Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження статутів державних закладів спеціалізованих медико-санітарних частин N 12 та N 13 МОЗ України

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             14.02.2007 N 69
 
 
          Про затвердження статутів
        державних закладів спеціалізованих
         медико-санітарних частин N 12
            та N 13 МОЗ України
 
  { Щодо технічної помилки додатково див. Наказ Міністерства
                       охорони здоров'я 
   N 180 ( v0180282-07 ) від 11.04.2007 }
 
 
   З метою приведення статутів спеціалізованої медико-санітарної
частини N 12 (м. Харків, вул. Текстильна, 4) та спеціалізованої
медико-санітарної  частини  N 13 (м. Харків, пр-т Академіка
Курчатова, 29) у відповідність до вимог чинного законодавства
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  статут  державного закладу "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 12" Міністерства охорони здоров'я
України та державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна
частина N 13" Міністерства охорони здоров'я України (додаються).
 
   2. Начальникам   державного   закладу   "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 12" Міністерства охорони здоров'я
України Резуненку Ю.К. та Державного закладу "Спеціалізована
медико-санітарна частина N 13" Міністерства охорони здоров'я
України Коломенському  М.В.  здійснити  реєстрацію  статутів
у встановленому законодавством України порядку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.О. Гайдаєва.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   14.02.2007 N 69
                   Міністр
                   _____________ Ю.В. Поляченко
 
 
               СТАТУТ
            Державного закладу
     "Спеціалізована медико-санітарна частина N 12"
       Міністерства охорони здоров'я України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Державний  заклад  "Спеціалізована  медико-санітарна
частина N 12" Міністерства охорони здоров'я України (далі -
Заклад)  є  закладом  лікувально-профілактичного  профілю  і
відноситься до державних лікувально-профілактичних закладів та
установ Міністерства охорони здоров'я України та заснована на
державній власності.
 
   1.2. Наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від
29.11.91 N 170 "Про прийняття медико-санітарних частин (МСЧ)
III Головного управління МОЗ СРСР в підпорядкування МОЗ України"
медико-санітарну частину N 161 3-го Головного Управління МОЗ СРСР
було передано  у підпорядкування МОЗ України і перейменовано
у спеціалізовану медико-санітарну частину N  12  Міністерства
охорони здоров'я України.
 
   1.3. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я
України та цим Статутом.
 
   1.4. Міністерство охорони  здоров'я  України  є  органом
управління Закладу.
 
        2. Найменування та місцезнаходження
 
   2.1. Найменування:
   повне: державний заклад  "Спеціалізована  медико-санітарна
частина N 12" Міністерства охорони здоров'я України;
   скорочене: "СМСЧ N 12".
 
   2.2. Місцезнаходження Закладу: 61011, Україна, м. Харків,
вул. Текстильна, 4.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. Заклад є юридичною особою, має закріплене за нею майно,
може від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнові
права, виконувати  обов'язки,  бути  позивачем і відповідачем
в судах.
 
   3.2. Заклад має самостійний баланс, рахунки  в  органах
Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи,
а також бланки з власними реквізитами.
 
   3.3. Заклад є неприбутковим.
 
   3.4. Заклад має право здавати в оренду рухоме і нерухоме
майно, у порядку та згідно з законодавством України.
 
   3.5. Заклад   здійснює  оперативний,  статистичний  і
бухгалтерський облік діяльності закладу, подає фінансову  та
статистичну звітність відповідним органам у встановлені терміни
відповідно до законодавства України.
 
     4. Мета, основні напрями діяльності та завдання
 
   4.1. Заклад, в склад якого входить поліклініка, стаціонар та
санітарно-епідеміологічна станція, створений з метою медичного
забезпечення працівників атомної енергетики та  промисловості,
а саме:  Виробничого  об'єднання  "Моноліт"  -  державного
приладобудівного  заводу  ім.  Т.Г.  Шевченка;  Харківського
науково-дослідного  інституту  радіовимірювань;  Харківського
науково-дослідного технологічного  інституту  приладобудування,
а також  членів їх сімей, професійних хворих, інвалідів від
трудової діяльності, учасників ЛНА на ЧАЕС, ветерани, інваліди
ВВВ, ветерани праці і населення закріпленої території м. Харкова,
як частини єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на
об'єктах з особливим режимом роботи.
 
   4.2. Предметом діяльності Закладу є:
   4.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників галузі,  їх
радіаційного захисту на об'єктах з особливим режимом роботи.
   4.2.2. Надання кваліфікованої медичної допомоги населенню
міста  та  працівникам  підприємств  атомної  енергетики  та
промисловості, медичне супроводження підприємств, установ  та
організацій в умовах поліклініки і стаціонару.
   4.2.3. Здійснення попереджувального і поточного державного
санітарного нагляду за закріпленими підприємствами і установами
згідно з Законом України "Про забезпечення  санітарного  та
епідемічного  благополуччя  населення"  (  4004-12 ), діючим
Положенням "Про  Державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд
в Україні" ( 1109-99-п ).
   4.2.4. Проведення обов'язкових попередніх  і  періодичних
медичних оглядів працівників згідно з законодавством України.
   4.2.5. Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу,
дії якого пов'язані з виконанням роботи підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого законодавством України переліку посад
та професій;
   4.2.6. Проведення цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень,  дерматовенерологічних,  інфекційних  та  інших
захворювань.
   4.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного  обслуговування,  сучасних  методів  діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці.
   4.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності
з тимчасової  втрати  працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження.
   4.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів  з  реабілітації  хворих  та
інвалідів.
   4.2.10. Розвиток та удосконалення  спеціалізованих  видів
медичної  допомоги,  швидкої,  невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії.
   4.2.11. Організація  та впровадження роботи за принципом
страхової медицини.
   4.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань та епідемій.
   4.2.13. Заклад має право:
   - здійснювати медичну практику;
   - здійснювати  діяльність,  пов'язану  з  придбанням,
перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням та знищенням
визнаних непридатними для подальшого використання наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до таблиць
II, III і IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів ( z0390-98 ) для потреб Закладу;
   - надавати медичні послуги (в тому числі платні) населенню,
підприємствам,  установам та організаціям незалежно від форм
власності та відповідно до законодавства України.
 
   4.3. Види  діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,
здійснюються після одержання відповідних ліцензій.
 
   4.4. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони
не суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України.
 
              5. Функції
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
Заклад завдань:
   5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно  до
основних напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони
здоров'я в Україні. Заклад  самостійно  планує  необхідність
забезпечення виробничого і соціального розвитку.
   5.1.2. Заклад реалізує послуги відповідно до законодавства
України.
   5.1.3. Заклад у встановленому законодавством України порядку
має  право  створювати  свої  філії,  представництва,  інші
відокремленні та структурні підрозділи без створення юридичної
особи за погодженням із органом управління майном.
   5.1.4. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад обов'язково враховує
державну концепцію охорони здоров'я та вимоги  законодавства
України.
   5.1.5. Заклад  здійснює  оперативну   діяльність   по
матеріально-технічному забезпеченню діяльності Закладу відповідно
до законодавства України.
   5.1.6. Заклад створює належні умови для високопродуктивної
праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   5.1.7. Заклад забезпечує своєчасну та в повному  обсязі
виплату заробітної плати працівникам Закладу в межах затвердженого
кошторису.
   5.1.8. Заклад здійснює будівництво, реконструкцію, а також
капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння
нових  виробничих  потужностей  та своєчасне введення в дію
придбаного обладнання.
   5.1.9. Заклад відповідно до державних програм, замовлень,
договорів (контрактів) і в установленому законодавством України
порядку  бере  участь  у діяльності, пов'язаній з державною
таємницею,  забезпечує  виконання  заходів  з  мобілізаційної
підготовки та збереження матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву.
 
        6. Фінансове забезпечення та майно
 
   6.1. Джерелом фінансування Закладу є:
   - кошти Державного бюджету України;
   - власні надходження Закладу;
   - благодійні  (добровільні)  внески,  пожертвування  від
юридичних та фізичних осіб отримані згідно з законодавством
України;
   - інші джерела не заборонені законодавством України.
 
   6.2. Майно Закладу закріплено за ним на праві оперативного
управління відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.3. Майно  Закладу  становлять основні фонди (включаючи
будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання, та  інше),
грошові кошти, вартість яких відображається в її самостійному
балансі.
 
   6.4. Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні
засоби та інше майно, що використовується Закладом, перебуває
у державній власності і передається їй в оперативне управління
у порядку встановленому законодавством України. Земельні ділянки,
на яких розміщуються будівлі та споруди Закладу надаються їй у
порядку встановленому законодавством України.
 
   6.5. Заклад має право передавати та списувати майно у порядку
та відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.6. Заклад має право здавати майно, яке знаходиться на її
балансі в оренду у порядку та відповідно до вимог законодавства
України.
 
   6.7. Заклад може мати і інші не заборонені законодавством
України доходи.
 
             7. Керівництво
 
   7.1. Керівництво Закладом здійснюється начальником Закладу,
який призначається на посаду та звільняється з посади наказом
Міністерства  охорони здоров'я України. Одним із заступників
начальника Закладу  є  заступник  начальника  СМСЧ  N  12
з санітарно-епідеміологічних питань і одночасно являється головним
державним санітарним лікарем об'єкту з особливим режимом роботи.
Останній призначається на посаду і звільняється з неї наказом
головного державного санітарного лікаря України.
 
   7.2. Начальник Закладу має обов'язки і користується правами,
наданими керівникам законодавством України, а саме:
   - здійснює керівництво Закладом на засадах єдиноначальності;
   - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи Закладу;
   - укладає договори, угоди, контракти, видає довіреності,
підписує документи пов'язані з діяльністю Закладу;
   - має право першого підпису фінансових документів;
   - призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу
згідно з законодавством України;
   - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту;
   - розпоряджається  бюджетними  коштами  загального  та
спеціального фонду за виконання робіт та надання послуг у сфері
забезпечення лікувально-профілактичної та інших видів діяльності,
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України;
   - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку, фінансової та
статистичної звітності;
   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством України;
   - від імені Закладу  розпоряджається  майном  у  межах,
визначених законодавством України та цим Статутом;
   - підписує  (укладає)  колективний   договір   згідно
з законодавством України та цим Статутом;
   - розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
   - складає кошторис доходів, витрат та розробляє структуру і
штатний розпис, який подає на затвердження до Міністерства охорони
здоров'я України;
   - без довіреності діє від імені Закладу, представляє її
в МОЗ, усіх органах державної влади, місцевого самоврядування,
в установах, організаціях, підприємствах;
   - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників Закладу;
   - вживає заходи дисциплінарного стягнення та заохочення;
   - створює працівникам Закладу безпечні умови праці.
 
   7.3. виконує інші надані законодавством України обов'язки та
повноваження.
 
   7.4. Начальник Закладу в межах наданих йому повноважень
самостійно вирішує всі питання діяльності Закладу за винятком тих,
що  віднесені  статутом до компетенції МОЗ України, питання
соціальної сфери вирішує разом з профспілковим комітетом, який
представляє інтереси трудового колективу.
 
   7.5. Виробничі, трудові і соціально-економічні відношення
закладу з працівниками регулюються чинним законодавством України
про працю та Колективним договором.
 
        8. Повноваження трудового колективу
 
   8.1. Трудовий колектив Закладу складається з громадян, які
приймають участь в її діяльності на підставі трудових договорів.
 
   8.2. Основною  формою  здійснення  повноважень  трудового
колективу є загальні збори (конференція), які скликаються при
необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.
 
   8.3. Загальні  збори  (конференція)  трудового  колективу
розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо
схвалення або відхилення цього проекту.
 
   8.4. Трудовий  колектив  (конференція)  за   поданням
уповноваженого управляти ним органу і профспілкового комітету
затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.
 
   8.5. Сторони Колективного договору звітують на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
 
   8.6. Посадові особи та інші працівники Закладу провадять свою
діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору,  та
посадових інструкцій згідно з законодавством України.
 
   8.7. Посадовими особами Закладу є начальник Закладу, його
заступники, завідувачі відділень, які перебувають у трудових
відносинах з Закладом.
 
   8.8. Посадові особи та інші працівники Закладу підлягають
атестації в порядку, встановленому законодавством України.
 
   8.9. Посадові особи та інші працівники Закладу самостійно
приймають  в  межах  своїх  повноважень  рішення,  несуть
відповідальність  відповідно  до  чинного  законодавства  за
протиправні дії або бездіяльність.
 
   8.10. Посадові особи та інші працівники Закладу проводять
свою діяльність відповідно до законодавства України та посадових
інструкцій, що затверджуються в установленому порядку.
 
   8.11. Посадові особи та інші працівники Закладу підлягають
обов'язковому державному пенсійному страхуванню.
 
         9. Реорганізація і ліквідація
 
   9.1. Припинення Закладу здійснюється в результаті передання
всього  майна,  прав  та  обов'язків  іншим  юридичним
особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення)  або  в  результаті  ліквідації. Припинення та
ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Міністерства охорони
здоров'я України або суду в установленому законодавством України
порядку.
 
   9.2. Зміна в цей Статут затверджуються Міністром охорони
здоров'я України, за поданням начальника Закладу.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
Закладу, забезпечуються соціально-правовим захистом, передбаченим
законодавством України.
 
   9.4. Витрати пов'язані з припиненням діяльності Закладу,
покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.
 
   9.5. У разі ліквідації Закладу його активи повинні бути
передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або
зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Ліквідація Закладу вважається завершеною з  моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
{ Технічну помилку виправлено згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 180 ( v0180282-07 ) від 11.04.2007 }
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   14.02.2007 N 69
                   Міністр
                   _____________ Ю.В. Поляченко
 
 
               СТАТУТ
            Державного закладу
     "Спеціалізована медико-санітарна частина N 13"
       Міністерства охорони здоров'я України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Державний  заклад  "Спеціалізована  медико-санітарна
частина N 13" Міністерства охорони здоров'я України (далі -
Заклад)  є  закладом  лікувально-профілактичного  профілю  і
відноситься до державних лікувально-профілактичних закладів та
установ Міністерства охорони здоров'я України та заснована на
державній власності.
 
   1.2. Наказом Міністерства охорони здоров'я  України  від
29.11.91 N 170 "Про прийняття медико-санітарних частин (МСЧ)
III Головного управління МОЗ СРСР в підпорядкування МОЗ України"
медико-санітарну частину N 2 3-го Головного Управління МОЗ СРСР
було передано у підпорядкування МОЗ України і перейменовано у
спеціалізовану медико-санітарну частину N 13 Міністерства охорони
здоров'я України.
 
   1.3. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я
України та цим Статутом.
 
   1.4. Міністерство  охорони  здоров'я  України  є органом
управління Закладу.
 
        2. Найменування та місцезнаходження
 
   2.1. Найменування:
   повне: державний  заклад  "Спеціалізована медико-санітарна
частина N 13" Міністерства охорони здоров'я України;
   скорочене: "СМСЧ N 13".
 
   2.2. Місцезнаходження Закладу: 61108, Україна, м. Харків,
пр. Курчатова, 29.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. Заклад є юридичною особою, має закріплене за нею майно,
може від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнові
права, виконувати обов'язки, бути  позивачем  і  відповідачем
в судах.
 
   3.2. Заклад  має  самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи,
а також бланки з власними реквізитами.
 
   3.3. Заклад є неприбутковим.
 
   3.4. Заклад має право здавати в оренду рухоме і нерухоме
майно, у порядку та згідно з законодавством України.
 
   3.5. Заклад  здійснює  оперативний,  статистичний   і
бухгалтерський  облік діяльності закладу, подає фінансову та
статистичну звітність відповідним органам у встановлені терміни
відповідно до законодавства України.
 
     4. Мета, основні напрями діяльності та завдання
 
   4.1. Заклад, в склад якого входить поліклініка, стаціонар та
санітарно-епідеміологічна станція, створений з метою медичного
забезпечення працівників атомної енергетики та промисловості, а
саме: Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут", а також членів їх сімей, професійних хворих, інвалідів
від трудової діяльності, учасників ЛНА на ЧАЕС, ветеранів і
інвалідів ВВВ, ветеранів праці і населення закріпленої території
м. Харкова, як частини єдиної системи радіаційної безпеки та
захисту на об'єктах з особливим режимом роботи.
 
   4.2. Предметом діяльності Закладу є:
   4.2.1. Моніторинг стану здоров'я працівників ННЦ ХФТI, їх
радіаційного захисту на об'єктах з особливим режимом роботи.
   4.2.2. Надання кваліфікованої медичної допомоги населенню
мікрорайону  "П'ятихатки"  та працівникам підприємств атомної
енергетики та промисловості, медичне супроводження підприємств,
установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару.
   4.2.3. Здійснення попереджувального і поточного державного
санітарного нагляду за закріпленими підприємствами і установами
згідно з Законом України "Про забезпечення  санітарного  та
епідемічного  благополуччя  населення"  (  4004-12 ), діючим
Положенням "Про  Державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд
в Україні" ( 1109-99-п ).
   4.2.4. Проведення обов'язкових попередніх  і  періодичних
медичних оглядів працівників згідно з законодавством України.
   4.2.5 Проведення передзмінних медичних оглядів персоналу, дії
якого  пов'язані  з  виконанням  роботи  підвищеного ризику,
виникненням аварійних ситуацій на окремих ділянках виробництва
відповідно до встановленого законодавством України переліку посад
та професій;
   4.2.6. Провення  цільових медичних оглядів для активного
виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, злоякісних
новоутворень,  дерматовенерологічних,  інфекційних  та  інших
захворювань.
   4.2.7. Впровадження в практику роботи нових передових форм
медичного  обслуговування,  сучасних  методів  діагностики,
профілактики та лікування, а також наукової організації праці.
   4.2.8. Систематичне вивчення і попередження захворюваності
з тимчасової  втрати  працездатності, виробничого травматизму,
загальної, інфекційної і професійної захворюваності, інвалідності
та смертності, а також проведення разом з підприємствами та
організаціями заходів щодо їх профілактики та зниження.
   4.2.9. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності,
розроблення комплексних заходів  з  реабілітації  хворих  та
інвалідів.
   4.2.10. Розвиток та удосконалення  спеціалізованих  видів
медичної  допомоги,  швидкої,  невідкладної, реанімаційної та
інтенсивної терапії.
   4.2.11. Організація  та впровадження роботи за принципом
страхової медицини.
   4.2.12. Виконання спільно зі штабом Цивільної оборони об'єкта
та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до
виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів
масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових
інфекційних захворювань та епідемій.
   4.2.13. Заклад має право:
   - здійснювати медичну практику;
   - здійснювати  діяльність,  пов'язану  з  придбанням,
перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням та знищенням
визнаних непридатними для подальшого використання наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до таблиць
II, III і IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів ( z0390-98 ) для потреб Закладу;
   - надавати медичні послуги (в тому числі платні) населенню,
підприємствам,  установам та організаціям незалежно від форм
власності та відповідно до законодавства України.
 
   4.3. Види  діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,
здійснюються після одержання відповідних ліцензій.
 
   4.4. Заклад може здійснювати інші види діяльності, якщо вони
не суперечать меті його діяльності. При здійсненні всіх видів
діяльності Заклад забезпечує дотримання законодавства України.
 
              5. Функції
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
Заклад завдань:
   5.1.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно  до
основних напрямків діяльності, мети та завдань, концепції охорони
здоров'я в Україні. Заклад  самостійно  планує  необхідність
забезпечення виробничого і соціального розвитку.
   5.1.2. Заклад реалізує послуги відповідно до законодавства
України.
   5.1.3. Заклад у встановленому законодавством України порядку
має  право  створювати  свої  філії,  представництва,  інші
відокремленні та структурні підрозділи без створення юридичної
особи за погодженням із органом управління майном.
   5.1.4. При визначенні стратегії фінансово-господарської та
лікувально-профілактичної діяльності, Заклад обов'язково враховує
державну концепцію охорони здоров'я та вимоги  законодавства
України.
   5.1.5. Заклад  здійснює  оперативну   діяльність   по
матеріально-технічному забезпеченню діяльності Закладу відповідно
до законодавства України.
   5.1.6. Заклад створює належні умови для високопродуктивної
праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   5.1.7. Заклад забезпечує своєчасну та в повному  обсязі
виплату заробітної плати працівникам Закладу в межах затвердженого
кошторису.
   5.1.8. Заклад здійснює будівництво, реконструкцію, а також
капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння
нових  виробничих  потужностей  та своєчасне введення в дію
придбаного обладнання.
   5.1.9. Заклад відповідно до державних програм, замовлень,
договорів (контрактів) і в установленому законодавством України
порядку  бере  участь  у діяльності, пов'язаній з державною
таємницею,  забезпечує  виконання  заходів  з  мобілізаційної
підготовки та збереження матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву.
 
        6. Фінансове забезпечення та майно
 
   6.1. Джерелом фінансування Закладу є:
   - кошти Державного бюджету України;
   - власні надходження Закладу;
   - благодійні  (добровільні)  внески,  пожертвування  від
юридичних та фізичних осіб отримані згідно з законодавством
України;
   - інші джерела не заборонені законодавством України.
 
   6.2. Майно Закладу закріплено за ним на праві оперативного
управління відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.3. Майно  Закладу  становлять основні фонди (включаючи
будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання, та  інше),
грошові кошти, вартість яких відображається в її самостійному
балансі.
 
   6.4. Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні
засоби та інше майно, що використовується Закладом, перебуває у
державній власності і передається їй в оперативне управління у
порядку встановленому законодавством України. Земельні ділянки, на
яких розміщуються будівлі та споруди Закладу надаються їй у
порядку встановленому законодавством України.
 
   6.5. Заклад має право передавати та списувати майно у порядку
та відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.6. Заклад має право здавати майно, яке знаходиться на її
балансі в оренду у порядку та відповідно до вимог законодавства
України.
 
   6.7. Заклад може мати і інші не заборонені законодавством
України доходи.
 
             7. Керівництво
 
   7.1. Керівництво Закладом здійснюється начальником Закладу,
який призначається на посаду та звільняється з посади наказом
Міністерства  охорони здоров'я України. Одним із заступників
начальника Закладу  є  заступник  начальника  СМСЧ  N  13
з санітарно-епідеміологічних питань і одночасно являється головним
державним санітарним лікарем об'єкту з особливим режимом роботи.
Останній призначається на посаду і звільняється з неї наказом
головного державного санітарного лікаря України.
 
   7.2. Начальник Закладу має обов'язки і користується правами,
наданими керівникам законодавством України, а саме:
   - здійснює керівництво Закладом на засадах єдиноначальності;
   - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи Закладу;
   - укладає договори, угоди, контракти, видає довіреності,
підписує документи пов'язані з діяльністю Закладу;
   - має право першого підпису фінансових документів;
   - призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу
згідно з законодавством України;
   - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту;
   - розпоряджається  бюджетними  коштами  загального  та
спеціального фонду за виконання робіт та надання послуг у сфері
забезпечення лікувально-профілактичної та інших видів діяльності,
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України;
   - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку, фінансової та
статистичної звітності;
   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством України;
   - від імені Закладу  розпоряджається  майном  у  межах,
визначених законодавством України та цим Статутом;
   - підписує  (укладає)  колективний  договір  згідно  з
законодавством України та цим Статутом;
   - розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
   - складає кошторис доходів, витрат та розробляє структуру і
штатний розпис, який подає на затвердження до Міністерства охорони
здоров'я України;
   - без довіреності діє від імені Закладу, представляє її
в МОЗ, усіх органах державної влади, місцевого самоврядування,
в установах, організаціях, підприємствах;
   - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників Закладу;
   - створює працівникам Закладу безпечні умови праці;
   - виконує інші надані законодавством України обов'язки та
повноваження.
 
   7.3. Начальник Закладу в межах наданих йому повноважень
самостійно вирішує всі питання діяльності  Закладу,  питання
соціальної сфери вирішує разом з профспілковим комітетом, який
представляє інтереси трудового колективу.
 
   7.4. Виробничі, трудові і соціально-економічні відношення
закладу з працівниками регулюються чинним законодавством України
про працю та Колективним договором.
 
        8. Повноваження трудового колективу
 
   8.1. Трудовий колектив Закладу складається з громадян, які
приймають участь в її діяльності на підставі трудових договорів.
 
   8.2. Основною  формою  здійснення  повноважень  трудового
колективу є загальні збори (конференція), які скликаються при
необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.
 
   8.3. Загальні  збори  (конференція)  трудового  колективу
розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо
схвалення або відхилення цього проекту.
 
   8.4. Трудовий   колектив  (конференція)  за  поданням
уповноваженого управляти ним органу і профспілкового комітету
затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.
 
   8.5. Сторони Колективного договору звітують на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
 
   8.6. Посадові особи та інші працівники Закладу провадять свою
діяльність  відповідно до Статуту, Колективного договору, та
посадових інструкцій згідно з законодавством України.
 
   8.7. Посадовими особами Закладу є начальник Закладу, його
заступники, завідувачі відділень, які перебувають у трудових
відносинах з Закладом.
 
   8.8. Посадові особи та інші працівники Закладу підлягають
атестації в порядку, встановленому законодавством України.
 
   8.9. Посадові особи та інші працівники Закладу самостійно
приймають  в  межах  своїх  повноважень  рішення,  несуть
відповідальність  відповідно  до  чинного  законодавства  за
протиправні дії або бездіяльність.
 
   8.10. Посадові особи та інші працівники Закладу проводять
свою діяльність відповідно до законодавства України та посадових
інструкцій, що затверджуються в установленому порядку.
 
   8.11. Посадові особи та інші працівники Закладу підлягають
обов'язковому державному пенсійному страхуванню.
 
         9. Реорганізація і ліквідація
 
   9.1. Припинення Закладу здійснюється в результаті передання
всього  майна,  прав  та  обов'язків  іншим  юридичним
особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) або в  результаті  ліквідації.  Припинення  та
ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Міністерства охорони
здоров'я України або суду в установленому законодавством України
порядку.
 
   9.2. Зміна в цей Статут затверджуються Міністром охорони
здоров'я України, за поданням начальника Закладу.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
Закладу, забезпечуються соціально-правовим захистом, передбаченим
законодавством України.
 
   9.4. Витрати пов'язані з припиненням діяльності Закладу,
покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.
 
   9.5. У разі ліквідації Закладу його активи повинні бути
передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або
зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Ліквідація  Закладу вважається завершеною з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка