Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін і доповнень до Положення про узгоджені дії

         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            17.11.2005 N 390-р
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2006 р.
                   за N 22/11896
 
 
        Про затвердження Змін і доповнень
         до Положення про узгоджені дії
 
 
   У зв'язку з набранням чинності Законом України від 31 травня
2005 року N 2596-IV ( 2596-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення правового  захисту
економічної конкуренції", керуючись статтями 7 і 13 Закону України
"Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та статтею 26
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
Антимонопольний комітет України П О С Т А Н О В И В:
 
   Затвердити Зміни та доповнення до Положення про порядок
подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про
надання дозволу на узгоджені  дії  суб'єктів  господарювання
(Положення  про  узгоджені дії), затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р
( z0238-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
7 березня 2002 року за N 238/6526, що додаються.
 
 Голова Комітету                    О.Костусєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                   А.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження
                   Антимонопольного комітету
                   України
                   17.11.2005 N 390-р
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2006 р.
                   за N 22/11896
 
 
            ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
     до Положення про порядок подання заяв до органів
     Антимонопольного комітету України про надання
    дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання
         (Положення про узгоджені дії)
              ( z0238-02 )
 
 
   1. Абзац перший пункту 3.2 глави 3 після слів "узгоджених
дій" доповнити словами та цифрами "(у тому числі схожих дій
суб'єктів господарювання, передбачених частиною третьою статті 6
Закону України "Про захист економічної конкуренції ( 2210-14 )".
 
   2. Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 викласти в такій
редакції:
   "3.2.2. Створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою
чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки
між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт
господарювання,  об'єднання,  або  між ними та новоствореним
суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання".
 
   3. Пункт 6.1 глави 6 викласти в такій редакції:
   "6.1. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з
дня її надходження,  якщо  протягом  цього  часу  державний
уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету
не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші
документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це
перешкоджає її розгляду.
   Державний уповноважений  Комітету,  голова територіального
відділення Комітету або за їх дорученням працівники Комітету,
територіального відділення Комітету можуть проводити з заявником
консультації щодо усунення незначних недоліків поданої ним заяви
протягом строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту".
 
   4. Абзац перший підпункту 6.10.1 пункту 6.10 глави 6 викласти
в такій редакції:
   "6.10.1. У  випадку, якщо установчі документи потребують
державної  реєстрації,  нотаріального  посвідчення,  -  копії
установчих документів, у тому числі копії установчих документів
суб'єктів господарювання, що створюються,  до  їх  державної
реєстрації".
 
   5. Абзац перший підпункту 6.10.5 пункту 6.10 глави 6 після
слів "суб'єктів господарювання" доповнити словами "у тому числі
схожих дій суб'єктів господарювання".
 
   6. У підпункті 6.10.6.1 підпункту 6.10.6 пункту 6.10 глави 6
слова "Належним чином оформлені установчі документи" замінити
словами "Копії установчих документів".
 
   7. Підпункт 6.10.6 пункту 6.10 глави 6 доповнити підпунктом
такого змісту:
   "6.10.6.5. Список дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком
(дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які
входять до складу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених
дій за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 4 до
Положення".
 
   8. У підпункті 6.10.7.1 підпункту 6.10.7 пункту 6.10 глави 6
слова "Належним чином оформлені установчі документи" замінити
словами "Копії установчих документів".
 
   9. В абзаці другому підпункту 6.10.8 пункту 6.10 глави 6
слова "належним чином" виключити.
 
   10. Пункт 6.11 глави 6 доповнити абзацом другим такого
змісту:
   "При поданні заяви про надання висновків щодо кваліфікації
дій суб'єктів господарювання заявник самостійно визначає обсяг
інформації, що надається".
 
   11. Абзац перший пункту 6.17 глави 6 викласти в такій
редакції:
   "6.17. Iнформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме
щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх
місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та
змісту узгоджених дій із зазначенням дати надання до Комітету
пропозицій та зауважень  щодо  узгоджених  дій,  може  бути
опублікована  в  друкованих  чи  електронних засобах масової
інформації, зокрема розміщена на офіційній сторінці Комітету в
мережі Iнтернет або оприлюднена Антимонопольним комітетом України
чи його територіальним відділенням в інший спосіб.
   Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно
заявлених узгоджених дій, якщо така інформація раніше  була
публічно  оголошена  або  заявник  не заперечує проти такої
публікації. Заявник (його представник) та державний уповноважений
(або  за  його  дорученням  працівники  Комітету),  голова
територіального відділення (або за його дорученням працівники
територіального  відділення)  можуть  проводити  між  собою
консультації щодо можливості оприлюднення  та  змісту  іншої
інформації  стосовно  заявлених  узгоджених  дій  суб'єктів
господарювання, що може бути оприлюдненою. При цьому заявник може
надати узгоджений з державним уповноваженим Комітету, головою
територіального відділення або власний зміст такої інформації".
 
   12. Пункт 7.1 глави 7 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Під час розгляду заяви про надання попередніх висновків
державний уповноважений Комітету  (або  за  його  дорученням
працівники Комітету), голова територіального відділення (або за
його дорученням працівники територіального відділення) можуть
проводити з заявником консультації лише щодо усунення незначних
недоліків поданої ним інформації".
 
   13. Пункт 8.8 глави 8 доповнити абзацами такого змісту:
   "Iнформація про прийняття розпорядження про початок розгляду
справи, порушеної через виявлення підстав для заборони узгоджених
дій, не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття розпорядження
може розміщуватися на офіційній сторінці Комітету в  мережі
Iнтернет.
   Iнформація про прийняття розпорядження, окрім відомостей,
зазначених у пункті 6.17, має містити:
   дату розміщення інформації в мережі Iнтернет;
   реквізити (дату, номер) розпорядження про початок розгляду
справи про узгоджені дії;
   відомості щодо задіяних ринків;
   найменування та місцезнаходження учасників узгоджених дій та
суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю
(їх представництв, філій), які мають значення для оцінки впливу
узгоджених дій на конкуренцію на задіяних ринках;
   календарну дату, до якої приймаються заперечення та докази на
їх підтвердження і міркування щодо заявлених узгоджених дій від
фізичних та юридичних осіб, а також способу їх надання".
 
   14. Главу 8 після пункту 8.8 доповнити пунктами 8.9, 8.10,
8.11 такого змісту:
   "8.9.  Суб'єкти  господарювання,  зокрема  конкуренти,
постачальники чи споживачі учасників узгоджених дій, а також
об'єднання споживачів, якщо заявлені узгоджені дії стосуються
товарів, призначених для кінцевого споживання, які вважають, що
їхні права та інтереси можуть бути суттєво порушені внаслідок
того, що заявлені узгоджені дії призводять до суттєвого обмеження
конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, мають право
надати Комітету у письмовій формі обґрунтовані заперечення щодо
заявлених узгоджених дій та докази на їх підтвердження.
   Заявник, особи, які зазначені в абзаці першому цього пункту,
можуть подати додаткову інформацію на  підтвердження  їхньої
позиції.  У разі ненадання особами, які подали заперечення,
додаткової інформації у визначений органом Комітету строк, орган
Комітету має право прийняти рішення у справі про узгоджені дії на
підставі інформації, наявної в матеріалах справи.
 
   8.10. Зазначені в абзаці першому пункту 8.9 особи мають право
подати органу Комітету клопотання про залучення їх до участі у
справі як третіх осіб. Питання про залучення до участі у справі
третіх осіб вирішується державним уповноваженим Комітету, головою
територіального відділення. Про залучення третьої особи орган
Комітету, голова територіального відділення приймає розпорядження,
про що повідомляються особи, які беруть участь у розгляді справи.
 
   8.11. Режим доступу осіб, які беруть участь у справі, до
інформації  з  обмеженим доступом визначається відповідно до
законодавства України, зокрема Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ).
   У зв'язку з цим пункти 8.9-8.13 вважати відповідно пунктами
8.12-8.16.
 
   15. Главу 8 після пункту 8.12 доповнити пунктом 8.13 такого
змісту:
   "8.13. Якщо  за  результатами  розгляду  справи стосовно
заявлених узгоджених дій передбачається прийняття рішення про їх
заборону  як  таких,  що  призводять до суттєвого обмеження
конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, державний
уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету
може попередньо повідомити про це заявника та надати  йому
можливість подати додаткові докази щодо відсутності негативних
наслідків".
   У зв'язку з цим пункти 8.13-8.16 вважати відповідно пунктами
8.14-8.17.
 
   16. Третє речення абзацу першого пункту 1 глави 1 додатка 1
викласти в такій редакції:
   "Копії установчих документів, змін до установчих документів
мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства".
 
   17. Абзац сьомий пункту 1 глави 1 додатка 1 доповнити
реченням такого змісту:
   "Усі табличні форми Положення надаються і в електронному
вигляді (у форматі Excel)".
 
   18. Абзац третій пункту 1.1 розділу 1 додатка 2 викласти в
такій редакції:
   "Описати зв'язки, зазначені в пункті 2.3 додатка 4  до
Положення".
 
   19. Абзац другий пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 викласти в
такій редакції:
   "Описати зазначені у пункті 2 Порядку, наведеного у додатку 4
до Положення, засоби забезпечення  вирішального  впливу  між
суб'єктами господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій
надають інформацію".
 
   20. У розділі 1 додатка 2 у назвах другого стовпчика в
таблицях, наведених у пунктах 1.1, 1.2 та 1.3, після слів "ким та
коли виданий" доповнити словами "та ідентифікаційний номер (у разі
його відсутності надати пояснення)".
 
   21. Пункт 1.3 розділу 1 додатка 2 доповнити абзацом третім
такого змісту:
   "У кожному випадку зазначити особу та відсоток, яким вона
володіє, управляє чи користується".
 
   22. У пункті 2.1 розділу 2 додатка 2 слова "дій, про які
робляться повідомлення" замінити словами "заявлених дій".
 
   23. Розділ 3 додатка 2 доповнити новими абзацами та таблицею
такого змісту:
   "У випадках,  коли  вирішальний  вплив виникає внаслідок
володіння, управління чи користування частками (паями, акціями),
відповідна інформація надається згідно з наведеною нижче таблицею
в такій формі:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування (для ¦Розмір часток (паїв, акцій), яким володіє, ¦
¦ юридичних осіб), ¦   управляє чи користується суб'єкт   ¦
¦прізвище, ім'я та по¦ господарювання або стосовно якого інший ¦
¦  батькові (для  ¦суб'єкт господарювання володіє, управляє чи¦
¦  фізичних осіб)  ¦        користується        ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦     1     ¦   2   ¦        3        ¦
¦--------------------+-----------+-------------------------------¦
¦          ¦   %   ¦ Назва суб'єкта господарювання ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Описати зазначені зв'язки".
 
   24. Назву додатка 4 викласти в такій редакції:
   "Порядок визначення  переліку суб'єктів господарювання та
фізичних осіб, пов'язаних з учасниками узгоджених дій, щодо яких
учасники узгоджених дій надають інформацію".
 
   25. В абзацах другому та третьому пункту 3 додатка 4 до
Положення після слів та цифри "суб'єкт господарювання, зазначений
у пункті 2 цього Порядку" доповнити словами "з урахуванням
відносин контролю".
 
   26. В абзаці п'ятому пункту 3 додатка 4 до Положення після
слів "юридичні та фізичні особи" доповнити словами "з урахуванням
відносин контролю".
 
   27. В абзаці шостому пункту 3 додатка 4 слова "кожна з яких
володіє  чи  управляє  (користується)" замінити словами "які
володіють, управляють чи користуються".
 
   28. Додаток 4 доповнити новим пунктом 4 та таблицею такого
змісту:
   "4. Щодо всіх фізичних осіб, що входять до складу суб'єктів
господарювання -  учасників  узгоджених  дій,  зазначених  у
пунктах 2.1-2.3 цього Порядку, подаються списки дієздатних осіб,
що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами
фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання -
учасників узгоджених дій, і при цьому володіють чи користуються
активами суб'єктів господарювання; мають права, які забезпечують
вплив на формування складу, результати голосування та рішення
органів управління суб'єктів господарювання; заміщують посади
керівника, заступника керівника спостережної ради, правління,
іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання,
мають можливість завдяки іншим чинникам впливати на господарську
діяльність суб'єктів господарювання за обсягом, формою та змістом
згідно з наведеною нижче формою.
 
                             Таблиця 1
 
               СПИСОК
   дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною),
    батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб,
     які входять до складу суб'єктів господарювання -
           учасників узгоджених дій
 
------------------------------------------------------------------
¦Прізвище,¦  Місце  ¦ Особа,¦Характе-¦  Суб'єкт  ¦Характер ¦
¦ ім'я, ¦ проживання, ¦з якою ¦ристика ¦господарюван-¦ впливу ¦
¦  по  ¦документ, що ¦пов'я- ¦зв'язку ¦ня, стосовно ¦особи на ¦
¦батькові ¦ засвідчує ¦ зана ¦ між  ¦якого наявний¦суб'єкт ¦
¦     ¦особу (назва,¦    ¦особами ¦  вплив  ¦господа- ¦
¦     ¦серія, номер,¦    ¦    ¦       ¦рювання ¦
¦     ¦  інші   ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦ реквізити, ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦ ким, коли ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦  виданий) ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦---------+-------------+-------+--------+-------------+---------¦
¦  1   ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6  ¦
¦---------+-------------+-------+--------+-------------+---------¦
¦     ¦       ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1) у стовпчику 1 вказуються особи, які пов'язані з учасниками
узгоджених дій;
   2) у стовпчику 2 зазначається постійне місце проживання;
   3) у стовпчику 3 зазначається П.I.Б. фізичної особи -
учасника узгоджених дій;
   4) варіанти заповнення стовпчика 4: чоловік; дружина; батько;
мати; брат; сестра; син; донька;
   5) у стовпчику 5 для суб'єкта господарювання - юридичної
особи зазначається найменування та код за ЄДРПОУ; для суб'єкта
господарювання - фізичної особи зазначається П.I.Б. фізичної особи
та її ідентифікаційний номер (у разі наявності);
   6) стовпчик 6 заповнюється відповідно до вимог пункту 3
додатка 5 до Положення. Зокрема, варіанти заповнення стовпчика 6:
володіння активами (зазначається відсоток активів); володіння
корпоративними правами (зазначається відсоток голосів у вищому
органі управління суб'єкта господарювання внаслідок цих прав);
володіння іншими правами, що забезпечують участь у формуванні
органів управління суб'єкта господарювання (зазначаються характер
прав;  відсоток  голосів  в  органах  управління  суб'єкта
господарювання, що забезпечуються внаслідок цих прав); заміщення
керівних посад (зазначається посада)".
 
 Директор Департаменту
 конкурентної політики                 О.Федоренк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка