Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо сплати податку з доходів фізичних осіб громадянами - ветеранами війни

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          06.02.2007 N 512/Я/17-0715
 
 
      Щодо сплати податку з доходів фізичних осіб
         громадянами - ветеранами війни
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист з
питання сплати податку з доходів фізичних осіб громадянами, на
яких розповсюджується дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), і в межах
своєї компетенції повідомляє.
 
   Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють
свої повноваження  у  встановлених  Конституцією   України
( 254к/96-ВР ) межах і відповідно до законів України.
 
   Статус державної податкової служби України, її функції та
правові основи діяльності встановлені Законом  України  "Про
державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. N 509
( 509-12 ). Відповідно до статті 3 цього Закону органи державної
податкової  служби  України  у  своїй  діяльності  керуються
Конституцією  України ( 254к/96-ВР ), законами України, іншими
нормативно-правовими актами органів державної влади, а також
рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і  Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  органів  місцевого
самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах  їх
повноважень.
 
   Згідно зі ст. 1 Закону України "Про систему оподаткування"
N 1251-XII ( 1251-12 ),  який був прийнятий 25.06.91, ставки,
механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за
винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у
вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не
можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України,
крім законів про оподаткування.
 
   Дану норму Закону підтверджено рішенням Конституційного Суду
України від 5 квітня 2001 р. у  справі  N  1-16/2001  за
конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції  України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
( 3456-15 ) (справа про податки).
 
   Відповідно, в преамбулі Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 N 3551-XII
( 3551-12 ) (далі - Закон N 3551) зазначено, що цей закон визначає
правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних
умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві
шанобливого ставлення до них. Тобто цей закон не є законом про
оподаткування і не може встановлювати пільги щодо оподаткування.
 
   Статтею 13 Закону 3551 ( 3551-12 )  установлені пільги, що
надаються  інвалідам війни. Зокрема п. 23 зазначеної статті
передбачено звільнення інвалідів війни від сплати податків, зборів
і мита всіх видів та земельного податку.
 
   Натомість, Закон України "Про податок з доходів фізичних
осіб" від 22.05.03 N 889-IV ( 889-15 ) (далі - Закон N 889) не
передбачає звільнення інвалідів війни від сплати податку, лише
надає податкову соціальну пільгу.
 
   Законом N 889 ( 889-15 ) установлено пільги всім платникам
податку (незалежно від розміру одержаного доходу) - у вигляді не
включення до об'єкта оподаткування окремих видів доходів (п. 4.3
ст. 4  Закону  N  889), надання податкового кредиту, а для
малозабезпечених платників - ще й у вигляді надання податкової
соціальної пільги (ст. 6 Закону N 889).
 
   Так, у будь-якої особи незалежно від рівня її доходів та
належності до будь-якої категорії, не підлягають оподаткуванню
суми державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді
адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до
закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій
(включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та
страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з
бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Законі N 889
( 889-15 ).
 
   Податкова соціальна  пільга  застосовується  до  доходу,
нарахованого  на  користь платника податку протягом звітного
податкового місяця як заробітна плата виключно за одним місцем
його нарахування (виплати).
 
   Визначення поняття "заробітна плата" наведено у пункті 1.3
"д" ст. 1 Закону N 889 ( 889-15 ), згідно з положеннями якого
"заробітна  плата"  це доходи нараховані (виплачені, надані)
внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на
території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий
працедавець резидентом або нерезидентом. Крім того, для цілей
Закону N 889 під терміном "заробітна плата" розуміються також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати  та
винагороди,  які виплачуються (надаються) платнику податку у
зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац
третій п. 1.1 ст. 1 Закону N 889).
 
   З врахуванням того, що на 2007 рік прожитковий мінімум
встановлено у розмірі 525 грн., сума доходу (заробітної плати), що
дає право на одержання податкової соціальної пільги на 2007 рік
становить 740 грн. на місяць. В разі перевищення  місячної
заробітної  плати понад встановлений розмір, питання надання
податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від
категорії платника податку, що її одержує.
 
   Згідно із підпунктом 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 Закону N 889
( 889-15 ) інваліди I та II груп, у тому числі з дитинства, при
додержанні встановленого рівня заробітної плати мають право на
застосування до своєї місячної заробітної  плати  податкової
соціальної пільги у розмірі 150% від розміру однієї мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового
року (у 2006 році ця сума складала 262 грн. 50 коп., у 2007 році -
300 грн. на місяць).
 
   Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи,
які у той час працювали в тилу, на яких поширюється дія Закону
N 3551 ( 3551-12 ) мають право на 200% податкової соціальної
пільги (у 2006 році - 350 грн., у 2007 році - 400 грн. на місяць),
але також при додержанні вимог щодо не перевищення розміру
заробітної плати у поточному році понад 740 грн. (у 2006 р. ця
сума становила 680 грн.) (пп. 6.1.3 п. 6.1 ст. 6 Закону N 889
( 889-15 ).
 
   Підставою для  одержання  платником  податку  податкової
соціальної пільги у підвищеному розмірі (150% чи 200%) є подання
працедавцю заяви та підтверджуючих документів, що дають право на
її застосування, перелік яких затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2035 ( 2035-2003-п )
"Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при
застосуванні податкової соціальної пільги". Податкова соціальна
пільга починає застосовуватись з податкового періоду (місяця), в
якому таку заяву було подано.
 
   Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 22.2 статті 22
Закону N 889 ( 889-15 ) у разі, якщо норми інших законів чи
законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів
(прибутків)  фізичних осіб, суперечать нормам Закону N 889,
пріоритет мають норми Закону N 889, а згідно з п. 22.11 цієї
статті інші не податкові закони, в т.ч. і  Закон  N  3551
( 3551-12 ) повинні бути приведені у відповідність до Закону N 889
у частині оподаткування і звільнення від сплати цього податку.
 
   Разом з тим, як видно з листа, ви зареєстрований як суб'єкт
підприємницької діяльності, тому повідомляємо, що у частині "е"
пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону N 889  ( 889-15 )  дається
застереження, що податкова соціальна пільга  не  може  бути
застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує
протягом звітного податкового місяця  одночасно  доходи  від
підприємницької та іншої незалежної діяльності. Тобто якщо фізична
особа, зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності, то вона
не має права на застосування до своїх доходів від здійснення такої
підприємницької діяльності податкової соціальної пільги.
 
   При практичному застосуванні вище вказаних обмежень щодо
надання податкової соціальної пільги такій фізичній особі -
суб'єкту підприємницької діяльності по одержуваному ним доходу не
має значення фактичний результат провадження такою особою своєї
підприємницької діяльності (прибутки, збитки), оскільки ст. 42
Господарського  кодексу  України  ( 436-15 ) встановлює, що
підприємництво - це самостійна господарська діяльність на власний
ризик з метою досягнення економічних результатів та одержання
прибутку.
 
   Водночас повідомляємо, що ДПА України поділяє думку щодо
необхідності більшої підтримки з боку держави категорії осіб, які
є інвалідами Великої Вітчизняної війни, зокрема, шляхом повного
забезпечення законодавчо встановлених соціальних гарантій для
таких громадян. Разом з цим, виходячи з конституційного принципу
рівності всіх перед законами, в тому числі податковими, вважаємо,
що вирішення цього значущого соціального питання має здійснюватися
не за рахунок надання преференцій в оподаткуванні, а шляхом
розширення державної фінансової підтримки даної категорії громадян
та заміни податкових пільг адресними грошовими компенсаціями.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                  А.Брезвін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка