |     |
|---+-----------------+---------------+---------------+----------|
|1. |Підвідомчі    |        |        |     |
|---+-----------------+---------------+---------------+----------|
|2. |Іншої      |        |        |     |
|  |відомчої     |        |        |     |
|  |підпорядкованості|        |        |     |
|---------------------+---------------+---------------+----------|
|Всього        |        |        |     |
------------------------------------------------------------------
              Розділ N 4
       Наявність об'єктів ЕОТ, які призначені
        для обробки інформації, що становить
            державну таємницю
 
------------------------------------------------------------------
|N  | Категорія об'єктів ЕОТ | Загальна | Отримано  | Примітка|
|п/п |            | кількість | атестатів |     |
|  |            |      | захищеності|     |
|----+------------------------+-----------+------------+---------|
| 1 |     2       |   3   |   4   |  5  |
|----+------------------------+-----------+------------+---------|
| 1 | 1 категорія      |      |      |     |
|----+------------------------+-----------+------------+---------|
| 2 | 2 категорія      |      |      |     |
|----+------------------------+-----------+------------+---------|
| 3 | 3 категорія      |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
              Розділ N 5
        Заходи по фактах втрати матеріальних
      носіїв таємної інформації та розголошення
      відомостей, що становлять державну таємницю
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Найменування |Обліковий  |Дата   |Наймену- |Гриф  |Гриф  |Висновки|Вжиті |Дата   |Примітка|
|п/п|організації, |номер    |виявлення|вання   |секретн.|секретн.|комісії |заходи|інфор-  |    |
|  |підприємства,|втраченого |втрати  |документа,|--------|--------|щодо  |   |мування  |    |
|  |підпорядко- |документа  |(факту  |назва   |початк. |після  |прове- |   |Держком- |    |
|  |ваність,   |(спецвиробу)|розголо- |виробу  |    |висновку|деного |   |секретів |    |
|  |місце    |      |шення)  |     |    |комісії |службо- |   |(кого   |    |
|  |знаходження |      |     |     |    |або   |вого  |   |проінфор- |    |
|  |       |      |     |     |    |Держ-  |розслі- |   |мовано  |    |
|  |       |      |     |     |    |експерта|дування |   |додатково)|    |
|  |       |      |     |     |    |з питань|    |   |     |    |
|  |       |      |     |     |    |таємниць|    |   |     |    |
|---+-------------+------------+---------+----------+--------+--------+--------+------+----------+--------|
| 1 |   2   |   3   |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  | 9  |  10  |  11  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Розділ N 6
        Обіг секретних документів та виробів
          у міністерстві, відомстві,
         іншому органі виконавчої влади*
 
------------------------------------------------------------------
|N | Гриф    | Кількість матеріальних носіїв    |Примітка|
|п/п| секретності|       інформації       |    |
|  |      |--------------------------------------|    |
|  |      | У звітному році | У попередньому році|    |
|  |      |-----------------+--------------------|    |
|  |      | Документи|Вироби| Документи|Вироби  |    |
|---+------------+----------+------+----------+---------+--------|
| 1 |   2   |  3   |  4 |  5   |  6  |  7  |
|---+------------+----------+------+----------+---------+--------|
| 1 | "ОВ"    |     |   |     |     |    |
|---+------------+----------+------+----------+---------+--------|
| 2 | "ЦТ"    |     |   |     |     |    |
|---+------------+----------+------+----------+---------+--------|
| 3 | "Т"    |     |   |     |     |    |
|---+------------+----------+------+----------+---------+--------|
| 4 | Всього   |     |   |     |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Кількість матеріальних носіїв інформації визначається за
всіма видами обліку.
 
 Керівник ________________
 
 Виконавець ______________       Телефон __________________


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка