Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             12.02.2004 N 46
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 лютого 2004 р.
                   за N 257/8856
 
 
      Про затвердження Положення про організацію
      готівкового обігу і ведення емісійно-касових
    операцій у банківській системі в особливий період
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
                            банку
   N 189 ( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
   Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), на виконання вимог постанови Правління
Національного банку України від 18.06.2003 N 261 "Про схвалення
документів з питань функціонування банківської системи України в
умовах особливого періоду" та з метою безперебійного забезпечення
економіки готівковими коштами в  умовах  особливого  періоду
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про організацію готівкового обігу і
ведення емісійно-касових операцій у  банківській  системі  в
особливий період (додається).
 
   2. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка.
 
   3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   12.02.2004 N 46
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 лютого 2004 р.
                   за N 257/8856
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про організацію готівкового обігу
       і ведення емісійно-касових операцій у
       банківській системі в особливий період
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про оборону України"
( 1932-12  ),  "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( 3543-12 ), "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), Концепції особливостей функціонування
банківської   системи   України   в   особливий  період,
нормативно-правових актів Національного  банку  України,  які
регламентують роботу банків з організації готівкового обігу і
ведення емісійно-касових операцій у банківській системі і касових
операцій суб'єктів господарювання.
 
   1.2. Метою  розроблення  цього  Положення є забезпечення
стабільності роботи банківської системи України з готівкою в
умовах  особливого  періоду  та  безперебійного  забезпечення
економіки, особливо Збройних Сил України, готівковими коштами.
 
   1.3. Це Положення визначає основні вимоги до організації
роботи з готівкою територіальних управлінь Національного банку
України (далі - територіальні управління) та банків, залучених до
роботи в особливий період (далі - банки).
 
   1.4. Для  забезпечення  зберігання  відповідних  обсягів
цінностей на час особливого періоду територіальні управління
завчасно  визначають наявність у банків відповідного регіону
грошових сховищ з класом опору не нижче ніж IX  за  ДСТУ
4012.1-2001, у кількості та площею для можливого розміщення
цінностей під час дії особливого періоду.
 
   1.5. Департаментом готівково-грошового обігу для зберігання
необхідних  обсягів  готівки під час дії особливого періоду
визначається перелік  територіальних  управлінь,  у  яких  є
відповідні, належним чином обладнані, площі грошових сховищ.
   У разі неможливості розміщення усіх  необхідних  обсягів
готівки в грошових сховищах територіальних управлінь, як виняток,
дозволяється розміщення готівки в грошових сховищах  банків,
визначених відповідно до пункту 1.4 цього Положення, за умови
забезпечення виконання чинних вимог щодо організації охорони
грошових сховищ Національного банку України.
 
   1.6. Банки, які у зв'язку з введенням особливого періоду
зупинили або припинили свою діяльність, здійснюють вивезення в
повному обсязі готівки зі сховищ до визначених територіальних
управлінь у терміни і місця, визначені Національним  банком
України.
   Вивезення готівки здійснюється службою перевезень цінностей
та організації інкасації Національного банку України або іншими
службами, визначеними згідно з чинним законодавством.
 
   1.7. Територіальні управління завчасно визначають перелік
підприємств, на яких можливо здійснювати утилізацію непридатних до
обігу банкнот під час дії особливого періоду, та узгоджують його з
Національним банком України.
 
   2. Забезпечення потреб економіки готівкою в національній
  валюті. Формування резервних фондів національної валюти та
    організація емісійних операцій в особливий період
 
{ Назва глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 189
( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
   2.1. В умовах особливого періоду для забезпечення потреб
економіки в готівкових коштах залучаються як резервні фонди
готівки в Центральному сховищі Національного банку України, так і
запаси готівки в грошових сховищах територіальних управлінь.
{ Пункт 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 189
( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
   2.2. Департамент  готівково-грошового  обігу  в  умовах
особливого періоду щомісяця перевіряє достатність резервних фондів
для забезпечення потреб економіки в готівці та в разі потреби
вносить пропозиції Правлінню Національного банку України щодо
обсягів  друкування  банкнот за кожним окремим номіналом на
Банкнотно-монетному дворі для поповнення резервних фондів.
{ Пункт 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 189
( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
 
   {  Пункт  2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 189 ( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
 
   {  Пункт  2.4 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 189 ( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
 
   {  Пункт  2.5 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 189 ( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
 
   2.3. Територіальні управління в умовах особливого періоду
зобов'язані постійно аналізувати і контролювати запаси готівки в
грошових сховищах з метою забезпечення підвищених потреб регіону в
готівкових коштах та вчасно їх поповнювати. Відповідальність за
наявність  у сховищах банкнот і монет у необхідних обсягах
покладається на керівників територіальних управлінь. Підкріплення
запасів готівки в грошових сховищах територіальних управлінь в
особливий період здійснюється з резервних фондів або з запасів
готівки інших територіальних управлінь на підставі емісійних
дозволів, наданих Департаментом готівково-грошового обігу.
{ Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 189 ( z0555-07 ) від 18.05.2007 }
 
   2.4. У разі прийняття рішення керівництвом Національного
банку України про припинення в особливий період  діяльності
відповідного територіального управління або його евакуації готівка
перевозиться до іншого  територіального  управління  або  до
Центрального сховища Національного банку України на підставі
емісійних дозволів, наданих Департаментом  готівково-грошового
обігу.
 
   2.5. У разі неможливості подання заявок на підкріплення
готівкою та вивезення її надлишків і надання звітності засобами
автоматизованих систем обробки інформації виконання зазначених
функцій здійснюється за допомогою електронної пошти або інших
альтернативних засобів. Підготовка документів та облік операцій з
готівкою в банках здійснюється іншими альтернативними засобами або
в ручному режимі на паперових носіях.
 
    3. Організація роботи з готівкою в територіальних
      управліннях та банках в особливий період
 
   3.1. Касові операції в особливий період виконуються лише
територіальними управліннями та банками, які залучені в цей час до
роботи за відповідним рішенням Національного банку України.
 
   3.2. Основними завданнями банків щодо організації готівкового
обігу і здійснення касових операцій в особливий період є:
   повне і своєчасне забезпечення потреб Збройних Сил України та
інших  утворених  відповідно  до  законів України військових
формувань, підприємств, організацій і населення в готівкових
коштах;
   виконання бюджетних доручень  щодо  безперебійної  видачі
готівки військовим частинам;
   максимальне залучення до банків України готівкових коштів з
усіх можливих джерел, прискорення їх обігу;
   сприяння дотриманню суворого режиму економного використання
готівки  і  витрачанню  за  цільовим призначенням, зміцненню
фінансової та платіжної дисципліни;
   скорочення використання готівки в розрахунках за товари і
послуги шляхом розширення впровадження безготівкових розрахунків
та введення у разі потреби обмежень на здійснення розрахунків
готівкою;
   документальне оформлення руху готівки в операційній касі та
повне і своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському
обліку;
   створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання.
 
   3.3. Територіальні управління після  введення  особливого
періоду укладають з банками додаткові угоди до договорів про
розрахунково-касове обслуговування.
 
   3.4. Касові операції в територіальних управліннях та банках
виконуються на підставі документів, оформлених засобами системи
автоматизації банку (далі - САБ). У разі неможливості використання
САБ  оформлення  касових  документів  та облікових регістрів
здійснюється вручну на паперових носіях.
 
   3.5. Операції з готівкою у післяопераційний час, у вихідні та
святкові дні здійснюються з оформленням касових документів за
поточною датою здійснення операцій із зазначенням часу або напису
чи штампа "вечірня" або "післяопераційний час" та відображенням у
внутрішньому обліку.
 
   3.6. Приймання та видача готівки інкасаторам здійснюється
територіальними управліннями за окремими графіками з урахуванням
оперативної ситуації та потреб у готівці в регіоні.
 
   3.7. Банкам забороняється накопичувати готівку в грошових
сховищах.  Перерозподіл банками готівки здійснюється лише за
погодженням з територіальними управліннями.
 
   3.8. Організація технологічних процесів оброблення готівки в
особливий період має будуватися на базі наявних (на час оголошення
особливого періоду) виробничих потужностей з використанням ручних
та  автоматизованих  технологій  з  урахуванням  умов  щодо
енергопостачання.
 
   3.9. За відсутності умов щодо забезпечення технічних засобів
оброблення готівки електроживленням оперативно мають бути вжиті
заходи щодо переходу на використання ручних  технологій  та
забезпечення консервації і зберігання наявних технічних засобів
оброблення готівки.
 
     4. Особливості організації роботи з готівкового
      обігу банками та ведення касових операцій
     суб'єктами господарювання та фізичними особами
            в особливий період
 
   4.1. У разі потреби Національний банк України може змінювати
критерії зношеності банкнот, зобов'язувати банки здавати готівку
до Національного банку та вводити обмеження на зняття готівки
суб'єктами господарювання, фізичними особами з поточних і вкладних
рахунків.
 
   4.2. За підприємствами, які не подали обслуговуючому банку
заявку-розрахунок на встановлення ліміту залишку готівки в касі,
зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством
на кінець робочого дня готівка - понадлімітною.
 
   4.3. Готівкові кошти, що надходять до кас підприємств, мають
здаватися підприємствами в повному обсязі (крім пунктів 4.5 та
4.8) до банку в порядку і строки, що встановлені банком, і
зараховуватися  на їх поточні рахунки не пізніше наступного
робочого дня.
   В особливий  період банки переглядають порядок і строки
здавання виручки з метою максимального залучення готівки до своїх
кас.
 
   4.4. Діючі банки, які залучені до касового обслуговування в
особливий період, для забезпечення максимального і своєчасного
здавання виручки та дотримання лімітів залишку готівки в касах
підприємств мають  забезпечувати  роботу  в  операційний  та
післяопераційний час, вихідні та святкові дні. У разі надходження
виручки в операційний час вона має бути зарахована на поточні
рахунки клієнта у той самий день, а в післяопераційний час,
вихідні та святкові дні - не пізніше наступного робочого дня.
 
   4.5. Підприємства не мають права накопичувати в своїх касах
готівку для здійснення майбутніх витрат (у тому числі на заробітну
плату, виплати соціального характеру і стипендії) до встановленого
строку їх виплати.
   Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування,
надання послуг, а також інші підприємства, до каси яких постійно
надходить  готівкова  виручка, для  запобігання  зустрічному
переміщенню готівкових коштів можуть витрачати її за узгодженням з
обслуговуючими банками на оплату праці, виплату допомоги, пенсій,
стипендій своїм працівникам.
   Підприємства громадського харчування і споживчої кооперації
можуть  за  рахунок готівкової виручки здійснювати закупівлю
сільськогосподарської продукції і продуктів її  переробки  у
населення.
   Банки ведуть систематичний облік підприємств, які  мають
постійну готівкову виручку.
 
   4.6. Банки видають суб'єктам господарських відносин готівку
на цілі, що не суперечать чинному законодавству. Отримана з банків
готівка має витрачатися за цільовим призначенням з наданням банку
(на його вимогу) відповідних підтвердних документів.
 
   4.7. Для видачі готівки суб'єктам господарських відносин
банки, за потреби, мають право перевіряти їх відповідні документи,
що обґрунтовують згідно з чинним законодавством необхідність
одержання готівки.
 
   4.8. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки
в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних
засадах, здійснюють розрахунки за своїми зобов'язаннями між собою
виключно в безготівковій формі (крім розрахунків з бюджетом та
цільовими фондами, які можуть здійснюватися готівкою за рахунок
коштів з банку або з  виручки)  у  порядку,  установленому
нормативно-правовими актами Національного банку України, а з
населенням - як безготівково, так і готівкою.
   Розрахунки готівкою підприємств та підприємців з фізичними
особами проводяться за рахунок коштів, одержаних з кас банків (у
разі закупівлі сільгосппродукції - і за рахунок виручки), через
касу підприємств з веденням касової книги встановленої форми, а
також через банки і підприємства поштового зв'язку шляхом переказу
готівки.
 
   4.9. Банки зобов'язані  сприяти  державним  органам,  що
здійснюють контроль за дотриманням підприємствами, організаціями,
установами, підприємцями встановленого порядку ведення операцій з
готівкою.
 
 Директор Департаменту
 готівково-грошового обігу              Н.В.Дорофєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка