Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             23.01.2007 N 12
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки
    N 131 ( v0131665-07 ) від 15.05.2007 }
 
           Про затвердження Статуту
      Науково-дослідного економічного інституту
         Міністерства економіки України
 
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
03.08.2006 N 1093 ( 1093-2006-п ) "Про перетворення державного
підприємства "Науково-дослідний економічний інститут Міністерства
економіки  та  з  питань європейської інтеграції України" у
Науково-дослідний економічний інститут" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Статут  Науково-дослідного  економічного
інституту Міністерства економіки України, що додається.
 
   2. Директору  Науково-дослідного  економічного  інституту
Міністерства економіки України Онищенку В.А. в  установленому
порядку подати Статут на державну реєстрацію.
 
 Міністр                        В.О.Макуха
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   23.01.2007 N 12
 
 
               СТАТУТ
      Науково-дослідного економічного інституту
         Міністерства економіки України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Науково-дослідний  економічний  інститут Міністерства
економіки України (далі - Iнститут) утворений шляхом перетворення
державного підприємства "Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
України", зареєстрованого Печерською районною у м. Києві державною
адміністрацією 20.12.2001 за N  19275,  у  Науково-дослідний
економічний  інститут згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 03.08.2006 N 1093 ( 1093-2006-п ) і підпорядкований
Міністерству економіки України.
 
   1.2. Iнститут   є  правонаступником  Науково-дослідного
економічного інституту Міністерства економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України, до якого переходять усі його
майнові права та обов'язки.
 
   1.3. Iнститут є державною науковою установою, заснованою на
державній власності.
 
   1.4. Iнститут  у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України  "Про  наукову  і
науково-технічну діяльність"  (  1977-12  ),  "Про  освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) іншими законами, нормативно-правовими актами
Президента України, Кабінету Міністрів України,  Міністерства
економіки України, інших органів державної влади та цим Статутом.
 
   1.5. Iнститут  утримується  за рахунок коштів Державного
бюджету України на підставі затвердженого Міністерством економіки
України (далі - Мінекономіки) кошторису. Фінансування Iнституту
може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
законодавством. Iнститут є неприбутковою бюджетною установою.
 
   1.6. Iнститут  підлягає  державній  атестації в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
     2. Найменування та місцезнаходження Iнституту
 
   2.1. Iнститут має повну назву:
   українською мовою: "Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України";
   англійською мовою: "Economic Scientific Research Institute of
the Ministry of Economy of Ukraine".
 
   2.2. Iнститут має скорочену назву:
   українською мовою: "НДЕI";
   англійською мовою: "Economic Institute (NDEI)".
 
   2.3. Місцезнаходження Iнституту: Україна, 01103, м. Київ,
бульвар Дружби народів, 28.
   Місцезнаходження Iнституту є його юридичною адресою.
 
        3. Мета, предмет та основні напрями
            діяльності Iнституту
 
   3.1. Діяльність  Iнституту  спрямовується  на  здійснення
комплексного науково-методичного забезпечення Мінекономіки. За
результатами цієї діяльності Iнститут готує і подає Мінекономіки
аналітичні та методичні матеріали, проекти програмних документів,
нормативно-правових актів, надає консультації з окремих питань.
   Мінекономіки визначає  і  затверджує  пріоритетні напрями
досліджень та тематичний план науково-дослідних робіт Iнституту,
встановлює  основні  вимоги  до  планування,  калькулювання
собівартості, фінансування, обліку і контролю за виконанням та
реалізацією  науково-дослідних  робіт,  що  виконуються  для
Міністерства за рахунок державних асигнувань, а також забезпечує
методичне керівництво діяльністю Iнституту.
 
   3.2. Головною  метою  діяльності  Iнституту є здійснення
наукової,   науково-технічної,   науково-педагогічної   та
науково-організаційної діяльності.
 
   3.3. Предметом  діяльності  Iнституту є фундаментальні й
прикладні наукові дослідження, у тому числі пов'язані з державною
таємницею, підготовка та перепідготовка кадрів вищої кваліфікації,
технічний захист інформації усіх видів, оперативне управління
майном.
 
   3.4. Основними напрямами наукової діяльності Iнституту є:
   здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень
у сфері формування державної політики економічного і соціального
розвитку та  секторальних  перетворень;  розроблення державної
політики розвитку соціальної і гуманітарної сфери; розроблення
стратегії  і  механізмів  реалізації  державної  структурної,
інвестиційної та інноваційної політики; розроблення і реалізації
державної політики розвитку ринкових відносин, конкурентоздатності
національних товарів та послуг, реалізації цінової політики;
формування  державної політики з питань власності, створення
сприятливих економічних  умов  для  функціонування  суб'єктів
господарювання всіх форм власності, реалізації антимонопольної,
фінансової та регуляторної політики; управління державним сектором
економіки; формування політики розвитку регіонів; розроблення
єдиної зовнішньоекономічної політики та  політики  інтеграції
України у світову економіку, взаємодії з міжнародними фінансовими
організаціями; розроблення і забезпечення реалізації державної
політики  економічної,  техногенної  та  екологічної безпеки,
економіки  оборони  та  детінізації  економіки;  розроблення
науково-методичних рекомендацій та підготовки проектів середньо- і
довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку, основних
розділів та макропоказників до державних програм економічного і
соціального розвитку України для формування Державного бюджету
України, цільових комплексних програм; наукового обґрунтування
стратегічних напрямів розвитку економіки України, розроблення
проектів нормативно-правових актів; методології аналізу ринкових
відносин, розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу;
   економічні експертизи  проектів   програм,   прогнозів,
нормативно-правових  актів  інших  документів,  інформаційне
забезпечення та надання консультацій з питань функціонування
економіки;
   здійснення моніторингу розвитку внутрішніх  та  зовнішніх
ринків  основних  видів  товарів  та  послуг,  впливу  дії
нормативно-правових актів з реформування економіки України;
   вивчення та  узагальнення  міжнародного  досвіду у сфері
економіки та розроблення пропозицій щодо можливостей використання
його  в Україні, проведення спільних наукових досліджень із
зарубіжними та вітчизняними науковими установами;
   інша діяльність, визначена Мінекономіки.
 
   3.5. Основними  напрямами  науково-технічної  діяльності
Iнституту є:
   виконання науково-дослідних,    дослідно-конструкторських,
проектно-конструкторських,   технологічних,   пошукових   та
проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов'язаних з доведенням
наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх
використання;
   здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею та
забезпечення її дотримання;
   розроблення, виробництво,  впровадження,  обслуговування,
дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту
інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації,
у тому числі інформації, що містить відомості, які становлять
державну таємницю;
   виконання науково-технічних   досліджень   із   програм
мобілізаційної підготовки та інших спеціальних програм;
   розроблення, впровадження та супроводження автоматизованих
систем, програмних засобів і продуктів, робота з електронними
базами (банками) даних;
   проведення науково-технічних   експертиз,    здійснення
інформаційної та консультаційної роботи.
 
   3.6. Основними  напрямами  науково-педагогічної діяльності
Iнституту є:
   підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі
та докторантурі;
   підготовка здобувачів,  прикріплених  до  аспірантури або
докторантури, до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук або доктора наук;
   підвищення кваліфікації наукових кадрів та їх стажування як в
Україні, так і за кордоном;
   присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань у
порядку, встановленому чинним законодавством;
   проведення експертиз наукових праць, дисертацій, рецензування
посібників та підручників, надання консультаційних послуг під час
проведення дисертаційних досліджень і підготовки  дисертацій,
приймання кандидатських іспитів;
   забезпечення роботи спеціалізованої вченої ради для захисту
дисертацій.
 
   3.7. Основними напрямами науково-організаційної діяльності
Iнституту є:
   інформаційно-аналітичне забезпечення    наукової    та
науково-технічної діяльності;
   організація наукових, науково-практичних, науково-методичних
семінарів, конференцій, нарад, олімпіад, конкурсів, у тому числі
міжнародних, у сфері наукової та науково-технічної діяльності
Iнституту;
   організація міжнародного співробітництва, обмін, у тому числі
міждержавний, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними та
науковими працівниками;
   видання та  розповсюдження  наукових,  науково-технічних,
науково-інформаційних,  науково-практичних,  науково-популярних
видань та авторефератів;
   співробітництво з     іншими     науково-дослідними,
проектно-конструкторськими і конструкторськими організаціями та
установами як в Україні, так і за кордоном, для вирішення
комплексних проблем економіки і науково-технічного прогресу;
   здійснення авторського  нагляду за використанням наукових
розробок Iнституту та забезпечення захисту права інтелектуальної
власності;
   створення і ведення інформаційних баз (банків) даних  з
економічної проблематики, забезпечення роботи наукової бібліотеки
та архіву;
   забезпечення роботи вченої ради Iнституту.
 
   3.8. Відповідно  до  мети,  визначеної цим Статутом, та
враховуючи специфіку функціонування, Iнститут здійснює інші види
наукової, освітньої та господарської діяльності, не заборонені
чинним законодавством.
   У разі якщо окремі види діяльності потребують отримання
спеціальних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних
документів, така діяльність здійснюється Iнститутом лише після їх
отримання.
 
          4. Правовий статус Iнституту
 
   4.1. Iнститут є юридичною особою, має статус  державної
наукової  установи з правом ведення господарської діяльності
відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Права та
обов'язки юридичної особи Iнститут набуває з дня його державної
реєстрації.
 
   4.2. Iнститут є неприбутковою організацією. Кошти Iнституту,
отримані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої
Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
 
   4.3. Iнститут веде самостійний баланс, має  відокремлене
майно,  реєстраційні  та  спеціальні  реєстраційні рахунки в
Державному казначействі, круглу печатку із своїм найменуванням для
фінансово-господарської діяльності та гербову печатку, штампи,
фірмові бланки, фірмову символіку, а також інші реквізити, які
затверджуються і реєструються в порядку, передбаченому чинним
законодавством та цим Статутом. Iнститут може мати товарний знак,
який реєструється відповідно до чинного законодавства.
 
   4.4. Iнститут несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
Iнститут не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та
Мінекономіки. Держава та Мінекономіки не несуть відповідальності
за зобов'язаннями Iнституту, крім випадків, передбачених чинним
законодавством.
 
   4.5. За погодженням з Мінекономіки Iнститут в установленому
законодавством порядку може створювати філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про
їх розміщення з відповідними органами місцевого самоврядування.
Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і
діють відповідно до положення про них, затвердженого Iнститутом.
 
   4.6. Участь Iнституту в наукових об'єднаннях здійснюється на
добровільних засадах за погодженням з Мінекономіки, якщо це не
суперечить  антимонопольно-конкурентному  законодавству,  іншим
нормативним актам України та відповідає меті діяльності Iнституту.
   Створення державного  об'єднання  за  участю  Iнституту
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України  або  у
визначених законодавством випадках - за рішенням Мінекономіки.
 
   4.7. Iнститут  здійснює володіння, користування землею й
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
 
            5. Майно Iнституту
 
   5.1. Майно Iнституту становлять основні фонди і обігові кошти
та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі  Iнституту. Майно, яке є в розпорядженні Iнституту,
належить йому на праві оперативного управління.
 
   5.2. Майно Iнституту є державною власністю. Iнститут володіє,
користується та розпоряджається майном відповідно до чинного
законодавства. Відчуження засобів виробництва, що є державною
власністю і закріплені за Iнститутом, здійснюється за погодженням
з Мінекономіки у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   5.3. Iнститут не має права безоплатно передавати належне йому
майно  іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
 
   5.4. Списання майна  з  балансу  Iнституту  здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
 
   5.5. Вилучення  державою  майна,  що  використовується
Iнститутом, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених
чинним законодавством.
 
         6. Права та обов'язки Iнституту
 
   6.1. Iнститут має право:
   користуватися правами, передбаченими чинним законодавством,
нормативними актами, що регулюють діяльність наукових організацій,
нормативними документами Мінекономіки та цим Статутом;
   самостійно планувати  і  здійснювати  наукову, освітню і
господарську діяльність та погоджувати стратегію свого розвитку з
Мінекономіки;
   самостійно реалізовувати продукцію та послуги за цінами, що
формуються  відповідно  до умов економічної діяльності, а у
випадках, передбачених чинним законодавством, - за фіксованими
державними цінами;
   самостійно визначати в межах установленого фонду заробітної
плати організаційну структуру, фаховий і кваліфікаційний склад
працівників, їх чисельність, готувати проект штатного розпису;
   залучати до  роботи  в тимчасових творчих колективах на
договірних засадах як власних співробітників, так і сторонніх
фахівців,  які  мають  необхідну  кваліфікацію,  в  порядку,
встановленому чинним законодавством;
   створювати наукові  відділення,  відділи, сектори, групи,
тимчасові  творчі  колективи,  освітні  установи,  а  також
науково-допоміжні  та  господарські підрозділи, необхідні для
наукової і господарської діяльності Iнституту. Функції, права та
обов'язки структурних підрозділів визначаються положеннями про
них, які затверджуються директором Iнституту;
   укладати згідно з чинним законодавством угоди із споживачами
наукової  продукції,  включаючи  замовників  із-за  кордону,
здійснювати  відносини  з  іншими  установами,  закладами,
підприємствами та громадянами в  усіх  сферах  господарської
діяльності.  Iнститут  вільний  у  виборі предмета договору,
визначенні зобов'язань, інших господарських взаємовідносин, що не
суперечать чинному законодавству;
   провадити видавничу   діяльність,   виготовлення   та
розповсюдження  поліграфічної  продукції,  іншу  господарську
діяльність, яка не суперечить установчим документам, не заборонена
чинним законодавством і сприяє вирішенню завдань Iнституту;
   здійснювати зовнішньоекономічну діяльність  відповідно  до
чинного законодавства. Порядок використання коштів Iнституту в
іноземній валюті визначається чинним законодавством;
   виконувати будівництво, реконструкцію, а також капітальний та
поточний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння
та введення в дію придбаного обладнання;
   здійснювати матеріально-технічне  забезпечення  діяльності;
   здійснювати заходи щодо вдосконалення організації  оплати
праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як у результатах особистої праці, так і загальних підсумках роботи
Iнституту;
   розвивати соціально-побутову базу Iнституту;
   здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
 
   6.2. Iнститут зобов'язаний:
   під час здійснення діяльності дотримуватися вимог чинного
законодавства;
   подавати до Мінекономіки організаційну структуру Iнституту на
погодження та штатний розпис на затвердження;
   розробляти та подавати на затвердження Мінекономіки проект
тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються за
рахунок  бюджетних  коштів.  Затверджений  тематичний  план
науково-дослідних робіт є обов'язковим до виконання Iнститутом;
   забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Iнституту;
   забезпечувати захист державної та  комерційної  таємниці,
інтелектуальної власності, збереження технологічної і ліцензійної
інформації;
   забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством;
   виконувати норми  і  вимоги  щодо  охорони навколишнього
природного середовища, забезпечувати екологічну безпеку;
   забезпечувати утримання майна та здійснювати заходи щодо його
поліпшення;
   забезпечувати проведення  наукових досліджень та поставку
наукової продукції і надання послуг відповідно до державних
замовлень та укладених договорів.
 
      7. Управління Iнститутом і самоврядування
            трудового колективу
 
   7.1. Управління Iнститутом здійснюється відповідно до Статуту
на  основі  поєднання  прав Мінекономіки щодо господарського
використання державного майна і участі в управлінні трудового
колективу. Мінекономіки є представником держави як власника і
виконує його функції в межах, визначених чинним законодавством.
 
   7.2. Управління Iнститутом здійснюється його директором, який
призначається наказом Міністра економіки шляхом укладення договору
(контракту), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і
відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення,
порядок звільнення з посади, а також інші умови найму  за
погодженням сторін. Директора Iнституту може бути звільнено з
посади  достроково  на  підставах,  передбачених  договором
(контрактом),  та  в  інших  випадках,  передбачених  чинним
законодавством.
 
   7.3. Директор Iнституту самостійно вирішує питання  щодо
діяльності Iнституту, за винятком тих, що віднесені до компетенції
Фонду державного майна, Мінекономіки та вченої ради Iнституту.
 
   7.4. Директор Iнституту:
   діє без довіреності від імені Iнституту;
   представляє інтереси Iнституту в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах
з юридичними особами та громадянами;
   розпоряджається коштами та майном Iнституту відповідно до
чинного законодавства;
   формує дирекцію Iнституту;
   укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в
установах Державного казначейства;
   вирішує питання діяльності Iнституту в межах і порядку,
визначених Статутом та чинним законодавством;
   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші
внутрішні документи інституту;
   визначає функціональні обов'язки працівників;
   видає накази, доручення, розпорядження та вказівки з питань
діяльності Iнституту, обов'язкові до виконання всіма працівниками;
   наймає та звільняє з роботи працівників Iнституту, застосовує
заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
   оголошує та організовує проведення конкурсів на зайняття
вакантних посад наукових працівників і проведення  атестації
співробітників Iнституту;
   призначає частину складу вченої ради Iнституту;
   забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
   визначає умови контрактів під час прийому на роботу;
   представляє інтереси Мінекономіки при укладенні колективного
договору;
   визначає контингент осіб, які навчаються в аспірантурі та
докторантурі;
   відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в
аспірантурі та докторантурі;
   контролює виконання навчальних планів і програм та якість
роботи викладачів;
   формує склад  спеціалізованої  вченої  ради  для захисту
дисертацій, очолює вчену раду;
   створює належні  умови  для  високопродуктивної  праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   несе відповідальність за стан і збереження будівель та іншого
майна;
   разом з   головним   бухгалтером   несе   персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності;
   несе відповідальність за діяльність Iнституту;
   здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством
та цим Статутом.
 
   7.5. На час відсутності директора Iнституту його обов'язки
виконує один із заступників згідно з розподілом обов'язків між
дирекцією Iнституту.
 
   7.6. Директор  має  право  делегувати  свої повноваження
заступникам,  керівникам  структурних  підрозділів,  окремим
працівникам.
 
   7.7. Директор  Iнституту  щороку звітує перед колективом
наукових працівників про свою діяльність.
 
   7.8. У разі зміни директора  Iнституту  обов'язковим  є
проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Iнституту в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
   7.9. Заміщення посад завідувачів наукових підрозділів, посад
наукових  співробітників  здійснюється  на конкурсній основі.
Директору Iнституту надається право застосовувати контрактну форму
найму  і  оплати  праці  працівників  відповідно до чинного
законодавства.
 
   7.10. Для вирішення  адміністративно-господарських  питань
директор Iнституту формує дирекцію.
   До складу дирекції Iнституту входять за посадою: директор
Iнституту, його заступники, головний бухгалтер, вчений секретар
наукової ради Iнституту.
   Розподіл обов'язків між дирекцією Iнституту затверджується
наказом директора Iнституту.
   До компетенції дирекції Iнституту належить:
   визначення питань матеріально-технічного розвитку Iнституту;
   розроблення структури Iнституту;
   підготовка проекту колективного договору;
   здійснення оперативного контролю за діяльністю структурних
підрозділів Iнституту.
   Рішення дирекції  Iнституту  оформлюються  протоколом  та
впроваджуються в життя наказом або розпорядженням  директора
Iнституту і є обов'язковими до виконання всіма працівниками.
 
   7.11. Як колегіальний дорадчий орган управління науковою
діяльністю Iнституту утворюється вчена рада, кількісний склад якої
визначається  положенням  про  вчену  раду  Iнституту,  яке
затверджується директором. Директор Iнституту, його заступники та
вчений секретар ради є членами наукової ради Iнституту за посадою.
   Не менш як три чверті складу вченої ради обирається таємним
голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів
призначаються наказом директора Iнституту.
   З метою  представництва інтересів трудового колективу до
складу вченої ради може входити голова профспілкового комітету
Iнституту.
   За погодженням з Мінекономіки до вченої ради Iнституту можуть
входити його працівники.
   Вчену раду очолює голова - директор Iнституту.
   Вчена рада Iнституту:
   визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної
діяльності;
   здійснює наукову і науково-технічну оцінку  тематики  та
результатів науково-дослідних робіт;
   розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
   затверджує теми  дисертацій  здобувачів,  аспірантів  та
докторантів, їх наукових керівників та консультантів;
   затверджує результати атестації наукових працівників;
   обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
   у межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння
вчених звань;
   затверджує навчальні програми та навчальні плани;
   вирішує інші  питання  діяльності  Iнституту,  визначені
положенням про вчену раду Iнституту.
 
   7.12. У складі Iнституту діє спеціалізована вчена рада, що є
основною  ланкою  в  системі  атестації   наукових   і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
   Спеціалізована вчена  рада  утворюється  в   порядку,
встановленому  чинним  законодавством,  за  рішенням  Вищої
атестаційної комісії.
   Персональний склад  спеціалізованої  вченої ради визначає
директор Iнституту із числа вчених, які мають ступінь доктора
наук.  До  складу  спеціалізованої  вченої ради для захисту
кандидатських дисертацій можуть бути включені вчені, які мають
науковий ступінь кандидата наук.
   Спеціалізована вчена рада діє на підставі типового положення,
затвердженого Вищою атестаційною комісією.
 
   7.13. В Iнституті діє аспірантура та докторантура, які є
основними формами підготовки наукових і  науково-педагогічних
кадрів. Аспірантура та докторантура є видом безперервної освіти,
підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації і здобуття
наукового ступеня кандидата або доктора наук.
   Порядок вступу та навчання в аспірантурі та прийому до
докторантури встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   Аспірантура та докторантура Iнституту діють згідно з чинним
законодавством  та  відповідним  положенням  про  підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим директором
Iнституту.
   Для вирішення питань прийому до аспірантури та докторантури в
Iнституті  створюється приймальна комісія, положення про яку
затверджується директором Iнституту.
 
   7.14. З метою оцінки рівня професійної підготовки наукових
працівників, результативності їх роботи, визначення відповідності
кваліфікації наукового працівника займаній посаді,  виявлення
перспективи  використання  здібностей  наукового  працівника,
стимулювання підвищення його професійного  рівня,  визначення
потреби  в підвищенні кваліфікації та професійній підготовці
наукових працівників у Iнституті не рідше ніж один раз на п'ять
років проводиться атестація наукових працівників згідно з чинним
законодавством у порядку, встановленому положенням про атестацію
наукових працівників Iнституту, яке затверджується директором
Iнституту.
 
   7.15. З метою оцінки ефективності діяльності  Iнституту,
відповідності   одержуваних   ним   результатів  державним
науково-технічним пріоритетам і  завданням  науково-технічного
розвитку та визначення необхідності надання державної підтримки в
Iнституті не рідше ніж один раз на п'ять років проводиться
державна атестація наукової установи в порядку, встановленому
чинним законодавством.
 
   7.16. Трудовий колектив Iнституту становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у його діяльності відповідно до
трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з Iнститутом.
 
   7.17. Повноваження трудового колективу Iнституту реалізуються
загальними зборами, які проводяться не рідше ніж один раз на рік.
Їх  рішення  приймаються  простою більшістю присутніх шляхом
відкритого голосування.
   У період  між  зборами  інтереси  колективу  представляє
профспілковий комітет, який обирається і функціонує відповідно до
чинного законодавства та положень, що діють. Працівники Iнституту
мають права та обов'язки, користуються пільгами згідно з чинним
трудовим законодавством та колективним договором.
 
   7.18. Між  Мінекономіки  і трудовим колективом Iнституту
укладається колективний договір, яким регулюються  виробничі,
трудові та соціальні відносини трудового колективу з дирекцією
Iнституту.
   Право укладання колективного договору від імені Мінекономіки
надається директору Iнституту, а від імені трудового колективу -
профспілковому комітету.
   У разі виникнення розбіжностей під час укладання чи виконання
колективного договору вони вирішуються в порядку, встановленому
чинним законодавством.
 
   7.19. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів
Iнституту, порядок заміщення посад керівників наукових підрозділів
і наукових співробітників, порядок створення і функціонування
тимчасових  творчих  колективів  визначаються  відповідними
положеннями, які затверджуються директором Iнституту.
   Права, функції,  обов'язки  та  вимоги до співробітників
визначаються  посадовими  інструкціями.  Посадові  інструкції
керівників  структурних  підрозділів затверджуються директором
Iнституту. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів
Iнституту затверджуються їх керівниками.
 
   7.20. Мінекономіки та інші органи виконавчої влади відповідно
до чинного законодавства здійснюють контроль за використанням та
збереженням закріпленого за Iнститутом державного майна, веденням
фінансово-господарської діяльності.
 
    8. Фінансова, господарська та соціальна діяльність
 
   8.1. Фінансування Iнституту може здійснюватися за рахунок
таких джерел:
   асигнування загального фонду державного бюджету;
   асигнування спеціального фонду державного бюджету;
   власні надходження від основної та господарської діяльності;
   гранти, дарунки,   благодійні   внески,   пожертвування
організацій, підприємств, громадян  (як  резидентів,  так  і
нерезидентів України);
   інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
 
   8.2. Директор Iнституту є розпорядником бюджетних коштів,
уповноваженим на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних
зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.
 
   8.3. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних
надходжень плануються та використовуються: на покриття витрат,
пов'язаних з організацією та наданням послуг; на проведення
заходів,  пов'язаних  з виконанням основних функцій, які не
забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;
на утримання обладнання та ремонт майна Iнституту; на придбання
нових необоротних активів та господарські потреби Iнституту.
 
   8.4. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, Iнститут
приймає рішення про оплату та подає доручення на здійснення
платежу органу Державного казначейства після отримання товарів,
робіт  та  послуг  відповідно  до  умов  взятого бюджетного
зобов'язання.
 
   8.5. Iнститут не має права  здійснювати  запозичення  в
будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички
юридичним і фізичним особам.
 
   8.6. Звіти про виконання кошторису подаються в порядку,
строки  та  за формами, встановленими чинним законодавством.
Перевірки   фінансово-господарської   діяльності   Iнституту
здійснюються відповідно до чинного законодавства.
 
   8.7. Iнститут може надавати платні послуги в галузі наукової,
науково-технічної,  науково-організаційної,   освітньої   та
господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством,
зокрема:
   проведення робіт із технічного захисту інформації, наукової
та науково-технічної експертизи;
   надання консультацій  з  питань  наукових досліджень, їх
організації та наукового обслуговування;
   надання консультацій,  методичної  і  технічної  допомоги
здобувачам наукового ступеня кандидата та доктора наук щодо
підготовки матеріалів атестаційних справ;
   здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення  наукової
діяльності;
   здійснення підготовки  наукових   кадрів   (аспірантів,
докторантів) понад державне замовлення, а також наукових кадрів
для інших країн;
   приймання кандидатських іспитів, підготовка та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та
доктора  наук,  попередньої  наукової  експертизи дисертацій,
авторефератів (крім державного замовлення);
   здійснення організації  курсів  підвищення  кваліфікації
спеціалістів усіх рівнів та їх стажування;
   здійснення організації  та проведення наукових семінарів,
конгресів, конференцій, симпозіумів, виставок, тренінгів;
   впровадження результатів наукових досліджень;
   надання послуг з доступу до локальних  і  корпоративних
комп'ютерних мереж, мережі Iнтернет, автоматизованих баз даних та
пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
   здійснення підготовки  бібліографічних,  реферативних  і
аналітичних оглядів, довідок, добірок,  каталогів,  рекламних
матеріалів,  тиражування  матеріалів  бібліотеки  на  носіях
інформації;
   надання послуг наукової бібліотеки стороннім відвідувачам;
   видання та  розповсюдження  наукових,  науково-технічних,
науково-інформаційних,  науково-практичних,  науково-популярних
видань,  авторефератів,  стенографування  захисту  дисертацій,
рецензування підручників та посібників;
   паркування автомобілів та інших транспортних засобів;
   виконання ремонту і обслуговування засобів електрозв'язку
внутрішньої телефонної мережі, розташованої в будівлі Iнституту,
включаючи локальні та корпоративні комп'ютерні мережі;
   надання послуг місцевого та міського електрозв'язку засобами
внутрішньої телефонної станції Iнституту;
   виконання ремонту  і  обслуговування  електроприладів  та
електромережі в будівлі Iнституту на замовлення орендарів;
   виконання ремонту і обслуговування системи водопостачання та
водовідведення в будівлі Iнституту на замовлення орендарів;
   здавання в оренду рухомого та нерухомого майна;
   виконання слюсарних, столярних та ремонтно-будівельних робіт
у будівлі Iнституту на замовлення орендарів;
   надання послуг зі збереження майна суб'єктів підприємницької
діяльності у приміщеннях Iнституту;
   надання послуг  спортивно-оздоровчого  характеру стороннім
відвідувачам.
 
   8.8. Iнститут має  право  на  отримання  від  орендарів
відшкодування коштів, витрачених на оплату комунальних послуг, та
витрат балансоутримувача будівлі, пов'язаних з утриманням будівлі,
інженерних систем, комунікацій та прибудинкової території.
 
   8.9. Режим роботи Iнституту, тривалість робочого часу та
відпочинку встановлюються відповідно до чинного законодавства та
колективного договору.
 
   8.10. Iнститут забезпечує підготовку кадрів, їх економічне та
професійне навчання як у власних навчальних, так і в інших
навчальних закладах, за відповідними угодами, надає пільги згідно
з чинним законодавством своїм працівникам, які навчаються без
відриву від виробництва.
 
   8.11. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,
гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Iнституту
та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку
вирішуються трудовим колективом за участю Мінекономіки відповідно
до  чинного законодавства, Статуту Iнституту та колективного
договору.
 
   8.12. Оплата праці працівників Iнституту здійснюється на
умовах, які діють у наукових установах Національної академії наук.
Встановлення та виплата премій, надбавок, доплат, компенсацій та
матеріальної  допомоги  працівникам  Iнституту  визначаються
положеннями, затвердженими директором Iнституту, розробленими на
підставі чинного законодавства та колективного договору.
 
           9. Облік та звітність
 
   9.1. Iнститут  веде  оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, надає статистичну та фінансову
звітність державним органам та всю звітність - Мінекономіки.
 
   9.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної
звітності визначається чинним законодавством України.
 
   9.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності Iнституту
здійснюються відповідно до чинного законодавства.
 
       10. Ліквідація і реорганізація Iнституту
 
   10.1. Припинення діяльності Iнституту здійснюється шляхом
його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі
подання Міністерства економіки та письмового висновку Міністерства
освіти і науки, а у випадках, передбачених чинним законодавством,
- за рішенням суду.
 
   10.2. Після реорганізації Iнституту всі його  права  та
обов'язки переходять до правонаступників.
 
   10.3. Ліквідація  Iнституту  здійснюється  ліквідаційною
комісією, яка утворюється Мінекономіки.
 
   10.4. Порядок і строки проведення ліквідації Iнституту, а
також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути
меншим ніж два місяці з  дня  оголошення  про  ліквідацію,
визначаються Мінекономіки.
 
   10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у відповідних друкованих
органах повідомлення про ліквідацію Iнституту та порядок і строки
заяви  кредиторами  претензій,  а явних (відомих) кредиторів
повідомляє персонально в письмовій формі в установлені чинним
законодавством строки.
   Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів для
стягнення дебіторської заборгованості Iнституту та виявлення вимог
кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію
Iнституту.
 
   10.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Iнституту і
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Мінекономіки. Достовірність і повнота ліквідаційного
балансу  повинні  бути  перевірені  в  установленому  чинним
законодавством порядку.
 
   10.7. Претензії кредиторів до Iнституту задовольняються з
його майна, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються
відповідно до чинного законодавства.
   Претензії, що  не  задоволені  через  відсутність  майна
Iнституту, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо
їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про
повне або часткове відхилення претензії не звернулися до суду з
відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за
рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.
   У разі  визнання  Iнституту  банкрутом  його  ліквідація
проводиться в порядку, встановленому  Законом  України  "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом" ( 2343-12 ).
 
   10.8. Майно, що залишилося після  задоволення  претензій
кредиторів, використовується за вказівкою Мінекономіки.
 
   10.9. Iнститут вважається ліквідованим з дня внесення до
державного реєстру запису про припинення його діяльності.
 
           11. Прикінцеві положення
 
   11.1. Статут Iнституту затверджується наказом Мінекономіки.
 
   11.2. Зміни та доповнення до Статуту Iнституту оформляються
наказом  Мінекономіки.  Перереєстрація  Статуту  Iнституту
здійснюється в порядку, передбаченому для його реєстрації.
 
   11.3. Цей Статут набирає чинності з дня його державної
реєстрації.
 
 Директор Науково-дослідного
 економічного інституту
 Міністерства економіки України            В.А.Онищенк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка