Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України й Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю (укр/рос)

               Угода
    між Урядом України й Урядом Республіки Узбекистан
            про вільну торгівлю
              (укр/рос)
 
 
       { Угоду ратифіковано Законом N 425
       ( 425/95-ВР ) від 04.11.95 }
 
    { Зміни та доповнення до Угоди див. Протокол ( 860_047)
      від 25.06.2004 }
 
 
 
   Дата підписання:    29 грудня 1994 р.
   Дата набуття чинності: 1 січня 1996 р.
 
   Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, іменовані далі
Договірні Сторони,
 
   підтверджуючи свою прихильність вільному розвитку взаємного
економічного співробітництва,
 
   враховуючи сформовані інтеграційні економічні зв'язки України
і Республіки Узбекистан,
 
   прагнучи до розвитку торгово-економічного співробітництва між
Україною і Республікою Узбекистан на основі рівності і взаємної
вигоди,
 
   визнаючи, що вільне переміщення товарів та послуг вимагає
здійснення взаємно погоджених заходів,
 
   підтверджуючи прихильність України і Республіки Узбекистан до
принципів  Генеральної  Угоди  з  тарифів  і торгівлі (ГУТТ)
( 981_003 ) і Всесвітньої торговельної організації (ВТО),
 
   погодилися про нижченаведене:
 
               СТАТТЯ 1
 
   1. Договірні Сторони надають одна одній  режим  вільної
торгівлі.
 
   Договірні Сторони не застосовують мита, податки і збори, що
мають еквівалентну дію, а також кількісні обмеження на експорт і
(або) імпорт товарів, що відправлятимуться з митної території
однієї з Договірних Сторін і призначених для митної території
іншої Договірної Сторони. Вилучення з цього торговельного режиму
за погодженою номенклатурою товарів оформляється документами, що є
невід'ємною частиною дійсної Угоди.
 
   2. Відповідно до пункту 1 дійсної статті Договірні Сторони
щорічно розробляють і погоджують загальний Перелік вилучень з
режиму  вільної торгівлі, а також методи застосування таких
вилучень.
 
   3. Для цілей дійсної Угоди і на період її дії під товарами,
що відправляються з територій Договірних Сторін, розуміються
товари, визначені Правилами визначення країни походження товарів
від 24 вересня 1993 року ( 997_055 ), затвердженими Рішенням Ради
Глав Урядів Співдружності Незалежних Держав.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Кожна Договірна Сторона не буде:
 
   прямо або опосередковано обкладати товари, що підпадають під
дію  дійсної  Угоди,  внутрішніми податками або зборами, що
перевищують відповідні податки або збори, якими обкладаються
аналогічні  товари  внутрішнього  виробництва або товари, що
відправляються з третіх країн;
 
   застосовувати щодо складання, перевантаження,  збереження,
перевезення товарів походженням з території іншої Договірної
Сторони, а також платежів і перерахунку платежів правила інші, ніж
ті, що застосовуються в аналогічних випадках щодо власних товарів
або товарів походженням з третіх країн.
 
               СТАТТЯ 3
 
   Договірні Сторони у взаємній торгівлі будуть утримуватися від
застосування стосовно іншої Договірної Сторони дискримінаційних
заходів, введення кількісних обмежень або еквівалентних їм заходів
на експорт і (або) імпорт товарів в рамках дійсної Угоди.
 
   Договірні Сторони можуть установлювати кількісні або інші
спеціальні обмеження в однобічному порядку, але тільки в розумних
межах і на конкретно визначений термін.
 
   Ці обмеження  повинні мати винятковий характер і можуть
застосовуватися тільки у випадках, передбачених угодами в рамках
ГУТТ/ВТО ( 981_003, 995_342 ).
 
   Договірна Сторона, що застосовує обмеження відповідно до
даної статті, повинна по можливості завчасно  надати  іншій
Договірній Стороні повну інформацію про основні причини введення,
формах і передбачуваних термінах застосування згаданих обмежень,
після чого призначаються консультації.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Дійсна Угода не перешкоджає праву кожної з Договірних Сторін
в односторонньому порядку приймати загальноприйняті у міжнародній
практиці   заходи   державного   регулювання   в  галузі
зовнішньоекономічних зв'язків, що вона вважає необхідними для
захисту своїх життєвих інтересів або які безумовно необхідні для
виконання міжнародних договорів, учасником яких вона є або має
намір стати, якщо ці заходи стосуються:
 
   захисту життя і здоров'я людей, навколишнього середовища,
охорони тварин і рослин;
 
   захисту суспільної моралі та суспільного порядку;
 
   забезпечення національної безпеки;
 
   торгівлі зброєю, боєприпасами і військовою технікою;
 
   постачання матеріалів,  що  розщеплюються,  і  джерел
радіоактивних речовин, утилізації радіоактивних відходів;
 
   торгівлі золотом, сріблом або іншими коштовними металами і
камінням;
 
   збереження вичерпних природних ресурсів;
 
   порушення платіжного балансу;
 
   обмеження експорту продукції, внутрішні ціни на яку нижче
світових у результаті здійснення державних програм підтримки;
 
   захисту промислової й інтелектуальної власності;
 
   охорони цінностей національного надбання;
 
   заходів, застосовуваних  у  воєнний  час  або  в  інших
надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах;
 
   дій, спрямованих на виконання зобов'язань на підставі Статуту
ООН ( 995_010 ) для збереження міжнародного миру і безпеки.
 
   Договірна Сторона, що застосовує такі заходи відповідно до
дійсної статті, повинна по можливості завчасно надати іншій
Договірній Стороні повну інформацію про основні причини введення,
форми і передбачувані терміни застосування згаданих обмежень,
після чого призначаються консультації.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Договірні Сторони будуть обмінюватися на регулярній основі
інформацією:
 
   про внутрішнє  правове  регулювання  зовнішньоекономічних
зв'язків,  у  тому  числі  з  питань  торгівлі, інвестицій,
оподатковування, банківської і страхової діяльності та інших
послуг,  з  транспортних  і  митних питань, включаючи митну
статистику.
 
   Договірні Сторони негайно повідомляють одна одну про зміни в
національному законодавстві, що можуть вплинути на виконання
дійсної Угоди.
 
   Уповноважені органи Договірних Сторін погодять порядок обміну
такою інформацією.
 
   Положення дійсної статті не будуть:
 
   тлумачитися як  зобов'язуючі  для  компетентних  органів
будь-якої Договірної Сторони надавати інформацію, яку не можна
одержати за законодавством або в ході звичайної адміністративної
практики однієї з Договірних Сторін;
 
   надавати інформацію, що розкривала б яку-небудь торговельну,
підприємницьку, промислову, комерційну або професійну таємницю,
або торговельний процес, або іншу інформацію, розкриття якої
суперечило б державним інтересам, Договірної Сторони.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Договірні Сторони визнають несумісною з цілями дійсної Угоди
недобросовісну ділову практику і зобов'язуються не допускати
наступні її методи:
 
   договори між підприємствами, рішення, прийняті об'єднанням
підприємств, і загальні методи ділової практики, що мають своєю
метою перешкодити або обмежити конкуренцію або порушити умови для
неї на територіях Договірних Сторін;
 
   дії, за допомогою  яких  одне  або  кілька  підприємств
використовують своє домінуюче положення, обмежуючи конкуренцію на
всій або на значній частині території Договірних Сторін.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Для здійснення заходів тарифного і нетарифного регулювання
двосторонніх  економічних  відносин,  для обміну статистичною
інформацією, проведення митних процедур Договірні Сторони будуть
використовувати  єдину  дев'ятизначну  Товарну  номенклатуру
зовнішньоекономічної діяльності  (ТН  ВЕД)  (  n0001410-92 ),
засновану на гармонізованій системі опису і кодування товарів і
Комбінованій  тарифно-статистичній  номенклатурі  Європейського
економічного співтовариства. При цьому  для  власних  потреб
Договірні Сторони за необхідності здійснюють розвиток Товарної
номенклатури за межами дев'яти знаків.
 
   Введення еталонного зразка Товарної номенклатури здійснюється
на взаємопогоджуваній основі через наявні  представництва  у
відповідних міжнародних організаціях.
 
               СТАТТЯ 8
 
   1. Договірні Сторони згодні у тому, що дотримання принципу
свободи транзиту є найважливішою умовою досягнення цілей дійсної
Угоди й істотним елементом процесу їхнього приєднання до системи
міжнародного поділу труда і кооперування.
 
   У цьому відношенні кожна Договірна  Сторона  забезпечить
безперешкодний  транзит  через  її  територію  товарів,  які
відправляються з митної території іншої Договірної Сторони і (або)
третіх країн і призначені для митної території іншої Договірної
Сторони або будь-якої третьої країни, і буде надавати експортерам,
імпортерам  або  перевізникам все необхідне для забезпечення
транзиту засобів і послуг на умовах не гірших, ніж ті, на які ті ж
засоби і послуги надаються власним експортерам, імпортерам або
експортерам, імпортерам або  перевізникам  будь-якої  третьої
держави.
 
   2. Порядок і умови проходження вантажів по території держав
регулюється відповідно до міжнародних Правил перевезень.
 
               СТАТТЯ 9
 
   Кожна Договірна Сторона не буде допускати несанкціонованого
реекспорту товарів, у відношенні експорту, яких інша Договірна
Сторона, звідки відправляються ці товари, застосовує  заходи
тарифного і (або) нетарифного регулювання. Договірні Сторони
визначають  перелік  товарів,  за  якими   забороняється
несанкціонований реекспорт, а також обмінюються списками товарів,
до яких застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.
 
   Реекспорт таких товарів у треті країни може здійснюватися
тільки з письмової згоди і на умовах, обумовлених уповноваженим
органом держави, що є країною походження даних товарів.
 
              СТАТТЯ 10
 
   З метою проведення погодженої політики експортного контролю
відносно третіх країн Договірні Сторони будуть проводити регулярні
консультації з метою визначення заходів для створення ефективної
системи експортного контролю.
 
              СТАТТЯ 11
 
   Положення дійсної  Угоди замінюють положення двосторонніх
угод, укладених раніше між Договірними Сторонами, в тій мірі, у
якій останні або несумісні з першими, або ідентичні їм.
 
              СТАТТЯ 12
 
   Кожна Договірна Сторона відповідно до своїх законодавств і
міжнародних зобов'язань надасть рівний судовий захист прав і
законних  інтересів  суб'єктів господарської діяльності іншої
Договірної Сторони.
 
              СТАТТЯ 13
 
   Суперечки між Договірними Сторонами щодо тлумачення  або
застосування положень дійсної Угоди будуть вирішуватися шляхом
переговорів або іншим прийнятним для Договірних Сторін способом.
 
   Договірні Сторони  будуть  прагнути  уникати  конфліктних
ситуацій у взаємній торгівлі.
 
              СТАТТЯ 14
 
   Для реалізації цілей дійсної Угоди і вироблення рекомендацій
з удосконалювання торгово-економічного співробітництва між двома
країнами  Договірні  Сторони  погодилися  заснувати  спільну
українсько-узбецьку комісію.
 
              СТАТТЯ 15
 
   Дійсна Угода набирає чинності з дати обміну повідомленнями
про  виконання  Договірними  Сторонами  необхідних для цього
внутрішньодержавних процедур і буде залишатися  в  силі  до
закінчення дванадцяти місяців з дати, коли одна з Договірних
Сторін направить письмове повідомлення іншій Договірній Стороні
про намір припинити її дію.
 
   У випадку припинення дії дійсної Угоди її положення будуть
застосовуватися до контрактів між підприємствами й організаціями
обох Договірних Сторін, укладеним, але не виконаним у період її
дії, до повного їхнього виконання.
 
   Вчинено в м. Ташкенті 29 грудня 1994 року в двох дійсних
примірниках, кожний на українській, узбецькій і російській мовах,
причому всі тексти мають однакову силу.
 
   Для цілей тлумачення положень дійсної Угоди текст російською
мовою має переважну силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
              Соглашение
     между Правительством Украины и Правительством
      Республики Узбекистан о свободной торговле
 
 
   Правительство Украины и Правительство Республики Узбекистан,
именуемые далее "Договаривающиеся Стороны",
   подтверждая свою приверженность свободному развитию взаимного
экономического сотрудничества,
   учитывая сложившиеся  интеграционные  экономические  связи
Украины и Республики Узбекистан,
   стремясь к развитию торгово-экономического  сотрудничества
между Украиной и Республикой Узбекистан на основе равенства и
взаимной выгоды,
   признавая, что свободное перемещение товаров и услуг требует
осуществления взаимно согласованных мер,
   подтверждая приверженность Украины и Республики Узбекистан
принципам  Генерального Соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)
( 981_003 ) и Всемирной торговой организации (ВТО),
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   1. Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим
свободной торговли.
   Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные пошлины,
налоги  и  сборы,  имеющие  эквивалентное действие, а также
количественные ограничения на экспорт и(или) импорт  товаров,
происходящих из таможенной территории одной из Договаривающихся
Сторон и предназначенных для  таможенной  территории  другой
Договаривающейся Стороны. Исключения из даного торгового режима по
согласованной номенклатуре  товаров  оформляется  документами,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
   2. В  соответствии  с  пунктом  1  настоящей  статьи
Договаривающиеся Стороны ежегодно разрабатывают и согласуют общий
Перечень изъятий из режима свободной торговли, а также методы
применения таких изъятий.
   3. Для целей настоящего Соглашения и на период его действия
под товарами, происходящими из территорий Договаривающихся Сторон,
понимаются товары, определенные Правилами определения  страны
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года ( 997_055 ),
утвержденными Решением Совета Глав  Правительств  Содружества
Независимых Государств.
 
               Статья 2
 
   Каждая Договаривающаяся Сторона не будет:
   прямо или косвенно облагать товары, попадающие под действие
настоящего  Соглашения,  внутренними  налогами  или  сборами,
превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми облагаются
аналогичные  товары  внутреннего  производства  или  товары,
происходящие из третьих стран;
   применять в отношении складирования, перегрузки, хранения,
перевозки  товаров  происхождением  из  территории  другой
Договаривающейся Стороны, а также платежей и перевода платежей
правила иные, чем те, которые применяются в аналогичных случаях в
отношении собственных товаров или товаров происхожденем из третьих
стран.
 
               Статья 3
 
   Договаривающиеся Стороны  во  взаимной  торговле  будут
воздерживаться  от  применения  по  отношению  к  другой
Договаривающейся  Стороне  дискриминационных  мер,  введения
количественных ограничений или эквивалентных им мер на експорт
и/или импорт товаров в рамках настоящего Соглашения.
   Договаривающиеся Стороны могут устанавливать количественные
или специальные огранчения в одностороннем порядке, но только в
разумных пределах и на строго определенный срок.
   Данные огранчения должны иметь исключительный характер и
могут применяться только в случаях, предусмотренных соглашениями в
рамках ГАТТ/ВТО ( 981_003, 995_342 ).
   Договаривающаяся Сторона,   применяющая  ограничения  в
соответствии с  настоящей  статьей,  должна  по  возможности
заблаговременно  предоставить  другой Договаривающейся Стороне
полную информацию об основных причинах введения,  формах  и
предполагаемых сроках применения упомянутых ограничений, после
чего назначаются консультации.
 
               Статья 4
 
   Настоящее Соглашене  не  препятствует  праву  любой  из
Договарвающихся  Сторон  в  одностороннем  порядке  принимать
общепринятые в международной практике  меры  государственного
регулирования в области внешнеэкономических связей, которые она
считает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или
которые  безусловно  необходимы  для выполнения международных
договоров, участником которых она является или намеревается стать,
если эти меры касаются:
   защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, охраны
животных и растений;
   защиты общественной морали и общественного порядка;
   обеспечения национальной безопасности;
   торговли оружием, боеприпасами и военной техникой;
   поставки расщепляющихся материалов и источников радиоактивных
веществ, утилизации радиоактивных отходов;
   торговли золотом, серебром или иными драгоценными металами и
камнями;
   сохранения невосполнимых природных ресурсов;
   нарушения платежного баланса;
   органичения експорта продукции, внутренние цены на которую
ниже мировых в результате осуществления государственных программ
поддержки;
   защиты промышленной и интеллектуальной собственности;
   охраны ценностей национального достояния;
   мер, применяемых в военное время или в других чрезвычайных
обстоятельствах в международных отношениях;
   действий во исполнение обязательств на основании Устава ООН
( 995_010 ) для сохранения международного мира и безопасности.
   Договаривающаяся Сторона,  применяющая  такие  меры  в
соответствии  с  настоящей  статьей,  должна  по возможности
заблаговременно предоставить другой  Договаривающейся  Стороне
полную  информацию  об основных причинах введения, формах и
предполагаемых сроках применения упомянутых ограничений, после
чего назначаются консультации.
 
               Статья 5
 
   Договаривающиеся Стороны будут обмениваться на регулярной
основе информацией:
   о внутреннем  правовом  регулировании  внешнеэкономических
связей, в том  числе,  по  вопросам  торговли,  инвестиций,
налогообложения, банковской и страховой деятельности и прочих
услуг, по транспортным и таможенным вопросам, включая таможенную
статистику.
   Договаривающиеся Стороны незамедлительно сообщат друг другу
об изменениях в национальном законодательстве, которые могут
повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
   Уполномоченные органы  Договаривающихся  Сторон  согласуют
порядок обмена такой информацией.
   Положения настоящей статьи не будут:
   толковаться как  обязывающие  компетентные  органы  любой
Договаривающейся Стороны предоставлять информацию, которую нельзя
получить по законодательству или в ходе обычной административной
практики одной из Договаривающиихся Стороны;
   предоставлять информацию, которая раскрывала бы какую-либо
торговую,  предпринимательскую,  промышленную, комерческую или
профессиональную тайну, или торговый процесс, или иную информацию,
раскрытие  которой противоречило бы государственным интересам
Договаривающейся Стороны.
 
               Статья 6
 
   Договаривающиеся Стороны признают несовместимой с  целями
настоящего  Соглашения  недобросовестную  деловую  практику и
обязуются не допускать следующие ее методы:
   договоры между предприятиями, решения, принятые объединением
предприятий, и общие методы деловой практики, имеющие своей целью
помешать или ограничить конкуренцию или нарушить условия для нее
на территориях Договаривающиихся Сторон;
   действия, с помощью которых одно или несколько предприятий
используют свое доминирующее положение, ограничивая конкуренцию на
всей или на значительной части территории Договаривающихся Сторон.
 
               Статья 7
 
   Для осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования
двусторонних экономических отношений, для обмена статистической
информацией,  проведения  таможенных процедур Договаривающиеся
Стороны  будут  использовать  единую  девятизначную  Товарную
номенклатуру   внешнеэкономической  деятельности  (ТН  ВЭД)
( n0001410-92 ), основанную на гармонизированной системе описания
и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической
номенклатуре Европейского экономического сообщества. При этом для
собственных  нужд  Договаривающиеся Стороны при необходимости
осуществляют развитие Товарной номенклатуры за пределами девяти
знаков.
   Введение эталонного  экземпляра  Товарной  номенклатуры
осуществляется на взаимосогласованной основе через  имеющиеся
представительства в соответствующих международных организациях.
 
               Статья 8
 
   1. Договаривающиеся Стороны согласны в том, что соблюдение
принципа свободы транзита является важнейшим условием достижения
целей настоящего Соглашения и существенным елементом процесса их
подключения к  системе  международного  разделения  труда  и
кооперирования.
   В этой связи каждая Договаривающаяся  Сторона  обеспечит
беспрепятственный  транзит  через  ее  территорию  товаров,
происходящих с таможенной  территории другой Договаривающейся
Стороны и(или) третьих стран и предназначенных для таможенной
территории другой Договаривающейся Стороны или любой третьей
страны,  и  будет  предоставлять экспортерам, импортерам или
перевозчикам все имеющиеся и необходимые для обеспечения транзита
средства и услуги на условиях не худших, чем те, на которые те же
средства и услуги  предоставляются  собственным  экспортерам,
импортерам или экспортерам, импортерам или перевозчикам любого
третьего государства.
   2. Порядок  и  условия прохождения грузов по территории
государств регулируются в соответствии с международными Правилами
перевозок.
 
               Статья 9
 
   Каждая Договаривающаяся  Сторона  не  будет  допускать
несанкционированного реэкспорта товаров, в отношении экспорта
которых другая Договаривающаяся Сторона, откуда происходят эти
товары, применяет меры тарифного и(или) нетарифного регулирования.
Договаривающиеся Стороны определяют перечень товаров, по которым
запрещается несанкционированный реэкспорт, а также обмениваются
списками  товаров,  к  которым применяются меры тарифного и
нетарифного регулирования.
   Реэкспорт таких товаров в третьи страны может осуществляться
только с письменного соглашения и на условиях, определяемых
уполномоченным  органом  государства,  являющегося  страной
происхождения данных товаров.
 
              Статья 10
 
   В целях  проведения  согласованной  политики  экспортного
контроля в отношении третьих стран, Договаривающиеся Стороны будут
проводить регулярные консультации с целью определения мер по
созданию эффективной системы экспортного контроля.
 
              Статья 11
 
   Положения настоящего   Соглашения   заменяют  положения
двусторонних соглашений, заключенных ранее между Договаривающимися
Сторонами, в той мере, в какой последние либо несовместимы с
первыми, либо идентичны им.
 
              Статья 12
 
   Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии со  своим
законодательством и международными обязательствами предоставит
равную судебную защиту прав и законных интересов  субъектов
хозяйственной деятельности другой Договаривающейся Стороны.
 
              Статья 13
 
   Споры между  Договаривающимися  Сторонами  относительно
толкования или применения положений настоящего Соглашения будут
разрешаться  путем  переговоров  или  другим  приемлемым для
Договаривающихся Сторон способом.
   Договаривающиеся Стороны   будут   стремиться  избегать
конфликтных ситуаций во взаимной торговле.
 
              Статья 14
 
   Для реализации целей настоящего Соглашения  и  выработки
рекомендаций   по  совершенствованию  торгово-экономического
сотрудничества между двумя странами, Договаривающиеся  Стороны
согласились учредить совместную украинско-узбекскую комиссию.
 
              Статья 15
 
   Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с  даты обмена
уведомлениями  о  выполнении  Договаривающимися  Сторонами
необходимых для этого внутригосударственных процедур и будет
оставаться в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда
одна из Договаривающихся Сторон направит письменное уведомление
другой Договаривающейся Стороне о намерении  прекратить  его
действие.
   В случае прекращения действия настоящего Соглашения  его
положения будут применяться к контрактам между предприятиями и
организациями обеих Договаривающихся Сторон, заключенным, но не
исполненным в период его действия, до полного их исполнения.
 
   Совершено в г. Ташкенте 29 декабря 1994 года  в  двух
подлиинных экземплярах, каждый на украинском, узбекском и русском
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
 
   Для целей толкования положений настоящего Соглашения текст на
русском языке имеет преимущественную силу.
 
 За Правительство              За Правительство
 Украины                   Республики Узбекистан
 
   (подпись)                   (подпись)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка