Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року (укр/рос)

               Протокол
         про внесення змін і доповнень
     до Угоди про співробітництво в галузі трудової
    міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів
           від 15 квітня 1994 року
              (укр/рос)
  
        Статус Протоколу див. ( 997_a67 )
    
    { Протокол ратифіковано Законом N 757-V ( 757-16 )
     від 16.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.300 }
 
 
 
                        Офіційний переклад
 
   Уряди держав - учасниць Угоди про співробітництво в галузі
трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15
квітня 1994 року ( 997_012 ) (далі - Угода), які далі називаються
Сторони,
 
   бажаючи створити сприятливі умови громадянам держав Сторін
для здійснення ними трудової діяльності на прикордонних територіях
держав Сторін,
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Унести до Угоди ( 997_012 ) такі доповнення:
 
   1. Доповнити преамбулу після абзацу четвертого новим абзацом
такого змісту:
 
   "виходячи з  необхідності створення сприятливих умов для
перетину кордонів держав Сторін та здійснення трудової діяльності
трудящими-мігрантами, у тому числі прикордонними трудящими".
 
   2. Доповнити статтю 2 після абзацу четвертого новим абзацом
такого змісту:
 
   "прикордонний трудящий" - трудящий-мігрант, який працює на
прикордонній території однієї суміжної держави та зберігає своє
постійне місце проживання на прикордонній території іншої суміжної
держави, до якої він повертається щодня або, принаймні, не рідше
одного разу на тиждень".
 
   3. Доповнити Угоду ( 997_012 ) після статті 3 новою статтею
такого змісту:
 
             "Стаття 3 (1)
 
   Сторони застосовують спрощений порядок здійснення трудової
діяльності прикордонними трудящими на підставі двосторонніх і
багатосторонніх угод".
 
               Стаття 2
 
   Цей Протокол набирає чинності з дати здачі на зберігання
депозитарію третього повідомлення про виконання Сторонами, які
його  підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання ним чинності.
 
   Для Сторін,  які  виконали  внутрішньодержавні  процедури
пізніше, цей Протокол набирає чинності з дати здачі відповідних
документів депозитарію.
 
   Учинено в місті Москва 25 листопада 2005 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності  Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол,
його засвідчену копію.
 
 За Уряд                 За Уряд
 Азербайджанської Республіки       Республіки Молдова
 
   (підпис)              (підпис із застереженням)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Білорусь           Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Вірменія           Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Грузії                 Туркменістану
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Казахстан          Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Киргизької Республіки          України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
               Протокол
     о внесении изменений и дополнений в Соглашение
  о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной
    защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года
 
         (Москва, 25 ноября 2005 года)
 
 
   Правительства государств  -  участников  Соглашения  о
сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты
трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года ( 997_012 ) (далее -
Соглашение), далее именуемые Сторонами,
 
   желая создать  благоприятные условия гражданам государств
Сторон для осуществления ими трудовой деятельности на приграничных
территориях государств Сторон,
 
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Внести в Соглашение ( 997_012 ) следующие дополнения:
 
   1. Дополнить преамбулу после абзаца четвертого новым абзацем
следующего содержания:
 
   "исходя из необходимости создания благоприятных условий для
пересечения границ государств Сторон и осуществления трудовой
деятельности трудящимися-мигрантами, в том числе приграничными
трудящимися".
 
   2. Дополнить статью 2 после абзаца четвертого новым абзацем
следующего содержания:
 
   "приграничный трудящийся"  -  трудящийся-мигрант,  который
работает  на  приграничной  территории  одного  сопредельного
государства и сохраняет свое постоянное  местожительство  на
приграничной  территории другого сопредельного государства, в
которое он возвращается каждый день или, по крайней мере, не реже
одного раза в неделю".
 
   3. Дополнить Соглашение ( 997_012 ) после статьи 3 новой
статьей следующего содержания:
 
              "Статья 3.1
 
   Стороны применяют упрощенный порядок осуществления трудовой
деятельности приграничными трудящимися на основе двусторонних и
многосторонних соглашений".
 
               Статья 2
 
   Настоящий Протокол вступает в силу с даты сдачи на хранение
депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
 
   Для Сторон,  выполнивших  внутригосударственные  процедуры
позднее, настоящий Протокол вступает в силу с  даты  сдачи
соответствующих документов депозитарию.
 
   Совершено в городе Москве 25 ноября 2005 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.  Подлинный  экземпляр
хранится  в  Исполнительном  комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящий Протокол, его заверенную копию.
 
                             (Подписи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка