Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

             Мета гарантій
 
              Стаття 28
 
   Мета процедур гарантій, викладених в цій частині Угоди,
полягає у вчасному виявленні переключення значущих кількостей
ядерного матеріалу з мирної ядерної діяльності на виробництво
ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або на невідомі
цілі, а також у стриманні такого переключення ризиком раннього
виявлення.
 
              Стаття 29
 
   Для досягнення мети, визначеної в Статті 28, облік матеріалу
використовується як засіб першорядної важливості в галузі гарантій
в  поєднанні  із  збереженням і спостереженням як важливими
додатковими заходами.
 
              Стаття 30
 
   Технічним висновком про діяльність  Агентства  в  галузі
перевірки є заява, яка вказує щодо кожної зони балансу матеріалу
кількість неврахованого матеріалу за певний період і визначає межі
точності вказаних кількостей.
 
          Національна система обліку
         і контролю ядерного матеріалу
 
              Стаття 31
 
   Відповідно до Статті 7 Агентство, здійснюючи діяльність у
галузі перевірки, повною мірою використовує діючу в Україні
систему обліку і контролю всього ядерного матеріалу, який підлягає
гарантіям відповідно до цієї Угоди, і уникає зайвого дублювання
діяльності України в галузі обліку і контролю.
 
              Стаття 32
 
   Система України в галузі обліку і контролю всього ядерного
матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди,
базується на структурі зон балансу матеріалу і передбачає у разі
необхідності, як це вказано в Додаткових положеннях, здійснення
таких заходів, як:
   (а) використання системи вимірювань для визначення кількостей
ядерного матеріалу, який було отримано, вироблено, відвантажено,
втрачено  або  будь-яким іншим чином вилучено з інвентарної
кількості матеріалу, а також для визначення інвентарних кількостей
матеріалу;
   (b) оцінка точності і ретельності вимірів та оцінка похибки у
вимірюваннях;
   (c) розробка процедур для ідентифікації, розгляду та оцінки
розходжень у вимірах відправника і одержувача;
   (d) розробка процедур для  визначення  фактично  наявної
кількості матеріалу;
   (e) розробка процедур для оцінки нагромадження невиміряної
інвентарної кількості матеріалу і невиміряних втрат;
   (f) створення системи облікової і звітної документації, яка
вказує для кожної зони балансу матеріалу інвентарну кількість
ядерного матеріалу і зміни в цій інвентарній кількості, включаючи
надходження в зону балансу матеріалу і передачі з неї;
   (g) розробка  положень,  які  забезпечують  правильність
застосування облікових процедур і заходів;
   (h) розробка процедур подання звітів Агентству відповідно до
Статей 59-69.
 
       Початкова точка застосування гарантій
 
              Стаття 33
 
   Гарантії відповідно  до цієї Угоди не застосовуються до
матеріалу під час видобутку або обробки руди.
 
              Стаття 34
 
   (а) Якщо який-небудь матеріал, що містить уран або торій,
який не досяг стадії ядерного паливного циклу, вказаної в пункті
(с), безпосередньо або посередньо експортується в яку-небудь
державу, яка не володіє ядерною зброєю, то Україна інформує
Агентство про кількість  такого  матеріалу,  його  склад  і
призначення, якщо цей матеріал не експортується спеціально для
неядерних цілей;
   (b) якщо який-небудь матеріал, що містить уран або торій,
який не досяг стадії ядерного паливного циклу, вказаної в пункті
(с), імпортується, то Україна інформує Агентство про кількість
такого матеріалу і його склад, якщо цей матеріал не імпортується
спеціально для неядерних цілей;
   (c) якщо який-небудь ядерний матеріал, склад і чистота якого
роблять його придатним для виготовлення палива або ізотопного
збагачення, залишає завод або стадію обробки, на якій його було
вироблено, або якщо такий ядерний матеріал чи який-небудь інший
ядерний матеріал, вироблений на пізнішій стадії ядерного паливного
циклу імпортується в Україну, то цей ядерний матеріал підлягає
іншим процедурам гарантій, визначеним в цій Угоді.
 
         Припинення застосування гарантій
 
              Стаття 35
 
   (а) Застосування гарантій до  ядерного  матеріалу,  який
підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, припиняється на
умовах, викладених в Статті 11. У випадку, якщо умови цієї статті
не виконуються, але Україна вважає, що регенерація ядерного
матеріалу, який знаходиться під гарантіями, з відходів в цей час
практично  недоцільна  або  небажана,  Україна  і  Агентство
консультуються відносно застосування відповідних заходів гарантій.
   (b) Застосування  гарантій  до  ядерного матеріалу, який
підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, припиняється на
умовах,  викладених  в Статті 13, якщо Україна і Агентство
погоджуються про те, що такий ядерний матеріал практично не
регенерується.
 
           Звільнення від гарантій
 
              Стаття 36
 
   На прохання України Агентство звільняє від гарантій такий
ядерний матеріал:
   (а) спеціальний  матеріал,  що  розщеплюється,  коли він
використовується як чутливий елемент в контрольно-вимірювальних
приладах у кількостях, що виміряються грамами або менше;
   (b) ядерний матеріал, коли він використовується в неядерній
діяльності згідно зі Статтею 13, якщо такий ядерний матеріал є
придатним для регенерації;
   (c) плутоній з концентрацією за ізотопом плутоній-238, яка
перевищує 80%.
 
              Стаття 37
 
   На прохання України Агентство звільняє від гарантій ядерний
матеріал, який в інших випадках підлягав би гарантіям, за умови,
що загальна кількість ядерного матеріалу, звільненого від гарантій
в Україні згідно з цією статтею, не може в будь-який час
перевищувати:
   (а) загалом  одного кілограма спеціального матеріалу, що
розщеплюється, який може складатися з одного або  декількох
наступних матеріалів:
   (і) плутонія;
   (іі) урана із збагаченням 0,2 (20%) і вище, підрахованим
шляхом множення його ваги на величину його збагачення; і
   (ііі) урана  із  збагаченням нижче 0,2 (20%), але вище
збагачення природного урану, підрахованого шляхом п'ятикратного
перемноження його маси на квадрат його збагачення;
   (b) загалом десяти метричних  тон  природного  урану  і
збідненого урану із збагаченням вище 0,005 (0,5 %);
   (c) двадцяти метричних тон збідненого урану із збагаченням
0,005 (0,5 %) або нижче; і
   (d) двадцяти метричних тон торію;
   або більше від тих кількостей, які можуть бути встановлені
Радою для однакового застосування.
 
              Стаття 38
 
   Якщо ядерний матеріал, який було звільнено від гарантій,
повинен оброблятися або зберігатися на складі разом з ядерним
матеріалом, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, то
повинно  бути  передбачено відновлення застосування до нього
гарантій.
 
            Додаткові положення
 
              Стаття 39
 
   Україна і Агентство розробляють Додаткові положення, в яких
докладно, в тій мірі, в якій це необхідно, щоб Агентство могло у
дійовий та ефективний спосіб виконувати свої обов'язки за цією
Угодою, вказується яким чином повинні застосовуватися процедури,
викладені в цій Угоді. Додаткові положення можуть бути розширені
або змінені за згодою між Україною і Агентством без зміни цієї
Угоди.
 
              Стаття 40
 
   Додаткові положення  набирають  чинності  одночасно  або
якнайскоріше після набрання чинності цією Угодою. Україна і
Агентство докладають всіх зусиль для того, щоб вони вступили в дію
впродовж дев'яносто днів з моменту набрання чинності цією Угодою;
подовження цього терміну вимагає домовленості між Україною і
Агентством. Україна невідкладно надає  Агентству  інформацію,
необхідну для завершення розробки Додаткових положень. Як тільки
ця Угода набере чинності, Агентство має право застосовувати
викладені в ній процедури до ядерного матеріалу, який занесено в
інвентарний список, передбачений в Статті 41,  навіть  якщо
Додаткові положення ще не набрали чинності.
 
            Iнвентарний список
 
              Стаття 41
 
   Базуючись на первинному звіті, згаданому в  Статті  61,
Агентство складає загальний інвентарний список всього ядерного
матеріалу в Україні, який підлягає гарантіям відповідно до цієї
Угоди, незалежно від його походження і веде цей інвентарний список
на основі подальших звітів і результатів своєї діяльності по
перевірці. Копії інвентарного списку надаються Україні через
погоджені строки.
 
          Iнформація щодо конструкції
 
            Загальні положення
 
              Стаття 42
 
   Згідно зі Статтею 8 інформація щодо конструкції існуючих
установок надається Агентству під час обговорення Додаткових
положень. В Додаткових положеннях визначається крайній термін
надання інформації щодо конструкції нових установок, і така
інформація надається якнайшвидше до введення ядерного матеріалу в
нову установку.
 
              Стаття 43
 
   Iнформація щодо конструкції, яка надається Агентству, включає
у відповідних випадках стосовно кожної установки:
   (а) ідентифікацію  установки із зазначенням її загальної
характеристики,  призначення,  номінальної  потужності   і
географічного  розташування,  а  також  назви і адреси, які
використовуються для звичайних ділових цілей;
   (b) опис загального розміщення установки із зазначенням,
наскільки це можливо, форми, місцезнаходження і потоку ядерного
матеріалу та загальної компоновки основних одиниць обладнання, на
яких використовується, виробляється або обробляється  ядерний
матеріал;
   (c) опис характеристик установки, які стосуються  обліку
матеріалу, збереження і спостереження;
   (d) опис існуючих на установці і запропонованих процедур
обліку і контролю ядерного матеріалу із приділенням особливої
уваги зонам балансу матеріалу, які  встановлені  оператором,
вимірюванню потоку матеріалу, і процедурам визначення фактично
наявній кількості матеріалу.
 
              Стаття 44
 
   Щодо кожної установки  Агентству  також  надається  інша
інформація, яка має відношення до застосування гарантій, зокрема,
інформація про організаційну відповідальність за облік і контроль
матеріалу.  Україна надає Агентству додаткову інформацію про
правила охорони здоров'я і техніки безпеки, яких Агентство повинно
дотримуватися і які інспектори повинні виконувати на установці.
 
              Стаття 45
 
   Агентству для  розгляду  надається  інформація щодо змін
конструкції, які мають відношення до цілей гарантій, і воно
повідомляється про будь-які зміни в інформації, яка надається йому
відповідно до Статті 43, в достатній мірі завчасно для того, щоб у
процедури застосування гарантій, у разі необхідності, були внесені
відповідні уточнення.
 
              Стаття 46
 
      Цілі розгляду інформації щодо конструкції
 
   Iнформація, яка  надається  Агентству  щодо  конструкції,
використовується для таких цілей:
   (а) для ідентифікації характеристик установок і ядерного
матеріалу, які мають відношення до застосування гарантій до
ядерного матеріалу, із достатньою деталізацією, щоб полегшити
перевірку;
   (b) для  визначення  зон  балансу  матеріалу,   які
використовуються з метою обліку, здійснюваного Агентством, і для
вибору таких ключових місць, які є ключовими точками вимірювання і
які використовуватимуться для визначення потоку та інвентарної
кількості ядерного матеріалу; при визначенні таких зон балансу
матеріалу Агентство зокрема застосовує такі критерії:
   (і) розмір зони балансу матеріалу залежить від точності, з
якою може бути визначений баланс матеріалу;
   (іі) при визначенні зони балансу матеріалу використовується
будь-яка  можливість  для  вжиття  заходів  по збереженню і
спостереженню, для того щоб  допомогти  забезпечити  повноту
вимірювання потоку матеріалу і таким чином спростити застосування
і зосередити зусилля  по  вимірюванню  на  ключових  точках
вимірювання;
   (ііі) декілька зон балансу матеріалу, які використовуються на
установці або на окремих площадках, можуть об'єднуватися в одну
зону балансу матеріалу, яка використовується з метою обліку,
здійснюваного  Агентством,  коли  Агентство  визначає, що це
відповідає його вимогам по перевірці;
   (iv) на прохання України може бути створена спеціальна зона
балансу матеріалу в межах якої-небудь стадії  процесу,  яка
пов'язана з комерційною інформацією;
   (c) для встановлення  номінального  графіка  і  процедур
визначення фактично наявної кількості ядерного матеріалу для цілей
обліку, здійснюваного Агентством;
   (d) для визначення вимог до облікових документів і звітів, а
також процедур оцінки облікових документів;
   (e) для визначення вимог і процедур перевірки кількості і
розміщення ядерного матеріалу; і
   (f) для  вибору  відповідних поєднань методів і засобів
збереження та спостереження, а також ключових місць, в яких вони
будуть застосовуватися.
   Результати розгляду інформації щодо конструкції включаються в
Додаткові положення.
 
              Стаття 47
 
     Повторний розгляд інформації щодо конструкції
 
   Iнформація щодо конструкції переглядається в світлі змін умов
експлуатації,  розробки  технології  гарантій  або  досвіду
застосування процедур перевірки з метою модифікації заходів, які
вживаються Агентством відповідно до Статті 46.
 
              Стаття 48
 
       Перевірка інформації щодо конструкції
 
   Агентство у співпраці з Україною може направляти інспекторів
на установки для перевірки інформації, яка надається Агентству
щодо конструкції відповідно до Статей 42-45 для цілей, викладених
в Статті 46.
 
         Iнформація про ядерний матеріал,
        який знаходиться поза установками
 
              Стаття 49
 
   У відповідних випадках Агентству надається така інформація
щодо ядерного матеріалу, який звичайно використовується поза
установками:
   (а) загальний опис використання ядерного матеріалу, його
географічне розташування, прізвище (або назва) користувача і
адреса для звичайного ділового листування; і
   (b) загальний опис існуючих і запропонованих процедур обліку
і  контролю  ядерного  матеріалу,  включаючи  організаційну
відповідальність за облік і контроль матеріалу.
   Агентство своєчасно  повідомляється про будь-які зміни в
інформації, яка надається йому відповідно до цієї статті.
 
              Стаття 50
 
   Iнформація, яка надається Агентству відповідно до Статті 49,
може використовуватися, у необхідній мірі, для цілей, викладених в
підпунктах (b)-(f) Статті 46.
 
          Система облікових документів
 
            Загальні положення
 
              Стаття 51
 
   Створюючи національну систему  контролю  за  матеріалами,
згадану  в  Статті  7, Україна забезпечує ведення облікових
документів по кожній зоні балансу матеріалу. Опис облікових
документів,  які  повинні  вестись,  наводиться в Додаткових
положеннях.
 
              Стаття 52
 
   Україна вживає  заходів  з  метою  полегшення  розгляду
інспекторами облікових документів, особливо в тих випадках, коли
облікові документи не ведуться англійською, іспанською, російською
або французькою мовами.
 
              Стаття 53
 
   Облікові документи зберігаються принаймні впродовж 5 років.
 
              Стаття 54
 
   Облікові документи, у разі необхідності, включають:
   (а) матеріально-балансові облікові документи про весь ядерний
матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди; і
   (b) експлуатаційні облікові документи для установок, які
містять такий ядерний матеріал.
 
              Стаття 55
 
   Система вимірювань, на якій базуються облікові документи, що
використовуються для підготовки звітів, або відповідає найновішим
міжнародним нормам, або еквівалентна за якістю таким нормам.
 
       Матеріально-балансові облікові документи
 
              Стаття 56
 
   В матеріально-балансових облікових документах щодо кожної
зони балансу матеріалу відображують:
   (а) всі зміни інвентарних кількостей матеріалу, для того, щоб
в будь-який час можна було визначити зареєстровану інвентарну
кількість матеріалу;
   (b) всі результати вимірювань, які використовуються  для
визначення фактично наявної кількості матеріалу; і
   (с) всі уточнення і виправлення, які були зроблені щодо змін
інвентарних  кількостей  матеріалу,  зареєстрованих кількостей
матеріалу і фактично наявних кількостей матеріалу.
 
              Стаття 57
 
   Всі зміни інвентарних кількостей матеріалу і фактично наявних
кількостей  матеріалу  відображаються  в облікових документах
відносно  кожної  партії  ядерного  матеріалу:  ідентифікація
матеріалу, дані партії і вихідні дані. Облікові документи ведуть
окремо для урану, торію і плутонію, які містяться в кожній партії
ядерного  матеріалу. Щодо кожної зміни інвентарної кількості
матеріалу зазначається дата зміни інвентарної кількості матеріалу
і, в необхідних випадках, зона балансу матеріалу, що відправляє
матеріал і зона балансу матеріалу, що одержує матеріал або
одержувач.
 
              Стаття 58
 
        Експлуатаційні облікові документи
 
   В експлуатаційних облікових документах по кожній зоні балансу
матеріалу, за необхідністю, відображують:
   (а) ті  експлуатаційні  дані,  які  використовуються для
визначення змін в кількостях і складі ядерного матеріалу;
   (b) дані,  одержані  в  результаті  калібровки  баків і
контрольно-вимірювальних приладів, відбір проб, взяття аналізів,
здійснення процедур контролю якості вимірювань і зроблених оцінок
випадкових і систематичних помилок;
   (c) опис послідовності дій, які виконують під час підготовки
та визначення фактично наявної кількості матеріалу з  метою
забезпечення правильності і повноти такого визначення; і
   (d) опис дій, які виконуються для визначення причин і розміру
будь-якої аварійної або неоціненої втрати, яка могла трапитися.
 
             Система звітів
 
            Загальні положення
 
              Стаття 59
 
   Україна надає  Агентству звіти, як докладно викладено в
Статтях 60-69, стосовно ядерного  матеріалу,  який  підлягає
гарантіям відповідно до цієї Угоди.
 
              Стаття 60
 
   Звіти виконуються англійською, іспанською, російською або
французькою мовами,  за винятком випадків, якщо в Додаткових
положеннях передбачається інше.
 
              Стаття 61
 

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка