Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Міністерство закордонних справ України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006 }
 
        Про внесення змін до Положення про
       Міністерство закордонних справ України
 
 
 
   1. Внести до Положення про Міністерство закордонних справ
України, затвердженого Указом Президента України від 3 квітня
1999 року N 357 ( 357/99 ) (зі змінами, внесеними Указами від
14 вересня 2000 року N 1069 ( 1069/2000 ) та від 5 березня
2004 року N 280 ( 280/2004 ), такі зміни:
 
   1) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Міністерство закордонних справ України (МЗС України) як
центральний орган виконавчої влади є головним (провідним) органом
у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення
реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України та
координації заходів у цій сфері, в тому числі спрямованих на
реалізацію стратегічних цілей зовнішньої політики України щодо
забезпечення входження України в європейський простір та створення
передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі
(ЄС), Організації Північноатлантичного договору (НАТО)";
 
   2) у пункті 3:
 
   а) абзац третій замінити вісьмома абзацами такого змісту:
 
   "забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України,
спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних,
наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними
організаціями;
 
   забезпечення дипломатичними засобами захисту суверенітету,
безпеки,  територіальної  цілісності та непорушності кордонів
України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів;
 
   координація заходів, здійснюваних органами виконавчої влади
щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу
України, в тому числі щодо виконання стратегічних цілей  і
пріоритетних  напрямів державної політики у сфері інтеграції
України до ЄС та НАТО;
 
   здійснення загального нагляду за  виконанням  міжнародних
договорів України, в тому числі й іншими сторонами, додержанням
прав, що випливають із таких договорів для України;
 
   внесення в установленому порядку пропозицій щодо основних
напрямів  діяльності у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції;
 
   забезпечення прозорості  процесу  реалізації  стратегії
європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 
   сприяння входженню  України  до  світового інформаційного
простору;
 
   сприяння забезпеченню стабільності міжнародного  становища
України,  піднесенню  її  міжнародного авторитету, формуванню
позитивного міжнародного іміджу держави, поширенню у світі образу
України як надійного і передбачуваного партнера".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим;
 
   б) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   "забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями та
їх громадськими організаціями, координації заходів, здійснюваних
органами виконавчої влади у цій сфері";
 
   3) у пункті 4:
 
   а) підпункти 12, 14, 31 і 34 викласти відповідно в такій
редакції:
 
   "12) здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних
договорів України, узагальнює його результати, вносить пропозиції
щодо вдосконалення здійснення такого нагляду, аналізує проблеми,
що виникають під час виконання міжнародних договорів України";
 
   "14) забезпечує опублікування чинних міжнародних договорів
України українською мовою в "Зібранні діючих міжнародних договорів
України", здійснює офіційний переклад багатосторонніх міжнародних
договорів України на українську мову відповідно до статті 21
Закону України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 );
 
   "31) організовує на території України  та  за  кордоном
консульську роботу, бере участь у розробленні державної політики у
візовій, міграційній сферах та її реалізації у межах, визначених
законодавством";
 
   "34) забезпечує  здійснення  закордонними  дипломатичними
установами України реєстрації місця проживання громадян України,
які проживають за межами України";
 
   б) доповнити пункт підпунктами 34-1 і 37-1 - 37-5 такого
змісту:
 
   "34-1) вносить  у  встановленому  порядку  на  розгляд
Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
реалізації державної політики з питань забезпечення організації
розвитку зв'язків із закордонними українцями, координує заходи,
здійснювані органами виконавчої влади у цій сфері";
 
   "37-1) інформує Президента України або Кабінет Міністрів
України  про невиконання, неналежне виконання міністерствами,
іншими центральними та місцевими органами  виконавчої  влади
зобов'язань  за  міжнародними  договорами України та вносить
пропозиції щодо вжиття необхідних заходів;
 
   37-2) вносить у разі порушення зобов'язань за міжнародними
договорами України іншими його сторонами Президентові України або
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вжиття необхідних
заходів відповідно до норм міжнародного права;
 
   37-3) вносить у встановленому порядку на розгляд Президентові
України або Кабінету Міністрів України пропозиції про припинення,
зупинення дії міжнародних договорів України;
 
   37-4) здійснює методичне керівництво роботою з опрацювання
документів, пов'язаних з укладенням, виконанням, припиненням та
зупиненням дії міжнародних договорів України в міністерствах та
інших центральних органах виконавчої влади;
 
   37-5) координує заходи, пов'язані з участю міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади у роботі міжнародних
організацій та їхніх органів";
 
   4) у пункті 5:
 
   а) підпункт 1 після слів "документи та матеріали" доповнити
словами "у тому числі стосовно діяльності, пов'язаної з виконанням
міжнародних договорів та норм міжнародного права, участі у роботі
міжнародних організацій та їхніх органах";
 
   б) підпункт 2 доповнити словами "у тому числі для аналізу
проблем виконання міжнародних договорів України та її міжнародних
зобов'язань";
 
   5) в абзаці другому пункту 15 слова "за погодженням з
Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
   2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 29 листопада 2005 року
     N 1660/2005
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка