Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4

послуг і використанні такого обладнання інспекторами.
 
              Стаття 89
 
   Україна має право  направляти  своїх  представників  для
супроводження інспекторів під час їх інспекцій за умови, що це не
затримує і не створює перешкод якимось іншим чином у виконанні
інспекторами своїх функцій.
 
     Заяви про діяльність Агентства щодо перевірки
 
              Стаття 90
 
   Агентство інформує Україну про:
   (а) результати інспекцій в терміни,  які  повинні  бути
зазначені в Додаткових положеннях; і
   (b) висновки, яких воно дійшло  за  результатами  своєї
діяльності щодо перевірки в Україні, зокрема шляхом заяв стосовно
кожної зони балансу матеріалу, які робляться, по можливості,
якнайскоріше після визначення і перевірки Агентством фактично
наявної кількості матеріалу і підведення балансу матеріалу.
 
            Міжнародні передачі
 
              Стаття 91
 
            Загальні положення
 
   Ядерний матеріал, який підлягає гарантіям або який повинен
підлягати гарантіям відповідно до цієї Угоди, що є предметом
міжнародної передачі, розглядається для цілей цієї Угоди як такий,
що знаходиться під відповідальністю України:
   (а) у випадку імпорту в Україну - з моменту, коли така
відповідальність знімається з держави-відправника, але не пізніше
моменту прибуття матеріалу у пункт призначення; і
   (b) у випадку експорту з України - до того моменту, коли
держава-одержувач бере на себе таку відповідальність, але не
пізніше моменту прибуття ядерного матеріалу в пункт призначення.
   Момент переходу відповідальності визначається у відповідних
домовленостях, які повинні досягатися заінтересованими державами.
Ні Україна, ні будь-яка інша держава не розглядаються як такі, що
несуть таку відповідальність за ядерний матеріал лише на тій одній
підставі, що цей ядерний матеріал перевозиться транзитом по її
території або над нею, або перевозиться на суднах під її прапором,
або на її літаках.
 
            Передачі з України
 
              Стаття 92
 
   (а) Україна повідомляє Агентство про будь-яку передбачену
передачу з України ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям
відповідно до цієї  Угоди,  якщо  кількість  матеріалу,  що
відправляється,  перевищує один ефективний кілограм або якщо
впродовж трьох місяців в одну і ту ж державу повинні здійснюватися
декілька відправок ядерного матеріалу, кожна з яких складає менше
одного ефективного кілограма, але загальна кількість матеріалу в
яких перевищує один ефективний кілограм.
   (b) Таке повідомлення надсилається Агентству після укладення
контракту щодо передачі і, як правило, принаймні за два тижні до
підготовки ядерного матеріалу до відправки.
   (с) Україна і Агентство можуть  домовлятися  про  різні
процедури попереднього повідомлення.
   (d) В повідомленні зазначаються:
   (і) ідентифікація і, якщо це можливо, передбачені кількість і
склад ядерного матеріалу, що передається, а також зона балансу
матеріалу, з якої він надходить;
   (іі) держава, якій відправляється ядерний матеріал;
   (ііі) дати і місця  підготовки  ядерного  матеріалу  до
відправки;
   (iv) приблизні дати відправки і прибуття ядерного матеріалу;
   (v) момент передачі, в який держава-одержувач бере на себе
відповідальність за ядерний матеріал для цілей цієї Угоди, і
можлива дата цього моменту.
 
              Стаття 93
 
   Повідомлення, згадане в Статті 92, повинно надавати Агентству
можливість, у разі  необхідності,  проводити  інспекцію  для
спеціальних цілей, для того щоб ідентифікувати ядерний матеріал,
по можливості, перевірити кількість і склад ядерного матеріалу до
його передачі з України і, якщо Агентство цього бажає або Україна
про це просить, опечатати ядерний матеріал після його підготовки
до відправки. Проте, передача ядерного матеріалу ніяким чином не
повинна затримуватися якими-небудь діями, що Агентство здійснює
або планує згідно з таким повідомленням.
 
              Стаття 94
 
   Якщо ядерний матеріал не підлягає гарантіям Агентства в
державі-одержувачі, то Україна здійснює заходи для отримання
Агентством  підтвердження про передачу від держави-одержувача
протягом трьох місяців з того моменту, коли держава-одержувач
прийме від України відповідальність за ядерний матеріал.
 
            Передачі в Україну
 
              Стаття 95
 
   (а) Україна  повідомляє  Агентству про кожну передбачену
передачу в Україну ядерного матеріалу, який повинен підлягати
гарантіям відповідно до цієї Угоди, якщо поставка перевищує один
ефективний кілограм або якщо впродовж трьох місяців з однієї і
тієї ж держави повинно бути отримано декілька окремих партій
матеріалу, кількість якого в кожному випадку складає менше одного
ефективного кілограма, але загальна кількість якого перевищує один
ефективний кілограм.
   (b) Агентство повідомляється, по можливості заздалегідь про
передбачене прибуття ядерного матеріалу або у будь-якому випадку
не пізніше дати прийняття Україною відповідальності за ядерний
матеріал.
   (с) Україна  і  Агентство  можуть домовлятися про різні
процедури попереднього повідомлення.
   (d) В повідомленні зазначаються:
   (і) ідентифікація і, якщо це можливо, передбачені кількість і
склад ядерного матеріалу;
   (іі) момент передачі, в  який  Україна  бере  на  себе
відповідальність за ядерний матеріал для цілей цієї Угоди, і
можлива дата цього моменту; і
   (ііі) передбачена дата прибуття, місце, де ядерний матеріал
повинен бути розпакований, і передбачена дата цієї розпаковки.
 
              Стаття 96
 
   Повідомлення, згадане в Статті 95, повинно давати Агентству
можливість,  у  разі  необхідності,  провести  інспекцію для
спеціальних цілей, для того щоб ідентифікувати ядерний матеріал,
і, по можливості, перевірити кількість і склад ядерного матеріалу
під час розпаковки вантажу. Проте розпаковка не затримується
якими-небудь діями, що Агентство здійснює або планує згідно з
таким повідомленням.
 
              Стаття 97
 
             Спеціальні звіти
 
   Україна складає спеціальний звіт, як передбачено в Статті 68,
якщо який-небудь незвичайний інцидент або обставина, включаючи
виникнення значної затримки, спонукає Україну вважати, що під час
міжнародної передачі має місце або могла мати місце втрата
ядерного матеріалу.
 
              Визначення
 
              Стаття 98
 
   Для цілей цієї Угоди:
   А. Уточнення означає запис в обліковий документ або звіт,
який показує розбіжності в даних відправника і одержувача або
кількість необлікованого матеріалу.
   В. Річна продуктивність означає, для цілей Статей 79 і 80,
кількість  ядерного  матеріалу,  який  щорічно передається з
установки, що працює з номінальною потужністю.
   С. Партія  означає  частину  ядерного  матеріалу,  яка
використовується як одиниця вимірювання для цілей в ключовій точці
вимірювання, склад і кількість якої визначаються за допомогою
єдиного комплексу специфікацій або вимірювань. Ядерний матеріал
може бути в балк-формі або може міститися у вигляді окремих
предметів.
   D. Дані партії означають загальну масу кожного елементу
ядерного матеріалу, а для плутонію і урану - ізотопний склад, коли
це необхідно. Одиниці для цілей обліку будуть такі:
   (а) грами наявного плутонію;
   (b) грами  загальної  кількості  урану і грами наявного
урану-235 плюс урану-233 для урану, збагаченого по цим ізотопам;
   (c) кілограми наявного торію, природного урану або збідненого
урану.
   Для цілей  звітності  маса  окремих  предметів в партії
підсумовується до того, як проведено округлення до найближчої
одиниці.
   Е. Зареєстрована інвентарна кількість зони балансу матеріалу
означає алгебраїчну суму фактично наявної кількості матеріалу  в
цій зоні балансу матеріалу по найостанньому визначенню і всіх змін
інвентарних кількостей матеріалу, які відбулися з моменту такого
визначення фактично наявної кількості матеріалу.
   F. Виправлення означає запис в обліковий документ або звіт
для того, щоб виправити встановлену помилку або відобразити
поліпшений результат вимірювання кількості ядерного матеріалу,
який раніше було внесено до цього облікового документа або звіту.
Кожне виправлення повинно зазначати запис, якого воно стосується.
   G. Ефективний кілограм означає спеціальну  одиницю,  яка
використовується при застосуванні гарантій до ядерного матеріалу.
Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається:
   (а) для плутонію - його масою в кілограмах;
   (b) для урану із збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в
кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення;
   (c) для урану із збагаченням нижче 0,01 (1%)  і вище 0,005
(0,5 %) - його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; і
   (d) для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5%) або
нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на
0,00005.
   Н. Збагачення означає відношення об'єднаної маси ізотопів
уран-233 та уран-235 до маси всього урану, про який йдеться.
   I. Установка означає:
   (а) реактор, критичну установку, завод по конверсії, завод по
виготовленню, завод по переробці, завод по розділенню ізотопів або
окрему установку для зберігання; або
   (b) будь-яке інше місце, де звичайно використовується ядерний
матеріал у кількості, що перевищує один ефективний кілограм.
   J. Зміна інвентарної кількості матеріалу означає виражене в
партіях збільшення або зменшення кількості ядерного матеріалу в
зоні балансу матеріалу; така зміна включає один із наступних
елементів:
   (а) збільшення:
   (і) імпорт;
   (іі) внутрішньодержавні надходження: надходження з інших зон
балансу матеріалу, надходження із сфери (немирної) діяльності, яка
не знаходиться під гарантіями, або надходження в початковій точці
застосування гарантій;
   (ііі) ядерне виробництво: виробництво в реакторі спеціального
матеріалу, що розщеплюється; і
   (iv) поновлення:  поновлення  застосування  гарантій щодо
ядерного матеріалу, який раніше було звільнено від дій гарантій у
зв'язку з його використанням або кількістю.
   (b) зменшення:
   (і) експорт;
   (іі) внутрішньодержавні відправлення: відправлення в інші
зони балансу матеріалу або відправлення для (немирної) діяльності,
яка не знаходиться під гарантіями;
   (ііі) ядерна втрата: зменшення кількості ядерного матеріалу
внаслідок його перетворення на інший(і) елемент(и) або ізотоп(и)
як результат ядерних реакцій;
   (iv) виміряні безповоротні втрати: ядерний матеріал, який був
виміряний або визначений на основі вимірів і використаний таким
чином, що його подальше ядерне застосування стає неможливим;
   (v) відходи, що зберігаються: ядерний матеріал, отриманий
внаслідок обробки або аварії під час експлуатації, який на даний
момент вважається таким, що не регенерується, але зберігається;
   (vi) звільнення від гарантій: звільнення ядерного матеріалу
від застосування гарантій у зв'язку з його використанням або
кількістю; і
   (vii) інші втрати: наприклад, аварійні втрати (тобто втрати
ядерного матеріалу, що не відшкодовуються і не є навмисними,
внаслідок аварії під час експлуатації) або крадіжка.
   К. Ключова точка вимірювання означає місце, де  ядерний
матеріал знаходиться в такій формі, що він може бути виміряний з
метою визначення потоку матеріалу або інвентарної  кількості
матеріалу. Ключові точки вимірювання, таким чином, включають (але
не обмежуються ними) введення та виведення матеріалу (включаючи
виміряні безповоротні втрати) і сховища в зонах балансу матеріалу.
   L. Людино-рік інспекцій означає, для цілей Статті 80, 300
людино-днів інспекцій, при цьому людино-день інспекції означає
день, впродовж якого один інспектор має доступ до установки у
будь-який час з загальною тривалістю перебування не більше восьми
годин.
   М. Зона балансу матеріалу означає зону в установці або поза
нею, де:
   (а) кількість ядерного матеріалу при кожному переміщенні в
кожну зону балансу матеріалу або з неї може бути визначена;
   (b) фактично наявна кількість матеріалу в кожній зоні балансу
матеріалу може бути, у разі необхідності, визначена згідно з
встановленими процедурами,
   для того, щоб можна було встановити матеріальний баланс для
цілей гарантій Агентства.
   N. Кількість необлікованого матеріалу означає різницю між
зареєстрованою інвентарною кількістю матеріалу і фактично наявною
кількістю матеріалу.
   О. Ядерний матеріал означає будь-який вихідний або будь-який
спеціальний матеріал, що розщеплюється, як це визначено в статті
XX Статуту. Термін "вихідний матеріал" тлумачиться, таким чином,
що він містить руду або відходи руди. Будь-яке визначення Ради
Керуючих, згідно із статтею XX Статуту, після набуття чинності
цією Угодою, яке буде містити доповнення до списку матеріалів, що
розглядаються  як  вихідні  або  спеціальні  матеріали,  що
розщеплюються, набуває чинності відповідно до цієї Угоди тільки
після його прийняття Україною.
   Р. Фактично наявна кількість матеріалу означає суму всіх
виміряних або оцінених кількостей ядерного матеріалу по партіях,
фактично наявних в даний час у зоні балансу матеріалу, які
отримані згідно з обумовленими процедурами.
   Q. Розбіжність у даних відправника і одержувача означає
розбіжності між кількістю ядерного матеріалу в партії, яка була
визначена відправляючою зоною балансу матеріалу і виміряною в
отримуючій зоні балансу матеріалу.
   R. Вихідні дані означають ті дані, які реєструються під час
вимірювання або калібровки чи використовуються для виведення
емпіричних співвідношень, які визначають ядерний матеріал  і
показують дані партії. Вихідні дані можуть включати, наприклад,
масу сполучень, коефіцієнт конверсії для визначення маси елементу,
питому  вагу, концентрацію елементу, ізотопні співвідношення,
взаємозв'язки між об'ємом і показаннями манометра, а  також
співвідношення між виробленим плутонієм та виробленою енергією.
   S. Ключове місце означає місце, яке було вибране в процесі
вивчення інформації щодо конструкції, де за нормальних умов і в
поєднанні з інформацією, яка отримана з усіх разом взятих ключових
місць, отримують і перевіряють цю інформацію, необхідну і достатню
для здійснення заходів по гарантіям; ключове місце може включати
будь-яке місце, де проводяться ключові вимірювання, пов'язані з
матеріально-балансовим обліком і де здійснюються  заходи  по
збереженню та спостереженню.
 
   Вчинено у Відні 21 дня вересня місяця 1995 року, у двох
примірниках англійською та українською мовами, при чому обидва
тексти мають однакову силу за виключенням того, що у випадку
розбіжностей, англійський текст матиме переважну силу.
 
 За Міжнародне агентство                За Україну
 з атомної енергії
/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка