Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Правління Національного банку України
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 117 від 31.12.93
   м.Київ
 
 
     Про затвердження Правил про порядок відкриття
     розрахункових, поточних та бюджетних рахунків
            в установах банків
 
 
 
   Розглянувши проект   Правил   про  порядок  відкриття
розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків,
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Правила про порядок відкриття розрахункових,
поточних та бюджетних рахунків в установах банків (додаються).
   2. Надіслати  Правила  Республіканському  банку  Криму,
регіональним  управлінням  Національного  банку  України  та
комерційним банкам для керівництва та використання в роботі.
   3. Встановити, що з введенням цих Правил втрачає  силу
Iнструкція про розрахункові, поточні та бюджетні рахунки, що
відкриваються в установах Держбанку СРСР N 28 ( v0028400-86 ) від
30 жовтня 1986 року.
   4. Зобов'язати комерційні банки в січні 1994 року справи з
юридичного оформлення рахунків привести у відповідність з цими
Правилами.
 
 Голова правління                   В.А.Ющенко
 
                        Затверджено
                   постановою     Правління
                   Національного банку України
                   N 117 від 31 грудня 1993 р.
 
               Правила
     про порядок відкриття розрахункових, поточних
       та бюджетних рахунків в установах банків
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Розрахункові, поточні та бюджетні рахунки відкриваються
юридичним особам та іншим суб'єктам підприємницької діяльності
незалежно від форм власності (надалі "підприємства") на умовах,
викладених цими правилами та договором на кредитно-розрахункове
обслуговування.
   Договір на кредитно-розрахункове обслуговування складається
за довільною формою і повинен містити реквізити сторін, номер та
вид рахунків, умови відкриття та закриття рахунків, види послуг,
що надаються банком, зобов'язання сторін, відповідальність за
невиконання зобов'язань, інші положення за домовленістю сторін та
умови, за яких договір може бути розірвано.
   1.2. Розрахункові рахунки відкриваються підприємствам, що
знаходяться на господарському розрахунку, володіють або наділені
власними оборотними коштами та мають самостійний баланс.
   1.3. Підприємствам,  що  мають  філії,  представництва,
відділення та інші відособлені підрозділи не за місцем свого
знаходження, на клопотання власника основного рахунку можуть бути
відкриті розрахункові  субрахунки  для зарахування виручки та
проведення розрахунків за місцем знаходження цих підрозділів.
   1.4. Поточні рахунки відкриваються:
   - організаціям та установам, що не мають ознак, вказаних у
пункті 1.2 даного положення;
   - філіям, представництвам, відділенням та іншим відособленим
підрозділам підприємств;
   - установам та організаціям, що знаходяться на державному
бюджеті, керівники яких не є самостійними розпорядниками коштів,
або на ім'я цих керівників;
   - постійним уповноваженим різних громадських фондів;
   - підприємствам, що приїхали на гастролі.
   Пересувним підприємствам  (зооцирк,  цирк), у яких немає
основного рахунку, відкривається поточний тимчасовий рахунок на
загальних підставах. При переїздах таких підприємств справа з
оформлення рахунку передається в установу банку за новим місцем
знаходження пересувного підприємства на підставі його заяви.
   1.5. Бюджетні  рахунки   відкриваються   підприємствам,
організаціям та установам, яким виділяються кошти за рахунок
державного або місцевого бюджету для цільового їх використання.
   1.6. Розрахунковий,  поточний  та  бюджетний рахунки для
зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних
та касових операцій відкриваються в установі банку за місцем
реєстрації підприємства,  або  у  будь-якому  банку  України
за згодою сторін. Рахунки в установах банків за межами України
відкриваються відповідно до встановленого порядку.
   1.8. Операції з розрахунковими, поточними та  бюджетними
рахунками регулюються чинним законодавством України, нормативними
актами Національного банку України, цими правилами та провадяться
на підставі розрахунково-грошових документів встановлених форм.
   1.8. Кожне підприємство може мати тільки один розрахунковий
рахунок. Якщо підприємство має в установах банків депозитні
рахунки, то кошти на такі рахунки перераховуються  лише  з
розрахункового рахунку цього підприємства і після закінчення
терміну зберігання повертаються на цей же розрахунковий рахунок.
   1.9. Юридичною адресою власника рахунку вважається адреса,
вказана у картці із зразками підписів та відтиском печатки,
причому вона має відповідати адресі, вказаній у Статуті.
   Про зміну юридичної адреси власник рахунку зобов'язаний в
тижневий строк заявити в письмовій формі установі банку, в якій
знаходиться його рахунок.
   1.10. Власник  рахунку  зобов'язаний  виконувати  чинне
законодавство, нормативні акти Національного банку України та ці
правила.
 
     II. Оформлення відкриття розрахункових, поточних
           та бюджетних рахунків
 
   2.1. Для оформлення відкриття рахунків підприємства подають
установам банків такі документи:
   - заяву на відкриття рахунку встановленого зразка. Заява
підписується керівником та головним бухгалтером власника рахунку.
Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової
особи, виконуючої  обов'язки  головного  бухгалтера,  заява
підписується лише керівником;
   - копію свідоцтва (рішення) про реєстрацію у виконавчому
комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів, або в
міській, районній, районній в містах Києві і Севастополі державній
адміністрації за місцем знаходження  підприємства,  засвідчену
нотаріально або  органом, який видав свідоцтво (рішення) про
реєстрацію;
   - копію рішення про створення, реорганізацію підприємства
того органу, якому надано таке право чинним  законодавством,
засвідчену нотаріально чи органом, який видав таке рішення;
   - один з примірників належним  чином  затвердженого  та
зареєстрованого Статуту (положення).
   Установа банку, в якій відкривається розрахунковий, поточний,
бюджетний чи інший рахунок, ставить відмітку про відкриття такого
рахунку на тому примірнику (оригіналі) Статуту, на якому стоять
відмітки податкової інспекції та статистичного управління про
реєстрацію підприємства в цих органах, після чого цей примірник
Статуту повертається власнику рахунку;
   - картку  із  зразками  підписів  та  відтиску  печатки
встановленого зразка.
   При створенні філій та  інших  відособлених  підрозділів
подаються ті ж документи, що й при створенні відповідних юридичних
осіб, а також клопотання цих юридичних осіб про відкриття рахунку.
   Рахунок відкривається з письмового дозволу керівника установи
банку на заяві про відкриття рахунку.
   Якщо на момент відкриття рахунку юридична особа не має
печатки, то до документів додається заява  про  користування
рахунком без печатки до її виготовлення.
   Рішення про створення не надається: організаціями орендарів,
орендними підприємствами,    селянськими    (фермерськими)
господарствами, підприємцями (без створення юридичної особи).
   Замість рішення про створення господарськими товариствами,
договірними об'єднаннями, товарними біржами  установам  банку
надається нотаріально засвідчена копія установчого договору та
нотаріально засвідчена копія протоколу загальних  зборів  про
створення.
   Колективні сільськогосподарські  підприємства,  товариства
споживчої кооперації,  профспілкові  організації,  релігійні
організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі,
релігійні братства,  місіонерські товариства (місії),  духовні
навчальні заклади) для відкриття рахунку подають копію рішення
(протоколу) загальних  зборів  про  їх  створення, засвідчену
нотаріально.
   Орендні підприємства, крім вище вказаних документів, подають
копію договору оренди, засвідчену нотаріально.
   Статут для відкриття рахунків в установах банків не надається
повним товариством,   командитним   товариством,  селянським
(фермарським) господарством,  обласними,  районними,  міськими,
міжрайонними, районними в місті центрами зайнятості, які входять
до державної служби зайнятості, підприємцями (без  створення
юридичної особи).
   Для відкриття тимчасових розрахункових рахунків господарським
товариствам (в т.ч. банкам) для зарахування коштів, що вносяться
для формування статутного фонду, подається заява про відкриття
рахунку, підписана одним із засновників, якому загальними зборами
доручено оформлення документів по організації товариства, та копія
установчого договору, засвідчена нотаріально. Після реєстрації
вказаних господарських товариств та надання статусу юридичної
особи їм відкривається постійний розрахунковий рахунок,  для
відкриття  якого  додатково  подається  заява  про відкриття
розрахункового рахунку, один з  примірників  належним  чином
оформленого статуту, копія свідоцтва про державну реєстрацію,
картка зразків підписів та  відтиску  печатки,  заява  (при
необхідності)  про  користування рахунком без печатки до її
виготовлення.
   Рахунки юридичним   та   фізичним   особам-нерезидентам
відкриваються  в  порядку,  передбаченому Національним банком
України.
   Для відкриття  поточного  рахунку  представництву  (бюро,
агентство, контора та інші підрозділи) юридичної особи-нерезидента
подається  заява  (ф.0401025);  свідоцтво  про  реєстрацію
представництва в  МЗЕЗ  України;  легалізований*  витяг  з
торговельного  реєстру  країни  перебування  про  реєстрацію
підприємства як юридичної особи, чиє представництво засновується в
Україні; легалізований Статут (положення) цього підприємства;
рішення підприємства про відкриття представництва в Україні;
легалізована довіреність на виконання представницьких функцій тією
чи іншою особою; картка із зразками підписів.
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   Легалізація - надання юридичної сили документам, які були
видані органами влади іноземної держави. Легалізація проводиться
консульством або  консульським  відділом  посольства іноземної
держави в Україні. На всіх легалізованих документах має бути
печатка відповідного  консульства  або  консульського  відділу
посольства. Не потрібна легалізація документів, які були видані в
країнах-членах СНД.
   Для відкриття поточного рахунку представництву іноземного
банку надається заява (ф.0401025), свідоцтво про реєстрацію у
Національному банку  України,  положення  про  представництво
іноземного банку,  погоджене  з  Національним банком України,
довіреність на представника та картка із зразками підписів.
   2.2. При відкритті хоча б одного з рахунків, передбачених
цими правилами, банк зобов'язаний повідомити про це податкову
інспекцію за місцем реєстрації власника рахунку в триденний
термін. Копія повідомлення залишається в справі про відкриття
рахунків.
 
    III. Картка із зразками підписів та відтиску печатки
 
   3.1. Картку із зразками підписів та відтиску печатки подають
всі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності,
незалежно від  форм  власності, яким відкриваються рахунки в
установах банків.
   3.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства,
якому  відкривається  рахунок,  а  також  службовим  особам,
уповноваженим керівником.
   Право другого підпису належить головному  бухгалтеру  та
уповноваженим на те ним особам.
   Якщо посада головного бухгалтера не передбачена,  старші
бухгалтери користуються правами головних бухгалтерів, а якщо
замість посади головного бухгалтера передбачена посада з іншим
найменуванням    (начальник    фінансового    відділу,
фінансово-бухгалтерське управління та ін.), власник рахунку про це
робить відмітку в картці із зразками підписів та відтиску печатки.
   3.3. Особи, що мають право першого та другого підпису,
вказуються в картці з зразками підписів і відтиску печатки при її
складанні. Зразок  підпису  керівника  включається  в  картку
обов'язково.
   Право першого підпису не  може  бути  надано  головному
бухгалтеру та іншим особам, що мають право другого підпису.
   Право першого підпису по рахунках колгоспів належить голові
колгоспу, який може передовірити розпорядження рахунком своєму
заступнику.
   По рахунках   юридичних   осіб,   що   обслуговуються
централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить
головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним
уповноваженим.
   По рахунах юридичних осіб та їх відособлених підрозділів, в
яких не встановлено посаду головного (старшого) бухгалтера, право
другого підпису  може бути надано бухгалтеру, рахівнику. При
відсутності в штаті таких посад керівник надає право другого
підпису службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності. У цьому випадку в картці із
зразками підписів та відтиску печатки ставиться відмітка про те,
що в штаті відсутній рахівник.
   По рахунках юридичних осіб та їх відособлених підрозділів, у
штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого
підпису, а також підприємцям (без створення юридичної особи) в
установу банку подається нотаріально засвідчена картка із зразком
підпису тільки власника рахунку. Така картка може прийматися
банком без відтиску печатки.
   При відкритті поточного рахунку на ім'я керівника бюджетної
організації, в штаті якої немає рахівника або іншого працівника,
на якого можна покласти ведення бухгалтерського обліку, в картку
із зразками підписів та відтиску печатки включається тільки зразок
підпису керівника. У цьому випадку вищестояща організація при
завіренні картки робить відмітку в графі, що відведена  для
зазначення посади, прізвища, підписів осіб, що мають право другого
підпису, про відсутність у штаті працівників, яким може бути
надано право другого підпису. Якщо картка завіряється нотаріально,
то установі банку видається окрема довідка  від  вищестоящої
організації про відсутність у штаті працівників, яким може бути
надано право другого підпису.
   3.4. У картку із зразками підписів та відтиску печатки
обов'язково включається зразок відтиску присвоєної підприємствам
та їх відособленим підрозділам печатки (гербової чи негербової).
Використання печаток,  призначених  для  спеціальних  цілей,
наприклад, "для пакетів", "для перепусток", не допускається.
   При тимчасовій відсутності печатки у тільки-но створеного
підприємства, а  також  у  зв'язку  з реорганізацією, зміною
найменування чи підпорядкованості, відпрацьованістю чи втратою
печатки керівник установи банку надає власнику рахунку необхідний
строк для виготовлення нової печатки.
   Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким
печатка не присвоєна, можуть користуватися печаткою вищестоящих
організацій або  печаткою  тих  організацій,  при  яких вони
знаходяться. У зв'язку з цих у картці із зразками підписів та
відтиску печатки в графі "Зразок відтиску печатки" повинен бути
проставлений зразок печатки, якою буде користуватися первинна
організація добровільного товариства.
   3.5. Картка із зразками підписів та відтиску печатки повинна
бути засвідчена.  Вона  засвідчується  підписом  керівника чи
заступника керівника  вищестоящої  організації  та  печаткою
вищестоящої організації або нотаріальною конторою, а в населених
пунктах, де немає нотаріальних контор, - сільською, селищною,
районною, міською Радою народних депутатів.
   3.6. У випадку зміни чи доповнення хоча б одного підпису в
рахунку подається нова картка із зразками підписів на всіх осіб,
що мають право першого та другого підпису.
   Якщо картка  засвідчена  вищестоящою  організацією,  що
знаходиться в іншому місті, то при зміні керівника чи головного
бухгалтера (службової особи, що виконує  обов'язки  головного
бухгалтера) юридичної особи, якій відкрито рахунок, вищестояща
організація може телеграфом повідомити про це установу банку,
причому підпис керівника  вищестоящої  організації  або  його
заступника засвідчується талеграфом. У цьому випадку нова картка
із зразками підписів та відтиску печатки подається протягом
30 днів.
   Якщо в новій картці, що подається у випадку зміни  чи
доповнення підписів, підписи керівника чи головного бухгалтера
юридичної особи залишаються колишні, то додаткового завіряння
такої картки не потребується. Вона приймається за дозволяючим
надписом головного бухгалтера установи банку чи його заступника
після звірення ним підписів керівника та головного бухгалтера, що
підписали картку, із зразками їх  підписів  на  картці,  що
замінюється. Стара картка зберігається у справі по оформленню
рахунку.
   При призначенні тимчасово виконуючого обов'язки керівника чи
головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із
зразками підписів особи, тимчасово виконуючої обов'язки керівника
чи головного бухгалтера, засвідчена вищестоящою організацією чи
нотаріально.
   При тимчасовому наданні особі права першого чи  другого
підпису,  а  також  при  тимчасовій  заміні однієї з осіб,
уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова
картка не складається, а додатково подається картка тільки із
зразками підпису тимчасово уповноваженої особи з значенням строку
її дії та копія відповідного документа (протоколу, наказу та ін.),
що підтверджує ці повноваження.
   Ця тимчасова картка підписується керівником та  головним
бухгалтером, скріпляється  відтиском  печатки  і  додаткового
засвідчення не потребує.
   3.7. Картка із зразками підписів  та  відтиску  печатки
подається  в  установу  банку в двох примірниках. Додаткові
примірники можуть бути витребувані від власників рахунків, що
мають у даній установі банку більше одного рахунку, якщо це
необхідно за умов розміщення операційних підрозділів установ
банку.
   При цьому  додаткові  примірники  засвідчуються  головним
бухгалтером установи банку або його заступником після звірення з
основним примірником картки. Такі додаткові примірники карток
засвідчення вищестоящою організацією чи нотаріально не потребують.
   У картці із зразками підписів та відтиску печатки вказується
номер рахунку.
 
       IV. Переоформлення та закриття рахунків
 
   4.1. При переоформленні рахунку у зв'язку з реорганізацією
(злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) подаються
такі ж документи, що й при створенні підприємства.
   При зміні найменування, що не викликане реорганізацією, а
також при зміні підлеглості в установу банку подається заява
власника рахунку, копія свідоцтва про перереєстрацію та зміни до
установчих документів.
   При зміні характеру діяльності власника рахунку подається
один із примірників нового Статуту (положення).
   Вказані документи повинні бути подані установі банку протягом
місяця з дня перейменування чи зміни підлеглості.
   При зміні найменування та підлеглості власник рахунку подає
нову картку із зразками підписів та відтиску печатки.
   Керівникам установ банку надається право звільняти власника
рахунку від подання документів для переоформлення рахунку і
проводити переоформлення власним розпорядженням,  якщо  зміна
підлеглості чи зміна найменування випливає із законів України,
рішень Кабінету Міністрів і є загальновідома.
   4.2. При переоформленні рахунку на ім'я ліквідкому подається
рішення про ліквідацію юридичної особи з зазначеним у ньому
строком дії ліквідкому і завірена картка із зразками підписів і
відтиску печатки ліквідкому, а у випадку відсутності такої печатки
- з відтиском печатки тієї організації, яка створила ліквідком.
   4.3. При передачі рахунку в іншу установу банку одночасно
передаються за списком всі документи з оформлення рахунку, крім
карток із  зразком  підписів  та  відтиску печатки. Передача
здійснюється в 3-денний строк.
   4.4. Розрахункові та інші рахунки закриваються в установах
банку:
   а) на підставі заяви власника рахунку;
   б) на підставі рішення органу, на який законодавчими актами
покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
   в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного
суду;
   г) на інших підставах, передбачених договором між установою
банку та власником рахунку.
   4.5. Операції  з  розрахунковими (поточними) рахунками в
установах банків можуть бути  тимчасово  припинені  рішенням
державних  податкових  інспекцій, судовими та правоохоронними
органами у випадках, передбачених законодавчими актами
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка