Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2005 р. N 1312
                Київ
 
          Про невідкладні заходи щодо
       запровадження зовнішнього незалежного
       оцінювання та моніторингу якості освіти
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 289 ( 289-2007-п ) від 21.02.2007 }
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р.
N 1013 ( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою підвищення
якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до
вищої освіти і створення передумов для входження України в
європейський   освітній   простір   Кабінет   Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів  системи  загальної
середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних
закладів, є державною підсумковою  атестацією  та  вступними
випробуваннями до цих закладів.
 
   2. Затвердити Положення про Український центр оцінювання
якості освіти, що додається.
 
   3. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань запровадження
зовнішнього  незалежного  оцінювання  навчальних  досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
та моніторингу якості освіти у складі згідно з додатком.
 
   Голові Міжвідомчої робочої групи затвердити її персональний
склад та вносити у разі потреби до нього зміни. { Абзац другий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 289 ( 289-2007-п ) від
21.02.2007 }
 
   4. Внести до постанови Кабінету Міністрів  України  від
25 серпня  2004  р. N 1095  ( 1095-2004-п ) "Деякі питання
запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2262) зміни, що
додаються.
 
   5. Міністерству освіти і науки забезпечити:
 
   разом з Українським центром  оцінювання  якості  освіти,
Міністерством  освіти  і  науки  Автономної Республіки Крим,
управліннями  освіти  і  науки  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  поетапне
запровадження зовнішнього  незалежного  оцінювання  навчальних
досягнень  випускників  навчальних закладів системи загальної
середньої освіти;
 
   перепідготовку та підвищення  кваліфікації  фахівців  для
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
 
   розміщення Українського центру оцінювання якості освіти у
м. Києві по вул. Львівській, 28, та його оснащення;
 
   разом з Міністерством праці та  соціальної  політики  і
Міністерством  фінансів  розроблення та затвердження штатного
розпису Українського центру оцінювання якості освіти та його
регіональних підрозділів;
 
   разом з  Радою  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями створення необхідних умов для роботи регіональних
підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти.
 
   6. Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки
забезпечити здійснення заходів з охорони Українського центру
оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів, а також
захист інформації під час підготовки і проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
 
   7. Міністерству праці та соціальної  політики  разом  з
Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів визначити
умови оплати праці працівників Українського центру оцінювання
якості освіти та його регіональних підрозділів.
 
   8. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів
вжити заходів до:
 
   утворення навчально-екзаменаційних центрів;
 
   фінансування Українського центру оцінювання якості освіти та
його регіональних підрозділів у 2006 та наступних роках за
бюджетною програмою  "Здійснення  зовнішнього  оцінювання  та
моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості
освіти   та    його    регіональними    підрозділами",
навчально-екзаменаційних  центрів  у 2006 році за зазначеною
бюджетною програмою, а починаючи з 2007 року - за рахунок коштів
місцевих  бюджетів,  які  враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів.
 
   9. Державному  комітетові  телебачення  і  радіомовлення
забезпечити  широке висвітлення у засобах масової інформації
заходів щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних  досягнень випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти та моніторингу якості освіти.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2005 р. N 1312
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Український центр оцінювання якості освіти
 
 
   1. Український центр оцінювання якості освіти (далі - Центр)
є бюджетною установою, що належить до сфери управління МОН.
 
   2. Центр  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами МОН та цим Положенням.
 
   3. Центру  підпорядковуються  регіональні  підрозділи  -
регіональні центри оцінювання якості освіти у мм.  Вінниці,
Дніпропетровську,  Донецьку, Iвано-Франківську, Києві, Львові,
Одесі, Сімферополі та Харкові, навчально-екзаменаційні центри, що
забезпечують організацію і здійснення у межах регіонів зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання
вступити до вищих навчальних закладів (далі - зовнішнє незалежне
оцінювання), шляхом проведення тестування на паперових носіях і
комп'ютерного тестування.
 
   4. Основними завданнями Центру є:
 
   1) організаційно-технологічна   підготовка   здійснення
зовнішнього  незалежного оцінювання та проведення моніторингу
якості освіти, що передбачає:
 
   розроблення технологічного процесу зовнішнього незалежного
оцінювання;
 
   розроблення єдиних програмних вимог;
 
   організацію розроблення та стандартизацію тестових завдань,
створення бази даних;
 
   розроблення програмного забезпечення для створення бази даних
і оброблення результатів тестування;
 
   підготовку інформаційних,  методичних  та  інструктивних
матеріалів;
 
   фахову підготовку осіб, що забезпечують проведення тестування
та моніторинг якості освіти;
 
   розроблення завдань для зовнішнього незалежного оцінювання;
 
   розроблення схеми зовнішнього незалежного оцінювання;
 
   2) проведення соціально-психологічних досліджень та атестації
педагогічних працівників;
 
   3) сприяння навчанню інформаційних технологій випускників
навчальних  закладів  системи  загальної  середньої освіти у
навчально-екзаменаційних центрах.
 
   5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 
   оформляє і видає особам, які пройшли зовнішнє незалежне
оцінювання, сертифікат з його результатами;
 
   подає на  запит  навчальних  закладів  системи загальної
середньої освіти та вищих навчальних закладів інформацію про
результати зовнішнього незалежного оцінювання;
 
   проводить моніторинг якості освіти;
 
   веде реєстр обліку осіб, які пройшли зовнішнє незалежне
оцінювання.
 
   6. Центр під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, а також з фізичними особами.
 
   7. Центр має право:
 
   1) утворювати навчально-екзаменаційні центри, що утримуються
за рахунок місцевих бюджетів, за погодженням з відповідними
місцевими  органами  виконавчої  влади та органами місцевого
самоврядування;
 
   2) укладати договори  з  підприємствами,  установами  та
організаціями, у тому числі іноземними, на виконання ними робіт,
пов'язаних з проведенням моніторингу якості освіти та зовнішнього
незалежного оцінювання;
 
   3) одержувати  в  установленому порядку від підприємств,
установ та організацій інформацію, необхідну  для  виконання
покладених на нього завдань;
 
   4) залучати  для  виконання покладених на нього завдань
міжнародну фінансову та технічну допомогу, зокрема гранти;
 
   5) надавати на замовлення фізичних та юридичних осіб такі
державні платні послуги з:
 
   проведення соціологічних   досліджень,  анкетування  та
опитування з питань зовнішнього  незалежного  оцінювання  та
моніторингу якості освіти;
 
   проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
 
   використання комп'ютерної техніки;
 
   провадження видавничої    діяльності,    а    також
інформаційно-консультаційні послуги у сфері освіти та проведення
моніторингу якості освіти.
 
   8. Центр очолює директор, який призначається на посаду за
поданням МОН і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
 
   9. Директор Центру:
 
   здійснює керівництво діяльністю Центру, несе  персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на Центр завдань;
 
   затверджує за погодженням з МОН структуру Центру в межах
граничної чисельності працівників і фонду оплати праці;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників Центру;
 
   затверджує за погодженням з МОН положення про регіональні
підрозділи - регіональні центри оцінювання якості освіти та
навчально-екзаменаційні центри;
 
   видає у межах своєї компетенції накази, забезпечує здійснення
контролю за їх виконанням;
 
   розпоряджається коштами  Центру  в  межах  затвердженого
кошторису;
 
   утворює у Центрі конкурсну та атестаційну комісії;
 
   в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з
посади працівників Центру;
 
   проводить атестацію працівників Центру;
 
   застосовує дисциплінарні стягнення до працівників Центру;
 
   призначає і  звільняє  за  погодженням з МОН керівників
регіональних  центрів  оцінювання   якості   освіти   та
навчально-екзаменаційних центрів.
 
   10. У Центрі утворюється громадська рада, що діє відповідно
до положення, затвердженого МОН.
 
   11. Центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
 
   12. Гранична чисельність працівників Центру, регіональних
центрів  оцінювання якості освіти та навчально-екзаменаційних
центрів затверджується МОН.
 
   13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в  установах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.
 
   14. Ліквідація та реорганізація  Центру  здійснюється  в
установленому порядку.
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2005 р. N 1312
 
               СКЛАД
        Міжвідомчої робочої групи з питань
       запровадження зовнішнього незалежного
       оцінювання та моніторингу якості освіти
 
 
   Міністр освіти і науки, голова Міжвідомчої робочої групи
 
   Перший заступник (заступник) Міністра  освіти  і  науки,
заступник голови Міжвідомчої робочої групи
 
   Завідуючий сектором з питань освіти та науки Управління
гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України,
секретар Міжвідомчої робочої групи
 
   Начальник Управління  гуманітарної  політики  Секретаріату
Кабінету Міністрів України
 
   Перші заступники (заступники):
 
   Міністра культури і туризму
 
   Міністра внутрішніх справ
 
   Міністра юстиції
 
   Міністра фінансів
 
   Міністра економіки
 
   Міністра транспорту та зв'язку
 
   Міністра охорони здоров'я
 
   Міністра аграрної політики
 
   Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту
 
   Голови СБУ
 
   Директор департаменту вищої освіти МОН
 
   Директор департаменту загальної середньої  та  дошкільної
освіти МОН
 
   Президент Академії педагогічних наук
 
   Директор Українського центру оцінювання якості освіти
 
   Ректор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
 
   Ректор Національного  технічного  університету  "Київський
політехнічний інститут"
 
   Ректор Львівського національного університету імені Iвана
Франка
 
   Ректор Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
 
   Начальник Головного  управління освіти і науки Київської
міськдержадміністрації
 
   Начальник Головного управління освіти і науки Харківської
облдержадміністрації
 
{ Склад в редакції Постанови КМ N 289 ( 289-2007-п ) від
21.02.2007 }
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2005 р. N 1312
 
               ЗМIНИ,
        що вносяться до постанови Кабінету
     Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1095
             ( 1095-2004-п )
 
 
   1. У постанові:
 
   у назві, пункті 1 та абзаці другому  пункту  4  слова
"зовнішнього оцінювання" замінити словами "зовнішнього незалежного
оцінювання";
 
   пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   "3. Міністерству освіти і науки:
 
   у 2006 році - провести випробування технологій зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти;
 
   у 2007-2008 роках - здійснити запровадження  зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання
вступити до вищих навчальних закладів".
 
   2. У Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу якості
освіти, затвердженому зазначеною постановою:
 
   у назві, абзаці другому пункту 2, абзаці  третьому  та
четвертому пункту 5, пункті 11 слова "зовнішнього оцінювання"
замінити словами "зовнішнього незалежного оцінювання";
 
   у пункті 1 слова "Зовнішнє оцінювання" замінити словами
"Зовнішнє незалежне оцінювання";
 
   пункт 6 викласти у такій редакції:
 
   "6. Зовнішнє  незалежне  оцінювання  навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до
вищих навчальних закладів і здійснюється на принципах прозорості
та об'єктивності. Право на проходження зовнішнього незалежного
оцінювання мають випускники навчальних закладів системи загальної
середньої освіти або особи, які вже одержали атестат про повну
загальну середню освіту.
 
   За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам,
які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видаєтвся сертіфікат з
його результатами, згідно з яким вноситься, відповідний запис
у додаток до атестата випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти про повну загальну середню освіту.
Особи, які раніше одержали атестат про повну загальну середню
освіту, при вступі до вищих навчальних закладів подають сертифікат
разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка