Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл функціональних повноважень керівництва Кабінету Міністрів України


 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 жовтня 1996 р. N 1276
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1134 ( 1134-97-п ) від 09.10.97 )
       Про розподіл функціональних повноважень
       керівництва Кабінету Міністрів України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
      N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 
                   Розпорядженням КМ 
      N 196-р ( 196-97-р ) від 14.04.97 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Розподілити  функціональні  повноваження  керівництва
Кабінету Міністрів України згідно з додатками N 1 і 2.
   2. Установити,  що  Перший  віце-прем'єр-міністр України,
віце-прем'єр-міністри України та Міністр  Кабінету  Міністрів
України несуть відповідальність за діяльність міністерств, інших
центральних органів виконавчої  влади  згідно  з  розподілом
функціональних повноважень, передбачених додатком N 2.
   Доручення Першого    віце-прем'єр-міністра    України,
віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів
України з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими
для виконання відповідними міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади.
   3. Покласти  на  Першого  віце-прем'єр-міністра  України,
віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів
України відповідальність за координацію діяльності Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  а також
взаємовідносин між Кабінетом Міністрів України та  урядовими
структурами країн СНД і Балтії згідно з розподілом повноважень,
передбачених додатками N 3 і 4.
   4. Установити,   що   за   відсутності    Першого
віце-прем'єр-міністра України чи одного з віце-прем'єр-міністрів
України заміщення їх повноважень здійснюється згідно з розподілом
повноважень, передбачених додатком N 5.
   У разі відсутності Прем'єр-міністра України його обов'язки
виконує Перший віце-прем'єр-міністр України.
   5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1995 р. N 993 ( 993-95-п ) "Про
розподіл функціональних повноважень керівництва Кабінету Міністрів
України", від 16 січня 1996 р. N 82 ( 82-96-п ) "Про внесення змін
і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1995 р. N 993", від 12 лютого 1996 р. N 191 ( 191-96-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11
грудня 1995 р. N 993", від 11 квітня 1996 р. N 422 ( 422-96-п )
"Про внесення змін до спеціальних функціональних повноважень
керівництва Кабінету Міністрів України".
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.66
                   Додаток N 1
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 21 жовтня 1996 р. N 1276
        ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
       Першого віце-прем'єр-міністра України,
    віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету
            Міністрів України
   Перший віце-прем'єр-міністр    України,   кожен   із
віце-прем'єр-міністрів України та Міністр Кабінету  Міністрів
України:
   1. ( Пункт 1 додатка N 1 втратив чинність в частині, що
стосується Президії Кабінету Міністрів України  на  підставі
Постанови КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 ) Забезпечує
виконання положень Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України, постанов Верховної Ради України,  актів  Президента
України та Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції
Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності,
спрямовує,  координує  та  контролює  діяльність  відповідних
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також
компаній, корпорацій, концернів державної форми власності щодо:
   підготовки та  реалізації  Програми  діяльності  Кабінету
Міністрів України;
   формування та виконання Державного бюджету України;
   розроблення проектів концепцій державної політики та програм
розвитку національної економіки, її окремих галузей і сфер;
   розроблення та   виконання   національних,   галузевих,
міжгалузевих, міжнародних програм і угод стосовно економічного та
соціального розвитку України;
   контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального
розвитку України у відповідних сферах;
   виконання доручень  Верховної  Ради  України,  Президента
України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України та
власних доручень, протокольних рішень Кабінету Міністрів України;
   підготовки засідань Кабінету Міністрів України  та  його
Президії;
   розроблення проектів актів законодавства;
   вирішення інших питань діяльності окремих міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу
повноважень.
   2. Вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань:
   що належать до компетенції Кабінету Міністрів України;
   ініційованих Президентом України, Верховною Радою України,
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади для
розгляду Кабінетом Міністрів України;
   взаємодії Кабінету Міністрів України з  Верховною  Радою
України, Адміністрацією Президента України, урядовими структурами
країн СНД і БалтіЇ, координації діяльності  Ради  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   3. Забезпечує взаємодію  Кабінету  Міністрів  України  з
Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України в
процесі підготовки та прийняття відповідних законодавчих, інших
нормативних актів, розгляду питань розроблення та реалізації
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також поточної
діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади.
   4. ( Пункт 4 додатка N 1 втратив чинність в частині, що
стосується Президії Кабінету Міністрів України  на  підставі
Постанови КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 ) Відповідає за
підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів
України та його  Президії,  вживає  вичерпних  заходів  для
остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проектів
документів  та  прийняття  взаємоприйнятних  рішень.  Вносить
пропозиції щодо порядку денного та черговості засідань Кабінету
Міністрів України та його Президії.
   5. Розглядає  та візує доопрацьовані в апараті Кабінету
Міністрів України проекти законів України, указів і розпоряджень
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України.
   6. Дає доручення міністерствам та іншим  центральним  і
місцевим органам виконавчої влади.
   7. ( Пункт 7 додатка N 1 втратив чинність в частині, що
стосується Президії Кабінету Міністрів України  на  підставі
Постанови КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 ) Бере участь у
розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та його
Президії, в роботі Верховної Ради України та її комітетів з
питань, що належать до сфери його відання, в роботі відповідних
органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, колегій міністерств та інших органів виконавчої влади, а
також у роботі Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим,
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій відповідно до розподілу повноважень.
   8. Повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали,
внесені з порушенням установленого порядку.
   9. Сприяє відповідним урядовим структурам країн СНД і Балтії,
Автономної  Республіки Крим, відповідним структурам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у їх
взаємодії з Кабінетом Міністрів України та його апаратом.
   10. Сприяє роботі відповідних громадських організацій.
   11. Вносить  Прем'єр-міністру  України  пропозиції  щодо
призначень та звільнення керівників відповідних міністерств, інших
органів виконавчої влади та їх заступників, а також пропозиції
щодо притягнення їх до дисціплінарної відповідальності відповідно
до розподілу обов'язків.
   12. Здійснює  за  дорученнями  Президента  України  або
Прем'єр-міністра України керівництво відповідними колегіальними
органами (комісіями, радами тощо).
   1З. Погоджує вирішення кадрових питань стосовно керівників
управлінь, відділів апарату Кабінету Міністрів України та їх
заступників, керівників патронатних служб відповідно до розподілу
повноважень.
   14. Затверджує структуру центрального апарату міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу
повноважень.
   15. За повноваженням, наданим Кабінетом Міністрів України,
веде переговори і підписує від імені Кабінету Міністрів України
міжурядові угоди.
   16. Має інші повноваження, передбачені законодавством.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.66
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 21 жовтня 1996 р. N 1276
       СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
       керівництва Кабінету Міністрів України
   1. Прем'єр-міністр України як глава  Кабінету  Міністрів
України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) керує
роботою Кабінету Міністрів України, очолює роботу з розроблення
та реалізації внутрішньої  і  зовнішньої  політики  держави,
спрямовує та координує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра
України,  віце-прем'єр-міністрів  України,  Міністра  Кабінету
Міністрів України, міністрів,  керівників  інших  центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, взаємодіє з урядами інших держав.
   Прем'єр-міністру України підпорядковується апарат Кабінету
Міністрів України, а  також  безпосередньо  такі  структурні
підрозділи:
   Юридичне управління;
   Відділ кадрів;
   Відділ з питань грошово-кредитної політики і фінансів;
   Відділ з питань місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування;
   Відділ взаємодії з комітетами Верховної Ради України.
   Прем'єр-міністр України в межах своїх повноважень координує
та контролює діяльність міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій, а також безпосередньо спрямовує діяльність:
   Міністерства фінансів;
   Державного комітету по матеріальних резервах;
   Державного митного комітету;
   Державного комітету у справах охорони державного кордону;
   Фонду державного майна;
   Державної податкової адміністрації;
   Головного контрольно-ревізійного управління;
   Головного управління Державного казначейства;
   Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України;
   Національної ради соціального партнерства;
   Спеціального представництва Кабінету Міністрів України  у
справах Європейського Союзу.
   Прем'єр-міністр України в межах своїх повноважень розглядає
та вирішує питання діяльності Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства  закордонних справ, Міністерства оборони, Служби
безпеки та  Головного  управління  командуючого  Національною
гвардією.
   2. Перший віце-прем'єр-міністр України:
   заміщує Прем'єр-міністра України у разі його відсутності,
діючи в межах, що визначаються його  окремими  дорученнями,
координує діяльність віце-прем'єр-міністрів України, міністрів,
керівників інших центральних органів виконавчої влади, дає їм
доручення;
   за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет
Міністрів України у відносинах з іншими органами та організаціями
в Україні та за її межами;
   організовує роботу з розроблення та реалізації державної
політики у сферах розвитку вугільної промисловості і транспортного
комплексу,  телерадіокомунікацій  та  інших  засобів зв'язку,
використання природних (крім земельних) ресурсів, ядерної та
екологічної безпеки, міждержавних відносин з Російською Федерацією
та Туркменистаном (у тому числі щодо  взаєморозрахунків  за
енергоносії), виробничого кооперування України з країнами СНД і
Балтії;
   здійснює керівництво Постійною урядовою комісією з питань
техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій,
Координаційною радою з питань розбудови державного  кордону,
Національною  координаційною  радою  боротьби  з наркоманією,
Міжвідомчою комісією  з  проведення  паспортизації  громадян,
Міжвідомчою комісією з питань регулювання кризових ситуацій у разі
вчинення актів незаконного втручання в діяльність  цивільної
авіації, Національною радою з питань безпечної життєдіяльності
населення, Державною комісією з питань зв'язку і радіочастот,
Комісією з питань повернення в Україну валютних цінностей, що
незаконно знаходяться за її межами, Державною комісією з питань
безпеки руху;
   сприяє діяльності центральних органів виконавчої влади;
   забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з оборонними,
правозахисними та природоохоронними громадськими організаціями.
   За дорученнями  Першого  віце-прем'єр-міністра  України
безпосередньо працюють і забезпечують його діяльність, в межах
покладених на них функцій, структурні підрозділи апарату Кабінету
Міністрів України:
   Управління з питань паливно-енергетичного комплексу (функції
щодо розвитку вугільної промисловості);
   Відділ з питань транспорту і зв'язку;
   Відділ з  питань  техногенної  та  екологічної  безпеки,
цивільного захисту населення;
   Відділ з питань оборони;
   Відділ з питань мобілізаційної роботи;
   Відділ з  питань  міждержавних  відносин  з  Російською
Федерацією;
   Відділ з питань правоохоронних органів та  боротьби  зі
злочинністю.
   Перший віце-прем'єр-міністр  України  в  межах  своїх
функціональних повноважень спрямовує, координує та  контролює
діяльність:
   Міністерства вугільної промисловості;
   Міністерства зв'язку;
   Міністерства з питань надзвичайних ситуацій;
   Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки;
   Міністерства транспорту;
   Міністерства юстиції;
   Державного комітету по гідрометеорології;
   Державного комітету з питань державних секретів та технічного
захисту інформації;
   Державного комітету по нагляду за охороною праці;
   Державного комітету у справах захисту прав споживачів;
   Комітету по використанню повітряного простору;
   Державного науково-виробничого  центру  страхового  фонду
документації;
   Національного виставочного центру при Кабінеті Міністрів
України;
   Головного управління з питань радіочастот при  Кабінеті
Міністрів України;
   Державної акціонерної компанії "Укрресурси";
   Української державної корпорації по будівництву, ремонту та
утриманню автомобільних доріг;
   Української  державної  корпорації  по  транспортному
будівництву;
   державних і створених за  державною  участю  акціонерних
компаній, корпорацій, концернів, товариств, інших видів об'єднань
у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та
річкового  транспортного обслуговування, зв'язку, використання
повітряного простору України.
   Перший віце-прем'єр-міністр України координує діяльність:
   Державного митного комітету;
   Державного комітету у справах охорони державного кордону.
   Перший віце-прем'єр-міністр  України  забезпечує  зв'язок
Кабінету Міністрів України з Генеральною прокуратурою, Верховним
Судом  і  Вищим  арбітражним  судом,  вирішує  питання
матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності.
   За дорученнями Прем'єр-міністра України розглядає та вирішує
питання діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
оборони, Служби безпеки та Головного управління командуючого
Національною гвардією.
   3. Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового
комплексу:
   організовує роботу з розроблення та реалізації державної
політики у сферах розвитку економіки агропромислового комплексу в
цілому та його окремих галузей, використання земельних ресурсів,
захисту та відтворення земель, розвитку внутрішніх товарних ринків
сільськогосподарської продукції, харчової та рибної промисловості,
вносить для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозиції про
стратегію і тактику розвитку сільськогосподарського виробництва,
харчової  та  рибної  промисловості,  лісового  та  водного
господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринків товарів
і послуг агропромислового походження;
   спрямовує діяльність міністерств і відомств агропромислового
комплексу  на  розвиток  всебічних  зв'язків товаровиробників
сільського господарства з переробними, обслуговуючими та іншими
підприємствами і організаціями;
   сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого
самоврядування у здійсненні аграрної та  земельної  реформи,
розробленні та впровадженні експериментальних проектів з цих
питань;
   вносить для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозиції
щодо реформ у галузях агропромислового комплексу та розроблення
механізму управління в аграрному секторі;
   здійснює керівництво Комісією з питань аграрної та земельної
реформи,   координацію  роботи  Акціонерного  комерційного
агропромислового    банку    "Україна",    Української
кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву;
   сприяє діяльності   Всеукраїнської   ради   колективних
сільськогосподарських підприємств, Асоціації фермерів України та
інших громадських об'єднань агропромислового комплексу;
   разом з відповідними міністерствами і відомствами організовує
роботу з:
   реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу і
соціального відродження села на 1996 - 2005 роки;
   створення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення
потреб населення в інших  видах  продукції  рослинництва  і
тваринництва;
   матеріально-технічного та сервісного забезпечення сільських
товаровиробників і  переробних  підприємств,  впровадження  у
виробництво досягнень науки і передових технологій;
   розроблення проектів законодавчих актів і указів Президента
України, рішень Кабінету Міністрів України з метою створення
комплексної правової бази для здійснення аграрної та земельної
реформи.
   За дорученнями Віце-прем'єр-міністра України безпосередньо
працює і забезпечує його діяльність, в межах покладених на нього
функцій, структурний підрозділ апарату Кабінету Міністрів України
- Відділ з питань агропромислового комплексу і продовольства.
   Віце-прем'єр-міністр України  з  питань  агропромислового
комплексу в межах своїх функціональних повноважень спрямовує,
координує та контролює діяльність:
   Міністерства лісового господарства;
   Міністерства рибного господарства;
   Міністерства сільського господарства і продовольства;
   Державного комітету по водному господарству;
   Державного комітету по земельних ресурсах;
   Державного комітету по харчовій промисловості;
   Державної міжвідомчої  комісії  у  справах випробувань і
реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив;
   Української академії аграрних наук;
   Українського державного концерну по матеріально-технічному і
сервісному забезпеченню агропромислового комплексу;
   інших державних і створених за державною участю акціонерних
компаній, корпорацій, концернів, інших об'єднань, товариств, бірж
та посередницьких організацій у сфері агропромислового комплексу.
   4. Віце-прем'єр-міністр  України  з  питань  гуманітарної
політики організовує роботу з розроблення та здійснення державної
політики в гуманітарній та політико-ідеологічній сфері, координує
діяльність центральних органів виконавчої влади, здійснює контроль
за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України з
проблем освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної
культури і спорту, туризму, преси та інформації, міжнаціональних,
конфесійних відносин, молодіжної політики, контролює роботу з
атестації наукових та  науково-педагогічних  кадрів,  регулює
вирішення питань гуманітарної допомоги, сприяє роботі творчих
спілок, інших громадських організацій, міжнародних гуманітарних
інституцій.
   За дорученнями Віце-прем'єр-міністра України безпосередньо
працює і забезпечує його діяльність, в межах покладених на нього
функцій, структурний підрозділ апарату Кабінету Міністрів України
- Відділ з питань освіти, культури та охорони здоров'я.
   Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики в
межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та
контролює діяльність:
   Міністерства культури і мистецтв;
   Міністерства освіти;
   Міністерства охорони здоров'я;
   Міністерства у справах сім'ї та молоді;
   Міністерства інформації;
   Державного  комітету  з  медичної  та  мікробіологічної
промисловості;
   Державного комітету у справах національностей та міграції;
   Державного комітету з фізичної культури і спорту;
   Державного комітету по туризму;
   Державного комітету у справах релігій;
   Державного комітету телебачення і радіомовлення;
   Вищої атестаційної комісії;
   Головного архівного  управління  при  Кабінеті Міністрів
України;
   Національної академії наук;
   державних галузевих академій наук;
   Національної комісії з питань повернення в Україну культурних
цінностей;
   Українського  національного  фонду  "Взаєморозуміння  і
примирення".
 
( На доповнення до пункту 4 додатка N 2 на Віце-прем'єр-міністра
України з питань гуманітарної політики покладено повноваження
щодо спрямування,  координації  та  контролю  за  діяльністю
Міністерства у справах науки і технологій згідно з Розпорядженням
КМ N 196-р ( 196-97-р ) від 14.04.97 )
   5. Віце-прем'єр-міністр  України  з  питань  економіки
організовує роботу з розроблення та реалізації внутрішньої та
зовнішньої економічної, зокрема, бюджетної, кредитної та валютної
політики,  заходів  щодо  розвитку національної економіки та
зовнішньоекономічних зв'язків, структури валового національного та
валового внутрішнього продукту, інвестиційної структури, вносить
для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозиції про стратегію
і тактику розвитку макроекономічних процесів і явищ, організовує
роботу з розроблення та здійснення заходів Кабінету Міністрів
України щодо розвитку економічних реформ, координує діяльність
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань
розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках і реформування
грошово-кредитної,   бюджетної,   податкової    політики,
демонополізації, приватизації, оплати праці, реформування системи
соціального  захисту  населення,  розвитку  підприємництва  у
виробничій та фінансовій сферах діяльності.
   За дорученнями Віце-прем'єр-міністра України безпосередньо
працюють і забезпечують його діяльність, в межах покладених на них
функцій, структурні  підрозділи  апарату  Кабінету  Міністрів
України:
   Відділ розвитку національної економіки;
   Відділ з питань власності і підприємництва;
   Відділ з питань зовнішніх економічних зв'язків;
   Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями,
іноземних інвестицій та вільних економічних зон;
   Відділ з питань соціального захисту та трудових відносин.
   Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки в межах своїх
функціональних повноважень спрямовує, координує та  контролює
діяльність:
   Міністерства економіки;
   Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі;
   Міністерства праці;
   Міністерства соціального захисту населення;
   Міністерства статистики;
   Антимонопольного комітету;
   Акціонерного товариства "Українська фондова біржа";
   Валютно-кредитної ради;
   Відкритого акціонерного товариства "Укрімпекс";
   Державного експортно-імпортного банку;
   Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
   Державного митного комітету;
   Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку;
   Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю;
   Національного агентства з реконструкції та розвитку;
   Національної акціонерної страхової компанії "Оранта";
   Національного аудиторського комітету;
   Пенсійного фонду;
   Української державної кредитно-інвестиційної компанії;
   Фонду соціального захисту інвалідів;
   Фонду соціального страхування.
   Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки:
   координує діяльність Міністерства фінансів, Фонду державного
майна та Державного митного комітету;
   забезпечує зв'язок Кабінету Міністрів України з Національним
банком, банками інших  держав  та  міжнародними  фінансовими
організаціями.
   6. ( Пункт 6 додатка N 2 втратив чинність в частині, що
стосується Президії Кабінету Міністрів України  на  підставі
Постанови КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 ) Міністр Кабінету
Міністрів України здійснює організаційне забезпечення діяльності
Кабінету Міністрів України, пов'язаної з реалізацією компетенції
Кабінету Міністрів України, повноважень Прем'єр-міністра України,
Першого віце-прем'єр-міністра  України,  віце-прем'єр-міністрів
України, а саме:
   забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України із Верховною
Радою  України,  Адміністрацією Президента України у процесі
поточної діяльності;
   в межах своїх функціональних повноважень здійснює керівництво
діяльністю апарату Кабінету Міністрів України безпосередньо, а 
також через своїх заступників;
   забезпечує контроль  за  виконанням  міністерствами  і
відомствами Конституції України, законів України, актів Президента
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
   затверджує переліки питань, що належать до сфери відання
управлінь, відділів, установлює порядок їх роботи;
   надсилає органам  виконавчої влади на експертизу проекти
рішень Кабінету Міністрів України, інші документи і матеріали, що
подаються на розгляд Кабінету Міністрів України;
   розподіляє обов'язки між заступниками Міністра  Кабінету
Міністрів України;
   вимагає від міністерств, інших органів виконавчої влади,
підприємств,  установ  і  організацій необхідні для Кабінету
Міністрів України матеріали і звіти про виконання його рішень;
   повертає міністерствам, іншим  органам  виконавчої  влади
документи та інші матеріали, внесені до Кабінету Міністрів України
з порушенням установленого порядку;
   подає на погодження Прем'єр-міністрові України та Президії
Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо  структури  і
чисельності, штатного розпису апарату Кабінету Міністрів України і
затверджує штатний розпис апарату;
   вносить Прем'єр-міністрові України подання щодо призначення
на посаду і звільнення з посади заступників Міністра Кабінету
Міністрів   України,   за   погодженням  з  відповідними
віце-прем'єр-міністрами - начальників управлінь, їх заступників,
завідуючих  відділами, керівників патронатних служб, а також
погоджує з  віце-прем'єр-міністрами  України  призначення  та
звільнення  заступників  завідуючих  відділами  та завідуючих
секторами;
   призначає на посаду і звільняє з посади працівників апарату,
в тому числі на умовах контракту, крім тих, які призначаються
Президентом України та Кабінетом Міністрів України;
   затверджує порядок  формування,  розміщення  і  виконання
державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації
працівників апарату;
   видає накази, інші акти, що належать до його компетенції;
   несе відповідальність за організацію та здійснення контролю
за проходженням державної служби в Україні;
   забезпечує формування кадрового резерву;
   Міністр Кабінету Міністрів України у межах своїх повноважень
спрямовує, координує та контролює діяльність Головного управління
державної служби при Кабінеті Міністрів України.
   Міністрові Кабінету Міністрів України в межах функціональних
повноважень підпорядковуються  керівники  управлінь,  відділів
апарату Кабінету Міністрів України, їх заступники.
   Міністр Кабінету Міністрів України має інші повноваження, що
надаються йому Прем'єр-міністром України.
   За дорученнями  Міністра  Кабінету  Міністрів  України
безпосередньо працюють і забезпечують його діяльність, в межах
покладених на них функцій, структурні підрозділи апарату Кабінету
Міністрів України:
   Перший відділ;
   Загальний відділ;
   Відділ контролю;
   Урядовий архів;
   Відділ міждержавних відносин з країнами СНД та статутними
органами Співдружності;
   Відділ взаємодії з громадсько-політичними організаціями;
   а також у межах функціональних повноважень;
   Юридичне управління;
   Відділ кадрів.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                  Додаток N З
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 21 жовтня 1996 р. N 1276
            РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ
   щодо координації діяльності Ради міністрів Автономної
       Республіки Крим, обласних, Київської та
     Севастопольської міських державних адміністрацій
 
   Перший віце-прем'єр-міністр України - Автономна Республіка
Крим, Дніпропетровська і Донецька області, м.Севастополь.
   Віце-прем'єр-міністр України  з  питань  агропромислового
комплексу - Запорізька, Кіровоградська, Черкаська і Полтавська
області.
   Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики -
м.Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська і Львівська області.
   Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки - Волинська,
Івано-Франківська, Рівненська,  Тернопільська,  Хмельницька  і
Чернівецька області.
   Міністр Кабінету Міністрів України - Луганська, Сумська,
Харківська і Чернігівська області.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                   Додаток N 4
            до постанови Кабінету Міністрів України
              від 21 жовтня 1996 р. N 1276
            РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ
   щодо координації взаємовідносин між Кабінетом Міністрів
       України та урядовими структурами країн
              СНД і Балтії
 
   Перший віце-прем'єр-міністр України - Російська Федерація,
Грузія, Республіка Білорусь, Туркменистан, Республіка Казахстан.
   Віце-прем'єр-міністр України  з  питань  агропромислового
комплексу - Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Естонська
Республіка.
   Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики -
Республіка Вірменія, Киргизька Республіка.
   Віце-прем'єр-міністр  України  з  питань  економіки  -
Азербайджанська Республіка, Республіка Таджикистан, міжнародні
органи СНД.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                   Додаток N 5
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 21 жовтня 1996 р. N 1276
    Взаємозаміщення повноважень віце-прем'єр-міністрів
               України
 
                        Хто заміщує
Перший віце-прем'єр- міністр    Віце-прем'єр-міністр України з
України               питань економіки
 
Віце-прем'єр-міністр України з   Перший віце-прем'єр-міністр
питань агропромислового       України
комплексу
 
Віце-прем'єр-міністр України з   Перший віце-прем'єр-міністр
питань гуманітарної політики    України
 
Віце-прем'єр-міністр України з   Віце-прем'єр-міністр України з
питань економіки          питань агропромислового
                  комплексу
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка