Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 357 від 20.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 вересня 2001 р.
                   за N 781/5972
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 200 ( z0656-07 ) від 30.05.2007 }
 
      Про затвердження Змін до Правил використання
     готівкової іноземної валюти на території України
 
 
 
   Відповідно до статей 44  та  45  Закону  України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та розділів II і III Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до  Правил  використання  готівкової
іноземної валюти на території України, затверджених постановою
Правління  Національного банку України  від  26.03.98 N 119
( z0245-98 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.04.98 за N 245/2685, що додаються.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 15.09.97 N 306 ( v0306500-97 )
"Про перерахування Державною митною службою України на рахунок в
іноземній валюті Державного казначейства України іноземної валюти,
одержаної як сплата митних платежів".
   3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести
зміст  цієї  постанови  до  відома  територіальних управлінь
Національного банку України для використання в роботі.
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
   5. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                        Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    20.08.2001 N 357
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 вересня 2001 р.
                   за N 781/5972
 
   Зміни до Правил використання готівкової іноземної валюти
            на території України
              ( z0245-98 )
 
   1. У тексті цих Правил слова "обмінний курс" у всіх відмінках
замінити словами "курс гривні до іноземних валют" у відповідних
відмінках. А також слова "дорожні чеки" у всіх відмінках замінити
словами "дорожні чеки міжнародних платіжних систем" у відповідних
відмінках.
   2. Абзац перший підпункту 1.1.3 викласти в такій редакції:
   "Загальна сума іноземної валюти готівкою та/або дорожніх
чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті,
що може бути видана одному працівнику-резиденту чи нерезиденту на
відрядження за кордон, не може перевищувати суми, установленої
Iнструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших  банківських
документів  і платіжних карток через митний кордон України,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) і зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (далі - Iнструкція)".
   3. У  підпунктах  1.1.4,  1.2.3,  1.3.3  слова "Порядку
переміщення валюти через митний кордон України" замінити словом
"Iнструкції".
   4. У підпункті 1.2.2 слова "Порядком переміщення валюти через
митний кордон України" замінити словом "Iнструкцією".
   5. У пунктах 1.4, 1.5 слова "Порядку переміщення валюти через
митний кордон України" замінити словом "Iнструкції".
   6. Підпункт 1.6.2 викласти в такій редакції:
   "1.6.2 Уповноважений банк надає морському агенту-резиденту
довідку на ім'я капітана судна судновласника-нерезидента для
вивезення нерезидентом іноземної валюти та/або дорожніх чеків
міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті на
експлуатаційні витрати, оплату праці членів екіпажу та довідки на
ім'я членів екіпажу судна при здійсненні їх репатріації в межах
сум, визначених судновласником для цих цілей".
   7. Абзац перший глави 2 викласти в такій редакції:
   "Використання на  території  України готівкової іноземної
валюти як засобу платежу або як застави дозволяється у разі
відсутності в фізичних осіб - нерезидентів чи резидентів, а також
повноважних представників юридичної особи нерезидента - суб'єкта
підприємницької діяльності коштів у грошовій одиниці України і
неможливості здійснення валютно-обмінної операції через  пункт
обміну іноземної валюти в таких випадках".
   8. Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:
   "а) сплати мита, митних платежів, зборів, штрафів фізичними
особами - резидентами та нерезидентами відповідно до митного
законодавства України".
   9. Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:
   "2.3. Використання на території України готівкової іноземної
валюти як засобу платежу дозволяється у разі надання суб'єктами
підприємницької діяльності готельних послуг фізичним особам -
нерезидентам з оплатою в іноземній валюті, у тому числі зі
застосуванням дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно
конвертованій валюті.
   Операції з дорожніми чеками міжнародних платіжних систем у
вільно конвертованій валюті суб'єктами підприємницької діяльності
здійснюються на підставі дозволів, що надаються територіальними
управліннями Національного банку  України,  і  за  наявності
агентської  угоди між суб'єктом підприємницької діяльності і
уповноваженим банком України".
   10. Главу 2 доповнити пунктом 2.4 такого змісту:
   "2.4. Використання готівкової іноземної валюти на території
України як засобу платежу у випадках, що не передбачені цією
главою, а також як застави дозволяється за умови отримання
індивідуальної ліцензії Національного банку України".
   11. Абзац перший глави 3 викласти в такій редакції:
   "Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу
дозволяється у  разі  здійснення  резидентами  -  суб'єктами
підприємницької діяльності торгівлі та надання послуг за межами
України на транспортних засобах, що їм належать (орендовані,
зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у таких випадках".
   12. Пункти 4.1, 4.3, 4.4 глави 4 викласти в такій редакції:
   "4.1. Дозволяється зараховувати готівкову іноземну валюту на
рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента в разі:
   а) отримання  її як благодійного внеску від нерезидента
(підтверджується прибутковими ордерами, актами тощо);
   б) сплати фізичними особами - резидентами та нерезидентами
державного мита згідно з чинним законодавством України;
   в) сплати фізичними особами-нерезидентами зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
   Фізичні особи-нерезиденти подають до уповноваженого банку
копію митної декларації про ввезення в  Україну  готівкової
іноземної валюти, довідку банку про зняття коштів з рахунку через
уповноважений банк України".
   "4.3. Уповноваженому  банку  згідно  з власними тарифами
дозволяється отримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за
операціями із зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта,
зняття іноземної валюти з рахунку клієнта, якщо ці операції
пов'язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті
іноземному банку-кореспонденту.
   4.4. Уповноважений  банк  може приймати від повноважного
представника нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в
касу  (для подальшого зарахування на розподільчий рахунок в
іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту - суб'єкту
підприємницької діяльності), готівкову вільно конвертовану валюту
в сумі, що не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США або
еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом гривні  до  іноземних  валют,  установленим
Національним банком України на день здійснення операції, за
наявності:
   а) експортного договору (контракту) резидента , в якому
передбачено повну або часткову оплату нерезидентом продукції,
виконаних  робіт,  отриманих  послуг  у  готівковій  вільно
конвертованій іноземній валюті. При цьому загальна сума, прийнята
за одним договором (контрактом), не може перевищувати 10 000
(десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно
конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних
валют, установленим Національним банком України на день здійснення
операції, або
   договору (контракту), в якому передбачено повну або часткову
оплату в готівковій вільно конвертованій іноземній валюті фрахту
судна, що належить судновласнику-резиденту. При цьому сума разової
оплати за фрахт судна при заході його в порт України, де
розташований уповноважений банк, у якому відкрито поточний рахунок
судновласника-резидента, не може перевищувати 10 000 (десять
тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно
конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних
валют,  установленим  Національним  банком  України  на день
зарахування коштів (копія документа залишається в уповноваженому
банку);
   б) оригіналу митної декларації про ввезення  повноважним
представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в
Україну вільно конвертованої іноземної валюти або довідки про
зняття  повноважним  представником  нерезидента  -  суб'єкта
підприємницької діяльності  іноземної  валюти  з  картрахунку
нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних
систем через уповноважений банк. У митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку про зарахування готівкової іноземної
валюти на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим
банком резиденту - суб'єкту підприємницької діяльності. Копія
митної декларації з зазначеною відміткою або довідка про виплату
уповноваженим банком (касою або пунктом обміну іноземної валюти)
іноземної валюти з  картрахунку  нерезидента  залишається  в
уповноваженому банку;
   в) документа,  що  підтверджує  повноваження,  надані
представнику нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності, на
оплату договору (контракту) готівковою  вільно  конвертованою
іноземною валютою (копія документа залишається в уповноваженому
банку);
   г) копії сторінок паспорта фізичної особи - повноважного
представника нерезидента (що містять останнє фото, прізвище та
ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт,
реєстрацію постійного місця проживання громадянина) або документа,
що його замінює, залишаються в банку".
   13. Главу 4 доповнити новим пунктом 4.5 такого змісту:
   "4.5. При  ввезенні  в Україну повноважним представником
нерезидента готівкової іноземної  валюти  і  здійсненні  ним
валютно-обмінної  операції з метою розрахунків у гривнях на
територіях аеропортів, вокзалів та портів з  резидентами  -
суб'єктами  підприємницької  діяльності  за  паливно-мастильні
матеріали, продукти харчування, медикаменти та за надані послуги
підставою для зарахування гривень на рахунок резидента - суб'єкта
підприємницької діяльності є копія рахунку (рахунку-фактури),
копія довідки пункту обміну іноземної валюти або копія видаткового
касового  ордера  уповноваженого  банку  про  здійснення
валютнообмінної операції, копія митної декларації про ввезення в
Україну готівкової іноземної валюти, які залишаються в банку.
   Розрахунки нерезидента   з   резидентом  -  суб'єктом
підприємницької діяльності також можуть бути здійснені в гривнях,
які були зняті повноважним представником нерезидента з картрахунку
нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних
систем через уповноважений банк, за наявності довідки про виплату
гривень, наданої уповноваженим банком (касою або пунктом обміну
іноземної  валюти),  копія  якої  разом  з  копією  рахунку
(рахунку-фактури) залишаються в банку".
   У зв'язку з цим пункти 4.5-4.14 вважати відповідно пунктами
4.6-4.15.
   14. У пункті 4.9 глави 4 слова "у розділі 2 цього Порядку"
замінити словами "у главі 2 цих Правил", а також слова "зазначених
у розділі 3" замінити словами "зазначених у главі 3".
   15. Пункти 4.11 та 4.13 глави 4 викласти в такій редакції:
   "4.11. У випадках, передбачених підпунктами "г" - "е" пункту
2.1, "а" - "г" пункту 2.2, "а" пункту 2.3, "б" пункту 4.1 іноземна
валюта підлягає продажу в повній сумі на міжбанківському валютному
ринку України в установлені терміни".
   "4.13. На  території  України  сплата  резидентами  та
нерезидентами зборів та здійснення платежів готівкою у випадках,
не передбачених цими Правилами, проводиться у гривнях, а за умови
наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України - в
іноземній валюті".
   16. Пункт 4.15 глави 4 виключити.
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                С.О.Яременк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка