Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження примірного статуту об"єднань державних підприємств, створених згідно з Декретами Уряду України


 
            МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
             МІНФІН УКРАЇНИ
             МІНПРАЦІ УКРАЇНИ
             МІНЮСТ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 421 від 1.10.93
   м.Київ
 
 vd931001 vn421
 
     Про затвердження примірного статуту об'єднань
       державних підприємств, створених згідно
          з Декретами Уряду України
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
12.07.93 N 12242/45 "Про розробку і затвердження примірного
статуту об'єднань державних підприємств, створених згідно  з
Декретами  Уряду",  з метою єдиного методологічного підходу,
спрощення та скорочення терміну розробки статутів  державних
підприємств, Н А К А З У Є М О :
   Затвердити примірний статут об'єднань державних підприємств,
створених згідно з Декретами Уряду, що додається.
 
 
 Міністр економіки України               Р.Шпек
 
 Голова Антимонопольного
 комітету України                    О.Завада
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                    М.Гончарук
 
 Заступник Міністра
 праці України                     Н.Малиш
 
 Заступник Міністра
 юстиції України                    П.Шевчук
 
 
 Голова фонду державного
 майна України                     В.Прядко
 
                   Затверджено наказом:
                   Мінекономіки України
                   Антимонопольним комітетом
                   України
                   Мінфіну України
                   Мінпраці України
                   Мінюсту України
                   Фонду державного майна
                   України
                   від 1.10.93 N 421
             ПРИМІРНИЙ СТАТУТ
         об'єднань державних підприємств,
      створених згідно з Декретами Уряду України
   Зареєстровано              Затверджено
                  _______________________________
                  (назва органу, уповноваженого
                   управляти державним майном)
                  _______________________________
                        (посада)
                  _______________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
                  "___"___________________1993 р.
           1. Загальне положення
   1.1. ________________________________________________________
        (повна назва об'єднання - юридичної особи)
 _________________________________________________________________
         (назва скорочена, якщо вона є)
(надалі - Об'єднання) засноване на державній власності, належить
до сфери управління ______________________________________________
          (назва міністерства, іншого органу державної
 _________________________________________________________________
   виконавчої влади підвідомчого Кабінету Міністрів України)
(надалі - Засновник) наказом від ____________________ N___________
   1.2. Адреса Об'єднання: _____________________________________
 _________________________________________________________________
        (юридична адреса та інші реквізити)
   1.3. До складу Об'єднання входять підприємства, які в єдиному
технологічному процесі забезпечують потреби народного господарства
України і обсяг виробництва (послуг) яких для потреб Об'єднання
складає не менше 50 відсотків від загального обсягу виробництва
(послуг) підприємства.
   1.4. Склад Об'єднання:_______________________________________
              (підприємства та інші юридичні особи
 _________________________________________________________________
    з зазначенням юридичної адреси та інших реквізитів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
       2. Мета і предмет діяльності Об'єднань
   2.1. Об'єднання створене з метою:
   - забезпечення  належних умов діяльності підприємств, що
входять до його складу за принципом єдиного  технологічного
процесу;
   - розвитку їх матеріально-технічної бази;
   - розробки та реалізації економічних та соціальних програм;
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
(інше згідно з Декретами Кабінету Міністрів України та наказами
Засновника в межах його компетенції).
   2.2. Предметом діяльності Об'єднання є:
   - удосконалення  організації  управління, форм і методів
господарювання, розвиток ринкових відносин, що забезпечуватимуть
узгодження інтересів підприємств і держави;
   - здійснення єдиної  науково-технічної  та  інвестиційної
політики;
   - забезпечення ефективного  використання  єдиних  фондів,
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при виробництві
продукції, модернізації та реконструкції підприємств;
   - розвиток  нових  форм  і  методів  взаємовигідних
зовнішньо-економічних   зв'язків,   торгово-економічного   і
науково-технічного  співробітництва  підприємств  Об'єднання з
іноземними фірмами;
   - вирішення   питань   соціально-економічного  розвитку
підприємств і організацій, що входять до складу Об'єднання;
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
  (перелік інших видів діяльності, що є специфічними для цього
  Об'єднання).
         3. Юридичний статус Об'єднання
   3.1. Об'єднання діє на основі і відповідно до Закону України
"Про підприємства в Україні", Декретів Кабінету Міністрів України,
інших законодавчих актів та цього статуту, який затверджується
Засновником і погоджується Міністерством  економіки  України,
Міністерством  фінансів  України та Антимонопольним комітетом
України.
   3.2. Об'єднання функціонує як єдина господарська стуктура, є
юридичною  особою,  має  самостійний  і  зведений  баланси,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, гербову печатку
із своїм найменуванням.
   Права і обов'язки юридичної особи Об'єднання набуває з дня
його  державної  реєстрації,  яка  провадиться  в  порядку,
встановленому для підприємств.
   3.3. Підприємства,  що  входять  до  складу  Об'єднання,
зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія Закону
України "Про підприємства в Україні" за винятком права об'єднувати
на добровільних засадах свою діяльність, виходити із складу
Об'єднань та приймати рішення про їхню ліквідацію.
   3.4. Об'єднання   несе   відповідальність  за  своїми
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством.
   Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язанням держави
та Засновника.
   Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які
входять  до його складу, а підприємства не відповідають за
зобов'язаннями Об'єднання, якщо інше не передбачено договорами та
цим статутом.
   3.5. Об'єднання має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
   3.6. Вхід та вихід із складу Об'єднання здійснюється за
рішенням Засновника за погодженням з Антимонопольним комітетом
України.
         4. Органи управління Об'єднання
   4.1. Управління оперативною діяльністю Об'єднання здійснює
генеральний директор.
   Генеральний директор призначається на посаду і звільняється
Засновником шляхом укладання з ним контракту, погодженого в
установленому порядку.
   Засновник не має права втручатись в оперативну і господарську
діяльність Об'єднання.
   4.2. Генеральний директор Об'єднання:
   - несе персональну відповідальність за виконання покладених
на Об'єднання завдань і здійснення ним своїх функцій;
   - формує  та  затверджує  структуру  апарату Об'єднання,
встановлює умови оплати праці його працівників відповідно до
існуючих положень;
   - здійснює  керівництво  оперативною  та  господарською
діяльністю, без довіреності діє від імені Об'єднання, представляє
його в усіх міністерствах, відомствах, підприємствах, установах,
організаціях як на Україні, так і за її межами;
   - розпоряджається майном Об'єднання в установленому порядку,
укладає договори, видає доручення;
   - відкриває розрахунковий та інші рахунки  в державних,
зовнішньо-економічних, комерційних та інших установах банків;
   - видає накази у відповідності з трудовим законодавством і
укладеними контрактами, приймає і звільняє працівників апарату
Об'єднання, приймає до них міри заохочення і накладає стягнення.
   4.3. З метою визначення головних напрямків і координації
діяльності  Об'єднання,  поєднання  інтересів  підприємств  і
організацій, що входять до його складу, в Об'єднанні утворюється
правління.
   До складу  правління  входять генеральний директор, його
заступники та керівники підприємств і організацій, що входять до
складу Об'єднання.
   Положення про правління затверджується Засновником.
   4.4. Правління Об'єднання на своїх засіданнях:
   - розглядає найважливіші питання виробничо-господарської та
соціальної діяльності Об'єднання;
   - перспективи економічного, соціального і науково-технічного
розвитку;
   - заслуховує звіти керівників підприємств та організацій, що
входять до складу Об'єднання;
   - встановлює нормативи відрахувань з прибутку підприємств і
організацій в загальні фонди Об'єднання;
   - розподіляє та контролює використання загальних  фондів
Об'єднання;
   - затверджує чисельність апарату Об'єднання і суму витрат на
його утримання;
   - в установленому порядку вносить пропозиції щодо кандидатур
на посаду керівників підприємств та проекти контрактів з ними.
   4.5. Рішення правління, що приймається простою більшістю
голосів, проводиться в життя, як правило, наказами генерального
директора.
   4.6. Витрати на утримання апарату Об'єднання покриваються за
рахунок доходу, одержаного  в  результаті  його  самостійної
діяльності та відрахувань від чистого прибутку підприємств, що
входять до складу Об'єднання. Нормативи відрахування вирішує
правління Об'єднання.
   4.7. Повноваження трудового колективу Об'єднання реалізуються
загальними  зборами через їх виборчі органи і відповідно з
законодавством України. Члени  виборчого  органу  не  можуть
звільнятись з роботи або переводитись на інші посади з ініціативи
адміністрації Об'єднання без згоди відповідного виборчого органу
цього колективу.
   4.8. Власник, або уповноважений ним  орган,  укладає  з
профспілковим чи іншим, уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом - колективний договір,  яким  регулюються
виробничі, трудові і економічні відносини, питання охорони праці,
соціального розвитку.
         5. Права та обов'язки Об'єднання
   5.1. Об'єднання відповідно до діючого законодавства України
та в межах його компетенції має право:
   - укладати на території України і за її межами угоди з
українськими та зарубіжними партнерами для вирішення статутних
завдань;
   - представляти  і  захищати  інтереси своїх підприємств,
організацій, фірм у всіх державних, громадських, кооперативних і
міжнародних органах;
   - одержувати відповідно  до  чинного  законодавства  від
підвідомчих підприємств та представляти в установленому порядку
статистичну та бухгалтерську звітність;
   - здійснювати координацію діяльності підприємств, організацій
та навчальних закладів по підготовці спеціалістів і підвищенню їх
кваліфікації;
   - користуватись для досягнення  статутних  цілей  іншими
правами, що надані законодавством України юридичним особам;
   5.2. Об'єднання самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію  та основні напрямки свого розвитку відповідно до
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юктури
ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
   5.3. Об'єднання реалізує свої  послуги  за  цінами,  що
формуються  відповідно  до умов економічної діяльності, а у
випадках, передбачених законодавством України, за фінансовими
державними цінами.
   5.4. Об'єднання  здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність
згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку,
що визначений правлінням Об'єднання.
   5.5. Об'єднання за рахунок частини прибутку підприємств і
організацій, що входять до його складу, утворює загальний фонд
розвитку виробництва і соціальної інфраструктури.
   Порядок його утворення і використання визначається правлінням
Об'єднання.
   5.6. Об'єднання зобов'язане:
   - при  визначенні  стратегії  господарської  діяльності
враховувати державні контракти, державні замовлення та  інші
зобов'язання і забезпечувати їх обов'язкове виконання;
   - забезпечувати згідно з чинним законодавством своєчасну
оплату податків та інших відрахувань;
   - розробляти методологію по вдосконаленню бухгалтерського
обліку на підприємствах і організаціях;
   - сприяти   вирішенню   питань   матеріально-технічного
забезпечення виробництва;
   - розробляти методологічні рекомендації  по  забезпеченню
безпеки виробництва, протипожежних та інших заходів;
   - створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   - здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної
плати працівників Об'єднання з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних
підсумках роботи Об'єднання;
   - виконувати  норми і вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
   У разі порушення Об'єднанням законодавства  про  охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
   5.7. Об'єднання здійснює бухгалтерський, оперативний облік та
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством  в
порядку встановленому для підприємств. Керівник Об'єднання та
головний бухгалтер  несуть  персональну  відповідальність  за
додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності.
            6. Майно Об'єднання
   6.1. Майно Об'єднання складають закріплені за ним основні
фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких
відображається у його самостійному балансі і належить йому на
правах повного господарського відання.
   6.2. Здійснюючи  право  повного  господарського  відання,
Об'єднання володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном на свій розсуд вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не
суперечать чинному законодавству та цьому статуту.
   6.3. Джерелами формування майна Об'єднання є:
   - статутний  фонд,  що визначається самостійним балансом
Об'єднання;
   - доходи, одержані від реалізації своїх послуг, а також від
інших видів господарської діяльності;
   - доходи від операцій з цінними паперами;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення та дотації із бюджету;
   - безоплатні  або  благодійні  внески,  пожертвування
організацій, підприємств і громадян;
   - придбання майна іншого підприємства;
   - інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
   6.4. Об'єднання,  якщо  інше  не  передбачено  чинним
законодавством має право здавати в оренду, передавати або надавати
в тимчасове користування чи позику підприємствам, організаціям та
установам, а також громадянам будинки, споруди, устаткування,
транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які
йому належать, а також списувати їх з балансу в установленому
порядку.
   6.5. Об'єднання здійснює володіння, користування землею і
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
   6.6. Збитки, завдані Об'єднанню в результаті порушення його
майнових  прав  громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються Об'єднанню за  рішенням  суду  або
арбітражного суду.
    7. Господарська та соціальна діяльність Об'єднання
   7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Об'єднання є прибуток (доход).
   7.2. Джерелами формування фінансових ресурсів Об'єднання є
прибуток (доход), безоплатні або  благодійні  внески  членів
трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші
надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та
кредити.
   7.3. Прибуток Об'єднання є прибуток, отриманий в результаті
самостійної господарської діяльності. Після внеску передбачених
законодавством України податків та інших платежів до бюджету,
відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, прибуток залишається у
повному його розпорядженні.
   7.4. Об'єднання  за  рахунок власних фінансових ресурсів
утворює  фонди  цільового  призначення  згідно  з  чинним
законодавством.
   7.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників апарату
Об'єднання  є  частина доходу, одержаного в результаті його
господарської діяльності та відрахувань від чистого прибутку
підприємств, що входять до складу Об'єднання.
   7.6. Відносини Об'єднання з юридичними особами, що входять до
його складу, а також з іншими юридичними особами і громадянами в
усіх сферах виробничо-господарської діяльності здійснюються на
основі договорів.
   7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці,  життя  та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються
трудовим колективом за участю генерального директора Об'єднання.
   7.8. Аудит фінансової діяльності Об'єднання  здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
       8. Ліквідація і реорганізація Об'єднання
   8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Об'єднання здійснюється  за  рішенням
Засновника, якому підпорядковане об'єднання за погодженням з
Антимонопольним комітетом України.
   8.2. Ліквідація  Об'єднання  здійснюється  ліквідаційною
комісією, яка утворюється Засновником.
   До складу  ліквідаційної  комісії  входять  представники
Засновника та Об'єднання в особі його органу управління. Порядок і
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій
кредиторам визначається Засновником.
   8.3. В  разі  банкрутства  Об'єднання  його  ліквідація
проводиться згідно з Законом України "Про банкрутство".
   8.4. При реорганізації і ліквідації Об'єднання працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка