Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000 )
       Про Положення про Міністерство зовнішніх
       економічних зв'язків і торгівлі України
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
   N 1019/98 від 15.09.98 
   N 1069/98 від 29.09.98 
   N  70/99 від 27.01.99 
   N 452/99 від 27.04.99 
   N 509/99 від 17.05.99 
   N 595/99 від 01.06.99 )
 
   1. Затвердити  Положення  про  Міністерство  зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України (додається).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   Розпорядження Президента України від 16 травня 1992 року N 90
( 90/92-рп ) "Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України";
   Указ Президента України від 10 січня 1995 року N 29 ( 29/95 )
"Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
України".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 27 грудня 1995 року
    N 1187/95
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
                 від 27 грудня 1995 року N 1187/95
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство зовнішніх економічних
          зв'язків і торгівлі України
   ( У тексті слова "державної виконавчої" замінено словом
    "виконавчої" згідно з Указом Президента N 70/99 від
    27.01.99 )
 
   1. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України (МЗЕЗторг  України)  є  центральним органом державної
влади України, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Міністерство бере участь у розробленні державної політики у
сфері зовнішньоекономічної діяльності та внутрішньої торгівлі,
забезпечує її реалізацію, координує відповідно до наданих йому
повноважень дії органів виконавчої влади і суб'єктів господарської
діяльності.
   2. МЗЕЗторг  України   у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Міністерство узагальнює  практику  застосування   актів
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
   3. Основними завданнями МЗЕЗторг України є:
   забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики
шляхом всебічного  розвитку економічних зв'язків з іноземними
державами в інтересах України;
   розроблення пропозицій   щодо   стратегії   розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу    України,    економічного
співробітництва та  його  пріоритетних  напрямів,  механізмів
державного регулювання зовнішніх економічних зв'язків, укладання
міжнародних договорів   України,   підвищення   ефективності
зовнішньоекономічних зв'язків України;
   реалізація державної політики щодо розвитку роздрібної та
оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери на основі
використання ринкових  механізмів  господарювання,  здійснення
технічної політики у сфері торговельної діяльності;
   забезпечення в  межах  своїх повноважень захисту прав і
законних інтересів України, українських та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, здійснення заходів щодо контролю за
надходженням в Україну валютних коштів, одержуваних від експорту
товарів (робіт, послуг);
   розроблення та реалізація заходів щодо розвитку і поліпшення
структури експорту та імпорту товарів, капіталів, робочої сили,
підготовка рекомендацій з цих питань для відповідних галузей
економіки;
   сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку,
виробництву товарів,  розширенню їх асортименту та поліпшенню
якості з урахуванням попиту населення;
   розроблення та запровадження правил торгівлі, забезпечення
контролю за їх додержанням суб'єктами підприємницької діяльності
всіх форм  власності,  здійснення  заходів щодо вдосконалення
організації торговельного обслуговування;
   координація роботи  з  питань  розвитку  торговельної
інфраструктури, розроблення торговельно-технічного обладнання;
   взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого  самоврядування  у  сфері  забезпечення  державного
регулювання торговельних відносин.
   4. МЗЕЗторг України відповідно до покладених  на  нього
завдань:
   1) бере участь у забезпеченні реалізації державних програм та
складанні торговельного і платіжного балансів України, опрацьовує
заходи з питань підвищення  ефективності  зовнішньоекономічної
діяльності;
   2) подає в установленому порядку пропозиції та обгрунтування
до проектів  Державного бюджету України і Державної програми
економічного та соціального розвитку з питань, що належать до його
компетенції;
   3) укладає в межах своїх повноважень міжнародні договори;
   4) здійснює у межах своєї компетенції заходи, спрямовані на
скорочення дефіциту торговельного балансу і Державного бюджету
України та  вирівнювання  платіжного  балансу України, захист
інтересів суб'єктів  підприємницької  діяльності  України  від
недобросовісної конкуренції та запобігання їй, проведення єдиної
державної політики регулювання імпорту;
   5) організовує роботу щодо залучення іноземних інвестицій в
економіку України, забезпечує державне  регулювання  у  сфері
здійснення українських інвестицій за кордон;
   ( Підпункт 6 пункту 4 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 595/99 від 01.06.99 ) 6) визначає порядок організації
та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні та здійснює
контроль за їх проведенням, готує пропозиції щодо порядку експорту
та імпорту товарів;
   7) здійснює видачу ліцензій  на право експорту, імпорту
товарів, робіт і послуг, у тому числі експорту, імпорту спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв  і  тютюнових  виробів, а також на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
   Ліцензії на право експорту,  імпорту  спирту  етилового,
коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, а також на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються Міністерством
за погодженням з Комітетом України з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1019/98 від 15.09.98, в редакції Указу Президента
N 1069/98 від 29.09.98, в редакції Указу Президента N 452/99 від
27.04.99 )
   8) готує пропозиції та здійснює заходи щодо встановлення
системи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), укладених суб'єктаи зовнішньоекономічної
діяльності України всіх форм власності;
   9) виявляє  та розслідує факти застосування або загрози
застосування органами інших держав, економічними угрупованнями або
митними союзами до товарів походженням з України антидемпінгових
заходів, імпорту в Україну товарів за демпінговими цінами;
   10) уживає заходів щодо врегулювання торговельних спорів т
захисту інтересів  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності
України в антидемпінгових розслідуваннях;
   11) узагальнює світовий досвід застосування антидемпінгових
заходів та  законодавства  інших  держав,  нормативних  актів
економічних угрупувань та митних союзів;
   12) уживає заходів у разі виявлення фактів демпінгу та за
результатами антидемпінгових розслідувань;
   13) готує пропозиції щодо застосування односторонніх обмежень
імпорту відповідно до норм та принципів Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (ГАТТ) ( 995_264 ) та Світової організації
торгівлі (СОТ);
   14) застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні
санкції, передбачені  статтею  37  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
   15) здійснює в установленому порядку реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів  господарської  діяльності  та  узагальнює
інформацію про їх діяльність;
   16) веде облік іноземних компаній, які застосовують щодо
України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують
зобов'язання перед українськими партнерами та Україною;
   17) забезпечує у межах своїх повноважень  представництво
України в ГАТТ/СОТ і ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях;
   18) розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних
перетворень у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності,  умов
зовнішньоекономічної діяльності та захисту інтересів національних
товаровиробників;
   19) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за
додержанням міністерствами,  іншими  центральними та місцевими
органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності
зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України з
питань зовнішньоекономічної діяльності;
   20) контролює разом з іншими центральними органами виконавчої
влади  додержання  суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності
законодавства України під час здійснення зовнішньоекономічних
операцій,  а суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм
власності - норм і правил торгівлі;
   21) аналізує виконання іноземними партнерами зобов'язань за
міжнародними договорами України;
   22) здійснює контроль за ефективним використанням установами
та організаціями, що входять до сфери його управління, бюджетних
коштів;
   23) забезпечує разом із заінтересованими міністерствами та
іншими  центральними органами виконавчої влади функціонування
системи експортного контролю з метою захисту державних інтересів у
здійсненні  зовнішньоекономічної діяльності, сприяє проведенню
єдиної державної митної політики;
   24) узагальнює результати зовнішньоекономічної діяльності,
веде інформаційну  роботу  щодо  розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків України   з   іноземними   державами,   видає
нормативно-довідкову  літературу,  публікує  у вітчизняних та
іноземних засобах масової інформації матеріали із зазначених
питань, проводить конференції, семінари, міжнародні та національні
виставки тощо;
   25) забезпечує проведення наукових  досліджень  у  сфері
зовнішньоекономічної діяльності та внутрішньої торгівлі, координує
роботу Української академії зовнішньої торгівлі;
   26) визначає рівень індикативних цін та публікує перелік цих
цін на основні види  товарів,  експорт  яких  є  сталим  і
високоліквідним;
   27) забезпечує реалізацію антимонопольної політики, сприяє
розвиткові конкуренції   та   приватизації   у   сфері
зовнішньоекономічної діяльності  та  внутрішньої   торгівлі,
вдосконалення організаційних форм та інфраструктури зовнішнього і
внутрішнього ринку;
   28) готує пропозиції та бере участь у формуванні політики
закупівель товарів для державних потреб;
   29) визначає порядок видачі сертифікатів на право провадження
торговельної діяльності;
   30) вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни
умов функціонування підприємств  торгівлі  стосовно  одержання
кредитів, визначення   особливостей   їх  приватизації  та
демонополізації;
   31) здійснює у межах, визначених законодавством України,
управління майном підприємств,  установ  та  організацій,  що
перебувають у державній власності й належать до сфери управління
Міністерства, у тому числі визначає порядок використання їхнього
прибутку (доходу); ( Підпункт 31 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   32) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, контролює стан охорони державної
таємниці на підприємствах, в установах, організаціях, що належать
до сфери його управління;
   33) розробляє галузеву програму та комплексні заходи щодо
поліпшення безпеки,  гігієни праці й виробничого середовища та
здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці;
   34) здійснює в установленому порядку:
   організацію, формування,  фінансування,  керівництво  і
координацію діяльності  торговельно-економічних місій у складі
дипломатичних представництв України за кордоном, за погодженням з
Міністерством закордонних справ України призначає та увільняє з
посад керівників та заступників керівників місій;
   методичне керівництво і координацію діяльності відповідних
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; ( Абзац
підпункту 34 пункту 4 в редакції Указу Президента N 509/99 від
17.05.99 )
   контроль за діяльністю відповідних структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій, у тому числі заслуховує звіти
керівників цих підрозділів; ( Абзац підпункту 34 пункту 4 в
редакції Указу Президента N 509/99 від 17.05.99 )
   погодження кандидатур для призначення на посади та звільнення
з посад керівників відповідних структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій; ( Абзац підпункту 34 пункту 4 в редакції
Указу Президента N 509/99 від 17.05.99 )
   скасування наказів  керівників  відповідних  структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій. ( Абзац підпункту 34
пункту 4 в редакції Указу Президента N 509/99 від 17.05.99 )
   35) бере участь:
   у розробленні, погодженні й реалізації тарифних та інших
заходів, спрямованих на регулювання міжнародних перевезень, та
міжнародних договорів у галузі транспорту;
   розробленні та  реалізації  разом  із  заінтересованими
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та
навчальними  закладами  програм  підготовки, перепідготовки і
підвищення  кваліфікації  кадрів  для здійснення торгівлі та
зовнішньоекономічної  діяльності,  а  також  у  міжнародному
співробітництві в цій галузі;
   підготовці пропозицій про формування і використання валютних
коштів держави;
   управлінні разом з Міністерством фінансів України зовнішнім
боргом України та у роботі, пов'язаній з погашенням  боргів
іноземним державам та сплатою боргів Україні;
   розробленні разом з міністерствами,  іншими  центральними
органами виконавчої влади України програм нарощування виробництва
й асортименту товарів широкого вжитку, а також в організації
аукціонів, проведенні оптово-промислових ярмарків тощо;
   підготовці пропозицій   щодо  створення,  розвитку  і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні;
   організації державного  регулювання  військово-технічного
співробітництва з іноземними державами;
   удосконаленні разом з уповноваженими органами системи обліку,
звітності  та державної статистики у сфері зовнішньоекономічної
діяльності та торгівлі;
   36) виконує інші функції, що випивають із покладених на
нього завдань.
   5. МЗЕЗторг України під час виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
   6. МЗЕЗторг України має право:
   1) утворювати відповідно до законодавства галузеві фонди;
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Державного комітету статистики України - безоплатно статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на МЗЕЗторг України
завдань;
   3) брати  участь  у  роботі  міжнародних  організацій і
міжурядових органів,  міжурядових  комісій  та  комітетів  з
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва,
конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародних
економічних відносин;
   4) проводити у межах своїх повноважень переговори з органами
та установами іноземних держав, міжнародними організаціями;
   5) залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних
учених, фахівців і експертів для консультацій, вивчення проблем у
сфері зовнішніх зв'язків та торгівлі;
   6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
   7) зупиняти на певний строк дію виданої ним ліцензії в разі
порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов
або невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
строк обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання
ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого  Кабінетом
Міністрів України, або МЗЕЗторгу України;
   8) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.   
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
1019/98 від 15.09.98, в редакції Указу Президента N 1069/98 від
29.09.98 )
   7. МЗЕЗторг України у межах своїх повноважень і на виконання
законодавства України видає накази, організовує та контролює їх
виконання.
   Нормативно-правові акти Міністерства підлягають реєстрації у
порядку, визначеному законом. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Міністерство в  разі  потреби  видає  разом  з  іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти. ( Абзац третій пункту 7 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Рішення Міністерства у випадках, передбачених законодавством,
видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого  самоврядування  і  підприємствами,  установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами.
   8. МЗЕЗторг України очолює  Міністр, якого призначає на
посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
   Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.  Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Міністр.
   Міністр здійснює  керівництво  МЗЕЗторгом України і несе
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Міністерство завдань, визначає
ступінь  відповідальності  заступників  Міністра,  керівників
підрозділів Міністерства.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
  9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції МЗЕЗторгу України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності  у Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, а
також інших керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади.
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розроблення основних  напрямів  розвитку  зовнішньоекономічної
діяльності та внутрішньої торгівлі, обговорення  найважливіших
програм та інших питань у Міністерстві утворюється наукова рада з
учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
   Склад наукової ради і положення про неї затверджує Міністр.
   У Міністерстві можуть бути утворені й інші дорадчі  та
консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує Міністр.
   11.  Граничну  чисельність  оплати  праці  працівників
центрального  апарату  МЗЕЗторгу  України  затверджує Кабінет
Міністрів України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Структуру центрального  апарату  Міністерства  затверджує
віце-Прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис  та  єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Міністерства затверджуються в установленому
порядку. Положення про його структурні підрозділи затверджує
Міністр. ( Абзац третій пункту 11 в редакції Указу Президента N
70/99 від 27.01.99 )
   12. МЗЕЗторг України є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки  в установах банків, печатку з зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 12 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка