Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Центральну дегустаційну комісію виноробної промисловості Держсадвинпрому України

   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ З ПИТАНЬ САДIВНИЦТВА, ВИНОГРАДАРСТВА
          I ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI
 
              Н А К А З
 
 N 97 від 10.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 серпня 1996 р.
 vd960710 vn97            за N 414/1439
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 551 ( z0971-07 ) від 31.07.2007 }
 
   Про затвердження Положення про Центральну дегустаційну
   комісію виноробної промисловості Держсадвинпрому України
 
 
 
   У відповідності з Положенням про Державний комітет України з
питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості,
затвердженим Указом Президента від 25 січня 1995 року N 82/95,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Центральну дегустаційну комісію
виноробної промисловості Державного комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України (додається).
   2. Створити  Центральну  дегустаційну  комісію виноробної
промисловості Держсадвинпрому України та затвердити її  склад
згідно з додатком N 1.
   3. Затвердити склад експертної ради Центральної дегустаційної
комісії Держсадвинпрому згідно з додатком N 2.
 
 Голова Комітету                   В.Я.Гончарук
 
                       Затверджено
                  наказом Держсадвинпрому України
                  від 10.07.96 N 97
 
              Положення
  про Центральну дегустаційну комісію виноробної промисловості
  Державного Комітету з питань садівництва, виноградарства та
         виноробної промисловості України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Центральна дегустаційна комісія виноробної промисловості
Держсадвинпрому України   (в   подальшому  ЦДК)  проводить
органолептичну оцінку  якості  виноробної  продукції,  яка
виробляється підприємствами   і  суб'єктами  підприємницької
діяльності, незалежно  від  форм  власності  і  відомчої
підпорядкованості, і діє у відповідності з цим Положенням.
   1.2. Організаційно-технічне і методичне керівництво роботою
ЦДК здійснює Управління виноробної промисловості Держсадвинпрому
України.
   1.3. Склад ЦДК затверджується Держсадвинпромом України.
 
             2. Функції ЦДК
 
   2.1. ЦДК виноробної промисловості проводить оцінку якості
виноробної продукції:
   - що  випускається підприємствами, які входять до сфери
управління Держсадвинпрому України - періодично;
   - що випускається підприємствами і суб'єктами підприємницької
діяльності, незалежно  від  форм  власності  і  відомчої
підпорядкованості;
   - що подається контролюючими органами України і відібрана в
процесі виробництва продукції або в торгівлі;
   - що подається споживачами;
   - з нових сортів винограду, що подається оригінаторами і
рекомендується Держкомісією України по випробуванню та охороні
сортів рослин для внесення до Реєстру рослин України;
   - що поставляється на експорт, міжнародні і  вітчизняні
ярмарки і конкурси;
   - при виникненні спору між підприємством-постачальником і
підприємством-одержувачем;
   - нових видів для затвердження їх до випуску;
   - за окремими поданнями правоохоронних органів;
   - вітчизняної та імпортної сировини, яка використовується у
виробництві виноробної продукції (виноматеріали, коньячні спирти,
концентрати виноградного соку та інші);
   - зовнішнього  оформлення  і укупорювання продукції, яка
подається на дегустацію.
   2.2. ЦДК виноробної промисловості дає висновки про якість
виноробної продукції, вітчизняної та імпортної сировини, розробляє
пропозиції про освоєння випуску або зняття з виробництва окремих
марок виноробної продукції, про поставку виноробної продукції на
експорт, міжнародні і вітчизняні ярмарки і конкурси, розробляє
рекомендації по підвищенню якості виноробної продукції.
   2.3. Висновки і рекомендації ЦДК повідомляються зацікавленим
організаціям.
 
         3. Порядок проведення дегустацій
 
   3.1. Засідання ЦДК скликаються головою або заступником голови
ЦДК. На засідання можуть запрошуватися спеціалісти виноробної
галузі і зацікавлених організацій. Кількість учасників засідання
визначається головою  або  заступником  голови,  але не менше
п'ятидесяти відсотків членів ЦДК.
   3.2. Рішення ЦДК вважаються прийнятими, якщо в засіданні
приймають участь не менше п'ятидесяти відсотків членів  ЦДК.
Виконання окремих  завдань  по  визначенню  якості виноробної
продукції з виїздом на місця виробництва може бути доручено трьом
членам комісії.
   3.3. В період між засіданнями ЦДК її  функції  виконує
експертна рада ЦДК. Рішення експертної ради приймається при участі
в засіданні не менше 75 відсотків членів ради.
   Про результати роботи експертної ради члени ЦДК інформуються
на засіданнях ЦДК.
   3.4. Оцінка  якості  виноробної продукції проводиться за
10-бальною системою.   Середній   бал   визначається   як
середньоарифметична величина з оцінок членів комісії, які беруть
участь у засіданні.
   3.5. Випуск нових видів виноробної продукції може проводитись
тільки при  наявності  позитивного  висновку  ЦДК  виноробної
промисловості або її експертної ради.
   3.6. Виноробна продукція дозволяється до реалізації  або
рекомендується до  затвердження, як новий вид продукції, при
одержанні відповідних дегустаційних оцінок, але не нижче:
                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
¦    Найменування продукції    ¦Оцінка за 10-ти бальною ¦
¦                   ¦системою, не нижче    ¦
¦                   ¦-------------------------¦
¦                   ¦готова продук-¦нові види ¦
¦                   ¦ція      ¦продукції ¦
------------------------------------------------------------------
 Вино виноградне ординарне         8,0     8,4
         марочне          8,8     9,2
         колекційне        9,2      -
         контрольованих найме-
         нувань за походженням   9,4     9,4
 Шампанське та ігристе акратофорне     8,8     9,0
 Шампанське колекційне           9,0     9,2
 Вино виноградне газоване         8,2     8,6
 Коньяк 3 зірочки             8,3     8,5
     4 зірочки             8,5     8,7
     5 зірочок             8,7     8,9
     КВ                 9,0     9,2
     КВВК                9,2     9,4
     КС                 9,4     9,6
 Міцні напої                8,0     8,2
 Вино плодове               7,8     8,2
 Сік                    8,0     8,4
 Вино плодове газоване           8,0     8,4
 Напої плодово-ягідні газовані       8,0     8,4
 
Примітка: Виноматеріали оброблені, купажі коньяків і міцних напоїв
     перед розливом оцінюються на рівні готової продукції.
 
   3.6.1. Виноматеріали  необроблені,  одержані  у  сезон
виробництва, а також сокоматеріали і спирти молоді використовують
для виробництва готової продукції при  отриманні  відповідних
оцінок, не нижче:
                             Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
¦       Найменування продукції       ¦Оцінка за 10-ти¦
¦                        ¦бальною систе- ¦
¦                        ¦мою, не нижче ¦
------------------------------------------------------------------
 Виноматеріали виноградні необроблені ординарні     7,5
             для закладки на витрим-
             ку              7,8
             для закладки на витрим-
             ку для вин контрольова-
             них найменувань        8,4
 Шампанські виноматеріали і виноматеріали для
 ігристих вин (для акратофорного способу)        7,8
 Шампанські виноматеріали для пляшкового способу    8,0
 Виноматеріали коньячні                 7,5
 Виноматеріали плодово-ягідні необроблені        7,3
 Спирти коньячні молоді                 7,5
 Спирти плодові молоді                 7,4
 Сокоматеріали виноградні                7,5
 Сокоматеріали плодово-ягідні              7,4
 
   3.7. Рішення ЦДК та експертної ради оформляються протоколами,
в яких зазначаються:
   дата і місце проведення дегустації;
   персональний склад учасників дегустації;
   перелік  продегустованої  продукції  з  органолептичною
характеристикою і бальною оцінкою;
   висновки за результатами дегустації.
   Протоколи підписуються головуючим на засіданні і секретарем.
 
       4. Порядок подання і витрачання зразків
 
   4.1. Зразки виноробної продукції для дегустації подаються в
кількості не менше двох пляшок:
   вина - місткістю 0,7 дм3;
   коньяки і міцні напої - місткістю 0,5 дм3;
   шампанське, ігристе і газоване вино - місткістю 0,75 дм3 або
0,8 дм3.
   4.2. Зразки  продукції,  представлені для оцінки якості,
повинні мати таку документацію:
   супроводжувальний лист з зазначенням мети дегустації;
   акт відбору проб;
   посвідчення про якість з зазначенням найменування продукції,
року врожаю, сорту винограду, технології виготовлення, даних по
обсягах виробництва,  фізико-хімічних  показників, передбачених
діючими стандартами, технічними умовами;
   товарно-транспортна накладна.
   На нові види продукції додатково подаються:
   висновок дегустаційної комісії обласного органу, до складу
якого входить підприємство-виготовлювач;
   проект технологічної інструкції;
   проект технічних умов, якщо вимоги до даної продукції не
передбачені діючими стандартами;
   довідка про сировинну базу і обсяг виробництва нового виду
продукції, що планується.
 
   4.3. Нові види продукції приймаються до розгляду при умові
забезпечення випуску відповідної продукції, не менше:
                             Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
¦    Найменування продукції    ¦Мінімальний обсяг виробни-¦
¦                   ¦цтва продукції (тис.дал) ¦
------------------------------------------------------------------
 Вино виноградне ординарне             50
         марочне              5
 Шампанське та ігристе (акратофорний
 спосіб)                      10
 Шампанське колекційне               5
 Вино виноградне газоване             50
 Коньяк ординарний                 10
 Коньяк марочний                  1
 Міцні напої                    50
 Вино плодове                   50
 Вино плодове газоване               50
 Напої плодово-ягідні газовані           50
 
   4.4. Вартість зразків продукції, поданих в ЦДК, і витрати по
доставці їх до  місця  призначення  відносяться  за  рахунок
підприємства-виготовлювача.
 
   4.5. Норма витрат на дегустацію вин і шампанського - не
більше 50 см3; коньяків і міцних напоїв - не більше 30 см3 кожного
зразка на дегустатора, що бере участь в засіданні.
   4.5.1. Списування зразків виноробної продукції проводиться на
основі протоколів дегустаційної комісії. Залишки продукції від
дегустації передаються виноробним підприємствам для використання в
купажі.
 
   4.6. Витрати коштів на придбання необхідних для дегустації
продуктів проводяться із рахунку не більше 20 відсотків від
установленого в Україні неоподатковуваного податком мінімума на
кожного дегустатора на один день роботи.
   4.6.1. При проведенні оперативних засідань експертної ради з
оцінкою якості до 10 зразків виноробної продукції сума витрат на
проведення дегустації  визначається  головою комісії або його
заступником в межах суми, визначеної пунктом 4.6 цього Положення.
 
   4.7. Витрати, пов'язані з роботою Центральної дегустаційної
комісії виноробної промисловості, проводяться за рахунок коштів
підприємств і організацій, на яких проводиться дегустація.
 
                       Додаток N 1
                 до наказу Держсадвинпрому України
                 від 10 липня 1996 р. N 97
 
               Склад
      Центральної дегустаційної комісії виноробної
       промисловості Держсадвинпрому України
 
Агафонов       - заступник голови Держсадвинпрому України,
Михайло Федорович    голова
 
Фуркевич       - начальник управління виноробної
Володимир Олексійович  промисловості Держсадвинпрому України,
            заступник голови
 
Герасимчук      - директор Центральної лабораторії
Любов Iванівна     виноробної промисловості, секретар
 
            Члени комісії:
 
Бабакіна       - начальник лабораторії винзаводу
Ела Леонідівна     радгосп-заводу "Виноградний" агрокомбінату
            "Кримрадгоспвинпрому"
 
Білоус        - заступник начальника управління з питань
Володимир Петрович   контролю за якістю товарів народного
            споживання Державного комітету у справах
            захисту прав споживачів
 
Биков         - директор Херсонського винзаводу
Віктор Павлович
 
Гісем         - директор Ужгородського коньячного заводу
Володимир Васильович  обласного управління "Закарпатсадвинпром"
 
Гончаренко      - заступник начальника управління виноробної
Валентина Юхимівна   промисловості Держсадвинпрому - начальник
            відділу переробки сировини та виробництва
            готової продукції
 
Дацько        - завідуючий відділом нормативної
Володимир Олексійович  документації Державного ПКТI
            "Плодмашпроект"
 
Глазачова       - головний спеціаліст Держкомісії по
Лідія Миколаївна    випробуванню та охороні сортів рослин
 
Жукова        - головний технолог об'єднання "Масандра"
Неля Дмитрівна
 
Журавок        - начальник Центральної виробничої
Людмила Василівна    лабораторії об'єднання
            "Одесрадгоспвинпром"
 
Єжов         - заступник директора по науковій роботі
Валерій Микитович    інституту винограду і вина "Магарач",
            член-кореспондент Академії технологічних
            наук
 
Iлющенко       - начальник відділу якості консервної та
Галина Миколаївна    виноробної промисловості управління
            "Закарпатсадвинпром"
 
Кирнична       - головний винороб Харківського заводу
Наталя Iванівна     шампанських вин
 
Колосовська      - заступник начальника управління виноробної
Діана Петрівна     промисловості Держсадвинпрому - начальник
            відділу технологічного забезпечення
 
Кучерук        - заступник начальника управління з
Анатолій Михайлович   плодоовочівництва, виноградарства та
            продуктів переробки Мінсільгосппроду
            України (за згодою)
 
Кравченко       - директор Бердянського винзаводу об'єднання
Володимир Леонідович  "Українські вина"
 
Мацко         - директор Київського заводу шампанських вин
Олександр Петрович
 
Мацко         - завідуюча технологічним відділом
Валентина Яківна    Центральної лабораторії виноробної
            промисловості
 
Митрохіна       - головний технолог-винороб Севастопольської
Олена Петрівна     агропромислової асоціації "Алькадар"
 
Михайлянц       - заступник генерального директора обласного
Едуард Армаїсович    управління "Закарпатсадвинпром"
 
Михалкіна       - начальник відділу якості обласного
Катерина Михайлівна   управління "Херсонсадвинпром"
 
Михайленко      - замісник директора - головний технолог
Ганна Михайлівна    Одеського заводу шампанських вин
 
Міщенко        - начальник лабораторії Артемівського заводу
Валентина Дмитрівна   шампанських вин
 
Міщенко        - начальник Української державної інспекції
Неля Iванівна      по якості алкогольних напоїв
 
Начева        - головний технолог Одеського коньячного
Тетяна Олександрівна  заводу об'єднання "Одесрадгоспвинпром"
 
Палеха        - заступник начальника управління
Олександр Георгійович  садівництва і виноградарства
            Держсадвинпрому - начальник відділу
            виноградарства
 
Петров        - заступник директора радгоспу-заводу
Iван Iванович      "Таврія" обласного управління
            "Херсонсадвинпром"
 
Пономаренко      - головний інженер об'єднання
Iван Iванович      "Одесрадгоспвинпром"
 
Саченко        - начальник відділу ліцензійної роботи
Віра Станіславівна   Держсадвинпрому України
 
Скрипніченко     - заступник начальника відділу ліцензійної
Валентина Василівна   роботи Держсадвинпрому України
 
Сидоренко       - генеральний директор об'єднання
Володимир Макарович   "Українські вина"
 
Сидоренко       - начальник відділу якості обласного
Світлана Миколаївна   управління "Миколаївсадвинпром"
 
Стариченко      - головний технолог об'єднання "Українські
Валентина Тарасівна   вина"
 
Васильченко      - начальник відділу якості агрокомбінату
Ольга Олексіївна    "Кримрадгоспвинпром"
 
Чижик         - начальник лабораторії об'єднання
Валентина Миколаївна  "Українські вина"
 
Яланецький      - перший заступник генерального директора
Анатолій Якович     агрокомбінату "Кримрадгоспвинпром"
 
Шимчук        - начальник виробничої лабораторії
Лариса Петрівна     Iнкерманського заводу марочних вин
            агрокомбінату "Кримрадгоспвинпром"
 
Шольц-Куликов     - головний спеціаліст Мінсільгосппроду
Євген Павлович     Криму, радник Міністра з питань
            виноградарства і виноробства
 
                       Додаток N 2
                 до наказу Держсадвинпрому України
                 від 10 липня 1996 р. N 97
 
               Склад
    експертної ради Центральної дегустаційної комісії
     виноробної промисловості Держсадвинпрому України
 
Агафонов       - заступник голови Держсадвинпрому України,
Михайло Федорович    голова
 
Фуркевич       - начальник управління виноробної
Володимир Олексійович  промисловості Держсадвинпрому України,
            заступник голови
 
Герасимчук      - директор Центральної лабораторії
Любов Iванівна     виноробної промисловості, секретар
 
            Члени експертної ради
 
Гончаренко      - заступник начальника управління виноробної
Валентина Юхимівна   промисловості Держсадвинпрому - начальник
            відділу переробки сировини та виробництва
            готової продукції
 
Міщенко        - начальник Української державної інспекції
Неля Iванівна      по якості алкогольних напоїв
 
Сидоренко       - генеральний директор об'єднання
Володимир Макарович   "Українські вина"
 
Стариченко      - головний технолог об'єднання "Українські
Валентина Тарасівна   вина"
 
Чижик         - начальник лабораторії об'єднання
Валентина Миколаївна  "Українські вина"
 
Мацко         - директор Київського заводу шампанських вин
Олександр Петрович
 
Колосовська      - заступник начальника управління виноробної
Діана Петрівна     промисловості Держсадвинпрому - начальник
            відділу технологічного забезпечення
 
Саченко        - начальник відділу ліцензійної роботи
Віра Станіславівна   Держсадвинпрому Україн
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка