Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 26 від 14.01.94          Зареєстровано в міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 травня 1994 р.
 vd940114 vn26            за N 110/319
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                    державного майна 
     N 190/ЛП-7 ( z0091-97, v0216224-97 ) від 19.02.97 )
     Про затвердження Інструкції щодо умов і правил
      здійснення  посередницької діяльності з
       приватизаційними паперами та контролю
            за їх дотриманням
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
                   державного майна
     N 841  ( z0029-95 ) від 26.12.94
   З метою виконання Державної програми приватизації  майна
державних підприємств на 1994 р. ( 2545-12 ), Закону України "Про
приватизаційні папери" ( 2173-12 ) та забезпечення участі громадян
України в приватизації із застосуванням приватизаційних паперів
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію щодо умов і правил  здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю
за їх дотриманням (додається).
   2. Начальнику  Управління  розробки  державних  програм
приватизації А.А.Отченашу  через 10  днів  після  державної
реєстрації Інструкції щодо умов і правил посередницької діяльності
з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням в
Міністерстві юстиції України розпочати видачу ліцензій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.В.Васильєва.
 
 
 Голова Фонду                 В.Прядко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Фонду державного
                   майна України
                   від 14 січня 1994 р. N 26
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Фонду
                       державного майна 
     N 190/ЛП-7 ( z0091-97 ) від 19.02.97 )
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо умов і правил здійснення посередницької
       діяльності з приватизаційними паперами
         та контролю за їх дотриманням
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Ця  Інструкція  щодо  умов  і  правил  здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю
за їх дотриманням розроблена відповідно  до  постанови  Ради
Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 року N 99 ( 99-91-п ) "Про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та
розмір плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва", зі
змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 13 січня 1993 р. N 18 ( 18-93-п ).
   1.2. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється шляхом обміну приватизаційних паперів на паї, акції
та проводиться посередником від свого імені, за дорученням, за
рахунок і на ім'я власників приватизаційних паперів.
   1.3. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється тільки на наявності ліцензії Фонду державного майна
України (далі - Фонд). Фонд надає ліцензії на посередницьку
діяльність (додаток) у порядку, встановленому постановою Кабітету
Міністрів України N 99 "Про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності та розмір плати за державну
реєстрацію суб'єктів підприємництва" та цієї Інструкції.
   1.4.Посередницьку діяльність з приватизаційними  паперами
мають право здійснювати юридичні особи, які мають статус торгівця
цінними паперами, в майні яких державна частка не перевищує 25
відсотків. ( Пункт 1.4 в редакції Наказу Фонду
державного  майна N 841 ( z0029-95 ) від 26.12.94 )
   1.5. Посередники  мають  право  здійснювати посередницьку
діяльність з приватизаційними паперами на всій території України з
моменту видачі дозволу (ліцензії) протягом трьох років.
     II. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
          З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ
   2.1. Посередники для здійснення посередницької діяльності з
приватизаційними паперами повинні відповідати таким умовам:
   2.1.1.Працівники  посередників,  які  своїм  підписом
засвідчують проведення посередницьких операцій з приватизаційними
паперами, повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, що
підтверджується копіями документів, або кваліфікацію брокера -
аналітика фондового ринку, засвідчену відповідним кваліфікаційним
свідоцтвом. ( Пункт 2.1.1 в редакції Наказу Фонду державного
майна N 841 ( z0029-95 ) від 26.12.94 )
   2.1.2. Для здійснення посередницької діяльності посередник -
юридична особа - подає до Фонду такі документи:
   - заяву на видачу ліцензії для здійснення посередницької
діяльності з приватизаційними паперами;
   - нотаріально засвідчені копії установчих документів;
   - довідку про склад уповноважених осіб посередника, яка
повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові
кожної особи, уповноваженої від імені посередника здійснювати
посередницьку діяльність з приватизаційними паперами;
   - копії кваліфікаційних свідоцтв або нотаріально засвідчених
документів, що підтверджують наявність вищої економічної  або
юридичної освіти осіб, уповноважених здійснювати посередницькі
операції від імені юридичних осіб;
   - нотаріально засвідчену копію угоди між посередником і
комерційним банком про обслуговування посередницьких операцій;
   - аудиторський висновок, який повинен містити такі відомості:
   щодо розміру статутного фонду посередника та його формування
(грошові кошти, цінні папери), а також про долю внесків до
статутного фонду за їх видами. При внесенні до статутного фонду
або його частини цінних паперів, необхідно подати відомості про
найменування цінних паперів та їх кількість, номінальну вартість
по кожному виду;
   - нотаріально засвідчену копію ліцензії Міністерства фінансів
на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів;
   документ, що засвідчує оплату за отримання ліцензії у розмірі
6 мінімальних зарплат (р/р N 090102 в Управлінні Національного
банку України по м.Києву та області МФО 321024). ( Пункт 2.1.2 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 841 ( z0029-95 ) від
26.12.94 )
   2.1.3 Посередники мають право  займатися  посередницькою
діяльністю з приватизаційними паперами за наявності договору з
комерційним банком про обслуговування операцій з приватизаційними
паперами, який повинен відповідати вимогам зразкового договору.
( Пункт 2.1.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 841 
( z0029-95 ) від 26.12.94 )
    III. ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
          З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ
   3.1. Суб'єкти посередницької діяльності з приватизаційними
паперами повинні дотримуватись таких правил:
   3.1.1. Посередники здійснюють посередницьку діяльність з
приватизаційними паперами у розмірі, що не перевищує розміру їх
статутного фонду. ( Пункт 3.1.1 в  редакції  Наказу  Фонду
державного майна N 841 ( z0029-95 ) від 26.12.94 )
   3.1.2. ( Пункт 3.1.2 виключено згідно з Наказом Фонду
державного майна N 841 ( z0029-95 ) від 26.12.94 )
   3.1.3. Посередницькі операції з приватизаційними паперами
здійснюються виключно за наявності договору з клієнтом, що повинен
містити положення про предмет договору, повноваження, зобов'язання
та права сторін щодо предмета договору, реквізити сторін договору.
   3.1.4. Позабалансові рахунки  в  комерційному  банку  на
обслуговування власників приватизаційних паперів відкриваються за
наявності відповідної ліцензії Фонду.
   3.1.5. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється виключно в інтересах клієнта згідно з укладеним з ним
договором.
   3.1.6. Посередницька діяльність здійснюється згідно умов та
правил, зазначених в цій інструкції та відповідно до вимог чинного
законодавства.
   3.1.7. Посередники у 10-денний термін з моменту одержання
ліцензії зобов'язані повідомити регіональне відділення
Фонду державного майна за місцем державної реєстрації посередника
шляхом подання до регіонального відділення копії ліцензії на
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами.
( Пункт 3.1.7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 841 
( z0029-95 ) від 26.12.94 )
   3.1.8. Посередники несуть відповідальність за достовірність
поданих документів.
   3.1.9. Посередники щоквартально подають до Фонду інформацію
про акумулювання та використання коштів приватизаційних депозитних
рахунків громадян.
   3.1.10. Посередники у 10-денний термін повідомляють Фонд про
всі зміни та доповнення, що вносяться до їх статутних документів і
до  складу  осіб, які своїм підписом засвідчують проведення
посередницьких операцій з приватизаційними паперами.
   3.2. У разі внесення змін щодо розміру статутного фонду,
посередник подає до Фонду такі документи:
   - заяву про видачу ліцензії;
   - протокол зборів засновників;
   - нотаріально засвідчену копію статуту;
   - довідку з банку про сплату статутного фонду;
   - аудиторський висновок щодо розміру та формування статутного
    фонду.
( Розділ III доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 841 ( z0029-95 ) від 26.12.94 )
      IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ УМОВ І ПРАВИЛ
        ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
          З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ
   4.1. Контроль за дотриманням посередниками умов і правил
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами,
вимог чинного законодавства з цих питань здійснюється Фондом
державного майна України та Антимонопольним комітетом України.
   4.2. При виявленні порушень умов  і  правил  здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними папераими Фонд може
дати розпорядження про їх усунення чи зупинити дію ліцензії на
визначений строк або до усунення цих порушень.
   4.3.  При  повторному  порушенні  правил  посередницької
діяльності з приватизаційними паперами  ліцензія  може  бути
анульована за рішенням Фонду. ( Пункт 4.3 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 841 ( z0029-95 ) від 26.12.94 )
 
 
 Перший заступник Голови
 Антимонопольного комітету           З.М.Борисенко
                   Додаток до Інструкції щодо
                   умов  і правил здійснення
                   посередницької діяльності з
                   приватизаційними паперами та
                   контролю за їх дотриманням
               ЛІЦЕНЗІЯ
       на здійснення посередницької діяльності
          з приватизаційними паперами
               N ___
 
 _________________________________________________________________
     (найменування та юридична адреса посередника)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      має право здійснювати на території України
    посередницьку діяльність з приватизаційними паперами
 _________________________________________________________________
 (особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Дата видачі ліцензії   "___"_______________199__ р.
 
 Ліцензія видана строком на ________________ роки
 
 і дійсна до "___" ________________199__ р.
 
 
 Голова Фонду державного
 майна України            ____________________
                      (підпис)
              М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка