Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 501
 
 
    Про затвердження Положення про ліцензійну комісію
    з ліцензування провадження господарської діяльності
  з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами
        (тільки регуляторами росту рослин)
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      аграрної політики
    N 99 ( v0099555-05 ) від 16.03.2005 
    N 114 ( v0114555-05 ) від 28.03.2005
    N 159 ( v0159555-06 ) від 29.03.2006 }
 
 { У назві, тексті Наказу після слова "агрохімікатами" доповнено
  словами "(тільки регуляторами росту рослин)" згідно з Наказом
  Міністерства аграрної політики N 159 ( v0159555-06 ) від
  29.03.2006 }
 
   { Щодо змін у складі ліцензійної комісії додатково див.
            Наказ Міністерства аграрної політики
    N 590 ( v0590555-06 ) від 19.10.2006 }
 
   { Нову редакцію складу ліцензійної комісії з ліцензування
    провадження  господарської  діяльності  з  оптової,
    роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
    регуляторами росту рослин) див. в Наказі Міністерства
    аграрної політики N 679 ( v0679555-06 ) від 20.11.2006 }
 
   { Нову редакцію складу ліцензійної комісії з ліцензування
    провадження  господарської  діяльності  з  оптової,
    роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
    регуляторами росту рослин) див. в Наказі Міністерства
    аграрної політики N 270 ( v0270555-07 ) від 19.04.2007 }
 
   { Щодо змін у складі ліцензійної комісії додатково див.
            Наказ Міністерства аграрної політики
    N 414 ( v0414555-07 ) від 12.06.2007 }
 
 
 
   На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для  окремого  виду
господарської діяльності" та від 17 листопада 2004 року N 1560
( 1560-2004-п ) "Про  внесення  змін  до  переліку  органів
ліцензування" Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської  діяльності  з  оптової,  роздрібної  торгівлі
пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) у
складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності  з  оптової,  роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин), що додається.
 
   3. Проведення експертизи документації з видачі ліцензій на
провадження господарської діяльності  з  оптової,  роздрібної
торгівлі  пестицидами покласти на Головну державну інспекцію
захисту  рослин  (Семененко  А.В.), а агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) - на Державний технологічний центр
охорони родючості грунтів (Бенцаровський Д.М.).
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 501
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про ліцензійну комісію з ліцензування провадження
     господарської діяльності з оптової, роздрібної
       торгівлі пестицидами та агрохімікатами 
        (тільки регуляторами росту рослин)
 
 { У назві й тексті Наказу після слова "агрохімікатами" доповнено
  словами "(тільки регуляторами росту рослин)" згідно з Наказом
  Міністерства аграрної політики N 159 ( v0159555-06 ) від
  29.03.2006 }
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ліцензійна  комісія  з  ліцензування  провадження
господарської  діяльності  з  оптової,  роздрібної  торгівлі
пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
(далі  - ліцензійна комісія) створюється з метою здійснення
Мінагрополітики процедури ліцензування на виконання Закону України
"Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", від 4 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п )
"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від
17 листопада 2004 року N 1560 ( 1560-2004-п ) "Про внесення змін
до переліку органів ліцензування".
 
   1.2. У  своїй  діяльності  ліцензійна  комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента  України  та  Кабінету  Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
       2. Порядок роботи ліцензійної комісії
 
   2.1. Засідання  ліцензійної  комісії  проводиться  при
надходженні заяв і документів два рази на місяць, а у випадку
прийняття невідкладного рішення - позачергово.
 
   2.2. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та
приймати  рішення при наявності на засіданні більше ніж 50
відсотків її складу.
 
   2.3. Про час і місце проведення засідання та питання, які
виносяться на порядок денний, члени комісії повідомляються не
менше як за 2 робочих дні до проведення засідання ліцензійної
комісії.
 
   2.4. Рішення  ліцензійної  комісії  приймається більшістю
голосів, оформлюється протоколом, який затверджується наказом
Мінагрополітики і є підставою для видачі ліцензії, відмови у
видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі копії, дубліката
ліцензії, анулювання, визнання ліцензії недійсною, скасування
рішення про видачу ліцензії.
 
   2.5. За умови  рівності  голосів  вирішальним  є  голос
головуючого на засіданні ліцензійної комісії.
 
         3. Обов'язки ліцензійної комісії
 
   3.1. Ліцензійна  комісія  у  встановленому законодавством
порядку:
   3.1.1. Приймає заяви, формує ліцензійні справи щодо кожного
суб'єкта господарювання, веде журнал обліку заяв і  виданих
ліцензій.
   3.1.2. Перевіряє достовірність даних у документах, поданих
заявником.
   3.1.3. Приймає рішення про видачу ліцензії, переоформлення
ліцензії, видачу копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі
або залишення заяви без розгляду (за наявності підстав, визначених
законодавством).
   3.1.4. Надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте
рішення в письмовій формі.
   3.1.5. Оформлює ліцензії, скасовує  рішення  про  видачу
ліцензії, приймає рішення про визнання ліцензії недійсною, про
анулювання ліцензії згідно із законодавством.
   3.1.6. Формує і веде ліцензійний реєстр.
   3.1.7. Надає відомості ліцензійного реєстру  до  Єдиного
ліцензійного реєстру.
 
   3.2, Ліцензійна комісія несе відповідальність за зберігання
ліцензійних справ та зберігання бланків ліцензій і приймає участь
у підготовці звіту спеціально уповноваженому органу з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій.
 
          4. Права ліцензійної комісії
 
   4.1. Ліцензійна комісія має право:
   4.1.1. Звертатися  до місцевих державних адміністрацій з
питань,  пов'язаних  з  порушеннями  законодавства  у  сфері
ліцензування  провадження господарської діяльності з оптової,
роздрібної  торгівлі  пестицидами  та  агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин).
   4.1.2. Залучати  представників  органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії.
   4.1.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з  оптової,
роздрібної  торгівлі  пестицидами  та  агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин).
   4.1.4. Організовувати перевірку за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов.
 
          5. Склад ліцензійної комісії
 
   5.1. До  складу  ліцензійної  комісії  входять:  голова
ліцензійної комісії, заступник голови та  члени  ліцензійної
комісії.
 
   5.2. Голова ліцензійної комісії:
   5.2.1. Керує діяльністю ліцензійної комісії.
   5.2.2. Розподіляє обов'язки між її членами.
   5.2.3. Затверджує протокол засідання та рішення ліцензійної
комісії.
   5.2.4. Звітує перед спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій.
   5.2.5. Несе персональну  відповідальність  за  збереження
бланків ліцензій.
 
   5.3. Секретар ліцензійної комісії:
   5.3.1. Повідомляє членів комісії про час і місце проведення
засідання ліцензійної комісії.
   5.3.2. Здійснює підготовку і оформляє пакет  ліцензійних
документів.
   5.3.3. Готує звіт голови ліцензійної комісії  з  питань
ліцензування про використані бланки ліцензій.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва
 та розвитку насінництва                О.М.Лаврик
 
 
   ( Додаток втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 114 ( v0114555-05 ) від 28.03.200
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка