Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень до Положення про відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

      ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З
         ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 42 від 19.09.2001
   м. Київ
 
 
     Про затвердження змін та доповнень до Положення
         про відділення Фонду соціального
     страхування з тимчасової втрати працездатності
 
 
   Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
затвердженого постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. N 13
( v0013598-01 ), і викласти його в такій редакції (додається).
 
   2. Виконавчій дирекції Фонду, виконавчим дирекціям відділень
Фонду довести дане Положення до робочих органів відділень Фонду.
 
 Голова правління                В.А. Куліченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою правління Фонду
                   соціального страхування з
                   тимчасової втрати
                   працездатності
                   від 19 вересня 2001 р. N 42
 
              ПОЛОЖЕННЯ
  про відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
           втрати працездатності
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності в Автономній Республіці Крим, областях та
містах Києві і Севастополі (далі - відділення Фонду) та його
робочі органи створюються відповідно до пункту 5 статті 10 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою  працездатності  та  витратами,
зумовленими народженням та похованням"  ( 2240-14 ).  Відділення
Фонду є правонаступниками відповідних відділень Фонду соціального
страхування України.
 
   1.2. У своїй діяльності відділення Фонду та його робочі
органи керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Основами
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування ( 16/98-ВР ), Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 ),  Кодексом законів про працю України
( 322-08 ),  іншими законодавчими та нормативно-правовими актами,
Статутом Фонду, а також цим Положенням.
 
   1.3. Відділення Фонду діє як регіональна структура Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і є
юридичною  особою,  має свій бюджет, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки  в
установах банків, використовує символіку Фонду.
 
   1.4. Управління відділенням Фонду здійснюється на паритетній
основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Представниками застрахованих осіб є профспілки, їх об'єднання чи
інші уповноважені найманими працівниками органи (представники).
   В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і
Севастополі безпосереднє управління відділенням Фонду здійснюють
його  правління  та  виконавча  дирекція. Виконавча дирекція
відділення Фонду з робочим органом Виконавчої дирекції Фонду і
відділення Фонду підзвітна правлінню відділення та Виконавчій
дирекції Фонду і здійснює свою діяльність від імені Фонду на
місцях в межах і порядку, передбачених Статутом Фонду та цим
Положенням.
   Робочі органи  відділень  Фонду  у  районах  та  містах
республіканського (Автономної Республіки Крим)  та  обласного
значення  входять до структури органів Фонду.
   Робочі органи відділення Фонду мають печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки  в
установах банків.
 
   1.5. Правління відділення Фонду в межах своїх повноважень
приймає постанови і розпорядження, організовує та контролює їх
виконання.
   Рішення правління відділення Фонду, прийняте в межах його
компетенції,  є  обов'язковим  для  виконання підприємствами,
установами та організаціями регіону всіх форм  власності  і
застрахованими громадянами.
   Робочі органи відділення Фонду в межах своїх повноважень
видають накази та організовують і контролюють їх виконання.
 
   1.6. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються
правлінням Фонду.
 
   1.7. Місце знаходження відділення Фонду  -  за  адресою
виконавчої дирекції відділення Фонду.
 
      II. Напрями діяльності відділення фонду та
            його робочих органів
 
   2.1. Відділення Фонду та його робочі органи здійснюють:
   - організаційно-управлінські заходи по виконанню завдань,
покладених на відділення Фонду та його робочі органи;
   - збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів,
призначених для фінансування  матеріального  забезпечення  та
соціальних послуг, що надаються Фондом;
   - матеріальне забезпечення (надання допомоги) застрахованих
осіб у зв'язку з настанням страхового випадку: тимчасової втрати
працездатності, вагітності та пологів, народження дитини, догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, смерті застрахованої
особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні;
   - забезпечення в межах асигнувань, встановлених на ці цілі
бюджетом Фонду, оздоровчих заходів (укладання у встановленому
порядку договорів на придбання путівок на санаторно-курортне
лікування, оплата  путівок  на  санаторно-курортне  лікування
застрахованим  особам  та  членам їх сімей, студентам - до
санаторіїв-профілакторіїв, за наявності медичних показань, та до
дитячих оздоровчих закладів);
   - часткове    фінансування    санаторіїв-профілакторіїв
підприємств, установ та організацій, надання соціальних послуг у
позашкільній роботі з дітьми (утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільне обслуговування) в
порядку, визначеному правлінням Фонду;
   - контроль за надходженням та використанням коштів Фонду;
   - контроль за обгрунтованістю видачі та продовження листків
непрацездатності закладами охорони здоров'я і санаторно-курортними
закладами незалежно від форм власності;
   - надання правової допомоги страхувальникам та застрахованим
особам з питань оплати листків непрацездатності, виплат при
народженні  дитини,  догляду  за  нею,  на  поховання,
санаторно-курортного лікування та оздоровлення;
   - підвищення  кваліфікації  працівників, які забезпечують
діяльність Фонду.
 
  III. Права, обов'язки і відповідальність відділення фонду та
            його робочих органів
 
   3.1. Відділення Фонду та його робочі органи мають право:
   - одержувати безоплатно від державних органів, підприємств,
установ, організацій (у тому числі від державних податкових
органів, банківських, інших фінансово-кредитних  установ)  та
громадян  -  суб'єктів  підприємницької діяльності відомості,
пов'язані із сплатою страхових внесків і використанням страхових
коштів;
   - порушувати відповідно  до  законодавства  питання  про
притягнення  посадових осіб до відповідальності за порушення
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, вимагати надання
інформації про вжиті заходи;
   - розглядати звернення страхувальників і застрахованих осіб у
разі виникнення спірних питань щодо фінансування та надання
допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням;
   - здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності застрахованим особам;
   - здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти
сплати страхових внесків та використання страхових коштів на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників;
   - вимагати  від  страхувальників  усунення   порушень
законодавства щодо сплати страхових внесків і використання коштів
Фонду;
   - одержувати необхідні пояснення (у тому числі - письмові) з
питань, що виникають під час перевірок;
   - вживати  заходів  відповідно до законодавства стосовно
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які використовують найману працю, у
разі їх відмови від реєстрації як платників страхових внесків або
відмови від сплати страхових внесків;
   - накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи,
передбачені законодавством.
 
   3.2. Відділення Фонду та його робочі органи зобов'язані:
   - забезпечувати фінансування та надання соціальних виплат та
послуг відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 );
   - провадити реєстрацію страхувальників як платників страхових
внесків у встановлені строки та в порядку, визначеному правлінням
Фонду;
   - здійснювати контроль за правильним нарахуванням, своєчасною
та повною сплатою страхувальником страхових внесків, а також
обірунтованістю проведених ним витрат страхових  коштів,  за
достовірністю поданих страхувальниками та застрахованими особами
відомостей;
   - стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних
осіб у встановленому законом порядку;
   - вести облік і звітність по страхових коштах;
   - публікувати в засобах масової інформації відомості про
бюджет на поточний рік та його виконання за минулий рік;
   - надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам
консультації  з  питань  застосування  законодавства  про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням;
   - інформувати застрахованих осіб про призначення (відмову) і
розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та умови
надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а також
про порядок оскарження рішень у  разі  відмови  в  наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг;
   - співпрацювати  з  органами  фондів  з  інших  видів
загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  в
реалізації  заходів,  пов'язаних  з  наданням  матеріального
забезпечення та соціальних послуг.
 
   3.3. За порушення Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 ), інших нормативно-правових актів з цього
виду  соціального  страхування, а також за шкоду, заподіяну
застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або
неповного  виконання  умов  загальнообов'язкового  державного
соціального  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням, відділення Фонду та працівники його робочих органів
несуть відповідальність згідно з законодавством.
 
         IV. Правління відділення фонду
 
   4.1. До складу правління відділення Фонду включаються по 7
представників від держави, роботодавців та застрахованих осіб, які
виконують свої обов'язки на громадських засадах.
   Представники від  держави  призначаються  в  Автономній
Республіці Крим - Радою міністрів, областях, містах Києві і
Севастополі  -  відповідними  державними  адміністраціями,
представники  застрахованих  осіб  та роботодавців обираються
(делегуються) сторонами самостійно відповідно до затвердженого
ними порядку.
   Строк повноважень членів правління відділення Фонду становить
шість років і закінчується в день першого засідання нового складу
правління.
 
   4.2. Правління відділення Фонду:
   - визначає поточні завдання відділення Фонду і звітує перед
правлінням Фонду про діяльність відділення;
   - розглядає та затверджує в установленому порядку річний
бюджет відділення Фонду та звіт про його виконання;
   - щорічно розглядає та подає з урахуванням пропозицій по
галузях програму (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я
застрахованих  осіб  і членів їх сімей та її кошторис, що
затверджуються правлінням Фонду;
   - затверджує план розподілу путівок на санаторно-курортне
лікування застрахованих і членів їх сімей;
   - обирає та звільняє голову правління відділення Фонду та
його заступників;
   - готує подання щодо кандидатур для затвердження на посаді
керівників виконавчої дирекції відділення Фонду;
   - подає пропозиції правлінню Фонду щодо структури робочих
органів відділення Фонду.
 
   4.3. Правління відділення Фонду здійснює свою діяльність
згідно з цим Положенням.
 
   4.4. Основною формою роботи правління відділення Фонду є
засідання, які проводяться згідно  з  Регламентом  правління
відділення Фонду, що затверджується на його першому засіданні.
   Регламент правління відділення Фонду  передбачає  порядок
підготовки,  проведення  засідань правління, розгляду питань,
прийняття ним рішень, оформлення і доведення їх до  членів
правління, виконавців, громадськості.
   Право голосу члена правління, за його відсутності з поважних
причин  (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо), може
передаватись письмовим дорученням іншому члену правління від тієї
ж представницької сторони або посадовій особі органу (установи,
організації), який представляє відсутній член правління відділення
Фонду у його складі, при цьому кожний присутній на засіданні
правління може голосувати тільки за одного відсутнього члена
правління  відділення Фонду. Доручення передається виконавчій
дирекції відділення Фонду  до  початку  засідання  правління
відділення Фонду.
   Правління відділення  Фонду  проводить  свої  засідання
відповідно до затвердженого плану, але не рідше одного разу на
квартал.
 
   4.5. Правління відділення Фонду правомочне приймати рішення
за наявності на засіданні не менше двох третин складу кожної
представницької сторони. Засідання правління протоколюється.
 
   4.6. Рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього
проголосувало більшість присутніх членів правління. У разі рівного
розподілу голосів, голос голови є вирішальним.
   Рішення правління відділення Фонду, прийняті на засіданні,
оформляються постановами і є обов'язковими для виконання робочими
органами  відділення Фонду, страхувальниками і застрахованими
особами.
 
   4.7. На  першому  засіданні  правління  відділення Фонду
обирається голова правління та двоє його заступників строком на
два роки почергово від кожної представницької сторони.
   За згодою сторін правління відділення Фонду може прийняти
рішення про продовження повноважень голови правління на наступні
два роки.
   Процедура обрання голови правління відділення Фонду та його
заступників визначається Регламентом правління відділення Фонду.
   Голова правління:
   - скликає та веде засідання правління;
   - забезпечує дотримання Регламенту  правління  відділення
Фонду;
   - підписує прийняті правлінням постанови та розпорядження
правління відділення Фонду;
   - визначає та  розподіляє  обов'язки  між  заступниками,
контролює їх виконання;
   - повідомляє правління Фонду у разі неприйняття правлінням
відділення Фонду у встановлені терміни рішення щодо затвердження
річного бюджету відділення Фонду;
   - звітує на правлінні відділення Фонду після закінчення
строку його повноважень.
 
   4.8. Голова правління несе відповідальність за невиконання
своїх повноважень перед правлінням Фонду та правлінням відділення
Фонду.
   Голова правління відділення Фонду може бути позбавлений своїх
повноважень правлінням відділення Фонду:
   - за його особистим проханням;
   - у разі невиконання повноважень або  виконання  їх  з
порушенням законодавства, Статуту Фонду та цього Положення;
   - на вимогу двох третин  загальної  чисельності  членів
правління, оформленою письмово за їх підписами;
   - за поданням правління Фонду;
   - через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх
обов'язків. Дострокове припинення головою повноважень як члена
правління, одночасно припиняє і його повноваження як голови.
   Якщо питання про позбавлення повноважень голови правлінням
винесено:
   - ним особисто - засідання правління веде заступник голови
правління;
   - за ініціативою членів правління - засідання веде обраний
членами правління головуючий з числа членів правління.
   У разі позбавлення повноважень голови правління відділення
Фонду або його заступників до закінчення встановленого строку,
новий голова або його заступники обираються від тієї ж сторони на
строк, що залишився.
 
   4.9. Заступники голови правління відділення Фонду несуть
відповідальність перед правлінням відділення Фонду за невиконання
своїх обов'язків.
   Позбавлення повноважень  заступників  голови  правління
відділення Фонду здійснюється за процедурою, передбаченою для
позбавлення повноважень голови правління.
 
   4.10. Обов'язки членів правління відділення Фонду:
   - брати участь у засіданнях правління відділення Фонду та у
діяльності постійних комісій та робочих груп, створених правлінням
відділення Фонду;
   - виконувати  доручення  правління  Фонду  та  правління
відділення Фонду;
   - працювати  над  документами  з питань, що входять до
повноважень правління відділення Фонду.
 
   4.11. При  виконанні  своїх  обов'язків  член  правління
відділення Фонду має право на:
   - тимчасове звільнення від основної роботи під час виконання
обов'язків члена правління відділення Фонду (засідання правління,
відрядження тощо);
   - відшкодування за рахунок коштів Фонду матеріальних витрат,
пов'язаних з виконанням обов'язків члена правління відділення
Фонду;
   - відшкодування за рахунок коштів Фонду матеріальних витрат,
пов'язаних з виконанням обов'язків члена правління відділення
Фонду в межах та в порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
 
   4.12. Члени   правління   відділення   Фонду   несуть
відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків перед
правлінням відділення Фонду та стороною, що їх делегувала. У разі
систематичного невиконання членом правління своїх обов'язків, за
рішенням правління відділення Фонду, стороні, представником якої
він є, направляється обгрунтоване подання. Ця сторона зобов'язана
до  наступного засідання правління відділення Фонду прийняти
відповідне рішення і повідомити про нього правління. У разі
прийняття  стороною,  представником якої він є, рішення про
відкликання  члена  правління,  ця  сторона  делегує  іншого
представника на строк повноважень правління, що залишився.
 
   4.13. Якщо член правління відділення Фонду з поважних причин
виводиться зі складу правління, сторона, яку він представляв, має
делегувати іншого представника на строк повноважень правління, що
залишився.
 
        V. Робочі органи відділення фонду
 
   5.1. Виконавча дирекція відділення Фонду:
   - забезпечує  збір  та  акумуляцію страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням;
   - здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду
в межах затвердженого бюджету;
   - організовує здійснення  матеріального  забезпечення  та
надання соціальних послуг застрахованим особам і членам їх сімей;
   - здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною
сплатою страхових внесків та цільовим використанням коштів Фонду.
Готує пропозиції по удосконаленню методів фінансового планування
та звітності по коштах Фонду;
   - представляє інтереси страховика в судових та інших органах;
   - готує на розгляд правління відділення Фонду:
   - проект бюджету відділення Фонду та звіт про його виконання;
   - пропозиції щодо розміру резервних коштів відділення Фонду,
забезпеченню його фінансової стабільності;
   - проект плану відділення Фонду по забезпеченню застрахованих
осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування;
   - проект програми (у розрізі регіонів) щодо відновлення
здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, розробленої на
підставі пропозицій по галузях, та її кошторис;
   - координує та контролює роботу робочих органів відділення
Фонду;
   - здійснює контроль за обгрунтованістю видачі та продовження
листків непрацездатності закладами охорони здоров'я незалежно від
форм власності;
   - розглядає матеріали ревізій та перевірок по коштах Фонду;
   - здійснює розрахунки по коштах, що направляються за рішенням
правління відділення Фонду на фінансування заходів по соціальному
страхуванню, господарську і видавничу діяльність;
   - організовує ведення єдиного реєстру платників страхових
внесків до Фонду в регіоні, здійснення персоніфікованого обліку їх
надходження на рахунки Фонду;
   - забезпечує  розроблення та впровадження автоматизованих
робочих  місць  у  виконавчих  дирекціях  відділень  Фонду,
автоматизоване оброблення інформації по коштах Фонду;
   - надає правову допомогу робочим органам відділень Фонду,
страхувальникам та застрахованим особам з питань матеріального
забезпечення та соціальних послуг за рахунок страхових коштів;
   - організовує  навчання  працівників  виконавчих дирекцій
відділень Фонду та страхового активу, санаторіїв-профілакторіїв,
узагальнює  та  поширює  прогресивні  форми роботи з питань
соціального страхування;
   - інформує громадськість в засобах масової інформації про
роботу відділення Фонду, в тому числі щодо бюджетів відділень
Фонду та про їх виконання;
   - здійснює роботу з листами, зверненнями та пропозиціями з
питань соціального страхування, вживають заходів до вирішення
поставлених в них питань.
 
   5.2. Робочі органи відділення Фонду у районах та містах
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення:
   - здійснюють заходи по забезпеченню збору страхових внесків
до Фонду;
   - ведуть реєстр платників страхових внесків;
   - здійснюють оперативне розпорядження страховими коштами в
межах затвердженого бюджету;
   - організовують здійснення матеріального забезпечення  та
надання соціальних послуг застрахованим особам і членам їх сімей;
   - готують пропозиції до проекту бюджету відділення Фонду;
   - затверджують і доводять кошториси по коштах Фонду до
страхувальників;
   - ведуть облік по коштах Фонду, складають звіти про їх
використання;
   - беруть участь у здійсненні заходів по санаторно-курортному
лікуванню застрахованих і членів їх сімей, оздоровленню дітей,
позашкільному обслуговуванню;
   - здійснюють контроль за правильним нарахуванням, своєчасною
та повною сплатою страхових внесків, правильним і цільовим їх
використанням;
   - готують пропозиції до програми щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб і членів їх сімей та кошторису до неї;
   - інформують громадськість в засобах масової інформації з
питань соціального страхування за загальнообов'язковим державним
соціальним  страхуванням  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням, в тому числі щодо регіональних бюджетів по коштах
Фонду та про їх виконання;
   - надають правову допомогу страхувальникам та застрахованим
особам з питань надання допомоги, санаторно-курортного лікування
та оздоровлення за рахунок страхових коштів;
   - приймають участь в навчанні працівників  дирекції  та
страхового активу;
   - здійснюють роботу з листами, зверненнями та пропозиціями з
питань соціального страхування, вживають заходів до вирішення
поставлених в них питань.
 
   5.3. Робочі органи відділення Фонду вирішують покладені на
них  завдання у тісній взаємодії з профспілковими органами,
роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади.
 
   5.4. Керівництво робочими органами відділення Фонду на місцях
здійснюють їх керівники, які несуть персональну відповідальність
за організацію роботи робочого органу по виконанню покладених на
нього завдань.
 
   5.5. Керівник виконавчої дирекції відділення Фонду діє від
імені відповідного відділення Фонду, здійснює загальне керівництво
його робочими органами.
   Керівники робочих органів відділення Фонду у районах та
містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного
значення діють від імені відповідного відділення Фонду на підставі
довіреності,  що  видається  керівником  виконавчої  дирекції
відділення Фонду.
 
   5.6. Керівники  виконавчої  дирекції  відділення  Фонду
призначаються та звільняються із займаних  посад  директором
Виконавчої дирекції Фонду за поданням правління відділення Фонду.
Керівники робочих органів у районах та містах республіканського
(Автономної Республіки Крим) та обласного значення призначаються і
звільняються із займаних посад директорами виконавчих дирекцій
відділень Фонду.
   На посаду керівників робочих органів відділення Фонду може
бути рекомендовано осіб, які мають стаж практичної роботи в сфері
соціальних питань не менше п'яти років. Не можуть займати цю
посаду особи, які не є громадянами України або мають судимість за
вчинення умисного злочину, якщо ця судимість  не  знята  в
установленому законом порядку, а також у разі звільнення їх з
останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37,
пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41, 45 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ).
 
   5.7. Керівник виконавчої дирекції відділення Фонду входить до
складу правління відділення Фонду з дорадчим голосом.
 
   5.8. Керівник виконавчої дирекції відділення Фонду, а в разі
його відсутності - заступники, якщо це визначено функціональними
обов'язками, мають право відкривати і закривати розрахункові та
спеціальні рахунки відділення Фонду в установах банків та інших
кредитних установах, укладати та припиняти дію укладених угод,
підписувати фінансові документи.
   Керівники робочих  органів відділень Фонду відкривають і
закривають розрахункові рахунки у встановленому порядку, мають
право підпису фінансових документів.
 
   5.9. Керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду:
   - організовують діяльність та затверджують плани  роботи
виконавчої дирекції, контролюють їх виконання;
   - здійснюють оперативне управління страховими коштами Фонду в
межах затвердженого бюджету відділенню Фонду та розпоряджаються
відповідно  до  повноважень,  визначених  правлінням  Фонду,
матеріальними цінностями;
   - накладають фінансові санкції та адміністративні штрафи у
випадках, передбачених чинним законодавством;
   - приймають на роботу та звільняють з роботи працівників
очолюваного ними робочого органу відділення Фонду;
   - вносять на розгляд правління відділення Фонду пропозиції з
питань удосконалення діяльності робочих органів відділення Фонду;
   - затверджують в межах своїх прав документи  з  питань
діяльності робочого органу відділення Фонду;
   - представляють  інтереси  Фонду  у  взаємовідносинах  з
державними, громадськими органами, установами, організаціями;
   - виконують  інші   обов'язки,   передбачені   чинним
законодавством, Статутом Фонду та цим Положенням.
 
   5.10. Повноваження керівників робочих органів у районах та
містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного
значення, що відображаються в довіреності, не можуть бути ширшими
повноважень, визначених Статутом Фонду, пунктами 5.8, 5.9 цього
Положення.
 
  VI. Формування та використання страхових коштів відділенням
         фонду та його робочими органами
 
   6.1. Проект бюджету відділення складається на рік в розрізі
робочих органів відділення Фонду відповідно до Інструкції про
порядок складання і виконання бюджету Фонду. Погоджений проект
бюджету відділення Фонду подається на розгляд і затвердження
правлінню Фонду.
   Строки підготовки,  подання  та розгляду проекту бюджету
відділення Фонду встановлюються правлінням Фонду.
   Спірні питання,  пов'язані з підготовкою проекту бюджету
відділення Фонду, вирішуються правлінням Фонду.
 
   6.2. Кошти Фонду не включаються до  Державного  бюджету
України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів, не підлягають вилученню та використовуються
тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в
поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
   Кошти Фонду зараховуються на єдиний централізований рахунок
Фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України
для  обслуговування  коштів  Державного бюджету України, або
спеціалізованого банку, який обслуговує фонди з окремих видів
страхування.
   Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів
Фонду визначаються договором між установами банків та органами
Фонду.
 
   6.3. Напрями  використання  коштів  Фонду.  Кошти  Фонду
спрямовуються на:
   - виплату застрахованим особам  допомоги  по  тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного  віку,  на
поховання;
   - фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих
осіб і членів їх сімей та інших соціальних послуг, передбачених
Законом України "Про загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 );
   - утворення резерву страхових коштів відділення Фонду;
   - забезпечення поточної діяльності та утримання  робочих
органів відділення Фонду, розвиток його матеріально-технічної
бази, вирішення соціально-побутових питань та питань стимулювання
праці працівників органів відділення Фонду.
 
   6.4. Для  забезпечення  фінансової  стабільності  Фонду
відділенням Фонду утворюється резерв коштів у сумі, що необхідна
для  фінансування  всіх  видів  матеріального  забезпечення,
передбачених статтею 34 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 ).
   Резерв відділення  Фонду  використовується  за  цільовим
призначенням за рішенням правління відділення Фонду.
   Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальних депозитних
рахунках, відкритих в установах банків на ім'я виконавчої дирекції
відділення Фонду.
 
   6.5. Майно відділення Фонду становлять основні фонди та
обігові кошти, а також інше майно, придбане ним за рахунок коштів
Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками,
вартість якого відображається у самостійному балансі.
   Майно, що передано відділенню Фонду для проведення страхової
діяльності, використовується  ним  у  порядку,  встановленому
законодавством України.
   Матеріально-технічне забезпечення відділення Фонду, включаючи
будівництво або придбання службових та виробничих приміщень,
автотранспорту, меблів, здійснюється за рахунок коштів Фонду, з
послідуючим відображенням їх у балансі відділення.
 
   6.6. Оплата   праці   працівників   органів   Фонду,
адміністративно-господарські витрати відділення Фонду здійснюються
за рахунок коштів, що надходять до Фонду.
 
   6.8. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та
звітність відділення Фонду ведуться відповідно до законодавства
України, Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання
коштів Фонду ( v0016503-01 ).
 
           VII. Вирішення спорів
 
   7.1. Спірні питання, що виникають між платником страхових
внесків і робочим органом відділення Фонду з приводу нарахування
страхових внесків і пені, стягнення недоїмки та неприйняття до
заліку в рахунок страхових внесків витрат, проведених з порушенням
чинного законодавства, вирішуються виконавчою дирекцією, якій
підзвітний цей орган.
   В разі не погодження однієї з сторін з рішенням Виконавчої
дирекції Фонду спори вирішуються в судовому порядку.
 
   7.2. Рішення  комісії  (уповноваженого)  по  соціальному
страхуванню про призначення допомоги та надання соціальних послуг
може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу
відділення Фонду, в якому зареєстрований страхувальник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка