Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Міжвідомчу раду з вибухової справи при Державному комітеті України по нагляду за охороною праці


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
 від 15.06.93
   м.Київ
 
 vd930615
                      Затверджено
                   Головою Держнаглядохоронпраці
                   України
                   15 червня 1993 р.
 
              Положення
   про Міжвідомчу раду з вибухової справи при Державному
   комітеті  України по нагляду за охороною  праці
 
           1. Загальні положення
   1.1. Міжвідомча рада з вибухової справи утворена відповідно
до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною
праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4
травня 1993 року N 328 ( 328-93-п ).
   1.2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується законами
України,  рішеннями  Верховної Ради України та її Президії,
постановами   Кабінету   Міністрів   України,   рішеннями
Держнаглядохоронпраці    України,    Положенням    про
Держнаглядохоронпраці    України,   іншими   нормативними
актами з питань вибухової справи, а також цим Положенням.
   1.3. Рішення Міжвідомчої ради, що стосуються  підвищення
ефективності  та  забезпечення безпеки використання вибухових
матеріалів у народному господарстві, є обов'язковими для всіх
міністерств і відомств, а також інших структурних підрозділів,
розташованих на території України, незалежно  від  форм  їх
власності.
   1.4. До  складу  Міжвідомчої  ради  входять:  Голова
Держнаглядохоронпраці України (голова Міжвідомчої ради), заступник
Голови Держнаглядохоронпраці України, начальник управління по
нагляду  за  охороною  праці у гірничодобувній промисловості
Держнаглядохоронпраці  України,  голова   ради   асоціації
"Укрвибухпром" (заступники голови Міжвідомчої ради), представники
Державного комітету України по вугільній промисловості, корпорації
"Укрбудматеріали", концерну "Укррудпром", "Укрвибухбуду". Академії
гірничих наук України, а також вчені і спеціалісти наукових і
навчальних закладів, організацій та підприємств, що займаються
використанням  енергії  вибуху  у  народному  господарстві,
територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України.
   1.5. Персональний склад Міжвідомчої ради та Положення про
Міжвідомчу  раду  затверджуються Головою Держнаглядохоронпраці
України  за  погодженням  з  зацікавленими  міністерствами,
відомствами, іншими структурними підрозділами.
   1.6. Виконання  поточної  роботи  у  Міжвідомчій  раді
здійснюється  працівниками  відділу по нагляду за підривними
роботами Комітету.
          2. Завдання Міжвідомчої ради
   Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
   2.1. Координація   діяльності   міністерств,  відомств,
підприємств, інших структурних підрозділів з питань, пов'язаних з
допуском до застосування та використанням вибухових матеріалів у
народному господарстві.
   2.2. Підготовка для міністерств, відомств, інших структурних
підрозділів  пропозицій  щодо вдосконалення вибухової справи,
здійснення дійових заходів, спрямованих на  усунення  причин
аварійності, виробничого травматизму під час проведення підривних
робіт і на забезпечення збереження використовуваних у народному
господарстві вибухових матеріалів.
   2.3. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду  роботи
міністерств, відомств, інших структурних підрозділів, а також
зарубіжного досвіду з удосконалення  техніки  та  технології
підривних робіт.
   2.4. Підготовка, у необхідних випадках, проектів постанов
Уряду України з актуальних питань вибухової справи.
          3. Функції Міжвідомчої ради
   Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї обов'язків:
   3.1. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення ефективності
та безпеки використання вибухових матеріалів і вдосконалення
вибухової справи у народному господарстві.
   3.2. Розробляє і в необхідних випадках вносить пропозиції
Держнаглядохоронпраці України з питань використання вибухових
матеріалів у народному господарстві, які потребують вирішення
Уряду.
   3.3. Узагальнює досвід роботи міністерств, відомств та інших
структурних підрозділів з питань удосконалення вибухової справи,
безпечного використання вибухових  матеріалів,  створення  та
впровадження  нових технічних засобів для підривних робіт і
технологічних операцій при використанні вибухових матеріалів.
   3.4. Розглядає  питання поліпшення відомчого контролю за
станом вибухової справи на підприємствах і в організаціях, що
проводять підривні роботи, здійснюють зберігання або перевезення
вибухових матеріалів, і приймає рішення.
   3.5. Розглядає  питання перспективного розвитку технічних
засобів для підривних робіт; заслуховує повідомлення представників
міністерств і відомств про заходи щодо вдосконалення вибухової
справи,  забезпечення  збереження  використовуваних  вибухових
матеріалів, приймає відповідні рішення та рекомендації.
   3.6. Розглядає   питання   координації   міжгалузевих
науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських  робіт  щодо
створення і освоєння виробництва вибухових матеріалів і поліпшення
їх якості, устаткування для комплексної механізації та приладів
для підривних робіт; приймає рішення, спрямовані на прискорення
впровадження нової техніки.
   3.7. Розглядає питання перевезення вибухових  матеріалів,
приймає рішення і рекомендації щодо вдосконалення транспортних
засобів і засобів механізації під час вантажно-розвантажувальних
та  складських робіт з вибуховими речовинами, а також щодо
вдосконалення режиму  транспортування  та  охорони  вибухових
матеріалів.
   3.8. Заслуховує повідомлення  про  практику  виготовлення
вибухових речовин на місцях їх застосування, приймає рішення,
спрямовані на підвищення ефективності та безпеки виготовлення,
доставки та використання цих вибухових речовин.
   3.9. Заслуховує інформацію науково-дослідних, проектних та
інших організацій про досягнення вітчизняної і зарубіжної науки й
техніки в галузі вибухової справи; підготовляє рекомендації про
впровадження окремих досягнень у практику підривних робіт.
   3.10. Організує  проведення  у  встановленому  порядку
міжвідомчих конференцій, семінарів та нарад з питань вибухової
справи; вживає заходів до реалізації прийнятих на конференціях та
нарадах рекомендацій.
   3.11. Розглядає питання навчання і перепідготовки персоналу
для підривних робіт; приймає відповідні рішення та рекомендації
щодо вдосконалення форм і методів навчання кадрів.
   3.12. Бере участь, в установленому порядку, у підготовці
нормативних актів, спрямованих на підвищення ефективності  і
безпеки  використання  вибухових  матеріалів  у  народному
господарстві.
   3.13. Розглядає  подані  в  Комітет  підприємствами  та
організаціями матеріали з розробки, виготовлення та застосування
нових вибухових матеріалів, засобів механізації підривних робіт,
приладів підривання, контрольно-вимірювальних приладів з вибухової
справи.
          4. Права Міжвідомчої ради
   Міжвідомча рада має право.
   4.1. Залучати, за погодженням з керівниками міністерств,
відомств, науково-дослідних інститутів та інших  організацій,
кваліфікованих спеціалістів для підготовки питань, що вносяться на
розгляд ради.
   4.2. Направляти в міністерства та відомства, інші структурні
підрозділи представників Міжвідомчої ради для ознайомлення з
станом виконання рішень Кабінету Міністрів України з питань
вибухової справи, а також рішень і рекомендацій Міжвідомчої ради.
   4.3. Одержувати від міністерств і відомств довідкові та інші
матеріали з вибухової справи для підготовки і розгляду відповідних
питань на засіданнях Міжвідомчої ради.
   4.4. Заслуховувати  на  своїх  засіданнях  повідомлення
представників  міністерств,  відомств  та  інших  структурних
підрозділів з питань вибухової справи.
       5. Організація роботи Міжвідомчої ради
   5.1. Робота Міжвідомчої ради здійснюється згідно з річним
планом, затвердженим на засіданні ради.
   5.2. Міжвідомча рада проводить засідання не рідше двох разів
на рік. Засідання ради є правомочними, якщо в них бере участь не
менше половини її членів.
   5.3. Міжвідомча рада ухвалює рішення відкритим голосуванням.
Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше
половини членів ради, присутніх на засіданні.
   5.4. Прийняті на засіданнях Міжвідомчої ради рішення та
рекомендації  оформлюються  на спеціальному бланку у вигляді
постанов і надсилаються членам ради, зацікавленим міністерствам,
відомствам, іншим структурним підрозділам.
   5.5. При розгляді на засіданнях Міжвідомчої ради питань, що
становлять  інтерес  для  окремих  міністерств  і  відомств,
запрошуються їх представники.
   5.6. Підготовка  питань  для розгляду на засіданні ради
здійснюється працівниками відділу по нагляду  за  підривними
роботами разом з членами Міжвідомчої ради або утвореними для цього
комісіями, бригадами, групами.
   5.7. Голова Міжвідомчої ради:
   - керує роботою ради;
   - затверджує, за узгодженням з зацікавленими міністерствами,
відомствами, іншими структурними підрозділами, персональний склад
Міжвідомчої ради;
   - доручає членам Міжвідомчої ради виконання окремих завдань у
зв'язку з діяльністю ради;
   - вносить, при необхідності, на розгляд Міжвідомчої ради
позапланові питання; скликає першочергові засідання Міжвідомчої
ради;
   - несе відповідальність за виконання завдань, покладених на
Міжвідомчу раду.
   За відсутністю голови Міжвідомчої ради роботою ради керує
один із заступників голови Міжвідомчої ради.
   5.8. Заступник голови Міжвідомчої ради:
   - організує підготовку проектів планів роботи Міжвідомчої
ради;
   - організує роботу комісій, бригад та груп з підготовки
матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої ради;
   - інформує Міжвідомчу раду про заходи, вжиті міністерствами
та  відомствами,  іншими  структурними підрозділами з рішень
Міжвідомчої ради;
   - організує   в   установленому   порядку  проведення
науково-технічних нарад, семінарів та конференцій з питань, що
входять до компетенції Міжвідомчої ради;
   - організує підготовку наказів Голови Держнаглядохоронпраці
України з питань, пов'язаних з діяльністю Міжвідомчої ради.
   5.9. Члени Міжвідомчої ради:
   - організують, у межах своєї компетенції, виконання рішень та
рекомендацій Міжвідомчої ради;
   - вносять  пропозиції  про  включення  до  плану роботи
Міжвідомчої ради окремих питань з вибухової справи;
   - очолюють, за дорученням Міжвідомчої ради, комісії, групи,
бригади і готують матеріали для розгляду на засіданні Міжвідомчої
ради;
   - готують проекти рішень і рекомендацій з питань,  які
розглядаються на засіданнях Міжвідомчої ради.
 
 Начальник відділу по нагляду
 за підривними роботами
 
 Надруковано: "Законодавство України про охорону праці", 4 том,
       Київ, 1995.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка