Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 жовтня 2000 р. N 1604
                Київ
 
          Про Державний фонд сприяння
        молодіжному житловому будівництву
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 584 ( 584-2001-п ) від 29.05.2001 
      N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 
      N 1065 ( 1065-2003-п ) від 17.07.2003
      N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 
      N 252 ( 252-2007-п ) від 19.02.2007 }
 
 
 
   У зв'язку з реорганізацією  Фонду  сприяння  молодіжному
житловому будівництву    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Державний  фонд  сприяння
молодіжному житловому будівництву (додається).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 252
( 252-2007-п ) від 19.02.2007 }
 
   2. Державному  фонду  сприяння  молодіжному  житловому
будівництву в місячний термін внести пропозиції щодо приведення
актів Кабінету Міністрів України у  відповідність  із  цією
постановою.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України           Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 28
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 жовтня 2000 р. N 1604
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний фонд сприяння молодіжному
           житловому будівництву
 
  ( У тексті Положення слова "регіональне відділення" у всіх
   відмінках і формах числа замінено словами "регіональне
   управління" у відповідному відмінку і числі згідно з
   Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   1. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
(далі - Фонд) є державною спеціалізованою фінансовою установою,
підпорядкованою Кабінетові Міністрів України, утвореною з метою
сприяння проведенню державної житлової політики.
 
   Фонд провадить  свою  діяльність  на  засадах гласності,
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, юридичними особами, банками,
кредитними спілками, профспілковими та громадськими організаціями,
фізичними особами.
 
   2. У  своїй  діяльності  Фонд  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України
та своїм найменуванням.
 
   Фонд веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік
результатів своєї діяльності та статистичну звітність відповідно
до законодавства.
 
   Повне найменування Фонду: ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву". ( Пункт 3 доповнено
абзацом  згідно  з  Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
   4. Фонд  є  правонаступником  Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву, створеного відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 334 ( 334-97-п ) "Про
заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня
1996 р. N 1165".
 
   5. Основними завданнями Фонду є:
 
   сприяння проведенню державної житлової політики;
 
   виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на
2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2002 р. N 1089 ( 1089-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 31, ст. 1480), інших програм забезпечення
житлом населення України в межах своїх повноважень; ( Абзац третій
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на
розв'язання житлових проблем молоді та інших верств населення
шляхом застосування механізму надання довготермінових державних
кредитів і кредитів за рахунок інших джерел фінансування на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла; ( Абзац четвертий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   залучення коштів  для  кредитування  громадян  з  метою
фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житлових
будинків, об'єктів соціального, науково-технічного, виробничого,
торговельного,  культурно-побутового  і  спортивно-оздоровчого
призначення; ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   акумулювання коштів, що надходять від юридичних і фізичних
осіб, для подальшого використання на визначені цим Положенням
цілі;
 
   залучення іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для
подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва
(реконструкції)  і придбання житла згідно із законодавством;
( Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   кредитування, в тому числі пільгове, та фінансування витрат
на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді та
інших верств населення; ( Абзац восьмий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   участь у розробленні та реалізації міжнародних інвестиційних
проектів, державних, регіональних і місцевих програм поліпшення
житлових і соціально-економічних умов сімей та одиноких громадян
України; ( Абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків,
наданих  молодим  сім'ям  та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла (далі - часткова
компенсація). ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   6. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) подає в установленому законодавством порядку пропозиції (з
відповідними розрахунками і  обгрунтуванням)  щодо  виділення
асигнувань  на пільгове довготермінове кредитування сімей та
одиноких громадян для будівництва (реконструкції) і придбання
житла, а також щодо надання їм часткової компенсації, субсидій та
залучення позабюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла; ( Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   2)  організовує  роботу  з  надання кредитів, часткової
компенсації і субсидій сім'ям, одиноким громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла; ( Підпункт 2 пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 246 ( 246-2003-п )
від 24.02.2003, N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   3) готує  пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для
надання кредиту, часткової компенсації позичальникам з державного
та місцевих бюджетів, і коштів на їх обслуговування; ( Підпункт 3
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   4) установлює порядок використання коштів Фонду та порядок
виконання державних і регіональних програм житлового будівництва,
складає розрахунки потреб у коштах для будівництва об'єктів,
утримання органів управління Фонду;
 
   5) веде  облік та здійснює контроль за використанням і
поверненням коштів, які виділяються Фонду. Готує  аналітичні
матеріали про виконання робіт з будівництва (реконструкції) житла
та звіти про використання державних кредитних ресурсів і подає їх
в установленому порядку Мінфіну; ( Підпункт 5 пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   6) виступає замовником будівництва (реконструкції) житла для
позичальників або делегує ці повноваження організаціям молодіжних
житлових комплексів (далі - МЖК), членам Всеукраїнської асоціації
"Укрмолодьжитло" та іншим юридичним особам;
 
   7) надає на договірних засадах послуги банкам та іншим
організаціям, пов'язані з обслуговуванням кредитів та частковою
компенсацією; ( Підпункт 7 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   8) організовує страхування ризиків на період будівництва
(реконструкції) житла та ризиків на період повернення кредиту;
 
   9) розробляє  та реалізує в установленому законодавством
порядку механізм залучення коштів на будівництво (реконструкцію) і
придбання, експлуатацію житла; ( Підпункт 9 пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   10) розробляє механізм та здійснює заходи щодо кредитування
молодих сімей та інших категорій населення з  використанням
вторинного ринку житла;
 
   11) розробляє проекти і програми залучення та отримання
іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для подальшого
надання довготермінових кредитів (до 30 років) на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла; ( Підпункт 11 пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   12) створює умови для якісного кредитування позичальників
шляхом  залучення  спеціалістів, проведення належної кадрової
підготовки,  поліпшення  матеріально-технічного  забезпечення
працівників Фонду;
 
   13) створює  єдину  інформаційно-аналітичну  систему  для
оперативного обміну інформацією з регіональними управліннями Фонду
та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань;
 
   14) співпрацює із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло"
з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в
будівництві (реконструкції) житла, а також з іншими будівельними
організаціями;
 
   15) готує пропозиції та обгрунтування доцільності залучення
різних джерел фінансування будівництва житла;
 
   16) співпрацює із суб'єктами господарської діяльності, які
реалізують інвестиційні програми  з  використанням  іноземних
кредитів;
 
   17) сприяє створенню товариств співвласників і забудовників
житла та співпрацює з ними у питаннях розроблення та реалізації
їхніх програм будівництва (реконструкції) та експлуатації житла;
 
   18) здійснює контроль з метою забезпечення цільового та
ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного їх
повернення;
 
   19) використовує земельні ділянки, передані Фонду органами
місцевого самоврядування, для будівництва житла за рахунок коштів
фізичних і юридичних осіб в порядку та на умовах, визначених
законодавством; ( Пункт 6 доповнено підпунктом 19 згідно з
Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   20) здійснює  довірче  управління фінансовими активами у
порядку,  визначеному  законодавством;  (  Пункт 6 доповнено
підпунктом 20 згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
   21) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
 
   7. Фонд має право:
 
   1) одержувати і використовувати кошти державного та місцевих
бюджетів,  а  також  інших  джерел, виділені Фонду цільовим
призначенням для надання довготермінових (до 30 років) кредитів на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла сім'ям і одиноким
громадянам  України,  часткової компенсації, а також для їх
обслуговування; ( Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003, в редакції
Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   2) організовувати  конкурси,  тендери  серед підрядних і
проектних організацій, спрямовані на здешевлення вартості житла,
підвищення якості будівництва та комфортності проживання;
 
   3) організовувати в установленому порядку роботи з проведення
експертизи ціноутворення з метою визначення доцільності укладення
договорів на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників
Фонду;
 
   4) створювати фінансові резерви у розмірі 15  відсотків
кредитних ресурсів, що надійшли у розпорядження Фонду та його
регіональних  управлінь,  з  метою  забезпечення  ритмічності
фінансування  будівництва  (реконструкції)  житла  у  разі
несвоєчасного перерахування коштів з державного та  місцевих
бюджетів;
 
   5) утворювати  регіональні управління та госпрозрахункові
підрозділи Фонду, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
 
   6) укладати угоди з вітчизняними та іноземними юридичними і
фізичними особами для виконання покладених на Фонд завдань;
 
   7) утворювати у разі потреби консультаційні центри;
 
   8) організовувати лотереї (зокрема житлові) та конкурси для
залучення  коштів  юридичних  і фізичних осіб відповідно до
законодавства;
 
   9) надавати послуги, спрямовані на забезпечення повернення
кредитів,  надання  часткової  компенсації,  консультаційні,
інформаційні та представницькі послуги відповідно до покладених на
нього завдань, провадити рекламно-видавничу діяльність; ( Підпункт
9 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   10) спрямовувати дохід, отриманий Фондом від будівництва
житла для фізичних та юридичних осіб, на кредитування молодих
сімей та одиноких молодих громадян для будівництва (реконструкції)
і  придбання  житла  та  обслуговування кредитів у порядку,
встановленому спостережною радою Фонду; ( Пункт 7 доповнено
підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
   11) виступати замовником будівництва (реконструкції) житла
для позичальників або делегувати ці повноваження організаціям
молодіжних житлових комплексів та іншим юридичним особам. ( Пункт
7 доповнено підпунктом 11 згідно з  Постановою  КМ  N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   8. Кошти Фонду формуються за рахунок:
 
   бюджетних коштів,  передбачених  на  підтримку  житлового
будівництва шляхом надання довготермінових кредитів;
 
   коштів, що надходять від погашення кредиту і сплати відсотків
за користування ним;
 
   коштів під іпотечне кредитування;
 
   власних коштів  фізичних  і  юридичних  осіб,  коштів
забудовників, громадських організацій, кредитних спілок, банків,
позабюджетних коштів;
 
   благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;
 
   коштів від  проведення  аукціонів,  конкурсів,  лотерей,
тендерів, виставок;
 
   інвестицій, в тому числі кредитів, іноземних та вітчизняних
юридичних і фізичних осіб;
 
   коштів, передбачених на обслуговування кредитів;
 
   централізованих відрахувань регіональних управлінь Фонду;
 
   субсидій, передбачених у бюджетах різних рівнів;
 
   бюджетних коштів, передбачених на часткову  компенсацію;
( Пункт  8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   небюджетних коштів, отриманих за надані послуги. ( Пункт 8
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
   інших надходжень, не заборонених законодавством.
 
   9. Кошти Фонду спрямовуються на реалізацію довготермінових
програм кредитування сімей та одиноких громадян на будівництво і
придбання  житла,  надання часткової компенсації, поточні та
капітальні  видатки  Фонду,  його  регіональних  управлінь і
консультаційних центрів згідно із законодавством, а також на
розроблення  та  підтримку  поточних і перспективних програм
діяльності Фонду. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   10. Органами управління Фонду є:
 
   спостережна рада Фонду;
 
   правління Фонду.
 
   За рішенням спостережної ради Фонду обирається  почесний
президент Фонду.
 
   Почесний президент Фонду:
 
   на громадських засадах сприяє співпраці Фонду з органами
державної влади, підприємствами, установами та організаціями;
 
   бере участь у засіданнях спостережної ради Фонду.
 
 
   11. { Абзац перший пункту 11 виключено на підставі Постанови
КМ N 252 ( 252-2007-п ) від 19.02.2007 }
 
 
   Персональний склад спостережної ради Фонду затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   Спостережна рада Фонду діє на громадських засадах.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003, в редакції Постанови КМ N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   12. Спостережна рада Фонду здійснює контроль за діяльністю
Фонду та виконанням його завдань, зокрема:
 
   1) визначає стратегічні напрями розвитку Фонду та спрямовує
діяльність Фонду на своєчасне та повне здійснення заходів щодо
розв'язання проблеми житлового забезпечення населення України;
 
   2) затверджує:
 
   організаційну структуру  Фонду,  граничну   чисельність
працівників Фонду, у межах коштів державного бюджету; ( Абзац
другий підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ  N 246  ( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   річні звіти Фонду та рішення правління Фонду про утворення,
реорганізацію та ліквідацію його регіональних управлінь;
 
   річний розподіл між регіональними управліннями Фонду коштів,
що спрямовуються на кредитування, у тому числі коштів, які
сплачуються в  рахунок  погашення  пільгових  довготермінових
кредитів, наданих населенню України на будівництво (реконструкцію)
і придбання житла, та відсотків за користування ними; ( Абзац
четвертий підпункту 2 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   типове положення про регіональне управління Фонду;
 
   порядок спрямування доходів, отриманих Фондом; ( Підпункт 2
пункту 12 доповнено абзацом  згідно  з Постановою КМ N 592
( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   3) подає  Кабінетові  Міністрів  України  пропозиції про
призначення на посаду та звільнення з посади голови правління
Фонду;
 
   4) затверджує за поданням голови правління кандидатури на
посади першого заступника і заступників голови правління Фонду;
 
   5) обирає почесного президента Фонду;
 
   6) призначає у разі потреби ревізії та аудиторські перевірки
фінансово-господарської діяльності Фонду та розглядає матеріали
цих перевірок.
 
   13. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є
засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два
рази на рік. Засідання скликаються головою спостережної ради з
власної ініціативи або за пропозицією 1/3 членів спостережної ради
та/або голови правління Фонду.
 
   Голова спостережної ради за два тижні до дня засідання
надсилає членам спостережної ради проект порядку денного та
повідомлення про місце його проведення. Члени спостережної ради у
триденний термін до дня засідання спостережної ради надсилають
голові пропозиції та зауваження щодо порядку денного.
 
   Засідання спостережної ради є правоможним, якщо на ньому
присутня більшість членів спостережної ради Фонду.
 
   Рішення спостережної  ради  приймаються простою більшістю
голосів присутніх на її засіданні членів Фонду.
 
   Рішення спостережної ради оформлюється  протоколом,  який
підписує голова спостережної ради.
 
   14. Правління є виконавчим органом Фонду.
 
   Правління Фонду в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне
спостережній раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.
 
   15. Правління Фонду:
 
   організовує надання довготермінових кредитів (до 30 років), у
тому числі пільгових, на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла громадянам, подальше обслуговування кредитних ресурсів,
забезпечує їх цільове та ефективне використання та своєчасне
повернення; ( Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   затверджує умови та розміри оплати праці та матеріального
стимулювання працівників Фонду;
 
   приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію
регіональних управлінь і госпрозрахункових підрозділів Фонду з
подальшим затвердженням його спостережною радою;
 
   координує та контролює діяльність регіональних управлінь і
госпрозрахункових підрозділів Фонду;
 
   подає спостережній раді Фонду пропозиції щодо розроблення
основних напрямів діяльності, окремих програм та їх фінансування;
 
   готує матеріали та організовує засідання спостережної ради
Фонду;
 
   ( Абзац восьмий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   виконує інші функції, передбачені законодавством та  цим
Положенням.
 
   16. Голова  правління  Фонду призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
спостережної ради Фонду.
 
   Голова правління має першого заступника і трьох заступників,
які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з
посади спостережною радою Фонду.
 
   Голова правління  та  його  заступники  беруть участь у
засіданнях спостережної ради Фонду.
 
   17. Голова правління Фонду:
 
   організовує роботу правління, центрального апарату Фонду та
його регіональних управлінь, приймає рішення з питань діяльності
Фонду та забезпечує виконання рішень спостережної ради Фонду, без
доручення представляє Фонд в усіх органах державної влади, а також
у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, видає
доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду, має право
першого підпису всіх фінансових і господарських документів Фонду;
( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   є розпорядником коштів Фонду та здійснює управління його
майном у межах, визначених законодавством;
 
   вирішує питання  організації  господарської  діяльності,
фінансування, ведення обліку, складання звітності тощо;
 
   визначає організаційну структуру Фонду, граничну чисельність
його  працівників та вносить пропозиції про їх затвердження
спостережною радою Фонду; ( Абзац п'ятий пункту 17 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2003-п ) від
17.07.2003 )
 
   погоджує  річний розподіл між регіональними управліннями
Фонду коштів, що спрямовуються на кредитування, в тому числі
коштів,  які  сплачуються  в  рахунок  погашення  пільгових
довготермінових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, та відсотків за користування ними, і вносить пропозиції
щодо його затвердження спостережною радою Фонду; ( Абзац шостий
пункту 17 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   вирішує питання добору, розстановки, підготовки та підвищення
кваліфікації працівників Фонду, призначає атестацію директорів
регіональних управлінь та працівників центрального апарату Фонду;
( Абзац сьомий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   призначає на  посаду  та  звільняє  з посади директорів
регіональних  управлінь,  а  також  за  поданням  директора
регіонального  управління  погоджує  кандидатури  заступників
директора регіонального управління; ( Абзац восьмий пункту 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від
15.07.2005 )
 
   визначає умови та розміри оплати праці та матеріального
стимулювання  працівників  Фонду,  вносить пропозиції про їх
затвердження правлінням Фонду;
 
   здійснює керівництво та контроль за діяльністю регіональних
управлінь  і  госпрозрахункових підрозділів Фонду, забезпечує
виконання покладених на них завдань;
 
   затверджує штатний розпис та кошторис центрального апарату
Фонду, штатні розписи, кошториси регіональних управлінь Фонду у
межах витрат, пов'язаних з наданням кредитів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла, їх обслуговуванням і частковою компенсацією, та
граничної чисельності працівників Фонду; ( Абзац одинадцятий
пункту 17 в редакції Постанов КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003, N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 )
 
   розглядає звіти  керівників  регіональних  управлінь  і
госпрозрахункових  підрозділів  Фонду  про  результати роботи
відділень і підрозділів та приймає відповідні рішення;
 
   подає на затвердження спостережної ради Фонду кандидатури на
посади першого заступника та заступників голови правління Фонду;
 
   розподіляє обов'язки між заступниками голови правління Фонду;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні
управління Фонду;
 
   погоджує річний звіт і бухгалтерський баланс Фонду та подає
їх на затвердження спостережною радою Фонду;
 
   виконує інші функції за дорученням спостережної ради Фонду і
відповідно до законодавства та цього Положення.
 
   Голова правління Фонду в межах своєї компетенції видає накази
та розпорядження з питань діяльності Фонду. ( Абзац вісімнадцятий
пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   18. Фонд щороку звітує про результати своєї діяльності перед
Кабінетом Міністрів України.
 
   19. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюються відповідно
до законодавства.
 
 
   { Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ N 252
( 252-2007-п ) від 19.02.2007 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка