Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 /

бюджетів областей за 1998, 1999 роки та 10 місяців 2000 року.
 
   18. Розрахунок дохідних джерел, які формують кошик власних
доходів (крім місцевих податків та зборів), надходжень плати за
утримання   дітей   у   школах-інтернатах,   фіксованого
сільськогосподарського податку, надходжень від продажу  землі
несільськогосподарського призначення, крім державної власності, до
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст обласного (республіканського) значення та бюджетів районів
здійснюється за індивідуальними розрахунками.
 
   19. Забороняється збільшення загального обсягу закріплених за
місцевими бюджетами та власних податків і зборів понад обсяг,
визначений у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет
України на  2001  рік" ( 2120-14 ) для бюджету відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
 
   20. Зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів, визначених
статтею 37  Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік", здійснюється відповідно до діючого податкового та
бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян).
 
   21. Нормативи відрахувань  від  надходження  прибуткового
податку з громадян до бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та  бюджетів  районів
встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
обласними радами під час затвердження відповідних бюджетів у
диференційованих  розмірах (відсотках до загальної суми), що
забезпечують збалансованість цих бюджетів. Зазначені нормативи не
можуть переглядатися впродовж бюджетного року, крім випадку,
визначеного у пункті 23 цього Порядку.
 
   22. Річні прогнозні контингенти  надходжень  прибуткового
податку з громадян затверджуються у додатку до постанови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, рішень  обласних  рад  про
відповідні  бюджети  на  2001  рік у розрізі бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетів районів.
 
   23. У  разі перевиконання річних прогнозних контингентів
надходжень прибуткового податку з громадян,  визначених  для
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджетів районів згідно  з  рішеннями
Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим і обласних рад,
надходження прибуткового податку з громадян зараховується  з
наступного дня після виконання зазначеного прогнозного контингенту
відповідними банківськими установами та  органами  Державного
казначейства до цих бюджетів у розмірі 75 відсотків загальної
суми. Решта (25 відсотків) зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.
 
   24. У  разі  коли  норматив  відрахувань від надходжень
прибуткового  податку  з  громадян  для  бюджетів  міст
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення і бюджетів районів при затвердженні бюджету Автономної
Республіки Крим та відповідних обласних бюджетів визначено у
розмірі понад 75 відсотків, дія норми, визначеної у пункті 23
цього Порядку, на них не поширюється.
 
   25. Нормативи відрахувань від надходження податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за
винятком акцизного збору з нафтопродуктів) до бюджетів міст
республіканського значення та бюджетів районів в  Автономній
Республіці Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим.
 
              Розрахунок
    обсягу видатків загального фонду зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
          та мм. Києва і Севастополя
 
   26. Розрахункові  обсяги  видатків  місцевих  бюджетів
визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних
ресурсів  зведеного  і  місцевих бюджетів та першочерговості
соціальних виплат. Загальний обсяг місцевого бюджету формується з
видатків на утримання органів управління, закладів освіти, охорони
здоров'я, культури і мистецтва, соціальний захист та соціальне
забезпечення, фізкультуру і спорт тощо.
 
   27. Визначення  розрахункового  обсягу  видатків  бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів здійснюється на основі єдиних нормативів
видатків у розрахунку на душу населення (державне управління,
охорона здоров'я, культура і мистецтво, засоби масової інформації,
фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей), на учня - освіта, отримувача соціальних
послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення, на площу
житлового фонду та вулиць і доріг з капітальним та полегшеним
типом покриття - житлово-комунальне господарство тощо.
 
   28. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (код
економічної  класифікації  видатків  1160),  що  споживаються
бюджетними установами, затверджуються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та відповідними місцевими радами у рішенні про
бюджет на 2001 рік окремо, у розрізі головних розпорядників коштів
відповідного бюджету в обсягах, визначених за методикою, що
враховує повну потребу у їх споживанні в 2001 році.
 
   При цьому зазначені обсяги видатків не можуть бути меншими
обсягів фактично спожитих (або їх очікуваного споживання) послуг у
2000 році з урахуванням індексів зміни цін на комунальні послуги
та енергоносії та специфіки діяльності відповідних бюджетних
установ.
 
   29. Розрахунковий  обсяг  видатків  місцевого  бюджету
обчислюється відповідно до розмежування видатків бюджету між
державним та місцевими бюджетами, визначеного у додатку 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".
 
   30. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету
адміністративно-територіальної одиниці (Vi), що враховується для
визначення трансфертів, береться як сума розрахункових показників
за основними функціями цих бюджетів:
 
   Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vpri + Vfi + Vbi + Vwi +
   + Vpi + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi + Vhi,
 
де  Vyi - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів
управління;
 
   Vzi - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;
 
   Voi - розрахунковий обсяг видатків на освіту;
 
   Vsi - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення;
 
   Vki - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;
 
   Vpri - розрахунковий обсяг видатків на утримання засобів
масової інформації;
 
   Vfi - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і
спорт;
 
   Vbi - розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт
житлового фонду та благоустрій;
 
   Vwi - розрахунковий обсяг видатків на утримання об'єктів
соціальної сфери підприємств, що  передаються  у  комунальну
власність;
 
   Vpi -  розрахунковий  обсяг  видатків  на  правоохоронну
діяльність;
 
   Vkvi - розрахунковий обсяг видатків на капітальні вкладення;
 
   Vrvi - розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування
на водах;
 
   Vdi - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;
 
   Vzabi- розрахунковий   обсяг  видатків  на  погашення
заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;
 
   Vhi - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв
коштів місцевих бюджетів.
 
   31. Дозволяється   застосування  додаткових  коригуючих
коефіцієнтів у формулах розрахунку обсягу видатків бюджету на
відповідну  функцію  обласних  бюджетів,  бюджетів  міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетів районів з можливим відхиленням визначених
таким чином обсягів видатків від розрахованих без застосування цих
коефіцієнтів в межах +(-)10 відсотків.
 
              Розрахунок
     обсягу видатків на утримання органів управління
 
   32. Обсяг видатків на утримання органів управління зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів цих видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.
 
   33. Обсяг видатків обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва і
Севастополя  на  утримання  органів  місцевого самоврядування
визначається виходячи з показників чисельності працівників цих
органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ), залежно від чисельності
наявного населення області (міста) та співвідношення обсягів
відповідних рівнів бюджетів, що склалося за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 1999 рік,
таким чином:
 
   Vyi = Vyu х Kyob/Au х Ai,
 
   Vykyiv(sev) = Vyu х Kyob + Vyu х Куkyiv(sev),
 
де  Vyu - розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів в цілому
по Україні на утримання органів  управління  в  2001  році.
Vyu = 285486,4 тис. гривень;
 
   Kyob - частка видатків обласних бюджетів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyob = 0,047;
 
   Au - загальна чисельність працівників органів управління
обласних та Київської і Севастопольської міських рад . Au = 651;
 
   Ai - чисельність працівників апарату управління обласної ради
адміністративно-територіальної  одиниці  та  Київської   і
Севастопольської міських рад (для адміністративно-територіальних
одиниць з населенням понад 2000 тис. жителів показник Ai дорівнює
27 штатним одиницям; для адміністративно-територіальних одиниць з
населенням до 2000 тис. жителів - 24 штатним одиницям);
 
   Куkyiv(sev)  -  частка  видатків  бюджету  м.  Києва
(м. Севастополя) на утримання районних у містах рад, селищних та
сільських рад у загальному обсязі і видатків на цю мету за даними
зведення місцевих  бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік. Куkyiv = 0,0032, Kysev = 0,0018.
 
   34. Обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління визначається за формулою:
 
   VyARK = Vyu х KyARK,
 
де KyARK - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. KyARK = 0,04.
 
   35. Розрахунковий  обсяг   видатків   бюджетів   міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення на утримання органів місцевого самоврядування (Vymi)
визначається за формулою:
 
   Vymi = Vyu х Kym/Num х Nmi х Ky1 + Vyg,
 
   де Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів
на утримання органів управління на 2001 рік;
 
   Num -  чисельність  наявного  населення  усіх  міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення на 1 січня 2000 року;
 
   Kym - частка видатків  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами
на 1999 рік. Kym = 0,434;
 
   Nmi -  чисельність наявного населення міста на 1 січня
2000 року;
 
   Ky1 -   коригуючий  коефіцієнт  для  бюджетів  міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення
міста;
 
   Vyg - обсяг  видатків  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної  Республіки Крим) і обласного значення згідно з
вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за індивідуальним розрахунком
(додаток 5).
 
  Розмір коригуючого коефіцієнта для міст республіканського
    (Автономної Республіки Крим) та обласного значення
 
------------------------------------------------------------------
Чисельність наявного населення на  ¦Коригуючий коефіцієнт (Ky1)
    1 січня 2000 р., тис.    ¦
------------------------------------------------------------------
 
      Понад 1500              0,64
      1100-1500               0,68
      1000-1100               0,73
       700-1000               0,77
       500-700               0,82
       400-500               0,87
       350-400               0,91
       300-350               0,96
       250-300               1,00
       200-250               1,05
       150-200               1,09
       100-150               1,14
       80-100               1,19
       30-80                1,23
       15-30                1,41
       До 15                1,50
 
   36. Розрахунковий обсяг  видатків  бюджетів  районів  на
утримання органів місцевого самоврядування (Vyri) визначається за
формулою:
 
   Vyri = Vyu х Kyr/Nru х Nri х Ky2 + Vyg,
 
де  Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на
утримання органів управління на 2001 рік;
 
   Kyr - частка видатків бюджетів районів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyr = 0,474;
 
   Ky2 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7
значень залежно від чисельності населення району;
 
   Nri - чисельність наявного населення району на 1 січня
2000 року;
 
   Nru - чисельність наявного населення усіх районів на 1 січня
2000 року;
 
   Vyg - розрахунковий обсяг видатків бюджетів районів згідно з
вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні", визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 5).
 
   Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів
------------------------------------------------------------------
Чисельність наявного населення ¦   Коригуючий коефіцієнт
району на 1 січня 2000 р., тис. ¦       (Ky2)
------------------------------------------------------------------
      Понад 150             0,90
       100-150             0,92
       75-100             0,94
       50-75              0,97
       35-50              1,01
       25-35              1,09
       До 25              1,15
 
              Розрахунок
        обсягу видатків на охорону здоров'я
 
 
   37. Розрахунковий обсяг  видатків  на  охорону  здоров'я
визначається   залежно   від   чисельності   населення
адміністративно-територіальної одиниці  та  співвідношень  між
бюджетом  Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та
бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного  значення  та  районів  з  урахуванням  коригуючих
коефіцієнтів та специфічних видатків.
 
   Обсяг видатків на  охорону  здоров'я  зведеного  бюджету
Автономної  Республіки  Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення  та  бюджетів  районів
(додаток 6).
 
   38. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається за
формулою:
 
   Vzob(ARK) = (Vzu - Vzgu) х Kzob(ARK)1 х Kzob(ARK)4/Nu х Ni х
   х Kzob(ARK)2 + Vzgi,
 
де  Vzob(ARK) - видатки бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного  бюджету  адміністративно-територіальної  одиниці на
охорону здоров'я;
 
   Vzu - загальний обсяг видатків на охорону здоров'я зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vzu = 4201952,4 тис. гривень;
 
   Vzgu - загальний обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону
здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком (додаток 5). Vzgu = 9573,4 тис. гривень;
 
   Kzob(ARK)1 - частка видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Цей коефіцієнт
становить 0,35 і відповідає показнику, визначеному як відношення
сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. У розрахунках цього коефіцієнта враховано
розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з додатком 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на  2001  рік"
( 2120-14 ). Для бюджетів мм. Києва і Севастополя Kzob(APK)1 = 1;
 
   Kzob(ARK)2 - тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на
охорону здоров'я між бюджетами  адміністративно-територіальних
одиниць у розрахунку на одного жителя, затверджений постановою
Кабінету Міністрів  України  від  5 вересня 1996 р. N 1070
( 1070-96-п );
 
   Kzob(ARK)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному
обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення
видатків  на заробітну плату у загальній сумі видатків цих
бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів  він  становить  0,952;  для бюджетів мм. Києва і
Севастополя - 1,026;
 
   Ni - чисельність наявного населення Автономної Республіки
Крим та відповідної області на 1 січня 2000 року;
 
   Nu - чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року;
 
   Vzgi - обсяг видатків адміністративно-територіальної одиниці
на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком (додаток 5).
 
   39. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів визначається за формулою:
 
   Vzm(r)i = (Vzu - Vzgu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4/(Nu - Ndm(r)u) х
   х Kz2 х Kz3 х (Nm(r)i - Ndm(r)i) + Vzgi +(-) Vzyi,
 
де  Vzu - загальний обсяг видатків на охорону здоров'я усіх
місцевих бюджетів;
 
   Vzgu - обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я
згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком
(додаток 5);
 
   Kzm(r)1 - частка видатків бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у
загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів міст і районів у загальній сумі витрат
на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на 1999 рік, з урахуванням розмежування видатків
між рівнями бюджетів згідно з додатком 5 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ). Kz1 = 0,65;
 
   Ndm(r)u - чисельність наявного населення, що проживає в
містах республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я,
які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами,
які фінансуються з державного бюджету);
 
   Kz2 - тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону
здоров'я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у
розрахунку на одного жителя, затверджений постановою Кабінету

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка