Законы Украины

Новости Партнеров
 

Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 2004 р. N 1365
                Київ
 
     Деякі питання адаптації законодавства України
        до законодавства Європейського Союзу
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005
      N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006
      N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
      N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Координаційну раду з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу в складі згідно з
додатком.
 
   Надати голові Координаційної ради право вносити у  разі
потреби зміни до її складу.
 
   2. Затвердити такі, що додаються:
 
   Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу;
 
   Порядок підготовки та реалізації щорічного плану заходів з
виконання  Загальнодержавної  програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ).
 
 
   { Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
 
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 417 ( 417-2004-п )
"Про додаткові  заходи  щодо  посилення  роботи  з адаптації
законодавства України до законодавства  Європейського  Союзу"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 14, ст. 969).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 52
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2004 р. N 1365
 
               СКЛАД
     Координаційної ради з адаптації законодавства
      України до законодавства Європейського Союзу
 
 
Прем'єр-міністр України, голова Координаційної ради
 
Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради
 
Міністр юстиції, заступник голови Координаційної ради
 
Міністр економіки та з питань європейської інтеграції
 
Міністр закордонних справ
 
Міністр освіти і науки
 
Міністр охорони здоров'я
 
Міністр охорони навколишнього природного середовища
 
Міністр палива та енергетики
 
Міністр праці та соціальної політики
 
Міністр транспорту та зв'язку
 
Міністр аграрної політики
 
Міністр фінансів
 
Директор Державного департаменту з питань адаптації законодавства
 
Голова Антимонопольного комітету
 
Голова Держмитслужби
 
Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 
Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 
Голова Держпідприємництва
 
Голова Держспоживстандарту
 
Голова Держнаглядохоронпраці
 
Голова Національного банку (за згодою)
 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції (за згодою)
 
Голова Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України
 
Секретар Координаційної ради
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2004 р. N 1365
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Координаційну раду з адаптації законодавства
      України до законодавства Європейського Союзу
 
 
   1. Координаційна рада з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада)
утворюється для забезпечення взаємодії органів державної влади та
недержавних  інституцій  під  час виконання Загальнодержавної
програми адаптації  законодавства  України  до  законодавства
Європейського Союзу ( 1629-15 ) (далі - Програма).
 
   2. Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, Угодою про партнерство і
співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та
їх державами-членами ( 998_012 ), іншими міжнародними договорами
України, рекомендаціями Ради з питань співробітництва між Україною
та Європейським Союзом, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 
   розроблення пропозицій  щодо  розвитку  співробітництва з
Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу;
 
   формування єдиних  підходів  до провадження діяльності з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу;
 
   визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних
за організацію роботи з адаптації законодавства України  до
законодавства Європейського Союзу;
 
   підготовка щорічного   плану   заходів   з  виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 );
 
   розгляд стану  реалізації  плану  заходів  з  виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 );
 
   підготовка та  подання  Верховній  Раді України щорічної
доповіді про стан виконання Програми.
 
   4. Координаційна рада має право:
 
   залучати в установленому порядку до здійснення заходів з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу працівників міністерств, інших органів виконавчої влади,
установ та організацій;
 
   заслуховувати інформацію  керівників  міністерств,  інших
органів виконавчої влади про стан виконання рішень Координаційної
ради;
 
   отримувати в установленому порядку від міністерств, інших
органів виконавчої влади інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 
   утворювати консультаційні та експертні комісії, робочі групи
і залучати в установленому порядку до роботи в них працівників
центральних  та  місцевих органів виконавчої влади, установ,
організацій, вчених, фахівців та іноземних експертів.
 
   5. Координаційну раду очолює Прем'єр-міністр України.
 
   Голова Координаційної ради має двох заступників.
 
   У разі потреби голова Координаційної ради може делегувати
свої повноваження одному із заступників.
 
   6. Засідання Координаційної ради скликаються її головою або
за його дорученням одним з його заступників не рідше ніж один раз
на півріччя.
 
   Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
 
   У разі неможливості з поважних причин бути присутнім на
засіданні член Координаційної ради може письмово делегувати свої
повноваження  першому  заступнику  або  заступнику  керівника
відповідного органу державної влади.
 
   7. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні, та  оформлюються
протоколом,  який  підписується  головуючим  на  засіданні
Координаційної ради і секретарем Координаційної ради.
 
   Координаційна рада може приймати рішення з окремих питань
шляхом письмового опитування її членів.
 
   Для забезпечення виконання рішень Координаційної ради можуть
надаватися доручення Прем'єр-міністра  України  або  Кабінету
Міністрів України.
 
   8. Рішення  Координаційної  ради,  прийняті  у межах її
компетенції, обов'язкові для розгляду центральними та місцевими
органами виконавчої влади.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
   9. Рішення Координаційної ради надсилаються її членам, а
також органам виконавчої влади, яких вони стосуються, не пізніше
ніж у п'ятиденний строк після проведення засідання.
 
   10. Секретар Координаційної ради:
 
   формує проект  порядку  денного засідань Ради на основі
пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів
рішень;
 
   проводить моніторинг виконання рішень Ради;
 
   забезпечує ведення протоколів її засідань.
 
   11.  Забезпечення  роботи  Координаційної  ради здійснює
відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів
України.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 174 ( 174-2005-п ) від
03.03.2005 )
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2004 р. N 1365
 
               ПОРЯДОК
       підготовки та реалізації плану заходів
     з виконання Загальнодержавної програми адаптації
       законодавства України до законодавства
            Європейського Союзу
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм щорічної підготовки та
реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу ( 1629-15 ) (далі - план) та взаємодії органів  виконавчої
влади у цьому процесі.
 
   2. У плані визначаються заходи з адаптації законодавства
України  до законодавства Європейського Союзу у пріоритетних
сферах, строки виконання та органи виконавчої влади, відповідальні
за їх виконання.
 
   План готується на підставі пропозицій органів виконавчої
влади Координаційною радою з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада)
відповідно до цього Порядку, погоджується з Комітетом Верховної
Ради України з питань європейської інтеграції та затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Пропозиції до плану готуються  з  додержанням  таких
принципів:
 
   узгодження цілей заходів із зобов'язаннями, взятими на себе
Україною відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між
Україною   та   Європейськими   співтовариствами  та  їх
державами-членами, інших угод і домовленостей між Україною та
Європейським Союзом, а також із завданнями Програми інтеграції
України до Європейського Союзу ( n0001100-00 );
 
   послідовність реалізації державної політики України в сфері
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу;
 
   поступове впровадження положень джерел acquis communautaire в
законодавство України.
 
   4. Роботу з підготовки щорічного плану організовує Мін'юст,
який не пізніше ніж 15 травня доводить до відома центральних
органів виконавчої влади рекомендації щодо формування пропозицій
на наступний рік.
 
   5. Центральні органи  виконавчої  влади  щороку  подають
Мін'юсту:
 
   пропозиції стосовно джерел acquis communautaire, що регулюють
правовідносини у відповідних сферах і які необхідно перекласти у
наступному році - до 15 квітня;
 
   пропозиції до проекту плану на наступний рік та інформацію
про джерела фінансування та обсяги видатків на здійснення заходів
з адаптації законодавства в наступному році, у тому числі включені
до їх бюджетних запитів - до 15 червня.
 
   6. Мін'юст узагальнює зазначені в абзаці третьому пункту
5 цього Порядку пропозиції, формує проект плану і за погодженням
із заінтересованими органами виконавчої влади подає його до
20  вересня на розгляд Координаційної ради, у разі потреби
доопрацьовує  з  урахуванням  пропозицій та зауважень членів
Координаційної  ради, результатів реалізації плану заходів з
виконання Програми за поточний рік і повторно подає його до
20 січня на розгляд Ради. { Абзац перший пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
 
   Проект плану,  схвалений  Координаційною радою у поданій
редакції або доопрацьований з урахуванням пропозицій та зауважень
згідно з протоколом засідання Ради, секретар Координаційної ради
надсилає Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції
на погодження.
 
   Після погодження  з  Комітетом  Верховної Ради з питань
європейської інтеграції проект плану подається в установленому
порядку заступником голови Координаційної ради, Міністром юстиції
на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   7. Фінансове забезпечення виконання плану здійснюється за
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ), та інших джерел, у
тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.
 
   Центральні органи виконавчої влади під  час  розроблення
бюджетних запитів ураховують видатки на проведення роботи з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
 
   8. Мін'юст:
 
   формує на наступний рік орієнтовний план перекладів джерел
acquis communautaire  на  українську  мову,  план  проведення
порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідних
сферах в Україні та Європейському Союзі і забезпечує їх виконання;
 
   розробляє рекомендації щодо приведення законодавства України
у відповідність  з  acquis  communautaire  та  надсилає  їх
заінтересованим органам виконавчої влади.
 
   9. Центральні органи виконавчої влади, відповідальні  за
організацію  роботи  з  адаптації  законодавства  України до
законодавства Європейського Союзу:
 
   організовують, спрямовують   і   координують   роботу
заінтересованих  органів  виконавчої  влади  з  опрацювання
рекомендацій  та  проведення  економічного,  соціального  та
політичного аналізу можливих наслідків їх реалізації;
 
   надсилають до Мін'юсту висновки про результати аналізу та
пропозиції щодо можливих строків запровадження рекомендацій.
 
   10. На підставі звітів, поданих  Мін'юсту  до  5  липня
та 5 січня центральними органами виконавчої влади, визначеними у
плані відповідальними за виконання  заходів,  Мін'юст  щороку
до 15 липня та 20 січня інформує Координаційну раду про результати
виконання плану.
 
   11. Заступник голови Координаційної ради, Міністр юстиції
організовує  підготовку щорічної доповіді про стан виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) та до 20 січня подає
її проект Координаційній раді.
 
   Координаційна рада готує та до 15 лютого подає Верховній Раді
України доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу ( 1629-15 ).
 
   { Зміни, що вносяться до Тимчасового регламенту Кабінету
Міністрів України втратили чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.200
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка