Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про обмін правовою інформацією


               Угода
     між Урядом України і Урядом Російської Федерації
         про обмін правовою інформацією
 
   Дата підписання:    18 квітня 1995 р.
   Дата набуття чинності: 18 квітня 1995 р.
 
   Уряд України та Уряд Російської Федерації, що іменуються
надалі Сторони,
   керуючись Угодою про інформаційне забезпечення  виконання
багатосторонніх угод ( 997_023 ) від 24 вересня 1993 року,
   Угодою про обмін економічною інформацією від 26 червня 1992
року  ( 997_598 )  та  іншими   документами,   прийнятими
державами-учасницями СНД,
   погодились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони визнають необхідність двостороннього інформаційного
обміну  правовими актами з питань, позначених у Тематичному
переліку нормативних правових актів, що підлягають міждержавному
обміну, відкритих до публікації (додається).
   Нижченаведений перелік може бути змінено чи доповнено за
взаємною домовленістю Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Кожна із Сторін зобов'язується надавати іншій Стороні правову
інформацію шляхом електронної передачі документів, додержуючись
встановлених  міжнародними  стандартами  засобів  комутації
повідомлень і пакетів для відкритих систем, або шляхом надання
іншій Стороні офіційних текстів правових актів на паперових
носіях.
   Iнформація, яка  отримується  однією  із  Сторін у ході
співробітництва, може бути передана третій Стороні тільки за умови
згоди Сторони, яка передала цю інформацію.
 
               Стаття 3
 
   Сторони, використовуючи  власні  інформаційні  ресурси,
створюють національні бази даних для обміну правовою інформацією,
підтримують їх у актуальному стані і несуть відповідальність за
повноту, достовірність і своєчасність надання інформаційних даних.
 
               Стаття 4
 
   Сторони, здійснюючи узгоджені заходи по створенню системи
обміну правовою інформацією, визначають:
   повноважний орган (міністерство, комітет, відомство), що
здійснює координацію робіт по створенню міждержавного обміну
правовою інформацією, а у його складі - організацію, на яку
безпосередньо будуть покладені функції міждержавного обміну, про
що кожна Сторона повідомляє іншу;
   перелік суб'єктів - користувачів інформацією;
   правовий режим інформації - нормативно встановлені правила,
що визначають ступінь  відкритості,  порядок  документування,
доступу, зберігання, розповсюдження і захисту інформації.
 
              Стаття 5
 
   Обмін інформацією здійснюється тільки між організаціями, на
які безпосередньо покладені функції по міждержавному обміну.
   Суб'єкти - користувачі інформації кожної Сторони отримують її
у своїй організації, що зазначена вище.
 
               Стаття 6
 
   Сторони вважають за необхідне:
   при обміні базами даних надавати одна одній класифікатори
Сторін;
   проводити обмін правовою інформацією, використовуючи діючі
інформаційно-комунікаційні ресурси систем, а також новостворювані
системи конфіденційного зв'язку.
 
               Стаття 7
 
   Обмін правовою  інформацією  здійснюється  відповідно  до
законодавства Сторін, що беруть участь в Угоді.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода не порушує прав і обов'язків Сторін по інших
міжнародних договорах.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
   Угода залишається чинною до закінчення шести місяців з дати,
коли одна із Сторін письмово повідомить іншу Сторону про свій
намір припинити дію цієї Угоди.
   Угода може бути змінена і доповнена за погодженням Сторін.
   Всі зміни і доповнення оформляються Протоколом, який  є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
               Стаття 10
 
   Ця Угода вчинена 18 квітня 1995 року в м. Москві у двох
примірниках, кожний українською і російською мовами. Всі тексти
Угоди мають однакову юридичну силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
 
  (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   до Угоди між Урядом України 
                   і Урядом Російської 
                   Федерації про обмін правовою
                   інформацією
 
            Тематичний перелік
          нормативних правових актів,
        що підлягають міждержавному обміну
 
 1. Основи державного устрою.
 2. Цивільне право.
 3. Шлюб та сім'я.
 4. Цивільно-процесуальне законодавство.
 5. Арбітражний процес.
 6. Працевлаштування і зайнятість населення.
 7. Праця.
 8. Соціальне страхування і соціальне забезпечення.
 9. Фінанси і кредит.
10. Народне господарство (у цілому).
11. Підприємства і підприємницька діяльність.
12. Промисловість.
13. Капітальне будівництво і капітальний ремонт.
14. Містобудівництво і архітектурні комплекси.
15. Сільське господарство і агропромислові комплекси.
16. Торгівля.
17. Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування
  населення.
18. Транспорт і зв'язок.
19. Освіта.
20. Наука.
21. Культура.
22. Охорона здоров'я громадян.
23. Фізичне виховання населення.
24. Охорона навколишнього природного середовища і раціональне
  використання природних ресурсів (у цілому).
25. Законодавство про землю.
26. Законодавство про надра.
27. Охорона і використання лісів.
28. Охорона і використання вод.
29. Охорона і використання тваринного світу.
30. Охорона атмосферного повітря.
31. Геодезія і картографія.
32. Гідрометеорологія.
33. Державна служба.
34. Оборона.
35. Державна безпека.
36. Митна справа.
37. Охорона громадського порядку.
38. Суд. Юстиція. Прокуратура.
39. Кримінальне законодавство.
40. Кримінально-процесуальне законодавство.
41. Кримінально-виконавче законодавство.
42. Адміністративна відповідальність.
43. Зовнішня політика і міжнародні відносини.
44. Міжнародне приватне право і процес. Зовнішньоекономічні
  відносини.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка