Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


               Угода
   між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії
          про застосування гарантій
   у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
 
   ( Угоду ратифіковано Законом N 737/97-ВР від 17.12.97 )
 
   { Додатковий протокол до Угоди див. ( 951_002 )
    від 15.08.2000 }
 
 
 
   Беручи До Уваги, що Україна є учасницею  Договору  про
нерозповсюдження ядерної зброї (далі іменованого "Договір"), який
був відкритий для підписання в Лондоні, Москві і Вашінгтоні 1
липня 1968 року ( 995_098 ), і набув чинності 5 березня 1970 року,
   Беручи До Уваги, що пункт 1 Статті III згаданого Договору
зазначає, що:
   "Кожна з держав-учасниць Договору, що не володіє ядерною
зброєю, зобов'язується прийняти гарантії, як вони викладені в
угоді, про яку будуть вестися переговори і яку буде укладено з
Міжнародним агентством з атомної енергії відповідно до Статуту
Міжнародного агентства з атомної енергії та системи гарантій
Агентства виключно з метою перевірки виконання його зобов'язань,
прийнятих відповідно до цього Договору з тим, щоб не допустити
переключення ядерної енергії з мирного застосування на ядерну
зброю чи інші ядерні вибухові пристрої. Процедури гарантій, що
вимагаються  цією  статтею,  здійснюються  щодо вихідного чи
спеціального матеріалу, який розщеплюється, незалежно від того, чи
виробляється він, чи обробляється, чи використовується у будь-якій
основній ядерній установці або знаходиться за межами будь-якої
такої  установки.  Гарантії,  що  вимагаються  цією статтею,
застосовуються до всього вихідного чи спеціального матеріалу, що
розщеплюється, в усій мирній ядерній діяльності в межах території
такої держави, під її юрисдикцією чи такою, що здійснюється під її
контролем де б то не було",
   Беручи До Уваги, що Міжнародне агентство з атомної енергії
(далі іменоване "Агентство") має повноваження, відповідно до
статті III свого Статуту, укладати такі угоди,
   Цим Агентство і Україна погодились про таке:
 
              Частина I
 
            Головне зобов'язання
 
               Стаття 1
 
   Україна у відповідності з пунктом 1 Статті III Договору бере
на себе зобов'язання прийняти, згідно з положеннями цієї Угоди,
гарантії до всього вихідного або спеціального матеріалу, що
розщеплюється, в усій мирній ядерній діяльності в межах її
території, під її юрисдикцією або що здійснюється під її контролем
де б то не було, виключно з метою перевірки того, щоб такий
матеріал не переключався на ядерну зброю або інші ядерні вибухові
пристрої.
 
           Застосування гарантій
 
               Стаття 2
 
   Агентство має право і зобов'язане забезпечити згідно  з
положеннями цієї Угоди застосування гарантій до всього вихідного
або спеціального матеріалу, що розщеплюється, в усій мирній
ядерній діяльності в межах території України, під її юрисдикцією
або що здійснюється під її контролем де б то не було, виключно з
метою перевірки того, щоб такий матеріал не переключався на ядерну
зброю або інші ядерні вибухові пристрої.
 
      Співробітництво між Україною і Агентством
 
               Стаття 3
 
   Агентство і Україна співробітничають  з  метою  сприяння
здійсненню гарантій, передбачених цією Угодою.
 
            Здійснення гарантій
 
               Стаття 4
 
   Гарантії, передбачені цією Угодою, здійснюються таким чином:
   (а) щоб  уникати  створення  перешкод  економічному  та
технологічному розвитку України або міжнародному співробітництву в
галузі мирної ядерної діяльності, включаючи міжнародний обмін
ядерним матеріалом;
   (b) щоб уникати необгрунтованого втручання в мирну ядерну
діяльність України і, зокрема, в експлуатацію установок; і
   (с) щоб бути сумісними з розумною практикою  керування,
необхідною для економічного та безпечного здійснення ядерної
діяльності.
 
               Стаття 5
 
   (а) Агентство вживає всіх застережних заходів для захисту
комерційних  та промислових секретів та іншої конфіденційної
інформації, які стануть йому відомими під час здійснення цієї
Угоди.
   (b) (і) Агентство не публікує і не передає ніякій державі,
організації або окремій особі ніякої інформації, одержаної ним у
зв'язку зі здійсненням цієї Угоди, за виключенням того, що певна
інформація щодо здійснення цієї Угоди, може бути надана Раді
керуючих Агентства (далі іменованої "Рада"),  а  також  тим
співробітникам Агентства, яким така інформація необхідна у зв'язку
з їхніми офіційними обов'язками щодо гарантій, однак лише в
обсязі, необхідному Агентству для виконання своїх обов'язків по
здійсненню цієї Угоди.
   (іі) Узагальнена  інформація  про ядерний матеріал, який
підлягає гарантіям відповідно  до  цієї  Угоди,  може  бути
опублікована за рішенням Ради, якщо безпосередньо зацікавлені
держави дадуть на це свою згоду.
 
               Стаття 6
 
   (а) Здійснюючи гарантії за цією Угодою, Агентство повністю
враховує технологічні досягнення у галузі гарантій і докладає всіх
зусиль для забезпечення оптимальної ефективності  витрат  та
застосування принципу забезпечення ефективних гарантій щодо потоку
ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї
Угоди, шляхом використання приладів та інших технічних засобів в
певних ключових місцях в такому обсязі, в якому це дозволяє
зробити існуюча або майбутня технологія.
   (b) З метою забезпечення оптимальної ефективності витрат
використовуються, наприклад, такі засоби, як:
   (і) збереження як засіб визначення зон балансу матеріалу з
метою обліку;
   (іі) статистичні методи та випадкова вибірка під час оцінки
потоку ядерного матеріалу; і
   (ііі) зосередження процедур перевірки на тих стадіях ядерного
паливного  циклу,  що  пов'язані  з  виробництвом, обробкою,
використанням або зберіганням ядерного матеріалу, з якого можна
легко виробити ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а
також зведення до мінімуму процедур перевірки щодо іншого ядерного
матеріалу, за умови, що це не ускладнює Агентству застосування
гарантій відповідно до цієї Угоди.
 
       Національна система контролю матеріалів
 
               Стаття 7
 
   (а) Україна створює і використовує систему обліку і контролю
всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до
цієї Угоди.
   (b) Агентство застосовує гарантії таким чином, щоб мати
можливість перевіряти дані системи України з метою впевнитися, що
ядерний  матеріал  ніяким  чином  не переключався з мирного
використання на виробництво ядерної зброї або інших ядерних
вибухових  пристроїв.  Перевірка  Агентства включає, зокрема,
незалежні вимірювання і спостереження, здійснювані Агентством
відповідно до процедур, визначених в Частині II цієї Угоди.
Здійснюючи перевірку, Агентство враховує належним чином технічну
ефективність системи України.
 
          Надання інформації Агентству
 
               Стаття 8
 
   (а) Для забезпечення ефективного здійснення гарантій за цією
Угодою Україна відповідно до положень Частини II цієї Угоди надає
Агентству  інформацію, яка стосується ядерного матеріалу, що
підлягає гарантіям за цією  Угодою,  а  також  характеристик
установок, які мають відношення до постановки під гарантії такого
матеріалу.
   (b) (і) Агентство  вимагає  лише  мінімальну  кількість
інформації  та  даних,  сумісних  з потребами виконання ним
зобов'язань за цією Угодою.
   (іі) Iнформація, що стосується установок, складає мінімум
інформації, необхідної для застосування гарантій до ядерного
матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди.
   (с) На  прохання  України  Агентство  готове  вивчити
безпосередньо  в установах України інформацію, що стосується
конструкції, і яку Україна вважає особливо  важливою.  Така
інформація може фізично не надаватися Агентству, якщо вона буде
легко доступною для подальшого вивчення її Агентством в установах
України.
 
            Iнспектори Агентства
 
               Стаття 9
 
   (а) (і) Агентство  отримує згоду України  на призначення
інспекторів Агентства в Україну.
   (іі) Якщо Україна або в момент пропозиції про призначення,
або в будь-який інший час після призначення заперечує проти такого
призначення, Агентство пропонує Україні альтернативну кандидатуру
або кандидатури інспекторів.
   (ііі) Неодноразова  відмова  України прийняти призначення
інспекторів Агентства, внаслідок  чого  здійснення  інспекцій
відповідно до цієї Угоди ускладнюється, розглядається Радою за
поданням Генерального директора Агентства  (далі  іменованого
"Генеральним директором") з метою вжиття відповідних заходів.
   (b) Україна вживає необхідних заходів  для  забезпечення
інспекторам  Агентства  умов для ефективного виконання своїх
обов'язків за цією Угодою.
   (c) Відвідання  та  діяльність  інспекторів  Агентства
організуються таким чином, щоб:
   (і) звести до мінімуму можливі незручності та перешкоди для
України і мирної ядерної діяльності, що інспектується;
   (іі) забезпечити захист промислових секретів або будь-якої
іншої конфіденційної інформації, які стають відомими інспекторам.
 
           Привілеї та імунітети
 
              Стаття 10
 
   Україна застосовує до Агентства (включаючи його власність,
фонди та активи) і його інспекторів та інших посадових осіб, які
виконують свої функції відповідно до цієї Угоди, відповідні
положення Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного агентства з
атомної енергії.
 
         Припинення застосування гарантій
 
              Стаття 11
 
      Витрачання або розчинення ядерного матеріалу
 
   Застосування гарантій щодо ядерного матеріалу припиняється
після того, як Агентство виявить, що цей матеріал був витрачений
або розчинений таким чином, що він більш непридатний для будь-якої
ядерної діяльності, що представляє інтерес з точки зору гарантій,
або став таким, що практично не регенерується.
 
              Стаття 12
 
       Передача ядерного матеріалу з України
 
   Україна попередньо повідомляє Агентство про намічені передачі
ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї
Угоди, з України згідно з положеннями, викладеними в Частині II
цієї Угоди. Агентство припиняє застосування гарантій до ядерного
матеріалу за цією Угодою після прийняття державою-одержувачем
відповідальності за нього, як це передбачено в Частині II цієї
Угоди. Агентство веде облікові документи, які відображають кожну
передачу і, коли це можливо, відновлює застосування гарантій до
ядерного матеріалу, що передається.
 
              Стаття 13
 
      Положення, що стосуються ядерного матеріалу,
  який передбачається використовувати в неядерній діяльності
 
   Коли ядерний матеріал, який підлягає гарантіям відповідно до
цієї Угоди, передбачається використовувати в неядерній діяльності,
такій як виробництво сплавів або кераміки, Україна перш ніж
використати такий матеріал узгоджує з Агентством обставини, за
яких застосування гарантій до такого  матеріалу  може  бути
припинено.
 
    Незастосування гарантій до ядерного матеріалу, який
  передбачається використовувати в немирній ядерній діяльності
 
              Стаття 14
 
   Якщо Україна має намір здійснити своє право використовувати
ядерний матеріал, який повинен бути поставлений під гарантії
згідно з цією Угодою, в ядерній діяльності, яка не вимагає
застосування гарантій згідно з цією Угодою, застосовуються такі
процедури:
   (а) Україна інформує Агентство про таку діяльність, пояснюючи
при цьому:
   (і) що використання ядерного матеріалу  в  незабороненій
військовій діяльності не буде суперечити зобов'язанню України, по
відношенню до якого застосовуються гарантії Агентства, і що
ядерний матеріал буде використовуватися тільки у мирній ядерній
діяльності; та
   (іі) що в період незастосування гарантій ядерний матеріал не
буде використовуватися для виробництва ядерної зброї або інших
ядерних вибухових пристроїв;
   (b) Україна і Агентство досягають домовленості про те, що
тільки поки ядерний матеріал використовується в такого роду
діяльності, гарантії, передбачені  цією  Угодою,  не  будуть
застосовуватися. Ця домовленість, по можливості, визначає термін
або умови незастосування гарантій. В будь-якому випадку гарантії,
передбачені цією Угодою, знову застосовуються, як тільки ядерний
матеріал повертається в мирну ядерну  діяльність.  Агентство
інформується про загальну кількість і склад такого матеріалу, не
поставленого під гарантії в Україні, і про всі випадки експорту
такого матеріалу; і
   (с) кожна домовленість досягається за згодою Агентства. Така
згода надається у можливо найкоротші строки і стосується, зокрема,
тільки таких питань, як тимчасові і  процедурні  положення,
домовленості  щодо  звітності,  але не передбачає будь-якого
ухвалення військової діяльності  і  не  торкається  закритої
інформації  про неї або не стосується використання ядерного
матеріалу в такій діяльності.
 
            Фінансові питання
 
              Стаття 15
 
   Україна та Агентство сплачуватимуть витрати, які вони будуть
нести під час виконання їхніх відповідних зобов'язань за цією
Угодою. Проте, якщо Україна або особи, що знаходяться під її
юрисдикцією, здійснюють додаткові витрати у зв'язку із виконанням
особливого запиту Агентства, Агентство відшкодовує такі витрати за
умови, що воно попередньо на них погодилось. В будь-якому випадку
Агентство бере на себе витрати, пов'язані з будь-якими додатковими
вимірюваннями або взяттям проб, які  можуть  бути  запитані
інспекторами.
 
       Відповідальність перед третьою стороною
             за ядерну шкоду
 
              Стаття 16
 
   Україна забезпечує, щоб будь-який захист від відповідальності
перед третьою стороною за ядерну шкоду, включаючи  будь-яке
страхування або інше фінансове забезпечення, і який може бути
наданий у відповідності  до  її  законодавства  чи  правил,
застосовувався до Агентства та його посадових осіб з метою
виконання цієї Угоди таким же чином, як цей захист застосовується
до громадян України.
 
          Міжнародна відповідальність
 
              Стаття 17
 
   Врегулювання будь-якого  позову України до Агентства або
Агентства до України щодо будь-якої шкоди, заподіяної внаслідок
здійснення гарантій за цією Угодою, окрім шкоди, заподіяної в
результаті ядерної аварії, здійснюється відповідно до міжнародного
права.
 
         Заходи, пов'язані з перевіркою
           відсутності переключення
 
              Стаття 18
 
   Якщо на підставі доповіді  Генерального  директора  Рада
вирішує,  що яка-небудь дія з боку України є необхідною і
терміновою для забезпечення перевірки того, що ядерний матеріал,
який  підлягає  гарантіям  відповідно  до  цієї  Угоди,  не
переключається на виробництво ядерної зброї або інших ядерних
вибухових пристроїв, Рада може закликати Україну невідкладно вжити
необхідних заходів незалежно від того, чи застосовуються процедури
врегулювання спору згідно зі Статтею 22 цієї Угоди.
 
              Стаття 19
 
   Якщо після  вивчення  відповідної інформації, наданої їй
Генеральним директором, Рада доходить висновку, що Агентство
неспроможне перевірити, що не було ніякого переключення ядерного
матеріалу, який підлягає гарантіям за цією Угодою, на виробництво
ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, то вона може
робити повідомлення, передбачені пунктом С Статті XII Статуту
Агентства (далі іменованого "Статутом"), а також вживати у разі
необхідності інших заходів,  передбачених  в  цьому  пункті.
Здійснюючи такі дії, Рада враховує ступінь впевненості, яку
забезпечують вжиті заходи щодо гарантій, і надає Україні будь-яку
розумну можливість надати Раді будь-які необхідні докази.
 
         Тлумачення і застосування Угоди
           та врегулювання спорів
 
              Стаття 20
 
   Україна та Агентство на прохання  будь-якої  із  сторін
консультуються з будь-якого питання, яке виникає у зв'язку з
тлумаченням або застосуванням цієї Угоди.
 
              Стаття 21
 
   Україна має право вимагати, щоб будь-яке питання, яке виникло
у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, було
розглянуте Радою. Рада запрошує Україну взяти участь в обговоренні
Радою будь-якого такого питання.
 
              Стаття 22
 
   Будь-який спір, що виникає у зв'язку із тлумаченням або
застосуванням цієї Угоди, за виключенням спору щодо висновку,
зробленого Радою відповідно до Статті 19, або дії, здійсненої
Радою згідно з таким висновком, який не врегульовано шляхом
переговорів  або іншим способом, погодженим між Україною та
Агентством, передається за проханням будь-якої із сторін  в
арбітражний  трибунал, склад якого визначається таким чином:
Україна і Агентство призначають по одному арбітру, і два арбітри,
призначені у такий спосіб, обирають третього, який є головою. Якщо
впродовж тридцяти днів з моменту прохання про арбітраж або
Україна, або Агентство не призначають арбітра, то Україна або
Агентство може звернутися до Голови Міжнародного суду з проханням
призначити арбітра. Та сама процедура застосовується у випадках,
коли на протязі тридцяти днів з моменту призначення другого
арбітра, третього арбітра не обрано. Більшість членів арбітражного
трибуналу складають кворум, і для прийняття всіх рішень необхідна
згода  двох  арбітрів.  Процедура  арбітражного  розгляду
встановлюється трибуналом. Рішення трибуналу є обов'язковими для
Агентства і України.
 
         Заміна інших Угод про гарантії
 
              Стаття 23
 
   Ця Угода замінює Угоду від 13 січня 1995 року ( 951_004 ) між
Україною і Агентством про застосування Агентством гарантій до
всього  ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності
України.
 
            Поправки до Угоди
 
              Стаття 24
 
   (а) Україна і Агентство на прохання будь-якої із сторін,
консультуються між собою з питань поправок до цієї Угоди;
   (b) На всі поправки необхідна згода України і Агентства;
   (с) Поправки до цієї Угоди набирають чинності на тих же
умовах, на яких набирає чинності ця Угода;
   (d) Генеральний  директор  невідкладно  повідомляє  всі
держави-члени Агентства про будь-яку поправку до цієї Угоди.
 
          Набуття чинності і строк дії
 
              Стаття 25
 
   Ця Угода набирає чинності в день, коли Агентство отримає від
України письмове повідомлення про виконання всіх встановлених
законом і Конституцією України ( 254к/96-ВР ) вимог, необхідних
для набуття чинності цією Угодою.
   Генеральний директор невідкладно повідомляє всі держави-члени
Агентства про набуття чинності цією Угодою.
 
              Стаття 26
 
   Ця Угода залишається чинною до тих пір, поки Україна є
учасником Договору.
 
              Частина II
 
               Вступ
 
              Стаття 27
 
   Метою цієї частини Угоди є визначення процедур, які повинні
застосовуватися при виконанні положень про гарантії Частини I.
 

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка