Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.11.2005 N 382
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2005 р.
                   за N 1494/11774
 
   { Наказ втратив чинність починаючи зі звіту за 2007 рік
      на підставі Наказу Державного комітету статистики 
    N 306 ( z1035-07 ) від 20.08.2007 }
 
     Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
    державних статистичних спостережень зі статистики
            науки та інновацій
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
                           статистики
   N 338 ( v0338202-06 ) від 19.07.2006 }
 
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), ураховуючи положення статей  80,  81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), з метою отримання повної,
усебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
науки та інновацій Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити інструкції щодо заповнення форм  державних
статистичних спостережень (додаються):
 
   1.1 N 1-наука  "Звіт  про  виконання  наукових   та
науково-технічних робіт";
 
   { Щодо втрати чинності форми N 1-інновація додатково див.
Наказ Державного комітету статистики N 338 ( v0338202-06 ) від
19.07.2006 } 1.2 N 1-інновація "Обстеження технологічних інновацій
промислового підприємства" ( z1495-05 ).
 
   2. Установити, що юридичні особи всіх форм власності та
організаційно-правових  форм господарювання і їх відокремлені
підрозділи при заповненні форм державних статистичних спостережень
N 1-наука та N 1-інновація використовують інструкції, затверджені
пунктом 1 цього наказу.
 
   3. Департаменту статистики послуг (Калачова I.В.) визначити
необхідний тираж, підготувати і  передати  для  виготовлення
адміністративно-господарському  департаменту  (Царський  В.I.)
оригінали інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.
 
   4. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна I.Ю.)  забезпечити  фінансування
виготовлення та доставки інструкцій щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.
 
   5. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.I.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та
доставкою інструкцій щодо заповнення форм державної статистичної
звітності на адресу головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у
місті Севастополі.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність з моменту подання
звіту за 2005 рік:
 
 
   6.1 наказ Держкомстату України  від 09.09.2003  N 290
( z0850-03 )  "Про  затвердження  форм державних статистичних
спостережень із статистики науки й інновацій та інструкцій про
порядок їх складання", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 25.09.2003 за N 850/8171;
 
   6.2 абзац 8 підпункту 1.1 і абзац 6 підпункту 1.2 пункту 1
наказу Держкомстату  України від 14.10.2004 N 558 ( z1377-04 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень із
статистики науки й інновацій та Iнструкцій щодо їх складання",
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 27.10.2004
за N 1377/9976.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра
 освіти і науки України                А.М. Гуржій
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   28.11.2005 N 382
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2005 р.
                   за N 1494/11774
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
    спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових
          та науково-технічних робіт"
 
 
            Загальні положення
 
   1. Наукові та науково-технічні роботи включають у  себе
наукові дослідження та розробки і науково-технічні послуги.
 
   2. Організації  та  підприємства,  які  виконують тільки
науково-технічні послуги, звіт не складають.
 
   3. Під науковими дослідженнями та розробками слід розуміти
творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з
метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину,
природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих
знань.
 
   4. Слід зазначити, що критерієм, який дає змогу відрізнити
наукові дослідження та розробки від супутніх їм видів діяльності,
є наявність у дослідженнях та розробках значного елемента новизни.
У відповідності до цього критерію конкретний проект у залежності
від мети проекту належить чи не належить до наукових досліджень та
розробок.
 
   5. Науково-технічні послуги визначаються як діяльність, що
пов'язана з дослідженнями і розробками і сприяє створенню та
застосуванню  науково-технічних  знань.  До  них  належать:
науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад,
редагування  тощо  науково-технічної  літератури; розвідування
(геологічні,  гідрологічні   тощо);   збір   даних   про
соціально-економічні  явища;  розвідка  корисних  копалин;
патентно-ліцензійна діяльність.  Науково-технічні  послуги  не
належать до наукових досліджень та розробок.
 
   6. До наукових досліджень та розробок також не належать такі
види діяльності як: управління та інша допоміжна діяльність
(діяльність органів управління дослідженнями та розробками, їх
фінансування тощо); виробнича  діяльність  щодо  впровадження
інновацій;  освіта  та  підготовка  кадрів;  інші  види
науково-технічної   діяльності   (маркетингова   діяльність;
випробування   та  стандартизація,  передпроектні  роботи;
спеціалізовані медичні послуги; адаптація, підтримка і супровід
існуючого програмного забезпечення тощо).
 
   7. При заповненні кодової частини в графі 7 проставляється
код за КВНТД (Класифікація видів науково-технічної  діяльності
ДК 015-97, затверджена і введена у дію наказом Держстандарту
України від 20 грудня 1997 року N 822 ( va822217-97 ) на  рівні
виду - Y.X XX, який відповідає направленню науково-технічної
діяльності даної організації (наприклад, I.1 08 - медичні науки).
Якщо організація виконує роботи за різними направленнями, у графі
7 проставляється код III.3 33 (багатогалузевий профіль).
 
   8. Усі вартісні показники наводяться у тис. грн. з одним
десятковим знаком.
 
    1. Обсяг робіт, що виконані за період з початку року
 
   1.1. У рядку 101 "Загальний обсяг робіт" наводяться дані про
загальний обсяг робіт, виконаних науковою організацією за період з
початку року з розподілом за видами робіт, з урахуванням робіт,
виконаних співвиконавцями.
 
   1.2. Обсяг робіт визначається  як  сума  вартості  всіх
виконуваних  робіт з початку року за прямими   договорами
(з урахуванням  вартості  робіт,  виконаних  співвиконавцями),
уключаючи амортизаційні відрахування на повне відновлення основних
засобів, без податку на додану вартість.
 
   1.3. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, які
фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за
договірними роботами - на основі акта здавання-приймання. Усі
показники наводяться за роботами, прийнятими замовником за актом
здавання-приймання в установленому порядку. Якщо  робота  не
закінчена, ураховується та їх частина, яка була виконана у
звітному періоді як проміжний етап. При цьому їх  вартість
оцінюється за витратами на їх виконання.
 
   1.4. У рядку 102 "Виконано власними силами" наводяться дані
про обсяг робіт, виконаних власними силами наукової організації
(без урахування вартості робіт, виконаних співвиконавцями).
 
   1.5. У графі 1 наводиться загальний обсяг робіт з початку
року, у тому числі: у графі 2 - фундаментальні дослідження, у
графі 3 - прикладні дослідження, у графі 4 - науково-технічні
розробки, у графі 5 - науково-технічні послуги, у графі 6 - інші
роботи (послуги). Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2-6.
 
   1.6. Фундаментальні дослідження - це експериментальні або
теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про
закономірності  розвитку  природи,  суспільства,  людини,  їх
взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети,  пов'язаної  з
використанням цих знань. Результатом їх виконання є гіпотези,
теорії,  методи  тощо.  Фундаментальні  дослідження  можуть
закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень
для визначення можливостей практичного використання одержаних
наукових результатів, науковими публікаціями тощо.
 
   1.7. Прикладні дослідження - це оригінальні дослідження, які
здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним
чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання.
Прикладні дослідження визначають можливі  шляхи  використання
результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв'язання
проблем, сформульованих раніше.
 
   1.8. Науково-технічні розробки - це систематичні роботи, що
базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень
і/чи практичного досвіду, і направлені на  створення  нових
матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи
методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на  значне
вдосконалення об'єктів, що вже існують.
 
   1.9. До них належать такі види діяльності: розробка певної
конструкції  інженерного  об'єкта  чи  технічної  системи
(конструкторські  роботи); розробка ідеї та варіантів нового
об'єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої
системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних
процесів,  тобто  способів  об'єднання  фізичних,  хімічних,
технологічних та інших процесів з трудовими в цілісну систему, що
виробляє певний корисний результат (технологічні роботи).
 
   1.10. До складу розробок входять також: створення дослідних
зразків  (оригінальних  моделей,  яким  притаманні принципові
особливості створюваного нововведення); їх випробовування протягом
часу, необхідне для отримання даних та накопичення досвіду, що
повинно надалі знайти відображення в технічній документації;
підготовка робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо застосування
нововведень; інженерна діяльність,  необхідна  для  доведення
продукту  чи  процесу до їх відповідності функціональним та
економічним вимогам та готовності до передання у виробництво, у
тому  числі  підготовка  креслень,  специфікацій, інструкцій,
рекомендацій, які використовуються при переданні нововведень у
виробництво.
 
   1.11. При цьому не враховуються підготовка детальних креслень
для виробництва, передвиробниче планування, поточний контроль,
інженерне обслуговування поточного виробництва, випуск серійної
продукції дослідним виробництвом, використання експериментальних
установок для виробництва традиційної продукції на сторону.
 
   1.12. До розробок належать також певні види проектних робіт
для будівництва, у яких передбачено використання результатів
попередніх досліджень. До їх складу входять, наприклад, роботи зі
складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення
галузей економіки, з експериментального проектування, вивчення та
узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та
будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних
стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних
нормативів; щодо складання схем генеральних планів промислових
вузлів, схем та проектів районного планування, проектів планування
та  забудови міст, селищ міського типу, сільських населених
пунктів; роботи з проектування для впровадження у виробництво
прогресивних технологічних процесів, устаткування, механізації та
автоматизації виробничих процесів.
 
   1.13. До звіту не включаються дані про виконання робіт з
проектування  нестандартизованого  устатковання  на замовлення
заводів-виробників, підготовки документації  для  капітального
ремонту будинків і споруд; з розробки проектів і кошторисів на
реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні
роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових
проектів.
 
   1.14. До науково-технічних послуг належить діяльність  у
галузі  науково-технічної  інформації,  патентів,  ліцензій,
стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного
консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню
науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що
сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.
 
   1.15. До інших робіт належить допоміжна діяльність, пов'язана
з основним (науково-технічним) видом діяльності і виконується для
його підтримання.
 
   1.16. Вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт
приводиться на основі узагальнених даних бухгалтерського обліку за
рахунками "Товари відвантажені" і "Реалізація продукції (робіт,
послуг)" у діючих (фактичних) цінах.
 
        2. Витрати на виконання наукових та
           науково-технічних робіт
 
   2.1. У рядку 201 "Витрати на виконання робіт" наводиться
загальна сума витрат на виконання наукових та науково-технічних
робіт з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку
звітного періоду, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати
(за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати
на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також
платні послуги населенню.
 
   2.2. У рядках 201-207 наводяться дані про фактичні витрати на
виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у
звітному періоді незалежно від джерела походження коштів.
 
   2.3. Дані про витрати приводяться на основі узагальненої
інформації за рахунком "Виробництво" з виділенням відомостей за
конкретними  роботами,  що  відносяться  до  наукових  та
науково-технічних.
 
   2.4. Дані рядка 201 дорівнюють сумі даних рядків 202 і 207.
 
   2.5. У  рядку  202  "Внутрішні  витрати  на наукові та
науково-технічні роботи" враховуються  внутрішні  витрати  на
виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами
організації, що звітує, які складаються з внутрішніх поточних і
капітальних витрат. Дані рядка 202 дорівнюють сумі даних рядків
203 і 206.
 
   2.6. У рядку 203 "Внутрішні поточні витрати" наводяться дані
про  внутрішні  поточні  витрати  на  виконання наукових та
науково-технічних робіт власними силами організації, що звітує,
без урахування капітальних витрат.
 
   2.7. До них уключаються витрати на придбання та виготовлення
спеціальних інструментів, пристроїв, стендів, апаратів, механізмів
та іншого спеціального устатковання, необхідного для виконання
конкретної теми, уключаючи  витрати  на  його  проектування,
транспортування і встановлення. Такі витрати здійснюються за
рахунок собівартості робіт, які виконуються за договорами, а те
спеціальне устатковання, що залишилося після їх завершення чи
припинення, а також дослідні зразки, макети та інші вироби,
придбані  чи виготовлені в процесі роботи над темою, мають
передаватися замовнику. У разі, якщо після завершення теми вказані
устатковання  і  вироби  не  повертаються  замовнику,  вони
інвентаризуються і в залежності від вартості зараховуються до
складу основних чи оборотних фондів з уставного фонду як такі, що
надійшли безоплатно. До витрат уходить вартість комплектувальних
виробів та спецустатковання для наукових чи експериментальних
робіт, які не переходять на баланс організації-виконавця.
 
   2.8. Сюди також ураховується вартість сировини і матеріалів,
придбаних на стороні, комплектувальних виробів, напівфабрикатів,
палива, енергії усіх видів, природної сировини, робіт та послуг
виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами
(організаціями), утрат від нестачі матеріальних ресурсів, які
надійшли, у межах норм природних утрат.
 
   2.9. Дані наводяться за вартістю придбання, уключаючи націнки
(надбавки), комісійні винагороди, виплачені  постачальницьким,
зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж,
мито, витрати на транспортування, зберігання та доставку, які
здійснюються силами сторонніх організацій.
 
   2.10. До цих витрат також уключаються інші поточні витрати,
до яких входять відрахування на соціальні заходи, інші види
поточних  витрат,  пов'язані  з  виконанням  наукових  та
науково-технічних робіт і не враховані в рядку 204.
 
   2.11. До даних рядка 203 не включається вартість наукових і
науково-технічних робіт, які виконуються сторонніми організаціями
за договорами із звітною організацією і враховуються у рядку 207.
 
   2.12. У рядку 204 "витрати на оплату праці" враховуються
витрати на оплату праці працівників, які виконували роботи за
видом  діяльності,  код  якої  за КВЕД 73 ( v0441217-96 ).
При обчисленні витрат на оплату праці слід керуватися Iнструкцією
зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 ( z0114-04 ),
зареєстрованим  у Міністерстві  юстиції  України 27.01.2004
за N 114/8713, згідно з якою до витрат на оплату праці включається
і заробітна плата виконавців наукових та науково-технічних робіт
за сумісництвом.
 
   2.13. У рядку 205 із загальної суми витрат на оплату праці
(рядок 204) виділяються витрати на оплату праці працівників, які
виконують наукові та науково-технічні роботи і враховані за графою
1 рядків 302-304 даної форми звітності (без сумісників і працюючих
за договорами цивільно-правового характеру).
 
   2.14. У  рядку  206  "капітальні  витрати"  враховуються
капітальні інвестиції на виконання наукових та науково-технічних
робіт (за винятком витрат, що враховані за рядком 203). Сюди не
враховуються капітальні інвестиції, що здійснюються організацією
на будівництво житла, об'єктів культурно-побутового призначення
тощо і не пов'язані з науковою та науково-технічною діяльністю.
 
   2.15. У рядку 207 "Витрати на дослідження і  розробки,
виконані  співвиконавцями"  наводиться  вартість  наукових та
науково-технічних робіт, виконаних сторонніми організаціями за
договорами з організацією, що звітує.
 
     3. Чисельність працівників наукової організації
          на кінець звітного періоду
 
   3.1. У розділі 3 наводиться чисельність працівників за станом
на кінець звітного періоду.
 
   3.2. У графі 1 указуються:
   3.2.1 для      самостійних      науково-дослідних,
проектно-конструкторських  і  технологічних  організацій  (код
основного виду діяльності 73 за Класифікацією видів економічної
діяльності ДК 09-96, затвердженою і введеною у дію наказом
Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. N 441 ( v0441217-96 )
(далі - КВЕД)) - чисельність штатних працівників, включаючи
працівників  бухгалтерії,  кадрових   служб,   підрозділів
матеріально-технічного забезпечення тощо;
   3.2.2 для промислових підприємств - чисельність персоналу
структурних одиниць, які виконують наукові дослідження і розробки
(код  одного  з другорядних видів діяльності  73  за КВЕД
( v0441217-96 );
   3.2.3 для вищих навчальних закладів - чисельність працівників
науково-дослідних підрозділів (код одного з другорядних видів
діяльності 73 за КВЕД ( v0441217-96 );
   3.2.4 для інших організацій  -  чисельність  працівників
структурних  підрозділів, що виконують наукові дослідження і
розробки (код одного з другорядних видів діяльності 73  за  КВЕД
( v0441217-96 ).
 
   3.3. У графу 1 не включається чисельність сумісників і тих,
хто працює за договорами цивільно-правового характеру.
 
   3.4. У графах 2 і 3 зазначається чисельність докторів та
кандидатів наук із  загального  числа  працівників  основної
діяльності.
 
   3.5. У  графі  4 наводиться середньооблікова чисельність
працівників (без сумісників), яка визначається відповідно до
Iнструкції  зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Державного комітету статистики  України  від 28.09.2005
N 286 ( z1442-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30.11.2005 за N 1442/11722.
 
   3.6. У  рядку  301  "Чисельність  працівників  основної
діяльності"  враховується чисельність працівників організації,
зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який за КВЕД
( v0441217-96 )  класифікується  за кодом 73. Дані рядка 301
дорівнюють сумі рядків 302-305.
 
   3.7. У рядку 302 "дослідники"  враховується  чисельність
наукових  та  інженерно-технічних працівників, які професійно
займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо
беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів,
методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал,
який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким  процесом
(у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які
виконують  наукові  дослідження та розробки). Дослідники, як
правило, мають повну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття
освітньо-кваліфікаційного  рівня "магістр" або "спеціаліст" у
вищому навчальному  закладі  III-IV  рівня  акредитації  або
прирівняному до нього).
 
   3.8. У рядку 303 "техніки" враховуються працівники, основні
функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в
одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або
гуманітарних наук, які беруть участь у  виконанні  наукових
досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило,
під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм;
виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів
з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і
аналізів;  реєстрацію  вимірювань,  проведення  розрахунків,
підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень
тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи неповну
вищу   освіту   (диплом,   що   засвідчує   здобуття
освітньо-кваліфікаційного  рівня  "бакалавр"  або  "молодший
спеціаліст" у вищому навчальному закладі I-II рівня акредитації
або прирівняному до нього) та (чи) необхідний професійний досвід і
знання.
 
   3.9. У рядку 304 "допоміжний персонал" наводяться дані про
працівників,  які  виконують  допоміжні функції, пов'язані з
проведенням   досліджень   та   розробок:   працівники
планово-економічних,  фінансових підрозділів, патентних служб,
підрозділів  науково-технічної  інформації,  науково-технічних
бібліотек;  робітники,  які  здійснюють  монтаж,  наладку,
обслуговування та ремонт наукового  обладнання  і  приладів;
робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які
не мають повної вищої, базової вищої чи неповної вищої освіти.
 
   3.10. У рядку 305 "інші" враховуються інші працівники, що
виконують функції загального характеру, пов'язані з діяльністю
організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби,
підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.),
а  також  працівники,  які  зайняті  переважно  наданням
науково-технічних послуг населенню або іншими видами діяльності,
що не пов'язані з науковими дослідженнями і розробками.
 
              4. Довідка
 
   4.1. У рядку 401 "Амортизаційні відрахування на основні
засоби  за  звітний  період"  наводиться сума амортизаційних
відрахувань на повне відновлення основних засобів за звітний
період, що розраховується, виходячи з їхньої балансової вартості
та затверджених у встановленому порядку норм. Організації, які
здійснюють  свою  діяльність  на умовах оренди, відображають
амортизаційні відрахування на повне відновлення як за власними,
так і за орендованими основними засобами. Бюджетні організації
рядок 401 не заповнюють.
 
   4.2. У рядку 402 "Внутрішні витрати на виконання наукових та
науково-технічних робіт за рахунок держбюджету" вказуються кошти,
отримані безпосередньо з рахунку Державного казначейства України
на покриття витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт
власними силами організації.
 
 Директор департаменту
 статистики послуг                  I.В.Калачов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка