Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання недійсним рішення спостережної ради

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 23.01.2007                    Справа N 17/201
 
     (ухвалою Судової палати у господарських справах
       Верховного Суду України від 24.05.2007
     відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
   Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Удовиченко О.С. - головуючого, Панової I.Ю., Хандуріна М.I.
   розглянувши касаційну скаргу Ліквідатора ВАТ "АКБ "ГАРАНТ" -
О.В.Лісовала
   на рішення господарського суду Кіровоградської області від
14.03.2006
   у справі N 17/201
   господарського суду Кіровоградської області
   за позовом Приватного підприємства "Укрресурс"
   до ВАТ "Кіровоградський м'ясокомбінат"
   про визнання недійсним рішення спостережної ради
   за участю представників сторін:
   ліквідатор ВАТ АКБ "Гарант" - Лісовал О.В.
   від ВАТ АКБ "Гарант" - Лісова Н.I.
   від ПП "Укрресурс" - Пасічник I.О.
   В С Т А Н О В И В:
 
   Рішенням господарського суду Кіровоградської області  від
14.03.2006 у справі N 17/201 (суддя: Таран С.В.) визнано недійсним
рішення Наглядової ради  відкритого  акціонерного  товариства
"Кіровоградський м'ясокомбінат" від 27.07.2005 року, яке оформлене
протоколом N 3 засідання Наглядової ради ВАТ "Кіровоградський
м'ясокомбінат" від 27 липня 2005 року. Стягнуто з відкритого
акціонерного товариства "Кіровоградський м'ясокомбінат" на користь
приватного підприємства "Укрресурс" витрати по сплаті державного
мита в сумі 85 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу в сумі 118 грн.
 
   Не погоджуючись з вказаним рішенням, ліквідатор ВАТ "АКБ
"ГАРАНТ" О.В.Лісовал звернувся до Вищого господарського суду
України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення
господарського суду Кіровоградської області від 14.03.2006 у
справі N 17/201, а справу направити на новий розгляд.
 
   Касаційна скарга мотивована тим, що в порушення вимог п. 3,
ч. 2 ст. 111-10 ГПК України ( 1798-12 ), господарський суд прийняв
рішення, що стосується прав і обов'язків ВАТ АКБ "Гарант" та
ТОВ "Агропром-Груп", які не були залучені до участі у справі, що є
підставою для скасування рішення суду.
 
   Колегія суддів,  розглянувши  наявні  матеріали  справи,
обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку
обставин  справи  та  повноту  їх  встановлення,  дослідивши
правильність застосування місцевим господарським  судом  норм
процесуального  та  матеріального  права дійшла висновку, що
касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
   - як вбачається з матеріалів справи, приватне підприємство
"Укрресурс" звернулось з позовною заявою до ВАТ "Кіровоградський
м'ясокомбінат" про визнання недійсним рішення спостережної ради
відкритого акціонерного товариства "Кіровоградський м'ясокомбінат"
від 27.07.2005 р. Свої вимоги позивач мотивує тим, що рішення
спостережної  ради  відкритого   акціонерного   товариства
"Кіровоградський  м'ясокомбінат" від 27.07.2005 р. суперечить
чинному  законодавству  України  та  статуту  господарського
товариства,  оскільки  є  неправомірним  через  перевищення
спостережною радою власної компетенції.
 
   Місцевим судом  встановлено,  що  Приватне  підприємство
"Укрресурс"  є  акціонером відкритого акціонерного товариства
"Кіровоградський м'ясокомбінат", що підтверджується випискою з
реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового
рахунку 15-00/1423 на 29.05.2006 р.
 
   Відповідно до пунктів 7.14 Статуту ВАТ  "Кіровоградський
м'ясокомбінат",  2.1.  Положення  про  наглядову  раду  ВАТ
"Кіровоградський м'ясокомбінат", затвердженого загальними зборами
акціонерів 07.04.2004 р., Наглядова рада є органом товариства,
який контролює і регулює діяльність Правління та забезпечує захист
прав та інтересів акціонерів товариства. Наглядова рада обирається
загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох членів
строком на п'ять років.
 
   Пунктом 7.16 Статуту та пункту 4.1. Положення про Наглядову
раду встановлено, що до компетенції наглядової ради належить:
визначення основних напрямків діяльності товариства, ухвалення
стратегії товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів,
здійснення контролю за їх реалізацією; визначення організаційної
структури товариства, затвердження внутрішніх положень товариства,
за винятком тих, що передбачені п. 7.3. цього Статуту; проведення
перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності
до  її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів
акціонерів; визначення умов та укладення контракту з головою
Правління, в тому числі умов оплати його праці; подання для
обрання Загальним зборам кандидатури голови Правління та членів
Ревізійної комісії; призначення членів Правління за поданням
голови  Правління;  прийняття  рішення  про  притягнення  до
відповідальності  та  припинення діяльності голови та членів
Правління; забезпечення функціонування належної системи контролю
за  фінансово-господарською  діяльністю  Товариства; виявлення
недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій
щодо її вдосконалення; здійснення контролю за ефективністю аудиту,
об'єктивністю та незалежністю аудитора; здійснення контролю за
усуненням  недоліків,  які були виявлені під час проведення
перевірок Ревізійною комісією та аудитором; затвердження аудитора
та  умов  договору, що укладається з аудитором; ініціювання
проведення  аудиторських  перевірок  фінансово-господарської
діяльності товариства; прийняття рішень про укладення правочинів
на суму більше 15 відсотків статутного капіталу товариства;
прийняття  рішення  про  укладання  правочинів, щодо яких є
заінтересованість, у випадках, передбачених п. 8.3. цього Статуту;
призначення  керівників  дочірніх  підприємств,  філій  та
представництв товариства, визначення умов оплати праці посадових
осіб товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;
визначення загальних засад інформаційної політики товариства,
узгодження переліку інформації, що є конфіденційною, порядок та
способи надання інформації акціонерам та особам, що  не  є
акціонерами;  затвердження  умов договору на ведення реєстру
власників іменних цінних паперів товариства; затвердження річних
результатів діяльності дочірніх підприємств товариства; створення,
виділ та припинення діяльності дочірніх  підприємств,  філій
представництв Товариства, затвердження їх Статутів та Положень;
прийняття рішення про створення інших юридичних осіб та участь
товариства в їх діяльності, вирішення питань про прийняття, у
зв'язку з цим, товариством на себе відповідних зобов'язань;
встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляд звернень та
скарг акціонерів.
 
   Як вбачається із матеріалів справи, 27 липня 2005 року
Наглядовою   радою   відкритого   акціонерного  товариства
"Кіровоградський м'ясокомбінат" було  ухвалено  рішення,  яке
оформлене протоколом   N  3  засідання  наглядової  ради
ВАТ "Кіровоградський м'ясокомбінат" від 27.07.2005 р., згідно
якого Наглядова  рада  вирішила  надати  в  іпотеку банку -
АКБ "Гарант" цілісний майновий комплекс відповідача, уповноважити
Голову  Наглядової  ради  ВАТ "Кіровоградський м'ясокомбінат"
С.I.Кузнецова підписати іпотечний договір цілісного майнового
комплексу  та підготувати інші документи, які необхідні для
оформлення іпотеки. При цьому, метою укладення іпотечного договору
є забезпечення виконання зобов'язання ТОВ "АГРОПРОМ-Груп".
 
   Місцевий господарський суд звернув свою увагу на те, що
статутний капітал товариства становить 2 007 000 грн. (пункт 4.1.
статуту відповідача), в той час як Наглядовою радою передано в
іпотеку майно на суму, яка перевищує статутний капітал в декілька
разів (41 153 846 грн.).
 
   Крім того, із змісту оскаржуваного рішення вбачається, що
Наглядовою радою не враховано положення статуту товариства та
законодавства,  якими  встановлюється  порядок  управління
товариством.
 
   Відповідно до ст. 4 Закону  України  "Про  господарські
товариства" ( 1576-12 ), акціонерне товариство, товариство з
обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і
діють  на підставі установчого договору і статуту, повне і
командитне товариство - установчого договору. Установчі документи
товариства  у  випадках,  передбачених чинним законодавством,
погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
 
   Зокрема, згідно підпункту "д" п. 7.23 Статуту товариства,
ст. 48 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
право підпису фінансово-розпорядчих та господарських документів
покладено на голову правління.
 
   Колегія суддів  Вищого  господарського  суду  України
погоджується з висновком суду першої інстанції, що спостережна
рада  товариства  неправомірно  перевищила свої повноваження,
наділивши голову спостережної ради повноваженнями, які належать
виключно  виконавчому  органу  товариства - голові правління
товариства.
 
   Відповідно до вимог ст. 97 ЦК України ( 435-15 ) управління
товариством здійснюють його органи.
 
   Органами управління  товариством  є  загальні збори його
учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.
 
   Відповідно до вимог ч. 4 ст. 99 ЦК України ( 435-15 ) назвою
виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів
або закону може бути "правління", "дирекція" тощо.
 
   Виконання спостережною  радою  функцій  голови  правління
суперечить, в даному випадку, компетенції спостережної ради, а
саме: контролю за діяльністю виконавчого органу та захисту прав
акціонерів, що передбачено ст. 160 Цивільного кодексу України
( 435-15 ).
 
   Частиною 6 статті 46 Закону України  "Про  господарські
товариства"  ( 1576-12 ) встановлено заборону участі членів
спостережної ради в діяльності виконавчого органу товариства, що
також свідчить про чітке розмежування законодавцем функцій органу
контролю й регулювання діяльності товариства та виконавчим органом
товариства, роботою якого керує голова Правління.
 
   Отже, безпідставне уповноваження спостережною радою Голови
Наглядової ради підписати іпотечний договір цілісного майнового
комплексу  порушує порядок укладання правочинів на суму, що
перевищує 15 відсотків капіталу товариства, який встановлений
статутними документами.
 
   За таких обставин місцевий господарський суд дійшов вірного
висновку, про  визнання  недійсним  рішення  Наглядової  ради
ВАТ "Кіровоградський м'ясокомбінат" від 27.07.2005 р.
 
   Доводи заявника касаційної скарги не можуть бути прийняті
судом касаційної інстанції до уваги в зв'язку  з  тим,  що
ВАТ АКБ  "Гарант"  не  є  учасником  вказаних  корпоративних
правовідносин в зв'язку з чим рішення господарського суду від
14.09.2006 року не стосується, в даному випадку, його прав і
обов'язків.
 
   Керуючись статтями 111-7, 111-9 -  111-11  ГПК  України
( 1798-12 ), Вищий господарський суд України П О С Т А Н О В И В:
 
   Касаційну скаргу Ліквідатора ВАТ "АКБ "ГАРАНТ" О.В.Лісовала
залишити без задоволення.
 
   Рішення господарського суду Кіровоградської  області  від
14.03.2006 у справі N 17/201 залишити без змін.
 
 Головуючий                     О.С.Удовиченко
 
 Судді                         I.Ю.Панова
                           М.I.Хандурі
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка