Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін і доповнень до Положення про концентрацію

         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            17.11.2005 N 389-р
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2006 р.
                   за N 21/11895
 
 
        Про затвердження Змін і доповнень
         до Положення про концентрацію
 
 
   У зв'язку з набранням чинності Законом України від 31 травня
2005 року N 2596-IV ( 2596-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення правового  захисту
економічної конкуренції", керуючись статтями 7 і 13 Закону України
"Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та статтею 26
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
Антимонопольний комітет України П О С Т А Н О В И В:
 
   Затвердити Зміни та доповнення до Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє
отримання дозволу на  концентрацію  суб'єктів  господарювання
(Положення  про  концентрацію),  затвердженого  розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р
( z0284-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 березня 2002 року за N 284/6572, що додаються.
 
 Голова Комітету                    О.Костусєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження
                   Антимонопольного комітету
                   України
                   17.11.2005 N 389-р
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2006 р.
                   за N 21/11895
 
 
            ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
       до Положення про порядок подання заяв
    до Антимонопольного комітету України про попереднє
      отримання дозволу на концентрацію суб'єктів
      господарювання (Положення про концентрацію)
              ( z0284-02 )
 
 
   1. Підпункт "в" підпункту 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 виключити.
 
   2. Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 після підпункту 2
доповнити новим підпунктом такого змісту:
   "3) створення  двома  і більше суб'єктами господарювання
суб'єкта господарювання, який протягом тривалого періоду буде
самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке
створення не призводить до координації конкурентної поведінки між
суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання,
або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання".
   У зв'язку з цим підпункт "3" вважати відповідно підпунктом
"4".
 
   3. Підпункт 2.1.3.5 підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2
виключити.
 
   4. Пункт 2.1 глави 2 доповнити новим підпунктом такого
змісту:
   "2.1.4. Створення суб'єкта господарювання двома і більше
суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде
самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке
створення не призводить до координації конкурентної поведінки між
суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання,
або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання".
   У зв'язку з цим підпункт 2.1.4 вважати відповідно підпунктом
2.1.5.
 
   5. Пункт 2.1 глави 2 доповнити новим підпунктом такого
змісту:
   "2.1.6.  Попереднє  одержання  дозволу  Комітету  або
Адміністративної колегії Комітету на концентрацію є обов'язковим у
випадках, передбачених у підпунктах 2.1.1-2.1.5, незалежно від
сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів
учасників концентрації, коли:
   частка  на  певному  ринку  товару  будь-якого учасника
концентрації  або  сукупна  частка учасників концентрації, з
урахуванням  відносин  контролю,  перевищує 35 відсотків, та
концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку
товару".
 
   6. У підпункті 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 слово "чи" замінити
словом "та".
 
   7. Абзац перший пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:
   "3.1. Якщо частка на певному ринку товару будь-якого учасника
концентрації або сукупна частка  учасників  концентрації,  з
урахуванням  відносин  контролю,  перевищує  35 відсотків та
концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару
та/або  при  перевищенні  вартісними  показниками  учасників
концентрації порогових значень, наведених у пункті 2.1 цього
Положення, а також створенні ПФГ учасники концентрації, органи
державної  влади,  органи  місцевого  самоврядування,  органи
адміністративно-господарського управління та контролю, які в межах
своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які
здійснюють  концентрацію,  повинні  звернутися із заявою про
надання:".
 
   8. У підпункті 3.9.1.1 пункту 3.9 глави 3 слова "Належним
чином оформлені установчі документи" замінити словами "Копії
установчих документів".
 
   9. У підпункті 3.9.3.1 підпункту 3.9.3 пункту 3.9 глави 3
слова "Належним чином оформлені" виключити.
 
   10. Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 глави 3 викласти в такій
редакції:
   "3.9.4. При створенні суб'єкта господарювання двома і більше
суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде
самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке
створення не призводить до координації конкурентної поведінки між
суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання,
або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання".
 
   11. У підпункті 3.9.4.1 підпункту 3.9.4 пункту 3.9 глави 3
слова "Належним чином оформлені установчі документи" замінити
словами "Копії установчих документів".
 
   12. У підпункті 3.9.4.2 підпункту 3.9.4 пункту 3.9 глави 3
цифри "3.9.2.4" виключити.
 
   13. Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 глави 3 доповнити пунктом
3.9.4.3 такого змісту:
   "3.9.4.3. Копії установчих документів учасників концентрації,
зазначених у підпункті 2.3.4 Положення".
 
   14. У підпункті 3.9.5 пункту 3.9 глави 3 цифри "2.1.3.5"
замінити цифрами "2.1.3.4".
 
   15. Підпункт 3.9.8 пункту 3.9 глави 3 доповнити абзацом
другим такого змісту:
   "У випадках, зазначених у підпунктах 3.9.1-3.9.7 Положення,
до заяви додається також список дієздатних фізичних осіб, що є:
чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних
осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників
концентрації за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 4 до
Положення".
 
   16. Підпункт 3.9.10.3 підпункту 3.9.10 пункту 3.9 глави 3
після слів "органу Комітету на" доповнити словами "концентрацію у
вигляді".
 
   17. В абзаці третьому підпункту 3.9.13 пункту 3.9 слова
"належним чином" виключити.
 
   18. У підпункті 3.9.15 пункту 3.9 глави 3 слово "Подається"
виключити.
 
   19. Пункт 4.1 глави 4 доповнити абзацом восьмим такого
змісту:
   "Під час розгляду заяви про надання попередніх висновків
державний уповноважений Комітету або за його дорученням працівники
Комітету можуть проводити з заявником консультації щодо усунення
незначних недоліків поданої ним інформації".
   У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно
дев'ятим - одинадцятим.
 
   20. Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 доповнити абзацом
третім такого змісту:
   "Державний уповноважений Комітету або за його дорученням
працівники Комітету можуть проводити з заявником консультації щодо
усунення незначних недоліків поданої ним заяви протягом строку,
зазначеного в абзаці другому цього підпункту".
 
   21. Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 глави 4 після слів "згідно з
підпунктами 3.9.1.2 та 3.9.1.3" доповнити словом "Положення".
 
   22. Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 після слова "Заява"
доповнити словами "про надання дозволу на концентрацію або про
надання попередніх висновків".
 
   23. Пункт 4.2 глави 4 доповнити підпунктом 4.2.8 такого
змісту:
   "4.2.8. Iнформація стосовно заявленої концентрації, а саме
щодо: організаційно-правової форми учасників концентрації, їх
місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та
змісту концентрації, із зазначенням дати надання до Комітету
пропозицій та зауважень щодо концентрації, може бути опублікована
в друкованих чи електронних засобах масової інформації, зокрема
розміщена на офіційній сторінці Комітету в мережі Iнтернет або
оприлюднена Антимонопольним комітетом України в інший спосіб.
   Заявник (його  представник)  та  державний  уповноважений
Комітету (або за його дорученням працівники Комітету) можуть
проводити між собою консультації щодо можливості оприлюднення та
змісту інформації, що може бути оприлюдненою. При цьому заявник
може надати узгоджений з державним уповноваженим Комітету або
власний зміст інформації, зазначеної в абзаці першому цього
підпункту, для її оприлюднення".
 
   24. В абзаці третьому пункту 4.3 глави 4 слова "у заявника"
замінити словами "у заявника (заявників)".
 
   25. Пункт 4.3 глави 4 доповнити абзацами такого змісту:
   "Iнформація про прийняття розпорядження про початок розгляду
справи,  порушеної  через  виявлення  підстав  для  заборони
концентрації, не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття
розпорядження може розміщуватися на офіційній сторінці Комітету в
мережі Iнтернет.
   Iнформація про прийняття розпорядження, окрім відомостей,
зазначених у підпункті 4.2.8, має містити:
   дату розміщення інформації у мережі Iнтернет;
   реквізити (дату, номер) розпорядження про початок розгляду
справи про концентрацію;
   відомості щодо задіяних ринків;
   найменування та місцезнаходження учасників концентрації, які
мають значення для оцінки впливу концентрації на конкуренцію на
задіяних ринках;
   календарну дату, до якої приймаються заперечення та докази на
їх підтвердження і міркування щодо заявленої концентрації від
фізичних та юридичних осіб, а також спосіб їх надання".
 
   26. Главу 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
   "4.5. Суб'єкти  господарювання,   зокрема   конкуренти,
постачальники  чи  споживачі учасників концентрації, а також
об'єднання споживачів, якщо заявлена концентрація  стосується
товарів, призначених для кінцевого споживання, які вважають, що
їхні права та інтереси можуть бути суттєво порушені внаслідок
того, що заявлена концентрація призводить до монополізації чи
суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його
частині,  мають  право  надати  Комітету  у письмовій формі
обґрунтовані заперечення щодо заявленої концентрації та докази на
їх підтвердження.
   Заявник, особи, які зазначені в абзаці першому цього пункту,
можуть  надати  додаткову інформацію на підтвердження їхньої
позиції. У разі ненадання особами, які подали  заперечення,
додаткової інформації у визначений органом Комітету строк орган
Комітету має право прийняти рішення у справі про концентрацію на
підставі інформації, наявної в матеріалах справи".
   У зв'язку з цим пункти 4.5-4.11 вважати відповідно пунктами
4.6-4.12. У тексті Положення посилання на пункти 4.5-4.11 замінити
посиланням на пункти 4.6-4.12.
 
   27. Друге речення абзацу першого пункту 4.6 глави 4 доповнити
словами "та отримання висновку експерта згідно з підпунктом 4.3
Положення".
 
   28. У першому реченні абзацу другого пункту 4.6 глави 4 слова
"господарським судом" виключити.
 
   29. Абзаци п'ятий та шостий пункту 4.6 глави 4 викласти в
такій редакції:
   "Зазначені в абзаці першому пункту 4.5 особи мають право
подати органу Комітету клопотання про залучення їх до участі у
справі як третіх осіб. Питання про залучення до участі у справі
третіх осіб вирішується державним уповноваженим Комітету. Про
залучення третьої особи державний уповноважений Комітету приймає
розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у
розгляді справи".
 
   30. Пункт 4.6 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно
користуватися належними їм правами".
 
   31. Главу 4 доповнити пунктами 4.7 та 4.8 такого змісту:
   "4.7. Режим доступу осіб, які беруть участь у справі, до
інформації  з  обмеженим доступом визначається відповідно до
законодавства України, зокрема Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ).
 
   4.8. Якщо за результатами розгляду справи стосовно заявленої
концентрації передбачається прийняття рішення про її заборону як
такої, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження
конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, державний
уповноважений Комітету може попередньо повідомити про це заявника
та надати йому можливість подати додаткові докази щодо відсутності
негативних наслідків.
   Заявник може запропонувати взяти на себе перед Комітетом
зобов'язання, виконання яких усуває монополізацію чи суттєве
обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині".
   У зв'язку з цим пункти 4.7-4.12 вважати відповідно пунктами
4.9-4.14. У тексті Положення посилання на пункти 4.7-4.12 замінити
посиланням на пункти 4.9-4.14.
 
   32. Підпункт 4.9.6 пункту 4.6 глави 4 виключити.
   У зв'язку з цим підпункти 4.9.7-4.9.13 вважати відповідно
підпунктами 4.9.6-4.9.12.
 
   33. У  пункті  6.3 глави 6 слова "господарського суду"
виключити.
 
   34. У першому реченні абзацу першого глави 1 додатка 1 слова
"про контроль за економічною концентрацією (далі - Положення)"
виключити.
 
   35. Третє речення абзацу першого глави 1 додатка 1 викласти в
такій редакції:
   "Копії установчих документів, змін до установчих документів,
ТЕО та Генеральної угоди ПФГ мають бути оформлені відповідно до
вимог законодавства".
 
   36. П'яте речення абзацу першого глави 1 додатка 1 після слів
"Відомості та інші документи" доповнити словами та цифрами "в тому
числі копії документів, передбачені підпунктами 3.9.1.1; 3.9.2.1;
3.9.2.2; 3.9.2.3; 3.9.2.4; 3.9.3.1; 3.9.5.1; 3.9.6.1; 3.9.6.2;
3.9.6.3; 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3; 3.9.7.5; 3.9.10.1; 3.9.10.3;
3.9.11.1; 3.9.11.2; 3.9.12; 3.9.14 і 3.11".
 
   37. Абзац сьомий глави 1 додатка 1 доповнити реченням такого
змісту:
   "Усі табличні форми Положення надаються і в електронному
вигляді (у форматі Excel)".
 
   38. Назву другого стовпчика таблиці у пункті 1.1 розділу 1
додатка 2 після слів "ким та коли виданий" доповнити словами
"ідентифікаційний номер  (у  разі  його  відсутності  надати
пояснення)".
 
   39. Пункт 1.1 розділу 1 додатка 2 доповнити абзацом другим
такого змісту:
   "У випадках,  коли  вирішальний  вплив виникає внаслідок
володіння, управління чи користування частками (паями, акціями),
відповідна інформація за обсягом, формою та змістом надається
згідно з наведеною нижче формою:".
 
   40. В абзаці четвертому пункту 1.1 розділу 1 додатка 2 цифру
"2" замінити цифрами "3.6".
 
   41. Пункт 1.1 розділу 1 додатка 2 доповнити новою таблицею в
такій формі:
 
------------------------------------------------------------------
¦ "Найменування (для ¦Розмір часток (паїв, акцій), яким володіє,¦
¦ юридичних осіб),  ¦   управляє чи користується суб'єкт   ¦
¦прізвище, ім'я та по ¦ господарювання або стосовно якого інший ¦
¦  батькові (для  ¦ суб'єкт господарювання володіє, управляє ¦
¦  фізичних осіб)  ¦       чи користується       ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦     1     ¦   2   ¦       3        ¦
¦---------------------+-----------+------------------------------¦
¦           ¦   %   ¦Назва суб'єкта господарювання"¦
------------------------------------------------------------------
 
   42. В абзаці третьому пункту 1.2 розділу 1 додатка 2:
   слова "учасник концентрації, зазначений у пунктах 2.1-2.5
Порядку, наведеного у додатку 5" замінити словами  "учасник
концентрації,  з урахуванням відносин контролю, зазначений у
пунктах 2.1-2.5 Порядку, наведеного у додатку 5".
 
   43. В абзаці п'ятому пункту 1.2 розділу 1 додатка 2: слова
"юридичних та фізичних осіб" замінити словами "юридичних та
фізичних осіб, з урахуванням відносин контролю".
 
   44. Абзац дев'ятий пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 викласти в
такій редакції:
   "У кожному випадку зазначити особу та відсоток, яким вона
володіє чи управляє (користується)".
 
   45. У пункті 2.1 розділу 2 додатка 2 слова "дій, про які
робляться повідомлення" замінити словами "заявлених дій".
 
   46. Абзац другий розділу 5 додатка 2 викласти в такій
редакції:
 
       Розрахунок сукупних часток на зазначених
 
          товарних ринках за _____ рік
 
------------------------------------------------------------------
¦  Назва  ¦        Частка на ринку (у %)        ¦
¦ учасника ¦---------------------------------------------------¦
¦концентрації¦   Ринок 1   ¦  Ринок 2   ¦   Ринок N  ¦
¦------------+-----------------+----------------+----------------¦
¦      ¦Iндивіду-¦Сукупна¦ Iндиві-¦Сукупна¦ Iндиві-¦Сукупна¦
¦      ¦ альні ¦частка ¦дуальні ¦частка ¦дуальні ¦частка ¦
¦      ¦ частки ¦ на  ¦ частки ¦ на  ¦ частки ¦ на  ¦
¦      ¦учасників¦ринку 1¦ учасни-¦ринку 2¦ учасни-¦ринку N¦
¦      ¦ концент-¦    ¦ ків  ¦    ¦ ків  ¦    ¦
¦      ¦ рації ¦    ¦концент-¦    ¦концент-¦    ¦
¦      ¦     ¦    ¦ рації ¦    ¦ рації ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Перелік  ¦     ¦  X  ¦    ¦  x  ¦    ¦  X  ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.1   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Сукупна  ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦
¦частка всіх ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.1   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Перелік  ¦     ¦  X  ¦    ¦  x  ¦    ¦  X  ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.2   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Сукупна  ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦
¦частка всіх ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.2   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Перелік  ¦     ¦  X  ¦    ¦  x  ¦    ¦  X  ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.3   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Сукупна  ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦
¦частка всіх ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.3   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Перелік  ¦     ¦  X  ¦    ¦  x  ¦    ¦  X  ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.4   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Сукупна  ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  X  ¦    ¦
¦частка всіх ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.4   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Перелік  ¦     ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  X  ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.5   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Сукупна  ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦
¦частка всіх ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пункту ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  2.5   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ Сукупна  ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦  x  ¦    ¦
¦частка всіх ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ учасників ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦концентрації¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ відповідно ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ до пунктів ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ 2.1-2.5  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   47. Назву додатка 4 викласти в такій редакції:
   "Списки фізичних осіб, які входять до складу спостережної
ради чи виконавчого, контрольного органів, виконують обов'язки
керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасників
заявленої концентрації та фізичних осіб, пов'язаних з учасниками
концентрації".
 
   48. Додаток 4 доповнити новими абзацами третім та четвертим
такого змісту:
   "Щодо всіх фізичних осіб, що входять до складу суб'єктів
господарювання - учасників концентрації, наведених у додатку 5 до
Положення, подаються списки дієздатних осіб, що є: чоловіком
(дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які
входять  до  складу  суб'єктів  господарювання  -  учасників
концентрації і при цьому володіють чи користуються активами
суб'єктів господарювання; мають права, які забезпечують вплив на
формування складу, результати голосування та рішення органів
управління суб'єктів господарювання; заміщують посади керівника,
заступника керівника  спостережної  ради,  правління,  іншого
наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання, мають
можливість завдяки іншим засобам  впливати  на  господарську
діяльність суб'єктів господарювання за обсягом, формою та змістом
згідно з наведеною нижче формою.
 
                             Таблиця 1
 
               СПИСОК
      дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком
     (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами
     фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів
       господарювання - учасників концентрації*
 
------------------------------------------------------------------
¦Прізвище,¦  Місце  ¦ Особа,¦Характе-¦  Суб'єкт  ¦Характер ¦
¦ ім'я, ¦ проживання, ¦ з якою¦ристика ¦господарюван-¦ впливу ¦
¦  по  ¦документ, що ¦ пов'я-¦зв'язку ¦ня, стосовно ¦особи на ¦
¦батькові ¦ засвідчує ¦ зана ¦ між  ¦якого наявний¦ суб'єкт ¦
¦     ¦  особу   ¦    ¦особами ¦  вплив  ¦ господа-¦
¦     ¦  (назва,  ¦    ¦    ¦       ¦ рювання ¦
¦     ¦серія, номер,¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦  інші   ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦ реквізити, ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦ ким, коли ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦     ¦ виданий)  ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦---------+-------------+-------+--------+-------------+---------¦
¦  1   ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6  ¦
¦---------+-------------+-------+--------+-------------+---------¦
¦     ¦       ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1) у стовпчику 1 вказуються особи, які пов'язані з учасниками
концентрації;
   2) у стовпчику 2 зазначається постійне місце проживання;
   3) у стовпчику 3 зазначається П.I.Б фізичної особи - учасника
концентрації;
   4) варіанти заповнення стовпчика 4: чоловік; дружина; батько;
мати; брат; сестра; син; донька;
   5) у стовпчику 5 для суб'єкта господарювання - юридичної
особи зазначається найменування та код за ЄДРПОУ; для суб'єкта
господарювання - фізичної особи зазначається П.I.Б фізичної особи
та її ідентифікаційний номер (у разі наявності);
   6) стовпчик 6 заповнюється відповідно до вимог пункту 3
додатка 5 до Положення. Зокрема, варіанти заповнення стовпчика 6:
володіння активами (зазначається відсоток активів); володіння
корпоративними правами (зазначається відсоток голосів у вищому
органі управління суб'єкта господарювання внаслідок цих прав);
володіння іншими правами, що забезпечують участь у формуванні
органів управління суб'єкта господарювання (зазначається характер
прав;  відсоток  голосів  в  органах  управління  суб'єкта
господарювання, що забезпечуються внаслідок цих прав); заміщення
керівних посад (зазначається посада)".
 
   49. У пункті 2.2 додатка 5 слово "чи" замінити словом "та".
 
   50. Додаток 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
   "3.9. Вирішальний вплив кількох суб'єктів господарювання на
господарську діяльність іншого суб'єкта господарювання виникає,
зокрема, у випадках, коли:
   3.9.1. Два суб'єкта господарювання безпосередньо або через
інших  осіб мають по 50 відсотків голосів у вищому органі
управління іншого суб'єкта господарювання;
   3.9.2. Декілька суб'єктів господарювання мають можливість,
зокрема завдяки праву вето, не допускати прийняття іншими особами
рішень,  зазначених  у  пунктах 3.1-3.4, стосовно визначення
господарської діяльності іншого суб'єкта господарювання;
   3.9.3. Декілька   суб'єктів  господарювання,  внаслідок
укладеного між ними договору існування протягом тривалого періоду
спільних інтересів чи інших чинників, діють спільно (узгоджено) у
здійсненні їхніх прав щодо іншого суб'єкта господарювання і
завдяки цьому мають можливість приймати рішення, зазначені у
пункті 3, зокрема не допускати прийняття іншими особами рішень,
зазначених у пунктах 3.1-3.4, стосовно визначення господарської
діяльності іншого суб'єкта господарювання".
 
 Директор Департаменту
 конкурентної політики                 О.Федоренк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка