Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок здійснення операцій по зарахуванню і видаткам коштів Пенсійного фонду України

        ПРАВЛIННЯ ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 1-7 від 30.01.92
   м.Київ
 
 
                         Затверджено
                     Постановою   Правління
                     Пенсійного фонду України
                     30 січня 1992 року N 1-7
 
 
              Iнструкція
     про порядок здійснення операцій по зарахуванню
      і видаткам коштів Пенсійного фонду України
 
 
 
   Пенсійний фонд України утворений відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) від 5 листопада 1991 року.
   Джерела формування  і  направлення  витрат  коштів Фонду
визначені Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 року N 39
( 39-92-п ).
   Облік надходжень коштів до Пенсійного фонду України  по
адміністративному  поділу  проводиться  районними  (міськими)
інспекторами, Кримським республіканським, обласними та Київським
міським  управліннями*  Пенсійного  фонду, положення про які
затверджує Правління Пенсійного фонду України.
_____________
   * надалі - управління
 
   1. Для обліку коштів, які надходять до Пенсійного фонду
України, в установах банків, відкривається балансовий рахунок
N 807 "Кошти Пенсійного фонду України" (пасивний).
   В залежності від характеру надходжень їх облік ведеться в
управліннях Пенсійного фонду на субрахунках у складі балансового
рахунку N 807:
   - надходження  страхових  внесків  підприємств,  установ,
організацій незалежно від форм власності та  господарювання,
релігійних громад;
   - надходження обов'язкових страхових внесків громадян;
   - надходження страхових внесків від громадян, що займаються
підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності
фізичної особи та виключно її праці, осіб, які наймають для роботи
окремих громадян за угодами;
   - надходження  добровільних  внесків громадян України на
іноземних громадян, підприємств і громадських організацій;
   - надходження коштів на виплату пільгових пенсій;
   - надходження бюджетних коштів;
   - надходження коштів від комерційної діяльності;
   - надходження коштів за регресними позовами;
   - інші надходження.
 
   2. Установи банків приймають і зараховують внески на вказаний
рахунок на основі розрахункових документів платника, який у
платіжному документі в обов'язковому порядку розшифровує суму
платежу за видами внесків.
   3. Страхові  внески  підприємств,  установ,  організацій,
незалежно від використовуваних форм власності і господарювання, в
тому числі колгоспів та інших кооперативних організацій, а також
страхові внески громадян вносяться зазначеними платниками на
балансовий рахунок N 807 платіжними дорученнями  в  строки,
встановлені Iнструкцією "Про порядок сплати страхових внесків і
обов'язкових страхових внесків підприємствами, організаціями та
громадянами  до  Пенсійного  фонду України і витрати коштів
Пенсійного фонду України", затверджено  постановою  Правління
Пенсійного фонду України.
   Платіжні доручення  на  перерахування  зазначених  коштів
подаються в установи банків у строки, встановлені для виплати
коштів на заробітну плату: організаціями, що перебувають на
бюджетному  фінансуванні  -  один  раз на місяць, в строк,
встановлений для виплати заробітної плати за другу  половину
місяця; іншими підприємствами, організаціями, незалежно від форм
власності і господарювання - як за першу, так і за другу половину
місяця.
   На балансовому рахунку N 807 враховуються також внески осіб,
що наймають окремих громадян за угодами. Такі внески сплачуються в
безготівковому порядку або готівкою щомісячно до 5-го числа
місяця, слідуючого за тим, за який проведено виплату заробітної
плати.
   Платіжні доручення на перерахування внесків до Пенсійного
фонду України виконуються банком в  установленій  черговості
проведення платежів для підприємств, організацій та установ.
   Суми недоплати внесків на державне соціальне страхування та
пені, належні з підприємств, установ, організацій стягуються в
беззаперечному порядку за розпорядженням органів Пенсійного фонду
України та державних податкових інспекцій.
   4. Громадяни, які займаються підприємницькою  діяльністю,
заснованою на особистій власності та виключно їх праці, а також
адвокати сплачують внески у розмірі 10 процентів від суми доходу.
При цьому до Пенсійного фонду України спрямовується 86 процентів
нарахованої суми, до Фонду соціального страхування України -
14 процентів.
   5. Внески громадян можуть сплачуватися і через установи
Ощадбанку готівкою або безготівковим шляхом, через підприємства
Держкомітету по зв'язку - готівкою, з перерахуванням установами
Ощадбанку і підприємствами зв'язку коштів у встановленому порядку
в установи банків для зарахування на рахунок надходжень Пенсійного
фонду України.
   6. На балансовому рахунку N 807 враховуються також кошти, які
надійшли з бюджету на виплату пенсій та допомоги, які відповідно
до законодавства виплачуються за рахунок коштів  бюджету.  В
платіжних дорученнх на перерахунок таких коштів вказується їх
цільове направлення.
   На цьому рахунку враховуються й інші надходження.
   7. Виписки з особових рахунків надходжень до Пенсійного фонду
України видаються чи висилаються установами банку відповідним
органам Пенсійного фонду (інспекторському пункту, Управлінню).
   8. Відділення  банків  щоденно  перераховують  обласному
Управлінню Пенсійного фонду України кошти, що надійшли на рахунок
інспекторського пункту.
   9. Контроль за своєчасним і повним надходженням внесків до
Пенсійного фонду здійснюють його органи спільно з податковими
органами. Зайві суми платежів зараховуються на рахунок чергових
платежів.
   10. Відповідно до положення про Управління Пенсійного фонду
на нього покладається здійснення розподілу і фінансування витрат
на виплату пенсій та допомоги в цілому по області за рахунок
коштів, які надійшли до Пенсійного фонду України.
   11. Облік фінансування витрат на виплату пенсій та допомог за
рахунок коштів, які надійшли до Пенсійного фонду України, що
здійснюється  відповідно  до  чинного законодавства, ведеться
установами банків на балансовому рахунку N 806 "Витрати Пенсійного
фонду України" (активний).
   12. Для забезпечення виплати пенсій та допомоги Пенсійний
фонд України надає право своїм Управлінням проводити витрати
коштів з балансового рахунку N 806 у межах залишку коштів, які
надійшли до Управління Пенсійного фонду України.
   13. При недостатніх коштах для виплати пенсій та допомоги на
відповідній території Управління Пенсійного фонду направляють
заявки на  потребу  в коштах з відповідними обгрунтуваннями,
складені за даними заявок органів соціального  забезпечення,
Пенсійному фонду України, який розглядає матеріали, що надійшли, і
вирішує питання про їх задоволення у межах коштів, що надійшли на
рахунок N 807. Перераховані Пенсійним фондом України та його
органами кошти для виплати пенсій та допомоги нижчим органам
відображаються по балансовому рахунку N 806. Одержані кошти органи
фонду відображають по балансовому рахунку N 807.
   14. Перерахування коштів для виплати пенсій та допомоги
центрам по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги при обласних
органах соціального забезпечення, районним (міським)  органам
соціального забезпечення, відповідно до поданих ними заявок,
провадиться платіжними дорученнями обласних управлінь Пенсійного
фонду України з рахунку N 806.
   15. Виписки по балансовому рахунку N 806  видаються  чи
висилаються Пенсійному фонду України і його управлінням.
   16. Кошти, що надійшли від Управлінь Пенсійного фонду України
органи соціального забезпечення враховують на поточних рахунках по
заново відкритому балансовому рахунку N 609 "Розрахункові рахунки
підприємств і  організацій  інших  міністерств  і  відомств"
(пасивний).  Поточні рахунки органам соціального забезпечення
відкриваються в установах банків в установленому порядку на основі
заяв на відкриття рахунку і при поданні картки із зразками
підписів і відтиску печатки. Iз вказаних поточних рахунків органи
соціального забезпечення проводять розрахунки з підприємствами
Держкомітету по зв'язку і відділеннями Ощадбанку по виплаті пенсій
та  допомоги  у межах залишку коштів на поточних рахунках.
Управління Пенсійного  фонду  України  перераховують  органам
соціального забезпечення кошти для виплати пенсій та допомоги
подекадно, в узгоджені з ними строки, що забезпечують своєчасну
виплату пенсій та допомоги.
   17. Розрахунки по виплаті пенсій і допомоги (по дорученнях і
відомостях)  органи  соціального  забезпечення  проводять  з
підприємствами  Держкомітету  по зв'язку шляхом перерахування
необхідних сум з поточних рахунків на рахунки підприємств зв'язку
по переказних операціях.
   18. Органи соціального забезпечення можуть перераховувати
належні суми пенсій і щомісячної допомоги на рахунки по вкладах
одержувачів пенсій та допомоги в установах Ощадбанку.
   Перерахування сум пенсій та щомісячної допомоги на рахунки
вкладів проводиться двічі на місяць 12 і 20 числа за платіжними
дорученнями органів соціального забезпечення на кореспондентський
рахунок центрального районного відділення Ощадбанку.
   У платіжних  дорученнях  вказуються  номери  списків  на
перерахування пенсій та допомоги, складених органами соціального
забезпечення по кожній установі Ощадбанку. Списки на перерахування
пенсій та допомоги на рахунки по вкладах органи соціального
забезпечення  передають  безпосередньо  центральному районному
Ощадбанку.
   19. Доплати пенсій та допомоги, переказ сум, утриманих з
пенсіонерів по виконавчих  документах,  проводиться  органами
соціального забезпечення поштовими переказами через підприємства
Держкомітету по зв'язку на адресу одержувача.
   Поряд з цим, в необхідних випадках, поштовими переказами може
провадитись і виплата пенсій. Кошти підприємствам Держкомітету по
зв'язку  перераховуються  органами  соціального  забезпечення
платіжними дорученнями, акцептованими установами банків.
   20. Виплата  допомоги  на поховання проводиться органами
соціального забезпечення поштовими переказами за рахунок коштів, з
яких була виплачена відповідна пенсія.
   21. Поштові витрати пов'язані з виплатою пенсій та допомоги
відносяться за рахунок коштів, виділених для виплати відповідних
пенсій та допомоги.
   22. Органи соціального забезпечення, щоквартально, в строки,
узгоджені з органами Пенсійного фонду України, подають обласним
управлінням Пенсійного фонду України заявки на потребу в коштах,
що дозволять забезпечити своєчасну виплату пенсій та допомоги.
Заявка складається в  карбованцях  із  зазначенням  фактично
нарахованих  сум пенсій та допомоги у минулому кварталі за
спрямуванням витрат, а також потреби в коштах, для забезпечення
виплати пенсій та допомоги в запланованому періоді.
   В окремих випадках, при недостатніх сумах, передбачених у
заявках на даний квартал, орган соціального забезпечення може
надати додаткову заявку. Форма заявки в додатку N 1.
   23. Суми, що надійшли у повернення невиплачених пенсій та
допомоги або стягнені у відшкодування завданої державі шкоди через
переплати, розкрадання і розтрати, зараховуються на поточний
рахунок органів соціального забезпечення по виплаті пенсій та
допомоги.
   24. Невикористані кошти на виплату пенсій та допомоги на
поточних рахунках органів соціального забезпечення зараховуються
управліннями Пенсійного фонду України в рахунок виплат наступного
місяця, кварталу.
   25. Органи соціального забезпечення ведуть облік фактичних
витрат на виплату пенсій та допомоги за рахунок коштів Пенсійного
фонду України за такими видами виплат:
   - витрати на виплату трудових і соціальних пенсій, в т.ч.
щомісячні пенсії на дітей інфікованих вірусом імунодефіциту людини
та хворих на СНIД;
   - пенсії по Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 );
   - витрати на виплату пенсій і допомоги військовослужбовцям
строкової служби та їх сім'ям;
   - витрати на виплату допомоги на дітей малозабезпеченим
сім'ям;
   - витрати на виплату допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею віку 3 років;
   - витрати на виплату щомісячної допомоги на дітей віком від
3 до 6 років;
   - з виділенням в кожному виді додаткових витрат у зв'язку з
Чорнобильською катастрофою.
   Платіжні доручення  на перерахування коштів підприємствам
зв'язку і установам Ощадбанку на виплату пенсій та допомоги органи
соціального забезпечення виписують на загальну суму перерахованих
коштів.
   Виписки з  поточних  рахунків  з  відповідними додатками
видаються органами соціального забезпечення.
   26. Управління  Пенсійного фонду України щомісячно після
закінчення виплати пенсій та допомоги, але не пізніше 15 числа
наступного місяця, перераховують платіжними дорученнями Пенсійному
фонду України належні йому кошти за рахунок надходжень  на
балансовий рахунок N 807.
   27. Щомісячно, не пізніше 10-го числа наступного за звітним
місяця,  інспектори  Пенсійного  фонду  України  направляють
управлінням звіт про кошти, що надійшли до Пенсійного фонду
України.  Звіт  складається в тисячах карбованців за видами
надходжень до Пенсійного фонду України на підставі виписок з
особових рахунків і додатків до них, одержаних від установ банків,
за формою додатку N 2. Органи соціального забезпечення щомісячно,
не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним, складають
звіт про використання коштів для фінансування витрат на виплату
пенсій та допомоги за рахунок коштів Пенсійного фонду України за
формою додатку N 3 і направляють його Управлінням Пенсійного
фонду.
   Управління Пенсійного  фонду України на основі одержаних
звітів від інспекторів і від органів соціального забезпечення
складають зведений звіт по області про надходження і витрати
коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій та допомоги.
Вказаний звіт відсилається Пенсійному фонду України в установлені
строки.
   28. Кошти на утримання і господарську діяльність управлінь та
Пенсійного фонду  України виділяються за рахунок коштів, які
надійшли до Пенсійного фонду України на балансовий рахунок N 807.
Для здійснення господарської діяльності органів Пенсійного фонду
України, в установах банків відкриваються поточні рахунки на
балансовому рахунку N 609 "Розрахункові рахунки підприємств і
організацій інших міністерств і відомств" у загальноприйнятому
порядку. На вказані рахунки перераховуються кошти з рахунку N 806
платіжними дорученнями обласних Управлінь Пенсійного фонду України
або Пенсійного фонду України на їх утримання. На ці ж рахунки
зараховуються і інші кошти, що надійшли за надані послуги.
   29. Управління  Пенсійного  фонду  України в кінці року
перераховують платіжними дорученнями, заключними оборотами залишки
по рахунку N 806 на балансовий рахунок N 807.
   Невикористані залишки по балансовому  рахунку N 807  не
закриваються і переходять для використання в новому році.
   30. В кінці року не пізніше 29 грудня невикористані залишки
коштів на поточних рахунках органів соціального забезпечення
повинні бути повернені на балансовий рахунок N 807 обласних
управлінь Пенсійного фонду.
   У річному бухгалтерському балансі установ банків залишків по
балансовому рахунку N 806 не повинно бути.
 
 Начальник Управління бухгалтерського
 обліку та контролю витрат коштів          Л.Я.Корецький
 
 
                            Додаток N 1
               Заявка
     _____________________________________________
       (назва органу соціального забезпечення)
     _______________________________________________
         (назва органу Пенсійного фонду)
    по розрахунку коштів, необхідних для виплати пенсій,
       допомоги на _________ квартал 19___ р.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
¦          ¦      Видатки по виплаті (в крб.)   ¦
¦          ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
¦          ¦трудо-¦пенсій¦допомо¦допомо-¦щомі-¦інші ¦Всь¦
¦          ¦вих і ¦і до- ¦га на ¦га по ¦сячна¦випла¦ого¦
¦          ¦соці- ¦помоги¦дітей ¦нагляду¦допо-¦ти пе¦  ¦
¦          ¦альних¦війсь-¦малоза¦за дити¦мога ¦нсій ¦  ¦
¦          ¦пенсій¦ковос-¦безпе-¦ною до ¦на  ¦та до¦  ¦
¦          ¦   ¦лужбо-¦ченим ¦досягне¦дітей¦помо-¦  ¦
¦          ¦   ¦вцям ¦сім'ям¦ння нею¦від 3¦ги  ¦  ¦
¦          ¦   ¦та їх ¦   ¦3-х річ¦до 6 ¦   ¦  ¦
¦          ¦   ¦сім'ям¦   ¦ного  ¦років¦   ¦  ¦
¦          ¦   ¦   ¦   ¦віку  ¦   ¦   ¦  ¦
¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДД+ДДДДДД+ДДДДДД+ДДДДДДД+ДДДДД+ДДДДД+ДДД¦
¦       1   ¦ 2  ¦  3 ¦  4 ¦  5  ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1. Виплачено пенсій
 та допомоги в мину-
 лому кварталі
 2. Потрібно на
 ____ квартал
  - всього
  в тому числі
 а) на виплату пен-
 сій і допомоги
 б) на виплату забо-
 ргованості в мину-
 лому кварталі
 в) на відшкодування
 поштових видатків
 3. Залишок невико-
 ристаних коштів на
 1-е число кварталу
 по попередній заяв-
 ці          х    х   х   х   х   х
 4. До виплати в по-
 точному кварталі
 понад наявного за-
 лишку (стр.2 мінус
 стр.3)
  - всього      х    х   х   х   х   х
  в тому числі:
 по місяцях      х    х   х   х   х   х
 
 
Керівник органу соціального
забезпечення          __________________________ (підпис)
 
Головний бухгалтер       __________________________ (підпис)
 
М.П.                "___"_________________ 19___ р.
 
   Заява перевірена. Дозволяється до виплати ___________________
                         сума цифрами
__________________________________________
       і прописом
 
Керівник органу Пенсійного фонду  ______________________ (підпис)
 
Головний бухгалтер      ___________________________ (підпис)
 
М.П.                "___"________________ 19___ р.
 
 
                            Додаток N 2
 
                Звіт
    про кошти, які надійшли до Пенсійного фонду України
 
                      Коди
               форма 3-пф по СКУД __________
                     по СКУПО __________
 
Установа ______________________
     (інспекторський пункт)
    на ______________ 199___ р.
Періодичність: місячна ____________________ по СКУД ______________
Одиниця виміру: тис.крб. __________________ по СОЕИ ______________
Контрольна сума __________________________________________________
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
¦Найменування показників          ¦Код  ¦Суми надход- ¦
¦                     ¦рядка ¦жень     ¦
¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДД¦
¦        1             ¦  2 ¦   3    ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 Залишки грошових коштів на початок місяця
          всього           010
 (по всіх рахунках Пенсійного фонду
 України)
 Надходження поточного місяця
          всього           020
   в тому числі:
 від страхових внесків підприємств,
 установ, організацій та кооперативів     030
 від обов'язкових страхових внесків грома-
 дян                     040
 від страхових внесків осіб, які займаються
 підприємницькою діяльністю          050
 від добровільних внесків громадян України
 та іноземних громадян
 організацій                 060
 кошти бюджетів                070
 інші надходження               080
 Перераховано на рахунки філії (Управління)
 Пенсійного фонду - всього          090
 Залишки грошових коштів на кінець місяця
          всього           100
 (за всіма рахунками Пенсійного фонду Укра-
 їни)
 
 Iнспектор Пенсійного
 фонду України                      (підпис)
 "____" _________________ 19__ р.
 
 
                            Додаток N 3
 
                Звіт
         про виплату пенсій та допомоги
 
                         Форма 2-а по
 
Орган соціального забезпечення ___________________________________
на ______________________________ 199____ р.
Періодичність: місячна ___________________________________________
Одиниця виміру: тис.крб. __________________________________________
Контрольна сума __________________________________________________
 
         1. Видатки на пенсії та допомогу
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
¦Найменування показників ¦Код ¦Затверд-¦Одержа-¦Касові ¦Фактичні¦
¦            ¦рядка¦жено за ¦но кош-¦видатки¦видатки ¦
¦            ¦   ¦коштори-¦тів у ¦    ¦    ¦
¦            ¦   ¦сом на ¦звітний¦    ¦    ¦
¦            ¦   ¦рік   ¦період ¦    ¦    ¦
¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДД+ДДДДДДДД+ДДДДДДД+ДДДДДДД+ДДДДДДДД¦
¦    1        ¦ 2 ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1. Пенсії та допомоги
 військовослужбовцям і їх
 сім'ям
 всього          010       х    х
 в тому числі:
 допомога сім'ям,
 військовослужбовцям    020       х    х
 виплати у зв'язку з
 Чорнобильською ката-
 строфою          030       х    х
 
 2. Пенсії згідно з Зако-
 ном України про пенсійне
 забезпечення       040       х    х
 
 3. Пенсії згідно з Зако-
 ном України "Про статус
 і соціальний захист гро-
 мадян, які постраждали
 внаслідок Чорнобильської
 катастрофи"
 всього          050       х    х
 в тому числі:
 пенсії військовослужбов-
 цям і їх сім'ям      060       х    х
 
 4. Допомога по догляду
 за дитиною до досягнен-
 ня нею віку 3 років    070       х    х
   в тому числі:
 до 1,5 років       080       х    х
 виплати у зв'язку з Чор-
 нобильською катастрофою  090       х    х
 
 5. Єдина щомісячна допо-
 мога на дітей віком від
 3 до 6 років       100       х    х
   в тому числі:
 виплати у зв'язку з Чор-
 нобильською катастрофою  110       х    х
 
 6. Допомога на дітей ма-
 лозабезпеченим сім'ям   120       х    х
   в тому числі:
 виплати у зв'язку з Чор-
 нобильською катастрофою  130       х    х
 
 7. Поштові витрати    140       х    х
 
 8. Всього видатків за
 рахунок Пенсійного фонду 150
 
 
  II. Відомості про контингент по виплаті пенсій та допомоги
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
¦Категорії одержувачів    ¦Код ¦Фактична наявність¦Середньо- ¦
¦              ¦рядка¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦річна кіль¦
¦              ¦   ¦на поча-¦на кінець¦кість (се-¦
¦              ¦   ¦ток року¦звітного ¦редньоквар¦
¦              ¦   ¦    ¦періоду ¦тальна)  ¦
¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДД+ДДДДДДДД+ДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДД¦
¦     1         ¦ 2 ¦  3  ¦  4  ¦   5  ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1. Кількість пенсіонерів
 військовослужбовців рядово-
 го, сержантського, старшин-
 ського складу строкової
 служби та їх сімей      010
 
 Кількість сімей військово-
 службовців одержувачів до-
 помоги            020
 із них:
 у зв'язку з Чорнобильською
 катастрофою          030
 
 2. Кількість пенсіонерів по
 Закону України "Про пенсійне
 забезпечення"         040
 
 3. Кількість пенсіонерів по
 Закону України "Про статус і
 соціальний захист громадян,
 які постраждали внаслідок
 Чорнобильської катастрофи" -
 всього            050
   в тому числі:
 кількість пенсіонерів вій-
 ськовослужбовців і їх сімей  060
 
 4. Кількість одержувачів
 допомоги
 - по догляду за дитиною до
 досягнення нею 3 років    070
   в тому числі:
 віком до 1,5 року       080
 у зв'язку з Чорнобильською
 катастрофою          090
 
 5. Кількість одержувачів
 щомісячної допомоги на ді-
 тей від 3 до 6 років     100
   в тому числі:
 у зв'язку з Чорнобильською
 катастрофою          110
 
 6. Кількість одержувачів
 допомоги на дітей малоза-
 безпечених сімей       120
   в тому числі:
 у зв'язку з Чорнобильською
 катастрофою          130
 
   Керівник
 
   Головний бухгалте
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка