Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міжміністерським комітетом ядерної безпеки Французької Республіки про співробітництво в галузі ядерної безпеки

               Угода
    між Міністерством охорони навколишнього природного
      середовища та ядерної безпеки України та
      Міжміністерським комітетом ядерної безпеки
      Французької Республіки про співробітництво
           в галузі ядерної безпеки
 
 
   Дата підписання:    03.09.1998 
   Дата набуття чинності: 03.09.1998 
 
   Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України
   та  
   Генеральний секретаріат Міжміністерського комітету ядерної
безпеки Французької Республіки, грунтуючись на положеннях декрету
N 75-713 від 4 серпня 1975 р. про заснування цього Комітету,
   далі - Сторони,
   - посилаючись  на  Договір  про  взаєморозуміння  та
співробітництво між Україною і Французькою Республікою, який був
підписаний 16 червня 1992 року ( 250_344 ),
   - виходячи з угод, укладених між державними органами та
організаціями обох країн в галузі науково-технічних досліджень та
безпеки цивільних ядерних установок,
   - підтверджуючи, що регламентарна діяльність, розгорнута в
ядерній галузі Урядами Французької  Республіки  та  України,
спрямована на захист від радіації як оточуючого середовища й
населення взагалі, так і працюючих на ядерних об'єктах, на основі
напрямів та принципів, визначених та прийнятних на міжнародному
рівні,
   - визнаючи,  що в майбутньому частка ядерної енергії в
покритті енергетичних потреб Франції та України залежить також,
беручи до уваги потреби урізноманітнення джерел енергопостачання,
економії енергії та захисту навколишнього середовища, від розробки
задовільних рішень вищезгаданих проблем безпеки,
   - зважаючи на те, що деякі зони української території були
забруднені радіоактивними опадами, що само по собі зумовлює
необхідність співробітництва з їхньої реабілітації,
   узгодили такі положення:
 
               Стаття 1
 
   Ядерна безпека стосується багатьох галузей, які потребують
різноманітних технічних рішень. Вона має на меті забезпечити
захист людей та майна від небезпеки, шкоди чи перешкод будь-якого
виду, що виникають в результаті створення, функціонування та
зупинки стаціонарних або пересувних ядерних установок, а також
зберігання, транспортування, використання і переробки природних чи
штучних радіоактивних матеріалів.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво, встановлене в рамках цієї Угоди, спрямоване,
на основі взаємної вигоди, на покращення ядерної безпеки.
   Сторони вирішують,  таким  чином, встановити безпосередні
відносини з метою:
   - обміну інформацією та документацією, відповідно до чинного
законодавства Сторін,
   - обміну персоналом між установами та науково-дослідними
лабораторіями,
   - обміну досвідом щодо методів управління післяаварійними
ситуаціями, зокрема стосовно практичних тренувань,
   - сприяння розвитку досліджень, здійснюваних в галузі, яка є
предметом Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Обмін інформацією та документацією стосується:
   - законодавчих та нормативних документів щодо термінових
втручань у випадку радіологічних неполадок чи аварій, а також
технічної  регламентації  (кодексів,  норм  ...), розробленої
компетентними органами обох країн,
   - планів надзвичайних ситуацій на об'єктах і поза об'єктами
щодо подібних ядерних установок,
   - документації  щодо  застосування  на  державному рівні
міжнародних конвенцій, розроблених в рамках Міжнародного агентства
з атомної енергії (МАГАТЕ).
 
               Стаття 4
 
   Обидві Сторони також періодично обмінюються інформацією про
неполадки або аварії з радіологічними наслідками чи без них, що
сталися, відповідно, в їх країнах і були класифіковані відповідно
до радіаційної шкали значності INES. Вони обмінюватимуться також
досвідом, здобутим під час цих неполадок чи аварій.
 
               Стаття 5
 
   Кожна Сторона може направляти керівний персонал, спеціалістів
та експертів до іншої Сторони для проведення дискусій, семінарів,
технічних нарад стосовно:
   методології, керування та прийомів термінових втручань у
випадку ядерної неполадки чи аварії,
   вивчення радіоактивних наслідків аварій та їх усунення.
 
               Стаття 6
 
   Залежно від власної відповідальності кожної  із  Сторін,
визначені  теми співпраці можуть обговорюватись безпосередньо
дослідними установами або координуватись.
 
               Стаття 7
 
   Для нагляду за виконанням та застосуванням  цієї  Угоди
створюється керівний комітет управління, до складу якого входять
два члени від кожної Сторони.
   Цей комітет збирається щорічно, по черзі у Франції та в
Україні, на чергові сесії з метою:
   розгляду та оцінки ходу та рівня співпраці,
   внесення пропозицій Сторонам щодо напрямків та нових форм
співпраці, які вбачаються необхідними або бажаними,
   організації  координації  дій,  які  можуть виникнути у
відповідній галузі з іншими партнерами.
   За взаємною згодою або за  виняткових  обставин  можуть
організовуватись позачергові сесії для вивчення окремих проблем.
 
               Стаття 8
 
   Обмін персоналом, спеціалістами, експертами здійснюються на
таких фінансових умовах: 
   Сторона, яка здійснює відрядження, несе транспортні витрати.
Витрати  по  довгостроковому перебуванню забезпечуються обома
Сторонами  в  кожному  окремому випадку в співробітництві з
відповідними державними установами, залежно від цілей, тривалості
та загальних умов відрядження;
   приймаюча Сторона  надає необхідні для відповідних видів
діяльності  приміщення  і  послуги,  та,  при  необхідності,
перекладачів.
   Iнші умови можуть прийматися за взаємною згодою Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Обмін інформацією здійснюється в межах чинного законодавства
Сторін. Кожна Сторона в разі необхідності уточнює межі, які інша
Сторона повинна поважати при використанні та  розповсюдженні
отриманої інформації. В будь-якому випадку, за застосування чи
використання будь-якої переданої в рамках цієї Угоди інформації
відповідальність несе одержувач.
 
              Стаття 10
 
   Спірні питання стосовно тлумачення чи застосування Угоди
вирішуються за взаємною згодою самими Сторонами.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода набуває чинності в день її підписання та зберігає
чинність доти, доки одна з Сторін не повідомить письмово іншу за
шість місяців про своє рішення про її перегляд або денонсацію.
 
   Вчинено у м. Києві 3 вересня 1998 у двох примірниках, кожен
українською  та французькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Міністерство охорони        За Міжміністерський комітет
 навколишнього природного       ядерної безпеки Французької
 середовища та ядерної         Республіки
 безпеки України
 
 (підпис)               (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка