Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

   Звіти базуються на облікових документах, які виконуються
відповідно до Статей 51-58 і складаються, за необхідністю,  з
облікових звітів і спеціальних звітів.
 
             Облікові звіти
 
              Стаття 62
 
   Агентству надається первинний звіт про весь ядерний матеріал,
який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди. Первісний звіт
Україна надсилає Агентству у 30-денний термін, який обчислюється з
останнього дня календарного місяця, в якому ця Угода набирає
чинності, і він відображає положення за станом на останній день
цього місяця.
 
              Стаття 63
 
   Україна надає Агентству такі облікові звіти щодо кожної зони
балансу матеріалу:
   (а) звіти про зміни інвентарних кількостей матеріалу, які
показують всі зміни в інвентарних кількостях ядерного матеріалу.
Ці звіти надсилаються якнайскоріше, і у будь-якому випадку в
30-денний термін після закінчення місяця, в якому відбулися або
були виявлені зміни інвентарної кількості матеріалу; і
   (b) матеріально-балансові звіти, які показують матеріальний
баланс, що базується на фактично наявній кількості ядерного
матеріалу, дійсно наявного в зоні балансу матеріалу. Ці звіти
надсилаються якнайскоріше і у будь-якому випадку в 30-денний
термін після закінчення визначення фактично наявної кількості
матеріалу.
   Ці звіти базуються на даних, наявних на момент складання
звіту, і, у разі необхідності, можуть бути виправлені пізніше.
 
              Стаття 64
 
   У звітах  про  зміни  інвентарної  кількості  матеріалу
зазначається ідентифікація матеріалу і наводяться дані партії для
кожної партії ядерного матеріалу, дата зміни інвентарної кількості
матеріалу і, в необхідних випадках, зона балансу матеріалу, що
відправляє матеріал і зона балансу матеріалу, що одержує матеріал
або одержувач. Ці звіти супроводжуються короткими примітками, які:
   (а) пояснюють зміни інвентарних кількостей матеріалу  на
основі  даних  експлуатації, які містяться в експлуатаційних
облікових документах, що надаються згідно з пунктом (а) Статті 58;
   (b) описують, як це визначається в Додаткових положеннях,
можливу експлуатаційну програму, зокрема, визначення фактично
наявної кількості матеріалу.
 
              Стаття 65
 
   Україна повідомляє про кожну зміну інвентарної кількості
матеріалу, уточнення і виправлення або періодично у вигляді
зведеного переліку або у кожному випадку окремо. Дані про зміни
інвентарної кількості матеріалу наводяться  по  партіях.  Як
визначено в Додаткових положеннях, невеликі зміни інвентарної
кількості ядерного матеріалу, такі, як передачі аналітичних проб,
можуть об'єднуватися в одну партію, і повідомлення про них можуть
надаватися як про одну зміну інвентарної кількості матеріалу.
 
              Стаття 66
 
   Агентство кожні півроку подає Україні заяви про зареєстровану
інвентарну кількість ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям
відповідно до цієї Угоди, по кожній зоні балансу матеріалу на
основі звітів про зміни інвентарної кількості матеріалу за період,
який охоплюється кожною такою заявою.
 
              Стаття 67
 
   Якщо Україна і Агентство не досягають іншої домовленості, то
матеріально-балансові звіти включають дані про:
   (а) початкову фактично наявну кількість матеріалу;
   (b) зміну  інвентарної  кількості  матеріалу  (спочатку
збільшення, потім зменшення);
   (c) кінцеву зареєстровану інвентарну кількість матеріалу;
   (d) розбіжності в даних відправника і одержувача;
   (e) скориговану кінцеву зареєстровану інвентарну кількість
матеріалу;
   (f) кінцеву фактично наявну кількість матеріалу; і
   (g) кількість необлікованого матеріалу.
   Заява про фактично наявну кількість матеріалу з переліком
усіх партій окремо і зазначенням ідентифікації матеріалу і даних
партій   по   кожній   партії   додається  до  кожного
матеріально-балансового звіту.
 
              Стаття 68
 
             Спеціальні звіти
 
   Україна невідкладно подає спеціальні звіти:
   (а) у випадку будь-якого незвичайного інциденту або обставин,
які спонукають Україну вважати, що сталася або могла статися
втрата ядерного матеріалу у кількостях, що перевищують межі,
визначені для цієї мети в Додаткових положеннях; або
   (b) у випадку раптової зміни умов зберігання, у порівнянні з
умовами, визначеними в Додаткових положеннях, в такій мірі, що
стає можливим несанкціоноване вилучення ядерного матеріалу.
 
              Стаття 69
 
         Доповнення і пояснення до звітів
 
   На прохання Агентства Україна подає Агентству доповнення або
пояснення до будь-якого звіту в тій мірі, в якій це стосується
мети гарантій.
 
              Iнспекції
 
              Стаття 70
 
            Загальні положення
 
   Агентство має право проводити інспекції, як передбачено в
Статтях 71-82.
 
             Цілі інспекцій
 
              Стаття 71
 
   Агентство може проводити інспекції для спеціальних цілей для
того, щоб:
   (а) перевірити інформацію, яка міститься в первісному звіті
про ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї
Угоди;
   (b) визначити і перевірити зміни в ситуації, які відбулися
після подання дати первісного звіту; і
   (c) визначити і, якщо це можливо, перевірити кількість і
склад ядерного матеріалу згідно зі Статтями 93 і 96 до його
передачі з України або після його передачі в Україну.
 
              Стаття 72
 
   Агентство може проводити звичайні інспекції для того, щоб:
   (а) перевірити відповідність звітів обліковим документам;
   (b) перевірити місцезнаходження, ідентичність, кількість і
склад всього ядерного  матеріалу,  який  підлягає  гарантіям
відповідно до цієї Угоди; і
   (c) перевірити інформацію про можливі причини  наявності
необлікованого матеріалу, розбіжностей в даних відправника і
одержувача та невизначеностей  в  зареєстрованій  інвентарній
кількості матеріалу.
 
              Стаття 73
 
   За умови  дотримання  процедур, викладених в Статті 77,
Агентство може проводити спеціальні інспекції:
   (а) з метою перевірки інформації, що міститься в спеціальних
звітах; або
   (b) якщо Агентство вважає, що інформація, яка була надана
Україною, включаючи пояснення України, і інформацію, одержану в
результаті проведення звичайних інспекцій, є недостатньою для
виконання Агентством своїх обов'язків за цією Угодою.
   Iнспекція вважається спеціальною, коли вона або є додатковою
до зусиль по звичайним інспекціям, передбаченим в Статтях 78-82,
або передбачає доступ до інформації чи місць, окрім доступу,
визначеному в Статті 76 стосовно інспекцій для спеціальних цілей і
звичайних інспекцій, або включає обидва випадки.
 
             Обсяг інспекцій
 
              Стаття 74
 
   Для цілей, зазначених в Статтях 71-73, Агентство може:
   (а) вивчати облікові документи, які ведуться згідно  зі
Статтями 51-58;
   (b) проводити  незалежні  вимірювання  всього  ядерного
матеріалу, який підлягає гарантіям, відповідно до цієї Угоди;
   (c) перевіряти функціонування і калібровку приладів та іншого
контрольно-вимірювального обладнання;
   (d) застосовувати і використовувати заходи спостереження та
збереження;
   (e) використовувати  інші  об'єктивні  методи,  технічні
можливості, застосування яких було продемонстровано.
 
              Стаття 75
 
   В рамках Статті 74 Агентство має можливість:
   (а) наглядати за тим, щоб проби в ключових точках вимірювань
для  матеріально-балансового  обліку  відбиралися  згідно  з
процедурами, які надають можливість одержувати репрезентативні
проби, наглядати за обробкою та аналізом проб і одержувати
дублікати таких проб.
   (b) наглядати за тим, щоб вимірювання ядерного матеріалу в
ключових точках вимірювання для матеріально-балансового обліку
були репрезентативними та наглядати за калібровкою відповідних
приладів і обладнання;
   (c) домовлятися з Україною про те, щоб у разі необхідності:
   (і) проводились додаткові вимірювання і відбирались додаткові
проби для використання Агентством;
   (іі) проводився  аналіз  стандартних  аналітичних  проб
Агентства;
   (ііі) використовувались відповідні абсолютні стандарти під
час калібровки приладів та іншого обладнання; і
   (iv) проводились інші калібровки;
   (d) організовувати використання свого власного обладнання для
незалежних вимірювань і нагляду, а також, якщо це погоджено і
визначено в Додаткових положеннях, організовувати монтаж такого
обладнання;
   (e) використовувати  свої  печатки та інші пристрої, що
дозволяють проводити ідентифікацію і вказують на втручання, з
метою забезпечення збереження матеріалу, якщо це погоджено і
зазначено в Додаткових положеннях;
   (f) домовлятися  з  Україною  стосовно  відправки  проб,
відібраних для використання Агентством.
 
         Доступ до місць інспектування
 
              Стаття 76
 
   (а) Для цілей, зазначених в пунктах (а) і (b) Статті 72, і до
тих пір, поки в Додаткових положеннях не визначені ключові місця,
інспектори Агентства мають доступ до будь-якого місця, де, за
даними первісного звіту або будь-яких інспекцій, проведених у
зв'язку з цим, знаходиться ядерний матеріал;
   (b) Для цілей, зазначених в пункті (с) Статті 72, інспектори
мають доступ до будь-якого місця, про яке  Агентству  було
повідомлено згідно з пунктом (d) (ііі) Статті 92 або пунктом (d)
(ііі) Статті 95;
   (c) Для цілей, зазначених в Статті 72, інспектори мають
доступ тільки до ключових місць,  зазначених  в  Додаткових
положеннях, і до облікових документів, які ведуться згідно зі
Статтями 51-58; і
   (d) Якщо Україна доходить висновку, що які-небудь незвичайні
обставини вимагають більш широких обмежень доступу Агентства, то
Україна і Агентство невідкладно досягають домовленості з метою
надати можливість Агентству виконувати свої  обов'язки  щодо
гарантій в світлі цих обмежень. Генеральний директор повідомляє
Раду про кожну таку домовленість.
 
              Стаття 77
 
   За обставин, які можуть вимагати спеціальних інспекцій для
цілей, зазначених в Статті 73, Україна і Агентство невідкладно
проводять консультації між собою. В результаті таких консультацій
Агентство може:
   (а) проводити інспекції на додаток до зусиль по звичайним
інспекціям, передбаченим в Статтях 78-82; і
   (b) за домовленістю з  Україною  одержувати  доступ  до
інформації або місць на додаток до тих, що зазначені в Статті 76.
Будь-які суперечності стосовно необхідності в додатковому доступі
вирішуються згідно зі Статтями 21 і 22; якщо які-небудь дії з боку
України є необхідними і терміновими, застосовується стаття 18.
 
      Частота та інтенсивність звичайних інспекцій
 
              Стаття 78
 
   Агентство, використовуючи  оптимальний  графік,  зводить
кількість, інтенсивність та тривалість звичайних інспекцій до
мінімуму, сумісного з ефективним здійсненням процедур гарантій,
викладених в цій Угоді, і використовує інспекційні ресурси, які
воно має в своєму розпорядженні, у найбільш оптимальний  і
економний спосіб.
 
              Стаття 79
 
   Агентство може здійснювати одну звичайну інспекцію на рік
стосовно установок і зон балансу матеріалу поза установками із
змістом або річною продуктивністю ядерного матеріалу - залежно від
того, що більше - не більше п'яти ефективних кілограмів.
 
              Стаття 80
 
   Кількість, інтенсивність, тривалість, графік і вид звичайних
інспекцій стосовно установок із змістом або річною продуктивністю
ядерного матеріалу більше п'яти ефективних кілограмів визначаються
на  основі того, що в максимальному або граничному випадку
інспекційний режим повинен бути не більш інтенсивним, ніж це
необхідно та достатньо для того, щоб мати безперервні відомості
щодо потоку і інвентарної кількості ядерного  матеріалу,  і
максимальний обсяг звичайної інспекційної діяльності стосовно
таких установок визначається так:
   (а) для реакторів і опечатаних установок для зберігання
загальний максимальний  обсяг  звичайних  інспекцій  на  рік
визначається в межах однієї шостої людино-року інспекції стосовно
кожної такої установки;
   (b) для установок, інших ніж реактори або опечатані установки
для зберігання, зв'язаних з плутонієм або ураном, збагаченим вище
5%, загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік
визначається  для  кожної  такої  установки в межах 30 х VE
людино-днів інспекції на рік, де Е - інвентарна кількість ядерного
матеріалу або річна продуктивність ядерної установки, залежно від
того, що більше, виражена в ефективних кілограмах. Максимум,
встановлений для кожної такої установки, однак, не повинен бути
менше 1,5 людино-років інспекції; і
   (c) для установок, не охоплених пунктами (а) або (b) цієї
статті, загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік
визначається для кожної такої установки в межах однієї третини
людино-року інспекції плюс 0,4 х Е людино-днів інспекції на рік,
де Е - інвентарна кількість ядерного матеріалу  або  річна
продуктивність ядерної установки, залежно від того, що більше,
виражена в ефективних кілограмах.
   Україна і Агентств можуть домовлятися про зміну цифр, що
стосуються максимального обсягу інспекцій, зазначених в  цій
статті, якщо Рада визначить, що така зміна є обгрунтованою.
 
              Стаття 81
 
   За умови  дотримання  Статей  78-80  критерії,  які
використовуються  для  визначення   фактичної   кількості,
інтенсивності, тривалості, графіка і виду звичайних інспекцій на
будь-якій установці включають:
   (а) форму ядерного матеріалу, зокрема, чи знаходиться ядерний
матеріал у балк-формі або міститься в ряді окремих предметів; його
хімічний склад, а у випадку з ураном - низького, чи високого
збагачення; і доступність до нього;
   (b) ефективність системи обліку і контролю України, включаючи
ступінь, в якому оператори установок у функціональному відношенні
є незалежними від системи обліку і контролю України; ступінь
здійснення Україною заходів, зазначених в Статті 32; оперативність
надання звітів Агентству, їх відповідність результатам незалежної
перевірки з боку Агентства; і величину та точність визначення
кількості необлікованого матеріалу, які перевіряються Агентством;
   (с) характеристики ядерного паливного циклу України, зокрема,
кількість і типи установок, що містять ядерний матеріал, який
підлягає гарантіям, такі характеристики цих установок, що мають
відношення до гарантій, особливо ступінь збереження; наскільки
конструкція таких установок  полегшує  перевірку  потоку  та
інвентарної кількості ядерного матеріалу; і наскільки можлива
кореляція інформації, що надходить із  різних  зон  балансу
матеріалу;
   (d) міжнародний взаємозв'язок, зокрема, обсяг,  в  якому
ядерний матеріал одержується з інших держав або направляється їм
для використання або обробки; будь-яку діяльність Агентства в
галузі перевірки, пов'язану з цим; а також ступінь взаємозв'язку
ядерної діяльності України з діяльністю інших держав;
   (е) технічні  досягнення  в  галузі  гарантій, включаючи
використання статистичних методів та виборки на випадковій основі
під час оцінки потоку ядерного матеріалу.
 
              Стаття 82
 
   Україна і Агентство проводять консультації, якщо Україна
вважає, що інспекційна діяльність надто зосереджена на деяких
установках.
 
          Повідомлення про інспекції
 
              Стаття 83
 
   До прибуття інспекторів на установки або в зони балансу
матеріалу поза установками Агентство попередньо повідомляє Україну
стосовно:
   (а) інспекцій для спеціальних  цілей,  які  здійснюються
відповідно до пункту (с) Статті 71, принаймні за 24 години;
інспекцій, які здійснюються відповідно до пунктів (а) і (b) Статті
71, а також діяльності, передбаченої в Статті 48 - принаймні за
один тиждень;
   (b) спеціальних інспекцій, які здійснюються відповідно до
Статті 73, якнайскоріше після того, як Україна і Агентство
проведуть консультації, передбачені в Статті 77, при цьому питання
повідомлення про прибуття буде, як правило, складати частину
консультацій; і
   (c) звичайних інспекцій, які здійснюються відповідно  до
Статті 72, якнайменше за 24 години, якщо йдеться про установки,
згадані в пункті (b) Статті 80, а також про опечатані установки
для зберігання, що містять плутоній або уран, збагачений вище 5%,
і за один тиждень в усіх інших випадках.
   Таке повідомлення про інспекції включає прізвища інспекторів,
і в ньому зазначаються установки і розташовані поза установками
зони балансу матеріалу, відвідання яких планується, а також
терміни, впродовж яких вони будуть відвідані. Якщо інспектори
повинні прибути в Україну з іншої країни, то Агентство також
попередньо повідомляє про місце і час їх прибуття в Україну.
 
              Стаття 84
 
   Незважаючи на положення, викладені в Статті 83, Агентство
може, як додатковий засіб, проводити без попереднього повідомлення
частину звичайних інспекцій згідно зі Статтею 80 за вибором на
випадковій  основі.  При  проведенні  будь-яких  неоголошених
інспекцій, Агентство повністю враховує будь-яку експлуатаційну
програму, представлену йому Україною згідно з пунктом (b) Статті
64. Крім того, коли це практично  можливо,  і  на  основі
експлуатаційної програми воно періодично повідомляє Україну про
свою загальну програму оголошених і неоголошених  інспекцій,
зазначаючи  при цьому загальні строки, в які передбачається
проведення інспекцій. Під час проведення будь-яких неоголошених
інспекцій Агентство вживає всіх заходів, для того, щоб звести до
мінімуму будь-які практичні труднощі для України і для операторів
установки, враховуючи відповідні положення Статей 44 і  89.
Відповідно Україна вживає всіх заходів, щоб полегшити інспекторам
виконання їх функцій.
 
           Призначення інспекторів
 
              Стаття 85
 
   Для призначення інспекторів застосовуються такі процедури:
   (а) Генеральний директор повідомляє Україні у письмовій формі
прізвище, кваліфікацію, громадянство, посаду і всі інші необхідні
дані стосовно кожної посадової особи Агентства, яку він пропонує
призначити інспектором для України;
   (b) Україна повідомляє  Генеральному  директору  протягом
тридцяти днів після одержання такої пропозиції, приймає вона її чи
ні;
   (c) Генеральний директор може призначити будь-яку посадову
особу, прийняту Україною, одним із інспекторів для України і
інформує Україну про такі призначення; і
   (d) Генеральний директор, діючи відповідно  до  прохання
України або за своєю власною ініціативою, невідкладно інформує
Україну про відміну призначення  будь-якої  посадової  особи
інспектором для України.
   Проте, стосовно інспекторів, які необхідні для діяльності, що
передбачена  в  Статті  48, і для проведення інспекцій для
спеціальних цілей відповідно до пунктів (а) і (b) Статті 71,
процедури  призначення  закінчуються, по можливості, протягом
тридцяти днів після набуття чинності цією Угодою. Якщо таке
призначення виявляється неможливим в цей термін, то інспектори для
таких цілей призначаються на тимчасовій основі.
 
              Стаття 86
 
   Україна, у разі потреби, якнайскоріше видає або поновлює
відповідні візи кожному інспектору, призначеному для України.
 
    Поведінка інспекторів та відвідання ними установок
 
              Стаття 87
 
   Iнспектори, виконуючи свої функції, що передбачені в Статтях
48 і 71-75, здійснюють свою діяльність таким чином, щоб не
створювати перешкод або затримок під час спорудження, введення в
експлуатацію чи експлуатації установок або не впливати на  їхню
безпеку.  Зокрема,  інспектори  самі не управляють будь-якою
установкою і не керують персоналом установки під час виконання
якої-небудь операції. Якщо інспектори вважають, що згідно зі
Статтями 74 і 75 певні операції на установці повинні бути виконані
оператором, то вони звертаються з проханням про це.
 
              Стаття 88
 
   Якщо інспекторам у зв'язку з здійсненням ними інспекцій
потребуються послуги, які  може  надати  Україна,  включаючи
використання обладнання, Україна надає допомогу в отриманні таких

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка