Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення державного комунального підприємства кінотеатр "Лейпціг"

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1739 від 01.11.96
 
     { Розпорядження втратило чинність на підставі
                   Розпорядження КМДА
      N 900 ( ra0900017-07 ) від 17.07.2007 }
 
       Про створення державного комунального
         підприємства кінотеатр "Лейпціг"
 
 
 
   У зв'язку з достроковим розірванням договору оренди цілісного
майнового комплексу кінотеатру "Лейпціг", укладеного 30.03.93 між
Департаментом по управлінню майном у м. Києві Київської міської
державної адміністрації та організацією орендарів  кінотеатру
"Лейпціг" відповідно до постанови Арбітражного суду м. Києва від
23.04.96 N 13/119:
 
   1. Створити державне  комунальне  підприємство  кінотеатр
"Лейпціг".
   2. Затвердити статут державного комунального підприємства
кінотеатру "Лейпціг" згідно з додатком.
 
   3. Головному  управлінню  культури  міської  державної
адміністрації:
   3.1. Здійснювати   координацію   діяльності  державного
комунального підприємства кінотеатр "Лейпціг";
   3.2. У місячний термін вирішити питання призначення директора
державного комунального підприємства кінотеатр  "Лейпціг"  та
укласти з ним контракт.
 
   4. Головному управлінню житлового господарства та майна міста
у  встановленому  законодавством  порядку  вирішити  питання
закріплення майна за державним комунальним підприємством кінотеатр
"Лейпціг" на праві повного господарського відання.
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Тимчика А.І.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                          Додаток
                      до розпорядження
                      Київської міської
                      державної адміністрації
                      від 01.11.96 р. N 1739
 
               Статут
   державного комунального підприємства кінотеатр "Лейпціг"
 
   1. Загальні положення.
   1.1. Державне комунальне підприємство кінотеатр "Лейпціг"
(далі - Підприємство) здійснює свою діяльність відповідно до
Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), Основ
законодавства України про культуру, інших чинних законодавчих
актів України та цього Статуту.
   1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та валютний рахунки в установах банків, печатку зі
своєю назвою, штампи, бланки та інші реквізити.
   1.3. Підприємство  має  право  від свого імені укладати
договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути
позивачем і відповідачем у суді та арбітражному суді, займатися
діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.
   1.4. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Київ, просп.
50-річчя Жовтня, 8.
 
   2. Мета та напрямки діяльності.
   2.1. Основною   метою   діяльності   Підприємства  є:
кінообслуговування населення шляхом платного показу кінофільмів,
сприяння підвищенню якості та конкурентноздатності українського
кіно, пропаганда кращих творів українського та світового кіно,
організація  роботи  по  використанню кіно- та відеофільмів,
вдосконалення форм кінообслуговування населення міста.
   2.2. Напрямки діяльності Підприємства:
   2.2.1. Розповсюдження   у   встановленому    порядку
кіновідеопродукції (у тому числі закупівля, прокат, реалізація,
копіювання, дублювання, демонстрація);
   2.2.2. Організація  та  проведення передсеансової роботи,
кінопрем'єр, кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів,
зустрічей  з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури,
презентацій, прем'єр фільмів, виставок та  інших  культурних
заходів;
   2.2.3. Мобілізація і  заохочення  громадян,  організацій,
українських та іноземних фірм до активної діяльності по пропаганді
досягнень українського кіномистецтва та української культури,
досягнень культури народів світу;
   2.2.4. Придбання кінофільмів і організація їх прокату та
продажу згідно з отриманими ліцензіями;
   2.2.5. Випуск  та  реалізація  друкованої  продукції,
редакційно-видавнича  діяльність,  пов'язана  з  діяльністю
Підприємства;
   2.2.6. Організація  міжнародного  культурного  обміну  на
комерційній і на некомерційній основі;
   2.2.7. Сприяння в організації проектів, програм у сфері
культури, кіномистецтва;
   2.2.8. Проведення  соціологічних  досліджень  по вивченню
глядацького попиту та касового потенціалу кінострічок;
   2.2.9. Рекламування кінофільмів поточного та перспективного
репертуару;
   2.2.10. Організація роботи кіноклубів, кінолекторіїв;
   2.2.11. Проведення лекційної діяльності;
   2.2.12. Ефективне  використання  кінообладнання  та інших
основних засобів та проведення своєчасного їх ремонту.
   2.3. Підприємство має право:
   2.3.1. Виготовляти, видавати, реалізовувати, розповсюджувати
друковану,  аудіота відеопродукцію, здійснювати діяльність та
організовувати заходи культурно-пропагандистського та рекламного
характеру;
   2.3.2. Укладати контракти з українськими  та  іноземними
партнерами;
   2.3.3. Організовувати  у  встановленому  порядку  торги,
аукціони, кіноринки, ярмарки, семінари, конференції, конкурси, а
також брати у них участь.
 
   3. Управління Підприємством.
   3.1. Управління  Підприємством  здійснює  директор,  який
призначається на посаду та звільняється з посади власником чи
уповноваженим ним органом на контрактній основі.
   3.2. Директор  Підприємства  укладає  трудові  договори
(контракти, угоди) з працівниками Підприємства, заохочує їх та
накладає стягнення у межах чинного трудового  законодавства,
забезпечує виконання розпоряджень власника або уповноваженого ним
органу.
 
   3.3. Директор:
   3.3.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє
його у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами,
укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки у банках;
   3.3.2. Затверджує календарні плани проведення Підприємством
програм, виставок та інших заходів;
   3.3.3. Несе  повну  відповідальність  перед  державою  і
колективом працівників за діяльність Підприємства, розпоряджається
у встановленому порядку його майном та коштами;
   3.3.4. Здійснює інші віднесені до його компетенції функції
щодо управління Підприємством;
   3.3.5. Затверджує структуру та штатний розпис Підприємства.
   3.4. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі
трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що
регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
   3.5. Трудовий колектив і окремі члени трудового колективу
мають права та обов'язки, користуються пільгами згідно з чинним
законодавством.
   3.6. Вищим  органом самоврядування трудового колективу є
загальні збори.
   3.7. Трудовий колектив підприємства на загальних зборах:
   3.7.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;
   3.7.2. Визначає  і затверджує перелік і порядок надання
працівникам Підприємства соціальних пільг;
   3.7.3. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні
праці.
   3.8. Повноваження   трудового   колективу  Підприємства
реалізуються загальними зборами та їхнім виборним органом - радою
трудового колективу, члени якої обираються строком на два роки
таємним голосуванням на зборах трудового колективу Підприємства
(не менше як 2/3 голосів). Членів ради трудового колективу не може
бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи
адміністрації без згоди ради трудового колективу.
   3.9. Рада трудового колективу:
   3.9.1. Готує матеріали для розгляду на загальних зборах;
   3.9.2. Організує виконання рішень, прийнятих на загальних
зборах;
   3.9.3. Виконує інші функції,  делеговані  їй  загальними
зборами.
   3.10. Директор разом з радою трудового колективу має право
встановлювати  працівникам  надбавки  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   4. Майно та кошти Підприємства, господарська та фінансова
діяльність
   4.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності
міста  і  закріплюється  за  Підприємством на праві повного
господарського відання.
   4.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
   - грошові та матеріальні внески власника;
   - доходи від господарської діяльності;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - благодійні внески;
   - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
   4.3. Порядок  використання  чистого прибутку Підприємства
визначається власником або уповноваженим ним органом  шляхом
затвердження  щорічних  нормативів  відрахувань  на  розвиток
Підприємства та поповнення власних обігових коштів Підприємства.
   4.4. Підприємство  має  право  за  згодою  власника або
уповноваженого ним органу  продавати  або  передавати  іншим
підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в
оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику
належні йому будинки, техніку, інвентар та інші матеріальні
цінності, а також списувати їх з балансу.
   4.5. Відносини  Підприємства  з  іншими  підприємствами,
організаціями і громадянами здійснюється на основі договорів.
 
   5. Зовнішньоекономічна діяльність.
   5.1. Підприємство  здійснює зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством.
 
   6. Облік, звітність та ревізія діяльності.
   6.1. Підприємство  здійснює оперативний та бухгалтерський
облік результатів своєї діяльності і надає статистичну звітність у
порядку, встановленому законодавством України.
   6.2. Ревізія та перевірки діяльності Підприємства проводяться
власником чи уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше
одного разу на рік.
 
   7. Умови реорганізації, ліквідації.
   7.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) та ліквідація Підприємства проводяться за рішенням
власника чи уповноваженого органу, а у випадках, передбачених
законодавством - за рішенням суду чи арбітражного суду.
   7.2. При  реорганізації  та  ліквідації  Підприємства
звільнюваним працівникам гарантується додержання їхніх прав та
законних інтересів відповідно до чинного законодавства.
   7.3. Майно та кошти Підприємства, які залишаться  після
бюджетних  розрахунків,  задоволення  претензій кредиторів та
розрахунку з членами трудового колективу, використовуються за
рішенням власника.
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
 "Інформаційний бюлетень", N 11, 1996 р.,
 частина 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка