Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки та її складу

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 лютого 2007 р. N 231
                Київ
 
      Про затвердження Положення про Міжвідомчу
     координаційну раду з питань виконання Програми
       комплексного протипаводкового захисту
      в басейні р. Тиси у Закарпатській області
         на 2006-2015 роки та її складу
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в
басейні  р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки
( 1388-2001-п ) та її склад, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 лютого 2007 р. N 231
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міжвідомчу координаційну раду з питань
     виконання Програми комплексного протипаводкового
    захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області
        на 2006-2015 роки ( 1388-2001-п )
 
 
   1. Міжвідомча координаційна рада з питань виконання Програми
комплексного  протипаводкового  захисту в басейні р. Тиси у
Закарпатській області на 2006-2015 роки ( 1388-2001-п ) (далі -
Міжвідомча рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті
Міністрів України.
 
   Міжвідомча рада  у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   2. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
 
   забезпечення координації   роботи   міністерств,  інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, пов'язаної з виконанням завдань Програми
комплексного протипаводкового захисту в басейні р.  Тиси  у
Закарпатській області на 2006-2015 роки ( 1388-2001-п ) (далі -
Програма);
 
   аналіз стану виконання заходів Програми ( 1388-2001-п ) та
подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо черговості
проведення робіт за окремими напрямами Програми та обсягів їх
фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
 
   подання Кабінетові  Міністрів  України  пропозицій  щодо
визначення  шляхів  прискорення створення цілісного комплексу
захисних та регулюючих споруд у басейні р. Тиси для забезпечення
захисту   населених   пунктів,   виробничих  об'єктів  і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та створення
безпечних умов для життєдіяльності населення;
 
   аналіз проектів регіональних програм протипаводкового захисту
в Закарпатській області та надання місцевим органам виконавчої
влади  рекомендацій щодо їх узгодження із заходами Програми
( 1388-2001-п ).
 
   3. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань
має право:
 
   залучати до участі у своїй роботі працівників центральних і
місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій за погодженням з їх керівниками;
 
   утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
 
   одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а  також
підприємств, установ та організацій інформацію, а від органів
статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на неї завдань;
 
   організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з
питань, вирішення яких належить до її повноважень.
 
   4. Роботою Міжвідомчої ради керує її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови.
 
   Голова Міжвідомчої ради вносить у разі потреби зміни до її
складу.
 
   5. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. У
разі потреби голова Ради має право проводити її позачергове
засідання.
 
   Засідання Міжвідомчої ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів. Веде засідання голова
Ради, а в разі його відсутності - заступник голови.
 
   6. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі  рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
 
   Рішення оформляється   протоколом,   який  підписується
головуючим, відповідальним секретарем та усіма присутніми на
засіданні членами Міжвідомчої ради.
 
   7. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її компетенції,
є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
 
   8. Забезпечення поточної роботи Міжвідомчої ради здійснює
відповідальний секретар.
 
   9. Міжвідомча рада має бланк із своїм найменуванням.
 
   10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої
ради здійснює Держводгосп.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 лютого 2007 р. N 231
 
               СКЛАД
    Міжвідомчої координаційної ради з питань виконання
   Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні
    р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки
             ( 1388-2001-п )
 
 
   СТАШУК       - Голова Держводгоспу, голова
Василь Андрійович     Міжвідомчої ради
 
   БОЛЬШАКОВ     - заступник Міністра охорони навколишнього
Павло Якович       природного середовища, заступник голови
             Міжвідомчої ради
 
   БОНДАР       - перший заступник Голови Держкомлісгоспу
Анатолій Омелянович
 
   ДАНИЛИШИН     - директор департаменту Мінфіну
Анатолій Антонович
 
   ДАНИЛИШИН     - голова Ради по вивченню продуктивних сил
Богдан Михайлович     Національної академії наук
 
   ДОРОШКЕВИЧ     - заступник директора департаменту
Руслан Миколайович    Мінекономіки
 
   КАРТАШОВ      - заступник голови Закарпатської
Олександр Петрович    облдержадміністрації
 
   КОВАЛЕНКО     - директор Iнституту гідротехніки і
Петро Iванович      меліорації Української академії
             аграрних наук
 
   КУСЛIЙ       - заступник директора департаменту МНС
Iгор Iванович
 
   ЛIПIНСЬКИЙ     - голова Держгідромету
В'ячеслав Миколайович
 
   ПОТАШНИК      - голова правління ВАТ "Укргідроенерго"
Семен Iзрайлевич     Мінпаливенерго (за згодою)
 
   ПУЖАЛОВ      - заступник директора департаменту
Віктор Вікторович     Мінтрансзв'язку
 
   РАДЧЕНКО      - заступник Голови Держкомзему
Костянтин Григорович
 
   ТЕРТИЧНИЙ     - начальник відділу Держводгоспу,
Сергій Григорович     відповідальний секретар Міжвідомчої ради
 
   ТЕСЛЕНКО      - заступник Міністра освіти і науки
Валентин Вікторович
 
   УРАЛОВ       - начальник управління Держводгоспу
Олексій Валерійович
 
   ФЕДIВ       - директор державного підприємства
Ростислав Євгенович    "Об'єднана дирекція будівництва
             водогосподарських об'єктів
             Закарпатської області"
 
   ЧIПАК       - начальник Закарпатського облводгоспу
Володимир Петрович
 
   ШПАКЕВИЧ      - начальник відділу Мінбуду
Анатолій Володимирович
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка