Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту поліклініки N 1 Солом'янського району м. Києва

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 761 від 11.04.2002
 
 
       Про затвердження Статуту поліклініки N 1
         Солом'янського району м. Києва
 
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
     N 51 ( ra0051017-07 ) від 27.01.2007 }
 
 
   На виконання рішення Київради від 07.02.2002 N 262/1696
( ra0262023-02 ) "Про створення лікувально-профілактичних закладів
м. Києва" та з метою приведення установчих документів закладів
охорони здоров'я населення міста у відповідність до вимог чинного
законодавства:
 
   1. Затвердити Статут поліклініки N 1 Солом'янського району
м. Києва, що додається.
 
   2. Головному управлінню з питань майна Київської міської
державної  адміністрації  закріпити  за  поліклінікою  N  1
Солом'янського району міста Києва на праві оперативного управління
майно, необхідне для виконання покладених на неї завдань.
 
   3. Визнати  таким,  що  втратило  чинність розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 24.12.2001 N 2773
( ra2773017-01  ) "Про затвердження Статуту поліклініки N 2
територіального  медичного  об'єднання  Солом'янського  району
м. Києва".
 
   4. Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської
державної  адміністрації  здійснювати  координацію  діяльності
поліклініки N 1 Солом'янського району м. Києва.
 
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Бідного В.Г.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 11.04.2002 N 761
 
               СТАТУТ
     ПОЛІКЛІНІКИ N 1 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
 
 { У тексті Статуту слова "Головне управління охорони здоров'я
  Київської міської державної адміністрації" та слово "Заклад"
  замінено відповідно словами "Головне управління охорони
  здоров'я та медичного  забезпечення  виконавчого органу
  Київської  міської  ради  (Київської міської  державної
  адміністрації)" та словом "Установа" у відповідних відмінках
  N 51 ( ra0051017-07 ) від 27.01.2007 }
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Поліклініка N 1 Солом'янського району м. Києва (далі -
іменується Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що
заснована на комунальній власності територіальної громади м. Києва
і підпорядкована управлінню  охорони  здоров'я  Солом'янської
районної  в  м.  Києві державної адміністрації та Головному
управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації). { Пункт 1.1 в редакції Розпорядження КМДА N 51
( ra0051017-07 ) від 27.01.2007 }
 
   1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України, постановами Верховної
Ради  України  указами і розпорядженнями Президента України,
декретами,  постановами  і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України,  рішеннями  Київської  міської ради, розпорядженнями
Київської міської державної адміністрації, Солом'янської районної
у м. Києві державної адміністрації, наказами Міністерства охорони
здоров'я України і Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), управління охорони
здоров'я  Солом'янської  районної  у  м.  Києві  державної
адміністрації, цим Статутом та іншими нормативними актами.
 
   1.3. Установа має самостійний баланс, свій розрахунковий та
інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський і  первинний
медичний  облік,  веде статистичну звітність у встановленому
законодавством порядку.
 
   1.4. Місцезнаходження Установи:
   м. Київ, вул. Гарматна, 36.
 
   1.5.  Установа  є юридичною особою, користується правом
оперативного управління щодо закріпленого за ним майна, має штамп
встановленого зразка, печатку із власним найменуванням, зразок
якої затверджується начальником Головного управління  охорони
здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
 
   1.6.   До   складу   Установи   входять   наступні
лікувально-профілактичні заклади, які не є юридичними особами:
   - філія 1 поліклініки N 1 за адресою:
   м. Київ, пр. Комарова, 3.
 
       II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
   2.1. Установа створюється і функціонує з метою досягнення
найкращих  кінцевих  результатів в наданні медичної допомоги
населенню.
   Головним завданням Установи є забезпечення потреб населення у
первинній  медико-санітарній  допомозі,  кваліфікованій  і
спеціалізованій медичній допомозі.
 
   2.2. Предметом діяльності Установи є:
   - надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих
та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних
випадках;
   - кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що
звернулися до Установи;
   - своєчасне  та  кваліфіковане надання медичної допомоги
населенню під час амбулаторного прийому в Установу та при наданні
медичної допомоги вдома хворим, котрі за станом здоров'я і
характером захворювання не можуть відвідувати Установу, потребують
постільного режиму і систематичного догляду;
   - лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по
консервативному і оперативному лікуванню хворих, відновлювальні
заходи;
   - відновлення   репродуктивного   здоров'я;   розробка,
впровадження та здійснення  прогресивних  методів  лікування;
створення  належних умов для здійснення лікувально-оздоровчої
практики;
   - у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в
стаціонари лікарень, клінік НДІ;
   - експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та
продовження  листків  непрацездатності,  надання  трудових
рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші  ділянки
роботи, своєчасне направлення хворих на МСЕК;
   - медична практика;
   -  здійснення  діяльності,  пов'язаної  з  відпуском,
використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням
наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, у
порядку, визначеному законодавством України. 
{ Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 51 ( ra0051017-07 ) від 27.01.2007 }
 
        III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
   3.1.  Відносини  Установи  з  відвідувачами,  пацієнтами
визначаються Законами України, а з підприємствами, установами,
організаціями та громадянами в усіх сферах іншої діяльності
будуються на договірних засадах, згідно з чинним законодавством.
 
   3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за
рахунок бюджетних коштів, а також  коштів,  отримання  яких
передбачено діючим законодавством України. { Пункт 3.2 в редакції
Розпорядження КМДА N 51 ( ra0051017-07 ) від 27.01.2007 }
 
   3.3.  Установа здійснює в повному обсязі свої права і
обов'язки в сферах планування, матеріально-технічного постачання,
організації фінансово-господарської діяльності, приймає участь в
громадсько-політичних  заходах  району,  вирішує питання щодо
природокористування  та  охорони  навколишнього  середовища,
передбачених законодавством України.
 
   3.4.  Установа є розпорядником коштів бюджету, в межах
бюджетних призначень у відповідному бюджеті, а також затверджує
кошторис  і план асигнувань у начальника управління охорони
здоров'я  Солом'янської  районної  у  м.  Києві  державної
адміністрації.
 
           IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
 
   4.1.  Управління Установою здійснюється головним лікарем
(надалі - Керівник) на основі єдиноначальності.
 
   4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється
з посади  наказом  начальника  управління  охорони  здоров'я
Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації за
погодженням з Головним управлінням охорони здоров'я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у встановленому порядку.
   Заступники  Керівника  Установи  та  головний  бухгалтер
призначаються на посаду і звільнюються з посади наказом Керівника
за  погодженням  з Головним управлінням охорони здоров'я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та управлінням охорони
здоров'я  Солом'янської  районної  у  м.  Києві  державної
адміністрації.
   Інші  працівники  Установи  призначаються  на  посаду і
звільнюються з посади наказом Керівника Установи.
   Керівник  Установи  несе персональну відповідальність за
діяльність Установи.
 
   4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання  діяльності
Установи  за винятком питань, що відносяться до компетенції
профспілкових органів, в межах своїх повноважень видає накази і
дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників, вживає заходи до
заохочення працівників та накладає стягнення.
 
   4.4.  Керівник  діє  від імені Установи, без доручення
представляє його інтереси у всіх підприємствах, установах та
організаціях,  в межах наданих повноважень. У межах бюджету
Установа  є розподільником кредитів, укладає договори, видає
доручення,  відкриває в банках розрахункові та інші рахунки
Установи, має право першого підпису на фінансових, банківських та
інших документах.
 
   4.5. Керівник Установи у межах встановлених фондів оплати
праці та нормативів чисельності працюючих встановлює штатний
розпис  структурних  підрозділів  і подає на затвердження в
управління охорони здоров'я Солом'янської районної у м. Києві
державної адміністрації.
 
       V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
 
   5.1. Установа для найбільш повного використання трудового
потенціалу і створення умов для високоефективної  діяльності
кожного працівника:
   5.1.1. проводить раціоналізацію робочих місць, визначає їх
необхідну кількість;
   5.1.2. встановлює форми  організації  праці  працівників,
здійснює тарифікацію і організовує впровадження передових методів
і прийомів праці;
   5.1.3. встановлює режим робочого часу, а також тривалість
додаткових відпусток згідно з чинним трудовим законодавством;
   5.1.4. встановлює працівникам надбавки до посадового окладу
за високу якість, складність та напруженість в праці, професійну
майстерність  та  інші  доплати і надбавки згідно з чинним
законодавством.
 
     VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
 
   6.1. Матеріально-технічну базу і кошти Установи складають
основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності
та фінансові ресурси,  вартість  яких  відображена  у  його
самостійному балансі.
 
   6.2.  Майно  Установи належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним на праві
оперативного управління.
 
   6.3. Установа не є прибутковою. Витрати на утримання Установи
фінансуються за рахунок бюджетних коштів та з інших джерел,
передбачених законодавством України.
 
   6.4. Установа має право за згодою власника або уповноваженого
ним органу у встановленому  законодавством  України  порядку
відчужувати закріплене за ним майно іншим підприємствам, установам
і організаціям, здавати в оренду,  передавати  в  тимчасове
безоплатне  користування  приміщення,  господарські  споруди,
обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати їх з
балансу у встановленому порядку.
 
         VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
 
   7.1. Установа здійснює облік результатів діяльності, контроль
за обсягами наданої  медичної  допомоги,  веде  оперативний,
бухгалтерський, медичний та статистичний облік.
 
   7.2.  Перевірка  окремих  напрямків  діяльності Установи
здійснюється податковими та іншими уповноваженими  державними
органами відповідно до чинного законодавства України.
 
   7.3.  Ревізія  та перевірка діяльності Установи в разі
необхідності здійснюється власником або уповноваженим ним органом
у порядку, визначеному законодавством України.
 
   7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охорони здоров'я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та управлінню
охорони здоров'я Солом'янської районної у м. Києві державної
адміністрації.
 
        VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
   8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її
реорганізації  або  ліквідації,  за  рішенням  власника  чи
уповноваженого ним органу, за рішенням суду або господарського
суду у порядку, встановленому законодавством України.
 
   8.2. У разі припинення діяльності Установи працівникам, що
звільняються,  гарантується  додержання  їх прав і інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
   8.3. У випадку ліквідації Установи її активи мають бути за
рішенням  власника  передані  іншій неприбутковій організації
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
 
{ Розділ VIII в редакції Розпорядження КМДА N 51 ( ra0051017-07 )
від 27.01.2007 }
 
 Заступник голови                    Т.Меліхов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка