Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про проект Положення про Національну раду
      України з питань телебачення і радіомовлення
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Тимчасове положення про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення.
   Комісії Верховної Ради України законодавчого забезпечення
свободи слова та засобів масової інформації до 1 березня 1995 року
розробити проект Закону України про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення.
 
 
 Голова Верховної Ради
    України                     О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 15 грудня 1994 року
     N 293/94-ВР
 
        Т И М Ч А С О В Е П О Л О Ж Е Н Н Я
 
       про Національну раду України з питань
          телебачення і радіомовлення
 
          Розділ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Національна  рада  України  з  питань  телебачення і
радіомовлення (надалі Національна рада) є позавідомчим державним
органом, підзвітним Верховній Раді України.
 
   2. Національна рада створюється з метою  реалізації  та
контролю за додержанням законодавства України в галузі телебачення
і радіомовлення, забезпечення свободи слова і права громадян на
інформацію,  захист прав споживачів, абонентів, виробників і
розповсюджувачів масової аудіовізуальної інформації, раціонального
та ефективного використання ресурсу частот, участі в розробці та
здійсненні  державної  політики  в  галузі  телебачення  і
радіомовлення.
 
   3. Національна рада у своїй діяльності незалежна і керується
Конституцією, законами України,  цим  Тимчасовим  положенням,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та
іншими актами законодавства України.
   Національна Рада  діє  на  основі принципів: законності,
незалежності, колегіальності, відкритості, повноти розгляду справи
та обгрунтованості прийнятих рішень.
 
   4. Основними функціями Національної ради є:
   сприяння реалізації державної політики в галузі телебачення і
радіомовлення,   розробка   єдиної   концепції   розвитку
телерадіоінформаційного простору  України  та  участь  у  її
здійсненні;
   контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства
у галузі телебачення і радіомовлення України та умов ліцензії;
   видача телерадіоорганізаціям на конкурсній основі ліцензій на
право використання каналів мовлення та часу мовлення;
   контроль за раціональним використанням ресурсу частот;
   визначення правил формування та зберігання тимчасового архіву
телерадіопередач;
 
   5. Національна рада:
   веде Державний реєстр телерадіоорганізацій України, створює
банк даних про них;
   дає згоду   на   здійснення  іноземного  інвестування
телерадіоорганізацій та контролює його;
   здійснює контроль за додержанням телерадіоорганізаціями вимог
чинного законодавства щодо реклами;
   погоджує тарифи на користування каналами мовлення та оренду
засобів мовлення;
   розробляє умови конкурсу на видачу ліцензій, які погоджує з
постійною  Комісією  Верховної  Ради  України  законодавчого
забезпечення  свободи  слова та засобів масової інформації,і
публікує їх у засобах масової інформації;
   здійснює контроль  за  дотриманням  чинного законодавства
України щодо використання телебачення і радіомовлення під час
виборчих кампаній;
   визначає порядок використання каналів  мовлення,  порядок
мовлення з використанням супутників;
   бере участь у розробці міжнародних договорів України з питань
телебачення і радіомовлення, співробітництва телерадіоорганізацій,
забезпечує виконання зобов'язань, взятих за такими міжнародними
договорами;
   узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
входять  до  її компетенції, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення;
   подає щорічний  звіт про свою діяльність Верховній Раді
України та забезпечує його публікацію у пресі;
   надає консультативну допомогу громадянам і юридичним особам з
питань, що належать до її компетенції.
 
   6. Національна рада має право:
   визнати ліцензію  такою,  що  втратила  чинність,  якщо
телерадіоорганізація не розпочала діяльність протягом року з дня
її отримання;
   отримувати від усіх телерадіоорганізацій документи, відомості
та пояснення щодо їх діяльності;
   проводити у межах своєї компетенції перевірку діяльності
телерадіоорганізацій щодо умов та порядку використання каналів
мовлення.
   У разі порушення телерадіоорганізацією чинного законодавства,
умов ліцензії Національна рада вживає таких заходів:
   попередження;
   тимчасово зупиняє дію ліцензії або анулює її.
 
   7. Національна рада складається з восьми осіб, які із свого
складу обирають Голову Національної ради та двох його заступників.
   Голова Національної ради та його заступники працюють на
професійній  основі,  решта  членів  Національної ради - на
громадських засадах.
 
   8. Склад Національної ради затверджується Верховною Радою
України на термін обрання Верховної Ради України  поточного
скликання та Президента України за поданням чотирьох кандидатур
Головою Верховної Ради України, та чотирьох - Президентом України.
По закінченні терміну повноважень Верховної Ради України поточного
скликання та  Президента  України  члени  Національної  ради
продовжують виконувати свої обов'язки до затвердження її нового
складу.
 
   9. У  разі  дострокового  припинення  повноважень  члена
Національної ради пропозиції щодо обрання нового члена ради
подаються до Верховної Ради України у місячний термін.
 
   10. Голова Національної ради та його заступники не можуть
обіймати  будь-які  посади в інших державних та недержавних
організаціях, установах та на підприємствах, одержувати разові
винагороди за виконання робіт (крім гонорарів за творчу діяльність
і викладацьку роботу), займатися підприємницькою діяльністю в
галузі телебачення та радіомовлення.
   Члени Національної ради та працівники її апарату не можуть
бути засновниками теле- та радіоорганізацій або брати участь у
комерційній діяльності.
 
   11. Члени Національної ради, які працюють на професійній
основі, - є державними службовцями.
   Члени Національної ради здійснюють підготовку питань на її
розгляд.
 
   12. Органи державної виконавчої влади, місцеві Ради народних
депутатів та їх органи, всі телерадіоорганізації, незалежно від
форми власності, зобов'язані надавати членам Національної ради
інформацію, документи і матеріали, які необхідні їм для виконання
своїх обов'язків.
 
   13. Національна рада може створювати робочі групи з членів
Національної  ради для підготовки проектів рішень з питань,
віднесених до її компетенції, групи експертів, консультантів із
залученням на договірній основі вчених і фахівців, у тому числі з
іноземних держав, для виконання завдань, покладених на Національну
раду.
 
   14. Національна рада у своїй діяльності взаємодіє з органами
державної виконавчої влади та місцевими Радами народних депутатів
і їх органами, а також відповідними органами іноземних держав.
 
   15. Голова Національної ради:
   організовує діяльність Національної ради;
   здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду;
   скликає засідання Національної ради за власною ініціативою
або за пропозицією не менш як двох членів Національної ради,
вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях Національної
ради;
   організовує роботу апарату Національної ради;
   видає накази і розпорядження, підписує ліцензії на право
користування каналами мовлення, а також повідомлення про відмову у
видачі чи анулюванні ліцензії згідно з рішенням Національної ради;
   здійснює інші повноваження і функції відповідно до чинного
законодавства України.
 
   16. Голова Національної ради є  розпорядником  бюджетних
асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної
ради.
 
   17. Заступник Голови Національної ради виконує за дорученням
Голови Національної ради окремі його функції і заступає Голову у
разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх
повноважень.
 
   18. Рішення  про дострокове припинення повноважень члена
Національної ради приймає Верховна Рада України за поданням Голови
Національної ради.
 
   19. Повноваження  члена  Національної  ради  достроково
припиняються у разі:
   його прохання про відставку;
   втрати громадянства;
   порушення вимог, зазначених у пункті 9 цього Положення та
статті 5 у частинах 6,7 Закону України "Про телебачення та
радіомовлення";
   винесення щодо нього звинувачувального вироку суду, який
набрав чинності.
 
   20. Голова Національної ради може порушити перед Верховною
Радою України питання щодо дострокового припинення повноважень
члена Національної ради у разі, коли член Національної ради не
виконує своїх обов'язків.
 
   21. За наявності прохання Голови, заступника Голови вони
можуть бути увільнені з займаної посади, що не позбавляє їх
повноважень члена Національної ради.
 
   22. У разі припинення повноважень осіб, зазначених у цьому
Положенні,  вибори  на  ці  посади  здійснюються в порядку,
передбаченому Законом.
 
    Розділ II. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ РАДИ
 
   1. Національна рада фінансується з державного бюджету України
окремим рядком.
 
   2. Членам Національної ради, які працюють на громадських
засадах, витрати, пов'язані з виконанням доручень Національної
ради, компенсуються за рахунок її бюджету.
 
   3. Внутрішні питання діяльності Національної ради, порядок
діловодства, вимоги до персоналу Національної ради та правила
внутрішнього  розпорядку визначаються регламентом Національної
ради, який затверджується Національною радою.
 
   4. Виключно на засіданнях Національної ради розглядаються
   питання:
   обговорення проектів законів та інших нормативних актів і
розробка пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства в
галузі телебачення і радіомовлення;
   затвердження щорічного звіту про діяльність  Національної
ради;
   видання ліцензій на право користування каналами мовлення та
часом мовлення;
   застосування попереджень, призупинення  дії  ліцензій  і
анулювання їх у разі порушення телерадіоорганізаціями чинного
законодавства України, умов ліцензій;
   планування роботи Національної ради;
   затвердження штатного розпису апарату та положень про його
структурні підрозділи.
 
   5. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість від загального складу Національної
ради.
 
   6. Засідання Національної ради правомочне, якщо на ньому
присутні не менше шести членів Національної ради.
 
   7. Національна  рада  у межах своєї компетенції приймає
рішення, розробляє правила чи інструкції, організовує та контролює
їх виконання, видає рекомендації.
 
   8. Національна рада може  разом  з  органами  державної
виконавчої влади видавати спільні акти.
 
   9. Рішення  Національної  ради,  прийняті  у  межах  її
повноважень, є обов'язковими для відповідних органів державної
виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів і їх органів,
підприємств, установ, організацій та громадян.
 
   10. Належне функціонування Національної ради забезпечує її
апарат, основними структурними підрозділами якого є: державна
інспекція електрозв'язку, ліцензійна, юридична, науково-технічна,
архівна та інші служби.
 
   11. Керівництво апаратом Національної ради  здійснює  її
Голова.
 
   12. Структура і штати апарату Національної ради в межах
визначеного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   13. Будь-яке втручання в діяльність Національної ради не
допускається і тягне за собою відповідальність відповідно до
чинного законодавства України.
 
   14. Місцезнаходженням Національної ради є місто Київ.
 
   15. Національна рада є юридичною особою, має печатку із
зображенням державного герба України і своїм найменуванням
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка