Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих


 
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 864 від 28.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 січня 1996 р.
 vd951228 vn864            за N 14/1039
 
   Про затвердження Інструкції про порядок виконання
   постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання
   і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених,
         підсудних, свідків і потерпілих
 
   Відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та
вимог Кримінально-процесуального  кодексу  України  ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ) щодо виконання постанов прокурорів, суддів,
слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних,
обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок виконання  постанов
прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про
привід  підозрюваних,  обвинувачених,  підсудних,  свідків  і
потерпілих, що додається.
   2. Начальникам головних управлінь МВС України в  Криму,
м.Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях,
м.Севастополі та на транспорті:
   2.1. Організувати вивчення цієї Інструкції з особовим складом
органів і підрозділів внутрішніх справ, а  від  працівників
середнього начальницького складу прийняти заліки.
   2.2. Забезпечити безумовне виконання постанов суддів та ухвал
судів, правоохоронних органів і їх посадових осіб про привід
підозрюваних, підсудних, обвинувачених, свідків і потерпілих для
здійснення кримінально-процесуальних дій, а також тісну взаємодію
працівників органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними
органами та судами у цій роботі.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ГУАСМ МВС
України.
 
 Перший заступник Міністра               Л.Бородич
 
                        Затверджено
                     наказом МВС України від
                     28 грудня 1995 року N 864
              Інструкція
    про порядок виконання постанов прокурорів, суддів,
    слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід
    підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і
              потерпілих
            Загальні положення
   1. Привід   є   примусовим   заходом,   передбаченим
Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05  ),  Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), що
застосовується до підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків
і потерпілих, які ухиляються без поважних причин від добровільної
явки у призначений час за викликом прокурора, слідчого, органу
дізнання, суду або судді.
   2. Підставою для виконання приводу є:
   2.1. Ухвала суду.
   2.2. Постанова прокурора.
   2.3. Постанова судді.
   2.4. Постанова слідчого чи органу дізнання.
   3. Привід виконується органом внутрішніх справ і, як правило,
за місцем фактичного проживання особи, яка ухиляється від явки за
викликом.
   Якщо особа,  яка підлягає приводу, проживає чи фактично
знаходиться за межами України (країн СНД), привід її здійснюється
відповідно до  міждержавних  угод.  Запити  чи доручення, що
надсилають в інші держави, а також документи, які  до  них
додаються, виконуються  мовою,  передбаченою  цими угодами, і
належним чином засвідчуються.
          Порядок виконання приводу
   4. Постанова (ухвала) про привід розглядається начальником
органу внутрішніх справ, який повинен невідкладно забезпечити її
точне виконання. За відсутності начальника органу внутрішніх справ
постанова (ухвала) про привід розглядається його заступником.
   5. Працівник міліції, який призначений для виконання приводу,
на підставі наявних у постанові (ухвалі) даних (прізвище, ім'я, по
батькові, рік народження  і  місце  проживання)  зобов'язаний
достовірно встановити особу, по відношенню до якої вона винесена.
Якщо в постанові (ухвалі) відсутні окремі дані, що не дозволяють
установити цю особу або місце її перебування, і вияснити їх
неможливо, орган внутрішніх справ негайно  сповіщає  про  це
прокурора, слідчого, орган дізнання або суд, що винесли постанову
(ухвалу) про привід.
   6. Після встановлення особи, яка підлягає приводу, працівник
міліції оголошує їй постанову (ухвалу) про привід під розписку.
Відмова від  підпису  із зазначенням мотивів відзначається в
постанові (ухвалі) і затверджується виконавцем приводу.
   7. При посиланні особи, яка підлягає приводу, на хворобу, що
позбавляє її можливості слідувати до місця виклику, захворювання
повинно бути підтверджене в установленому порядку лікарем.
   8. Про хворобу, а також інші  обставини,  що  фактично
перешкоджають виконанню  приводу  (стихійне  лихо,  довгочасна
непередбачена перерва в русі транспорту, хвороба члена родини або
наявність малолітніх дітей при неможливості доручити кому-небудь
нагляд за ними тощо), негайно оповіщаються прокурор, слідчий,
орган дізнання чи суд, що винесли рішення про привід.
   До повідомлення додаються: рапорт виконавця, копії листків
непрацездатності та інші документи, що підтверджують зазначені
обставини.
   9. Якщо в особи, яка підлягає приводу, відсутні поважні
причини неявки, їй оголошуються строки прибуття чи виїзду (згідно
з розкладом руху транспорту) до місця виклику, роз'яснюються
порядок і правила оплати витрат, наслідки ухилення від явки,
передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), а також законодавством щодо забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
   10. Якщо особа, яка підлягає приводу,  виявила  бажання
добровільно слідувати до місця виклику, від неї береться письмове
зобов'язання про явку в зазначений строк, яке начальником органу
внутрішніх справ негайно надсилається прокурору, слідчому, в орган
дізнання чи суд, що винесли постанову (ухвалу) про привід.
   Працівник міліції,  призначений для виконання приводу, в
такому випадку зобов'язаний:
   а) про отримане зобов'язання зробити відмітку в постанові
(ухвалі) про привід;
   б) проконтролювати прибуття (якщо привід виконується в межах
одного населеного пункту) чи від'їзд такої особи до місця виклику,
в якщо необхідно, надати допомогу в придбанні квитка на транспорт;
   в) доповісти про виконання приводу рапортом начальнику органу
внутрішніх справ.
   11. У разі відмови від добровільної явки особа, яка підлягає
приводу, доставляється до місця виклику примусово у супроводі
працівника міліції.
   Застосування зброї,  наручників,  зв'язування  або  інших
спеціальних засобів при цьому забороняється.
   У разі злісної непокори або опору законній вимозі працівника
міліції слідувати до місця виклику складається протокол (акт), в
якому вказуються місце, час і характер порушення, а також свідки.
Протокол (акт) доповідається начальнику органу внутрішніх справ
для вжиття до порушника встановлених законом заходів.
   Про це одночасно повідомляється прокурор, слідчий, орган
дізнання чи суд, що винесли постанову (ухвалу) про привід.
   Постанова про привід має бути виконана і після застосування
заходів адміністративного   стягнення   за   адміністративне
правопорушення, передбачене статтею 185 Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
   12. Працівник міліції, який виконує привід, повинен бути
уважним і ввічливим, не допускати дій, що принижують честь і
гідність особи, яка підлягає приводу, задовольнити її законні
вимоги, а якщо можливо, і прохання; проявляти пильність, особливо
під час супроводу звинуваченого і підсудного; вживати заходи, що
виключають ухилення від явки до місця виклику або заподіяння особі
чи оточуючим будь-якої шкоди, забезпечувати збереження наявних
документів.
   13. Привід, крім виняткових випадків, не може проводитися в
нічний час (з 22 до 6 години за місцевим часом).
   14. Привід   неповнолітнього   свідка,   потерпілого,
обвинуваченого чи підсудного, що не досягли шістнадцяти років,
проводиться з оповіщенням його батьків  або  інших  законних
представників (усиновителів,    опікунів,    піклувальників,
представників установ і організацій), під опікою яких знаходиться
неповнолітній.
   Оповіщення здійснюється в порядку, встановленому п.6 цієї
Інструкції.
   Інший порядок приводу неповнолітніх, вказаний у  частині
першій цього пункту, допускається лише у випадках, якщо такий
порядок обумовлений у постанові (ухвалі) про привід.
   15. Орган внутрішніх справ, на який покладається привід
особи, вживає заходів до його обов'язкового виконання. З метою
забезпечення виконання  приводу  чи  усунення  причин,  які
перешкоджають явці за викликом, орган внутрішніх справ, якщо це
необхідно, звертається за сприянням до адміністрації підприємств,
організацій, установ за місцем роботи чи навчання особи, яка
підлягає приводу, або використовує допомогу громадськості.
   16. Особа, доставлена  приводом,  передається  прокурору,
слідчому, головуючому в судовому засіданні чи особі, яка проводить
дізнання і постанова (ухвала) якої виконується.
   Працівник міліції, який здійснив привід особи, забезпечує її
присутність там до часу, коли мине потреба.
   Витрати по виконанню приводу і порядок їх компенсації
   17. Свідки, потерпілі, законні  представники  потерпілих,
згідно  з  чинним  законодавством  України,  мають право на
відшкодування понесених ними витрат у зв'язку з викликом до особи,
яка проводить дізнання, слідчого, прокурора чи в суд. Ці витрати
складаються із сум, що витрачаються на проїзд до місця виклику і
назад, наймання житла, і добових, а також виплат за відволікання
від звичайних занять особам, які не є робітниками чи службовцями.
   18. Виплата грошей на проїзд, наймання житла і добових
працівникам міліції, які виконують привід, здійснюється в порядку,
встановленому Міністерством внутрішніх справ України для оплати
службових відряджень в органах внутрішніх справ.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка