Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            14.12.2005 N 5117
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2005 р.
                   за N 1541/11821
 
 
      Про затвердження Змін до Правил формування,
    обліку та розміщення страхових резервів за видами
      страхування, іншими, ніж страхування життя
 
 
   З метою  вдосконалення  державного  регулювання  ринків
фінансових послуг, відповідно до статей 31 та 36 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ), частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Доповнити  пункт 4 розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004
року N 3104 ( z0019-05 ) "Про затвердження Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299, п'ятьма абзацами
такого змісту:
   "До 1 січня 2009 року страховики можуть представити кошти
страхових резервів нерухомим майном відповідно до підпункту "в"
пункту 8.2 розділу 8 цих Правил у розмірі не більше 30 відсотків
загального розміру технічних резервів.
   Вимога підпункту "в" пункту 8.2 розділу 8 цих Правил у
частині вкладення не більше 10 відсотків загального розміру
технічних резервів в один об'єкт нерухомого  майна  починає
застосовуватися з 1 січня 2009 року.
   Вимога підпункту "г" пункту 8.2 розділу 8 цих Правил у
частині представлення не більше 10 відсотків загального розміру
технічних резервів акціями одного українського емітента починає
застосовуватися з 1 січня 2008 року.
   До 1 січня 2009 року страховики можуть представити кошти
страхових резервів акціями та облігаціями українських емітентів,
що відповідають вимогам підпункту "г" пункту 8.2 цих Правил та
знаходяться в котирувальному листі 3 торговельно-інформаційної
системи.
   При затвердженні плану відновлення фінансової стабільності
страховика директор Департаменту страхового нагляду може прийняти
рішення про тимчасове представлення коштів страхових резервів
страховика активами перелічених у пункті 8.2 категорій в обсягах,
що відрізняються від зазначених в розділі 8 цих Правил. Рішення
директора Департаменту страхового нагляду схвалюється Комісією як
колегіальним органом".
 
   2.  Затвердити  Зміни  до Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування  життя  (  z0019-05  ),  затверджених зазначеним
розпорядженням (додаються).
 
   3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) разом з Юридичним департаментом
(Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко  Т.М.)  забезпечити  опублікування  цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол N 187 засідання
                   Комісії від 14.12.2005
 
 ПОГОДЖЕНО:р
рр
 Голова Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництвар             А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   14.12.2005 N 5117
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2005 р.
                   за N 1541/11821
 
 
               ЗМIНИ
      до Правил формування, обліку та розміщення
      страхових резервів за видами страхування,
         іншими, ніж страхування життя
              ( z0019-05 )
 
 
   1. Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:
   "2.4. Страховики,  які  отримали в установленому порядку
ліцензії на проведення  обов'язкового  страхування  цивільної
відповідальності за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового
пулу, зобов'язані формувати та розміщувати технічні резерви за цим
видом страхування згідно з Порядком і правилами формування,
розміщення та  обліку  страхових  резервів  з  обов'язкового
страхування  цивільної  відповідальності  за  ядерну  шкоду,
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 N 123
( z1107-03 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
02.12.2003 за N 1107/8428".
   У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.6 уважати відповідно пунктами
2.5 - 2.7.
 
   2. Пункти 8.2 - 8.4 розділу 8 викласти в такій редакції:
   "8.2. Величина  окремих категорій активів, у тому числі
утворених в іноземній вільно конвертованій валюті, приймається для
представлення технічних резервів за їх балансовою вартістю, крім
випадків, передбачених цими Правилами, та в таких обсягах:
   а) грошові кошти на поточних рахунках (за винятком розміщених
на поточних рахунках грошових коштів резерву заявлених, але не
виплачених збитків) - не більше 10 відсотків загального розміру
технічних резервів. Резерв заявлених, але не виплачених збитків
може бути представлений грошовими коштами на поточних рахунках в
повному обсязі;
   б) банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з
валютою страхування - разом сума грошових коштів не більше 70
відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому в
кожному банку не більше 20 відсотків загального розміру технічних
резервів;
   в) нерухоме майно - не більше 20 відсотків загального розміру
технічних резервів, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого
майна - не більше 10 відсотків загального розміру технічних
резервів;
   г) акції та облігації - разом не більше 40  відсотків
загального розміру технічних резервів, у тому числі:
   - акції українських емітентів - не більше 30 відсотків
загального розміру технічних резервів, при цьому акції одного
емітента не більше 10 відсотків загального розміру технічних
резервів;
   - облігації українських емітентів - не більше 30 відсотків
загального розміру технічних резервів, при цьому облігації одного
емітента не більше 5 відсотків загального розміру технічних
резервів;
   - акції та облігації українських емітентів,  обіг  яких
зупинено, - разом не більше 7 відсотків загального розміру
технічних резервів, при цьому акції та облігації одного емітента -
не більше 2 відсотків загального розміру технічних резервів;
   - акції, облігації іноземних емітентів та цінні  папери
іноземних держав - разом не більше 10 відсотків загального розміру
технічних резервів.
   При цьому повинні виконуватися перераховані нижче умови.
   Акції та облігації українських емітентів, що приймаються для
представлення технічних резервів, повинні відповідно до норм
законодавства пройти лістинг, перебувати в обігу на фондовій біржі
або в торговельно-інформаційній системі, які зареєстровані у
встановленому порядку та обсяги торгів на яких за результатами
двох кварталів, що передують звітному, становили не менше 25
відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених
ринках  цінних  паперів України, та перебувати в офіційному
котируванні на фондовій біржі або знаходитися в котирувальному
листі 1, 2 торговельно-інформаційної системи.
   Для представлення технічних резервів не приймаються цінні
папери, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
   Цінні папери,  обіг  яких  зупинено,  приймаються  для
представлення технічних резервів у розмірі 75 відсотків від
балансової вартості. Якщо протягом 6 місяців з дня зупинення обігу
цінних паперів їх обіг не буде поновлений, такі цінні папери не
можуть прийматися для представлення технічних резервів.
   Облігації українських емітентів приймаються для представлення
технічних  резервів  лише у разі, якщо за цими облігаціями
гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ
на дату їх придбання.
   Для представлення технічних резервів приймаються цінні папери
іноземних держав-емітентів, суверенний кредитний рейтинг яких в
національній та іноземній валютах не нижчий за один з таких: "A3"
("Moody's Investors Service", США), "А" ("Standard & Poor's",
США), "А" ("Fitch Ratings", Великобританія).
   Iноземний емітент акцій повинен провадити свою діяльність
протягом не менше 2 років.
   Iноземний емітент облігацій повинен мати кредитний рейтинг не
нижчий за один з таких: "A3" ("Moody's Investors Service", США),
"А"  ("Standard  &  Poor's",  США),  "А"  ("Fitch Ratings",
Великобританія).
   Акції та облігації іноземних емітентів повинні перебувати в
обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини
технічних резервів на організованих фондових ринках та пройти
лістинг на одній з таких фондових бірж: Нью-Йоркська фондова біржа
(New York Stock Exchange Inc.), Лондонська фондова біржа (London
Stock Exchange), Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange),
Німецька біржа /Франкфуртська фондова біржа/ (Deutsche Borse AG)
або  у  торговельно-інформаційній  системі  НАСДАК  (National
Association of Securities Dealers Inc.);
   ґ) іпотечні сертифікати, визначені законодавством України, -
не більше 15 відсотків загального розміру технічних резервів, при
цьому іпотечні сертифікати одного емітента не більше 2 відсотків
загального розміру технічних резервів.
   Iпотечні сертифікати приймаються для представлення технічних
резервів лише у разі, якщо за цими іпотечними сертифікатами
гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ
на дату їх придбання;
   д) цінні папери, що емітуються державою, - не більше 40
відсотків загального розміру технічних резервів;
   е) права вимоги до перестраховиків - разом не більше 50
відсотків загального розміру технічних резервів.
   При цьому повинні виконуватися перераховані нижче умови.
   Якщо рейтинг   фінансової   надійності   (стійкості)
перестраховика-резидента нижчий за один з таких, як "В" (A.M.Best,
США), "Ba" (Moody's Investors Service, США), "BB" ( Standard &
Poor's, США) або "BB" (Fitch Ratings, Великобританія), то права
вимоги до таких перестраховиків приймаються у розмірі - не більше
20 відсотків загального розміру технічних резервів до кожного
такого перестраховика-резидента.
   Якщо рейтинг   фінансової   надійності   (стійкості)
перестраховика-нерезидента країни - члена Єдиного економічного
простору нижчий за один з таких, як "В" (A.M.Best, США), "Ba"
(Moody's Investors Service, США), "BB" ( Standard & Poor's, США)
"BB" (Fitch Ratings, Великобританія), або якщо рейтинг фінансової
надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента (іншої країни,
ніж країни - члена Єдиного економічного простору) нижчий за один з
таких, як "В+" (A.M.Best, США), "Baа" (Moody's Investors Service,
США), "BВB"( Standard & Poor's, США), "BВB" (Fitch Ratings,
Великобританія),   то   права   вимоги   до   таких
перестраховиків-нерезидентів приймаються у розмірі - разом не
більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів.
   Обмеження щодо представлення технічних  резервів  правами
вимоги до перестраховиків не застосовується до представлення
технічних резервів, сформованих за такими видами страхування:
   - авіаційне страхування цивільної авіації;
   - страхування відповідальності морського  перевізника  та
виконавця  робіт,  пов'язаних  із  обслуговуванням  морського
транспорту, щодо відшкодування збитків,  завданих  пасажирам,
багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та
третім особам;
   - страхування  об'єктів  космічної  діяльності  (наземна
інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням Національного космічного агентства України;
   - страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної
діяльності;
   - страхування  об'єктів  космічної  діяльності  (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних
з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском
та експлуатацією її у космічному просторі;
   - страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском
та експлуатацією її у космічному просторі;
   - страхування відповідальності морського судновласника;
   - страхування  ліній  електропередач  та  перетворюючого
обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок
впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних
дій третіх осіб;
   - страхування  врожаю  сільськогосподарських  культур  і
багаторічних   насаджень  державними  сільськогосподарськими
підприємствами, врожаю зернових культур і  цукрових  буряків
сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності,
   за умови, що ці перестраховики відповідають таким вимогам:
   - рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента не
нижчий за один з таких, як "В" (A.M.Best, США), "Ba" (Moody's
Investors Service, США), "BB" (Standard & Poor's, США) або "BB"
(Fitch Ratings, Великобританія);
   - рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента з
одної з країн - членів Єдиного економічного простору не нижчий за
один з таких, як "В" (A.M.Best, США), "Ba" (Moody's Investors
Service, США), "BB" (Standard & Poor's, США), "BB" (Fitch Ratings,
Великобританія);
   - рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента з
іншої країни, ніж країни - члена Єдиного економічного простору, не
нижчий за один з таких, як "В+" (A.M.Best, США), "Baа" (Moody's
Investors Service, США), "BВB"(Standard & Poor's, США), "BВB"
(Fitch Ratings, Великобританія).
   Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток
перестраховиків в технічних резервах;
   є) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними
Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 року N 1211 ( 1211-2002-п ) "Про затвердження
напрямів інвестування галузей економіки  за  рахунок  коштів
страхових резервів"), - не більше 20 відсотків загального розміру
технічних резервів. При цьому в окремий об'єкт інвестування - не
більше 5 відсотків загального розміру технічних резервів, за
винятком інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування
шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною
установою;
   ж) банківські метали - на поточних та вкладних (депозитних)
рахунках у банківських металах разом не більше 10 відсотків
загального розміру технічних резервів.
   8.3. Активи, що відповідають вимогам пункту 8.2 цього розділу
та приймаються для представлення технічних резервів, розміщених в
одній  юридичній особі, можуть складати разом не більше 35
відсотків загального розміру технічних резервів, у тому числі:
   а) грошові кошти на поточному рахунку, банківські вклади
(депозити), валютні вкладення, банківські метали - на рахунках,
відкритих в юридичній особі;
   б) акції, облігації, іпотечні сертифікати, - емітентом яких є
юридична особа;
   в) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними
Кабінетом Міністрів України.
   8.4. Для  представлення  технічних  резервів  не  можуть
використовуватись позики (кредити, поворотна фінансова допомога,
інші позикові кошти), цінні папери із зобов'язаннями зворотного
викупу, цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх
вартості, кошти, надані банкам на умовах субординованого боргу,
помилково перераховані кошти на рахунок страховика, суми страхових
платежів, які підлягають поверненню страхувальнику в період,
наступний за звітним, відповідно до законодавства".
 
   3. Пункт 8.6 розділу 8 викласти в такій редакції:
   "8.6. Якщо кошти технічних резервів представлені правами
вимоги до перестраховиків-нерезидентів з країн - членів Єдиного
економічного  простору і рейтинг фінансової надійності таких
перестраховиків не нижчий за один з таких: "В" (A.M.Best, США),
"Ba" (Moody's Investors Service, США), "BB" (Standard & Poor's,
США), "BB" (Fitch  Ratings,  Великобританія),  та  (або)  до
перестраховиків-нерезидентів з інших країн, ніж країн - членів
Єдиного економічного простору і рейтинг фінансової надійності
таких перестраховиків не нижчий за один з таких: "В+" (A.M.Best,
США), "Baа" (Moody's Investors Service, США), "BВB" (Standard &
Poor's, США), "BВB" (Fitch Ratings, Великобританія), то не менше
50 відсотків коштів технічних резервів повинні бути розміщені на
території України. В іншому разі кошти технічних резервів повинні
бути розміщені на території України в розмірі не менше 90
відсотків загального розміру технічних резервів.
   Ці обмеження  не  застосовуються  до  прав  вимоги  до
вищезазначених  перестраховиків  для  представлення  технічних
резервів, сформованих за видами  страхування,  наведеними  у
підпункті "е" пункту 8.2 цього розділу".
 
   4. Розділ 9 викласти в такій редакції:
   "9.1. Контроль  за  дотриманням  вимог  цих  Правил  та
застосування заходів впливу здійснюється Держфінпослуг відповідно
до законодавства України".
 
 Заступник Голови                   Т.К.Мосійчу
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка