Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про інспекцію державного технічного нагляду за станом сільськогосподарських машин обласної державної адміністрації

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 грудня 1993 р. N 984
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 59 ( 59-96-п ) від 12.01.96 )
 
       Про затвердження Положення про інспекцію
       державного технічного нагляду за станом
       сільськогосподарських машин обласної
           державної адміністрації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про інспекцію державного технічного
нагляду за станом сільськогосподарських машин обласної державної
адміністрації, що додається.
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Ю. ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України            I. ДОЦЕНКО
 
   Iнд.22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 грудня 1993 р. N 984
 
              Положення
      про інспекцію державного технічного нагляду
       за станом сільськогосподарських машин
         обласної державної адміністрації
 
 
   1. Iнспекція державного технічного нагляду  за  станом
сільськогосподарських машин обласної державної  адміністрації
(надалі - інспекція) є місцевим органом державної виконавчої
влади, створюється Представником Президента України в області і
підпорядковується  обласній  державній  адміністрації   та
Мінсільгосппроду.
 
   2. Iнспекція у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень
Представника Президента України в області, рішень обласної Ради
народних депутатів, наказів Мінсільгосппроду.
 
   3. Основними завданнями інспекції є здійснення державного
нагляду за дотриманням правил технічної експлуатації, ремонту і
вибракування сільськогосподарських машин (трактори,  самохідні
шасі, самохідні сільськогосподарські,  дорожньо-будівельні  й
меліоративні машини, тракторні причепи, обладнання тваринницьких
ферм, посівні та збиральні машини) підприємствами, установами і
організаціями незалежно від форм власності та громадянами; за
дотриманням правил транспортування та зберігання нафтопродуктів на
підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу.
 
   4. Iнспекція відповідно до покладених на неї завдань:
   1) здійснює державну реєстрацію і веде облік тракторів,
самохідних шасі, самохідних, дорожньо-будівельних й меліоративних
машин, тракторних причепів, що є на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності та у власності громадян,
й видає на них державні номерні знаки та реєстраційні документи;
   2)  проводить  щорічні  державні  технічні   огляди
сільськогосподарських машин, що підлягають реєстрації в інспекції;
   3) здійснює  періодично  перевірки  технічного  стану
сільськогосподарських машин;
   4) перевіряє дотримання стандартів, технічних умов та іншої
нормативно-технічної  документації  під   час    ремонту
сільськогосподарських машин;
   5) дає висновки щодо якості проданих або відремонтованих
сільськогосподарських машин у зв'язку з розглядом  претензій
власників і користувачів цих машин;
   6) проводить технічну експертизу сільськогосподарських машин,
що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, і дає
висновок про можливість або економічну доцільність їх подальшої
експлуатації чи відновлення;
   7) видає посвідчення тракториста-машиніста;
   8) забезпечує своєчасність сплати зборів за технічний огляд
сільськогосподарських    машин,    видачу    посвідчень
тракториста-машиніста та інші послуги, що надаються інспекцією;
   9) контролює правила  транспортування  та  зберігання
нафтопродуктів підприємствами і організаціями агропромислового
комплексу.
 
   5. Iнженери-інспектори інспекції мають право:
   1) безперешкодно відвідувати, з пред'явленням посвідчення,
підприємства і організації для проведення перевірок з питань, що
належать до компетенції інспекції;
   2) залучати до перевірки інженерно-технічних працівників та
інших спеціалістів підприємств, установ і організацій, на яких
проводиться перевірка, за погодженням з їхніми керівниками;
   3) одержувати від службових осіб і громадян, у власності або
користуванні яких є сільськогосподарські машини,  документи,
необхідні для вирішення питань, що належать до їх компетенції;
   4) вимагати у разі потреби зупинення тракторів та самохідних
машин для перевірки їх технічного стану, перевіряти наявність у
трактористів-машиністів  посвідчень  тракториста-машиніста  і
реєстраційних документів;
   5)  направляти  на  позачерговий  медичний   огляд
трактористів-машиністів у разі виникнення сумнівів щодо стану
їхнього здоров'я;
   6) забороняти експлуатацію сільськогосподарських  машин,
технічний стан яких не відповідає вимогам стандартів, технічних
умов та іншої нормативно-технічної документації з їх технічної
експлуатації;
   7) давати підприємствам,  установам,  організаціям  та
громадянам обов'язкові для виконання розпорядження з питань, що
належать до компетенції інспекції, про  усунення  виявлених
недоліків;
   8) робити попередження трактористам-машиністам у вигляді
компостерної просічки в талоні попереджень, позбавляти їх права
управляти сільськогосподарськими машинами за грубе  порушення
правил технічної експлуатації згідно з чинним законодавством;
   9) передавати правоохоронним органам матеріали про порушення,
що мають ознаки злочину;
   10) перевіряти відповідність матеріальної бази, методичного
забезпечення та якості підготовки трактористів-машиністів вимогам
навчальних програм у навчально-виховних закладах, що здійснюють
підготовку  трактористів-машиністів,  реєструвати  класи  з
підготовки,  перепідготовки  та  підвищення   кваліфікації
трактористів-машиністів.
   Кожний інженер-інспектор інспекції має пломбір, компостер,
жезл, нагрудний знак, спеціальну форму та посвідчення єдиного
зразка.
 
   6. Iнспекція під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, установами й організаціями.
 
   7. Iнспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади Мінсільгосппродом за поданням Представника
Президента України в області.
   Начальник інспекції є  одночасно  головним  державним
інженером-інспектором державного технічного нагляду за станом
сільськогосподарських машин області.
   Начальник інспекції має заступника, якого призначає на посаду
і звільняє з посади Представник Президента України в області.
   Начальник інспекції несе персональну відповідальність за
виконання покладених на інспекцію завдань і здійснення нею своїх
функцій,  встановлює  ступінь  відповідальності  заступника
начальника, керівників структурних підрозділів інспекції  за
керівництво окремими ділянками її діяльності.
 
   8. Начальник інспекції:
   керує діяльністю інспекції;
   затверджує структуру, штатний розпис інспекції і кошторис
витрат на її утримання у межах граничної чисельності та фонду
оплати праці працівників й асигнувань на утримання інспекції,
затверджених Представником Президента України в області, а також
положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки
працівників інспекції;
   видає в межах компетенції інспекції накази, організує і
контролює їх виконання;
   розпоряджається коштами у межах затвердженого  кошторису
витрат.
 
   9. До складу інспекції на правах її структурних підрозділів
входять інспекції державного технічного нагляду  за  станом
сільськогосподарських машин районів та інспекції  державного
технічного нагляду за станом сільськогосподарських машин міст
обласного підпорядкування.
   Iнспекцію району (міста) очолює начальник, який одночасно є
головним державним інженером-інспектором держтехнагляду району
(міста), і призначається на посаду та звільняється з посади
начальником обласної інспекції за погодженням відповідно  з
Представником Президента України в районі, виконавчим комітетом
міської Ради народних депутатів. У разі коли функції державного
технічного нагляду, згідно з обсягом робіт, можуть виконуватись
однією  особою,  вони  здійснюються  головним  державним
інженером-інспектором району (міста).
 
   10. Iнспекція утримується за рахунок коштів  державного
бюджету.
   Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання інспекції затверджуються Представником
Президента України в області у межах граничної  чисельності
працівників та фонду оплати їх праці і асигнувань на утримання
обласної державної адміністрації.
 
   11. Iнспекція забезпечується спеціальними  автомобілями,
приладами діагностики та іншими матеріально-технічними засобами,
необхідними для виконання покладених на неї  завдань,  за
номенклатурою, затвердженою Мінсільгосппродом за погодженням з
МВС.
 
   12. Iнспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України та своїм найменуванням
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка