Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки


 
            П О С Т А Н О В А
         від 2 листопада 1996 р. N 1345
                Київ
    Про Національну програму поліпшення стану безпеки,
       гігієни праці та виробничого середовища
            на 1996 - 2000 роки
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що Національна програма
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 1994 - 1995 роки ( 91-94-п ) в основному виконана. Витрати з
Державного фонду охорони праці на виконання 89 робіт, передбачених
зазначеною програмою, становили 2,1 трильйона карбованців. У ході
реалізації програми закладено основи для впровадження економічних
методів  управління  охороною праці в державі, започатковано
створення галузевих, регіональних та виробничих програм з питань
охорони праці, організовано мережу спеціалізованих центрів для
експертизи технічного стану виробничих  об'єктів,  підвищення
безпеки їх експлуатації; розробляється і впроваджується єдина
автоматизована  інформаційна  система;  створено  Національний
науково-дослідний інститут охорони праці, Науково-інформаційний і
навчальний центр, науково-виробничий журнал "Охорона  праці",
служби охорони праці в обласних, районних і міських органах
державної виконавчої влади; розроблено і виготовлено дослідний
зразок автоматизованої системи контролю пиловибухонебезпечності та
захисту мережі гірничих виробок на вугільних шахтах від вибухів
пилу;  організовано  випуск  багатьох засобів індивідуального
захисту, що раніше не випускалися в Україні. Вирішено ряд інших
важливих завдань.
   Однак здійснювані заходи поки що не привели до помітного
поліпшення  стану безпеки та умов праці. Рівень виробничого
травматизму та професійних захворювань в Україні залишається
вищим, ніж в інших країнах СНД. У 1995 році на виробництві
травмовано майже 80 тис. працівників, з них 2195 - із смертельним
наслідком, 9,1 тис. чоловік отримали професійні захворювання. Це
дещо нижче від рівня 1994 року. В той же час в металургійній,
хімічній, легкій і текстильній галузях промисловості, а також на
підприємствах  Вінницької,  Волинської,  Івано-Франківської,
Миколаївської,  Полтавської,  Сумської областей та в м.Києві
кількість загиблих збільшилася.
   Незадовільно організовано  роботу  з  охорони  праці  в
агропромисловому комплексі, де в минулому році допущено 803
нещасних випадки зі смертельним наслідком, або 36 відсотків їх
загальної кількості в суспільному виробництві.
   Викликає тривогу становище з охороною праці на підприємствах
вугільної промисловості. За 1995 рік тут допущено майже 41 тис.
нещасних випадків, смертельно травмовано 345 чоловік. Внаслідок
профзахворювань і трудового каліцтва переведено на інвалідність
6763 чоловіки.
   Значне підвищення  рівня  смертельного  травматизму  і
аварійності на виробництві в цілому по Україні спостерігається і в
поточному році. За 8 місяців загинуло 1305 чоловік. Високим
залишається рівень травматизму на підприємствах  Міністерства
вугільної промисловості, Міністерства сільського господарства і
продовольства, а також на підприємствах в Автономній Республіці
Крим, Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській,
Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та
інших областях.
   Основними причинами високого рівня травматизму і аварійності
на  виробництві  залишаються  низька трудова та технологічна
дисципліна, експлуатація великої кількості морально застарілих і
фізично зношених споруд, машин і устаткування, значна нестача
протиаварійної апаратури, а також засобів індивідуального захисту
працюючих, забезпеченість якими становить 15-30 відсотків, низький
рівень знань з техніки безпеки праці.
   Не завжди виконуються рішення Кабінету Міністрів України щодо
персональної відповідальності міністрів, керівників відомств, Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних, районних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
виконавчих  комітетів  сільських,  селищних  і  міських Рад,
підприємств, установ, організацій за координацію та контроль
роботи з питань охорони праці.
   Не відповідає  вимогам сьогодення ефективність управління
охороною праці на державному,  галузевому,  регіональному  і
виробничому рівнях. Не провадяться в необхідному обсязі глибокі
фундаментальні та прикладні наукові дослідження для потенційно
найбільш небезпечних підприємств, виробництв і об'єктів щодо
попередження  та  ліквідації  техногенних  аварій.  Низькими
залишаються технічний рівень і темпи розвитку виробництва приладів
комплексної діагностики стану обладнання підвищеної небезпеки та
виробничого середовища. До цього часу не працюють економічні
важелі створення безпечних  і  нешкідливих  умов  праці  на
виробництві.  Істотного  поліпшення  вимагає  інформаційне
забезпечення і пропаганда охорони праці.
   З метою  подальшого  вирішення  невідкладних   питань
організаційного, матеріально-технічного, наукового та правового
забезпечення робіт у галузі охорони праці та на виконання Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерствам і відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям проаналізувати за результатами 1996 р.
стан  охорони  праці  та  пожежної  безпеки  на підвідомчих
підприємствах, в установах і організаціях, розглянувши ці питання
на засіданнях колегій, обласних, Київської та Севастопольської
міських рад з питань  безпечної  життєдіяльності  населення,
затвердити заходи щодо запобігання аваріям, пожежам, випадкам
виробничого травматизму і профзахворюванням. Розглянути питання
щодо притягнення до відповідальності керівників і посадових осіб,
які не вживають заходів до забезпечення безпечних умов праці на
виробництві.
   2. Затвердити Національну програму поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки
(додається).
   3. Міністерству фінансів передбачати у проектах Державного
бюджету України виділення коштів Державному фонду охорони праці
для  часткового фінансування заходів, визначених Національною
програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 1996 - 2000 роки.
   Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки  Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям передбачати у проектах місцевих бюджетів виділення
коштів  регіональним  фондам  охорони  праці  для часткового
фінансування заходів, передбачених регіональними програмами з
охорони праці.
   4. Міністерствам, відомствам, а також концернам, корпораціям,
іншим об'єднанням підприємств, які здійснюють функції управління
майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у місячний
термін розробити за участю відповідних профспілкових організацій
(їх об'єднань) і за погодженням з Державним комітетом по нагляду
за охороною праці затвердити галузеві програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000
роки.
   5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
двомісячний термін розробити за участю регіональних профспілкових
організацій (їх об'єднань) і за погодженням з органами Державного
комітету по нагляду за охороною праці затвердити регіональні
програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 1996 - 1997 роки, а у січні 1998 р. затвердити такі
програми на 1998 - 2000 роки.
   6. Погодитись з пропозицією Державного комітету по нагляду за
охороною праці щодо заснування 10 щорічних премій в галузі охорони
праці.
   Державному комітетові по нагляду за охороною праці до 1 січня
1997 р. за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством
економіки затвердити Положення про премії в галузі охорони праці,
передбачивши в ньому виплачування зазначених премій за рахунок
коштів Державного фонду охорони праці.
   7. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з
Державним комітетом по нагляду за охороною праці систематично
інформувати населення з питань охорони праці, про хід реалізації
Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 1996 - 2000 роки.
   8. Державному комітетові по нагляду за охороною праці:
   щорічно у I кварталі доповідати Кабінетові Міністрів України
про стан охорони праці у державі та виконання Національної
програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 1996 - 2000 роки. Першу доповідь подати у 1997 році;
   за участю центральних і місцевих органів виконавчої влади та
профспілкових організацій до 1 листопада 2000 р. розробити і
подати  на  затвердження  Кабінету  Міністрів України проект
Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2001 - 2005 роки.
   9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В.В.
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 33
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 2 листопада 1996 р. N 1345
            НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
      поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
      виробничого середовища на 1996 - 2000 роки
   Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки (далі - Національна
програма) розроблена відповідно до Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ).
   Головною метою  Національної  програми  є  удосконалення
державної системи управління охороною праці, яка сприяла  б
вирішенню  питань  організаційного,  матеріально-технічного,
наукового та правового забезпечення робіт у галузі охорони праці,
запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям
і пожежам.
           I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
   1. Здійснити невідкладні заходи щодо запобігання нещасним
випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.
   1) Розробити та впровадити систему управління охороною праці
на рівні галузі та регіону.
                        Грудень 1997 року;
   2) Надати допомогу підприємствам, установам, організаціям у
розробленні та реалізації систем управління охороною  праці;
створенні комісій з питань охорони праці; перегляді посадових
інструкцій, в  яких  передбачити  обов'язки,  права   та
відповідальність спеціалістів за виконання покладених на них
функцій з питань охорони праці.
                  Січень  -  грудень 1997 року;
    3) Розробити і реалізувати комплекс заходів, спрямованих на
всебічне підвищення ролі безпосередніх  керівників  робіт  у
створенні на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов
праці.
                        Квітень 1997 року;
   4) Завершити комплектування служб охорони праці міністерств,
відомств, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій.
                        Квітень 1997 року;
   5) Організувати щотижневі розгляди стану охорони праці на
підприємствах  і  в  організаціях  за  участю  профспілкових
організацій, працівників органів державного нагляду за охороною
праці, служб охорони праці місцевих органів виконавчої влади.
                  Починаючи з 1 січня 1997 року;
   6) Вжити  необхідних  заходів  щодо  підвищення  впливу
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці та
запобігання  аваріям,  нещасним  випадкам  і  професійним
захворюванням.
                       II квартал 1997 року;
   7) Розробити   правила   поведінки   працюючих   у
вибухопожежонебезпечних виробництвах і виробництвах, пов'язаних із
шкідливими речовинами.
                       I квартал 1997 року;
   8) Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних
заходів, розроблених комісіями з розслідування групових нещасних
випадків та аварій першої категорії, що трапилися за останні
чотири роки.
                         Лютий 1997 року;
   9) Передбачити в колективних договорах і угодах усіх рівнів
вирішення  найважливіших  питань  запобігання  аварійності,
виробничому травматизму і професійній захворюваності.
                 Щорічно, починаючи з 1997 року;
   10) Провести  паспортизацію  санітарно-технічного  стану
підприємств  і  організацій, розробити заходи, спрямовані на
приведення цехів і виробництв, машин, механізмів та  іншого
обладнання у відповідність з вимогами нормативних актів про
охорону праці, вивільнення працюючих із небезпечних та шкідливих
виробництв.
            III квартал 1997 р. - IV квартал 1999 року;
   11) Створити галузеві  і  територіальні  госпрозрахункові
промислово-санітарні лабораторії для надання практичної допомоги
підприємствам і організаціям у проведенні атестації робочих місць
та вирішенні інших питань охорони праці.
                    Січень - грудень 1997 року;
   12) Забезпечити працюючих санітарно-побутовими приміщеннями,
обладнанням та засобами індивідуального захисту згідно з чинними
нормативами.
                   Починаючи з січня 1997 року;
   13) Забезпечити систематичний випуск тематичних інформаційних
листків про обставини, причини та заходи щодо запобігання найбільш
характерним аваріям і нещасним випадкам на підприємствах галузі,
регіону.
                         Січень 1997 року;
   14) Організувати  і  проводити  разом  з  профспілковими
організаціями огляди-конкурси стану охорони праці в галузях та
регіонах.
                             Щорічно;
   15) Передбачати в  галузевих  і  регіональних  програмах
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
проведення семінарів, конференцій, нарад з проблем охорони праці.
                             Щорічно;
   16) Перевидати нормативні акти про охорону праці, які не
плануються для перегляду найближчим часом.
                    Січень - грудень 1997 року.
              Міністерства, відомства, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим,  обласні,
              Київська та  Севастопольська  міські
              державні адміністрації,   а   також
              концерни, корпорації, інші об'єднання
              підприємств, які здійснюють функції з
              управління майном,  що  перебуває  у
              загальнодержавній власності.
   2. Підвищити ефективність державного нагляду та дієвість
нарядної системи з питань охорони праці.
   1) Завершити створення територіальних управлінь в кожній
області і перехід від галузевого до територіально-галузевого
принципу здійснення державного нагляду.
                        Грудень 1997 року;
   2) Провести  перенавчання  і  переатестацію  державних
інспекторів з охорони праці.
               Жовтень 1997 р. - травень 1998 року;
   3) Завершити  створення  експертно-технічних   центрів,
спеціалізованих  лабораторій  для експертизи технічного стану
виробничих будівель, технологічного обладнання та сертифікації
засобів виробництва.
                    Грудень 1997 року - 1 етап,
                друге півріччя 1999 року - 2 етап;
   4) Розробити та затвердити Положення про основні принципи
нарядної системи з питань охорони праці на підприємствах, в
установах, організаціях.
                        Травень 1997 року.
              Держнаглядохоронпраці.
   3. Завершити будівництво і оснащення Національного клінічного
центру на 1000 койко-місць (м.Київ) з відділеннями: опіковим,
спинальної хірургії,  нейрохірургії,  токсикології  тощо.
              МОЗ, Держнаглядохоронпраці,  Мінпром,
              інші міністерства, відомства.
                    Жовтень 1997 року - 1 етап,
                  IV квартал 1999 року - 2 етап.
   4. Розробити та здійснити програму метрологічного, кадрового
та  організаційного  забезпечення атестації робочих місць на
підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми
власності та підпорядкованості за основними видами небезпечних та
шкідливих виробничих факторів.
              МОЗ,       Держнаглядохоронпраці,
              Держстандарт, інші    міністерства,
              відомства, Рада  міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські     державні
              адміністрації, об'єднання підприємств,
              створені за галузевим принципом.
                   Березень 1997 року - 1 етап,
                  III квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   5. Розробити і здійснити заходи, спрямовані на організацію
державної системи сертифікації техніки і технологій щодо їх
безпеки і відповідності вимогам нормативів з охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці,  Держстандарт,
              МОЗ, МВС, інші міністерства, відомства,
              об'єднання підприємств,  створені  за
              галузевим принципом.
                   Вересень 1997 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   6. Завершити створення та матеріально-технічне  оснащення
сертифікаційних,  експертно-технічних  центрів  та лабораторій
охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці,  Держстандарт,
              Мінсільгосппрод.
                        Жовтень 1998 року.
   7. Завершити матеріально-технічне оснащення  Національного
науково-дослідного інституту охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці.
                       Листопад 1997 року.
   8. Провести II та III Українські конференції з охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці, Мінпраці,  МОЗ,
              МВС, Мінекобезпеки, інші міністерства,
              відомства, Рада  міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські     державні
              адміністрації.
                        Жовтень 1997 року,
                        Серпень 2000 року.
    II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
      І КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАСОБАМИ КОНТРОЛЮ
   9. Розробити та реалізувати програму розвитку виробництва
засобів індивідуального захисту працюючих і відповідної наукової
бази на 1997 - 2000 роки, передбачивши створення нових видів
спеціального одягу, спеціального взуття та  інших  запобіжних
              засобів.
              Держнаглядохоронпраці,       інші
              міністерства, відомства.
                    Січень 1997 року - 1 етап,
                  II квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   10. Організувати промислове виробництво фільтруючої тканини
широкого профілю із поліпропілена та інших фільтруючих матеріалів
з використанням вітчизняного та західного сучасного устаткування і
технології для випуску протипилових респіраторів.
              Мінвуглепром,  Держнаглядохоронпраці,
              Мінпром, Мінмашпром, МОЗ.
                       IV квартал 1998 року.
   11. Розробити та налагодити виробництво устаткування для
випробування засобів індивідуального захисту працюючих, в тому
числі з метою їх сертифікації.
              Держнаглядохоронпраці,   Мінмашпром,
              Мінпром, Мінвуглепром,  Держстандарт,
              МОЗ.
                  III квартал 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   12. Розробити  та  налагодити  виробництво  нових систем
колективного захисту працюючих від шкідливих та  небезпечних
виробничих факторів.
              Мінмашпром,          Мінпром,
              Держнаглядохоронпраці,  Мінвуглепром,
              Міносвіти, МОЗ.
                   I квартал 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   13. Розробити технічні засоби для визначення концентрації
небезпечних речовин у виробничому середовищі.
   1) Розробити систему автоматичного контролю і регулювання
концентрації небезпечних та шкідливих речовин у  виробничому
середовищі із застосуванням обчислювальної техніки.
              Мінпром, МОЗ, Академія медичних наук,
              Міносвіти, Держстандарт.
                  III квартал 1998 року - 2 етап;
   2) Розробити і налагодити виробництво первинних аналізаторів
і  портативних  приладів для контролю параметрів повітряного
середовища та мікроклімату на робочих місцях, а також  для
експрес-визначення наявності та концентрації небезпечних газів у
колодязях, приямках, заглиблених і спорожнених місткостях.
              Мінпром,  Держжитлокомунгосп,  МОЗ,
              Академія медичних наук, Держстандарт.
                  II квартал 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   14. Розробити та налагодити виробництво  нових  приладів
контролю та аналізу шкідливих факторів виробничого середовища
(шуму, вібрації, випромінювання), а також приладів для діагностики
стану обладнання підвищеної небезпеки.
              Мінмашпром, Мінпром,     Міносвіти,
              Держстандарт.
                   I квартал 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
        III. НАВЧАННЯ І ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ
           З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   15. Реалізувати Державну програму навчання та підвищення
рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці
на 1996 - 2000 роки.
              Держнаглядохоронпраці,    Міносвіти,
              Мінекономіки, Мінпраці,  МОЗ,  МВС,
              Академія педагогічних   наук,  інші
              міністерства, відомства, місцеві органи
              виконавчої влади та органи місцевого
              самоврядування.
             Січень 1997 - квітень 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   16. Розробити та виготовити електронні тренажери для навчання
працівників, зайнятих на роботах з великим рівнем техногенного
ризику.
              Держнаглядохоронпраці,       інші
              міністерства, відомства.
                    Жовтень 1997 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   17. Розробити та реалізувати програму підготовки спеціалістів
для  проведення  аварійних робіт у різних галузях народного
господарства на 1996 - 2000 роки, передбачивши у ній створення
відповідних тренажерних центрів.
              Держнаглядохоронпраці,  Мінвуглепром,
              Мінпром, Міністерство   з   питань
              надзвичайних ситуацій,  Мінекономіки,
              Міносвіти, Мінфін, інші міністерства,
              відомства.
                   Березень 1997 року - 1 етап,
                  IV квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   18. Створити навчально-методичний та організаційно-дослідний
центр з питань соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
              Держнаглядохоронпраці,    Мінпраці,
              Мінсоцзахист, МОЗ.
                        Грудень 1997 року.
      IV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   19. Розробити та розпочати реалізацію програми інформаційного
забезпечення охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства.
                        Серпень 1997 року.
   20. Впровадити щотижневі теле- і радіопрограми з питань
безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.
              Держнаглядохоронпраці,  Держтелерадіо,
              інші міністерства та відомства, Рада
              міністрів Автономної Республіки Крим,
              обласні, Київська  та Севастопольська
              міські державні адміністрації.
                        Грудень 1996 року.
   21. Організувати випуск знаків безпечності, попереджувальних
плакатів, зошитів, підручників, блокнотів та  інших  засобів
канцелярського та побутового призначення з атрибутними знаками
охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства, об'єднання   підприємств,
              створені за галузевим принципом.
                        Травень 1997 року.
 
      V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
      І РОЗРОБЛЕНЬ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ
          ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА
   22. Створити і впровадити єдину автоматизовану інформаційну
систему з охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства.
                    Січень 1997 року - 1 етап,
                  IV квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   23. Впровадити єдину автоматизовану систему обліку та аналізу
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у народному
господарстві.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства.
                   Вересень 1997 року - 2 етап.
   24. Створити державний банк даних про стан охорони праці на
базі електронно-обчислювальної техніки щодо нормативно-правової та
науково-технічної  інформації,  засобів  захисту  працюючих,
гігієнічних нормативів допустимої концентрації хімічних речовин та
шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища.
              Держнаглядохоронпраці, МОЗ,   Мінюст,
              МВС, Мінпром,        Мінмашпром,
              Мінекобезпеки.
                   Листопад 1997 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   25. Розробити і впровадити систему управління соціальним
страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань з використанням електронно-обчислювальної техніки.
              Держнаглядохоронпраці,    Мінпраці,
              Мінсоцзахист.
                         Липень 1997 року.
   26. Створити головний обчислювальний центр управління єдиною
автоматизованою інформаційною системою та ведення державного банку
даних про стан охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці.
                        Жовтень 1997 року.
   27. Розробити науково обгрунтовану методологію наглядової
діяльності в галузях суспільного виробництва.
              Держнаглядохоронпраці,       МВС,
              Мінекобезпеки, МОЗ.
                        Вересень 1997 року.
   28. Розробити науково обгрунтовані критерії ризику заподіяння
шкоди здоров'ю працюючих та методологію оцінки стану охорони
праці.
   1) Визначити допустимі показники впливу хімічних, фізичних,
біологічних та радіаційних факторів виробничого середовища під час
їх ізольованої та комбінованої дії.
              МОЗ, Національна   академія   наук,
              Академія медичних         наук,
              Держнаглядохоронпраці,    Мінпраці,
              Мінпром, інші міністерства, відомства.
                    Червень 1997 року - 1 етап,
                друге півріччя 1999 року - 2 етап;
   2) Розробити науково обгрунтовані критерії ризику заподіяння
шкоди здоров'ю працюючих внаслідок дії несприятливих факторів
виробничого середовища та технологічного процесу.
              МОЗ, Національна   академія   наук,
              Академія медичних         наук,
              Держнаглядохоронпраці,    Мінпраці,
              Мінпром, Мінвуглепром, Мінсільгосппрод.
                    Жовтень 1998 року - 2 етап;
   3) Опрацювати медичні критерії допустимих термінів роботи
людей в шкідливих умовах, які викликають найбільш тяжкі та
поширені професійні захворювання.
              МОЗ, Держнаглядохоронпраці,  Академія
              медичних наук.
                   Листопад 1997 року - 1 етап,
                  III квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап;
   4) Розробити науково обгрунтовані критерії оцінки втрати
професійної працездатності людей внаслідок виробничих травм та
професійних захворювань.
              МОЗ, Держнаглядохоронпраці,  Академія
              медичних наук.
                      III квартал 1998 року;
   5) Розробити медичні критерії зайнятості людей пенсійного
віку.
              МОЗ, Держнаглядохоронпраці,  Академія
              медичних наук.
                        Листопад 1997 року;
   6) Опрацювати  методику  оцінки  стану охорони праці та
розрахунку збитків внаслідок шкідливих та небезпечних умов праці,
виробничих травм, аварій та професійних захворювань; розробити
принципи економічного управління охороною праці на виробництві.
              Держнаглядохоронпраці, МОЗ,    МВС,
              Мінекономіки, Мінпраці,   Національна
              академія наук, Академія медичних наук.
                    Липень 1997 року - 2 етап,
                друге півріччя 1999 року - 3 етап.
   29. Розробити науково обгрунтовану методологію комплексної
діагностики аварійних ситуацій, попередження техногенних аварій і
типову автоматизовану систему захисту промислових підприємств від
аварій.
   1) Розробити та впровадити типову автоматизовану експертну
систему аналізу та прогнозування небезпечних та аварійних ситуацій
на виробництві та систему управління роботами щодо ліквідації
аварій з використанням обчислювальної техніки.
              Держнаглядохоронпраці,  Мінекобезпеки,
              Мінпром, Мінвуглепром,   Мінмашпром,
              Національна академія наук, Міністерство
              з питань   надзвичайних   ситуацій,
              Мінсільгосппрод.
                   I квартал 1998 року - 2 етап,
                друге півріччя 1999 року - 3 етап;
   2) Реалізувати програми створення спеціальних технічних (у
тому числі робототехнічних) засобів провадження аварійних робіт на
різних виробництвах, а також високоефективних спеціальних засобів
колективного та індивідуального захисту і зв'язку для тих, хто
працює на ліквідації наслідків виробничих аварій.
              Мінмашпром,   Держнаглядохоронпраці,
              Мінпром.
                    Квітень 1997 року - 1 етап,
                  III квартал 1999 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап;
   3) Провести дослідження впливу якостей відвальної маси на
інтенсивність горіння та розробити комплекс заходів щодо безпечної
експлуатації породних відвалів з осередком горіння.
              Мінвуглепром, Держнаглядохоронпраці.
                    Липень 1997 року - 1 етап,
                        1999 рік - 2 етап.
   30. Розробити і розпочати впровадження автоматичної системи
попередження та гасіння пожеж на об'єктах підвищеної небезпеки.
              МВС, Мінвуглепром,   Мінсільгосппрод,
              Мінпром,          Мінмашпром,
              Держнаглядохоронпраці,       інші
              міністерства, відомства.
                     Лютий 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   31. Розробити ефективні безпечні засоби та методи руйнування
гірничих порід та будівельних конструкцій.
              Мінпром, Держнаглядохоронпраці,  інші
              міністерства, відомства.
                       II квартал 1998 року.
   32. Розробити  і  провести на 3 шахтах експериментальну
експлуатацію  автоматизованої  системи  розпізнавання  причин
загазування гірничих виробок до небезпечних концентрацій з метою
прийняття оперативних  оптимальних  рішень  із  застосуванням
обчислювальної техніки для запобігання вибухам метаноповітряної
суміші.
              Мінвуглепром,  Держнаглядохоронпраці,
              Міносвіти.
                    Жовтень 1997 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   33. Розробити  та  розпочати  впровадження  на  шахтах
автоматичної системи контролю пиловибухонебезпечності і захисту
мережі гірничих виробок від вибухів пилу.
              Мінвуглепром, Мінпром.
                  II квартал 1998 року - 2 етап,
                друге півріччя 1999 року - 3 етап.
   34. Розробити показники ергономічної оцінки рівня охорони
праці та підготувати рекомендації щодо врахування вимог ергономіки
й естетики у процесі експлуатації існуючих, проектуванні нових
технологічних процесів і устаткування, проведенні їх експертизи.
              Держнаглядохоронпраці, МОЗ,  Академія
              медичних наук,      Держстандарт,
              Мінсільгосппрод.
                   Листопад 1998 року - 2 етап.
   35. Опрацювати  критерії  оцінки  та  порядок визначення
моральної шкоди від впливу небезпечних і шкідливих умов праці, яка
повинна відшкодовуватись потерпілим на виробництві працівникам
згідно з чинним законодавством про охорону праці.
              Національна академія наук,  Мінпраці,
              МОЗ, МВС,    Держнаглядохоронпраці,
              Мінстат, Мінекономіки, Мінюст.
                        Квітень 1997 року.
   36. Реалізувати програму вивільнення жінок із виробництв,
пов'язаних  з важкою працею та шкідливими умовами, а також
обмеження використання їх праці у нічний час на 1996 - 1998 роки.
              Мінпраці, МОЗ,           МВС,
              Держнаглядохоронпраці,       інші
              міністерства, відомства, Рада міністрів
              Автономної Республіки  Крим, обласні,
              Київська та  Севастопольська  міські
              державні адміністрації.
                             1998 рік.
   37. Розробити і реалізувати комплексну міжгалузеву програму
створення безпечних та комфортних умов праці механізаторів, у тому
числі сучасної конструкції уніфікованих кабін механізаторів.
              Мінсільгосппрод, Мінмашпром,  Мінпром,
              Міносвіти.
                  II квартал 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   38. Розробити заходи щодо створення безтротилових вибухових
речовин  підвищеної  вибухобезпеки,  впровадити технологію їх
приготування за місцем проведення  вибухових  робіт  та  на
заводах-виготівниках.
              Держнаглядохоронпраці,   Мінмашпром,
              Мінпром, інші міністерства, відомства.
                   Березень 1997 року - 1 етап,
                  IV квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   39. Розробити концепцію та заходи безпечного поводження з
вибуховими речовинами.
              Мінмашпром,          Мінпром,
              Держнаглядохоронпраці,       інші
              міністерства, відомства.
                       IV квартал 1998 року.
   40. Створити  безпечні методи розрядження і перероблення
вибухових речовин з виробів військових призначень, що підлягають
конверсії.
              Мінмашпром, Держнаглядохоронпраці.
                  II квартал 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   41. Розробити та розпочати реалізацію програми робіт щодо
боротьби з шумом і вібрацією на виробництві, створення засобів
шумовіброзахисту.
              Мінмашпром,   Держнаглядохоронпраці,
              Мінпром, МОЗ, Академія медичних наук,
              Держстандарт.
                    Травень 1997 року - 1 етап,
                перше півріччя 1999 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   42. Розробити і ввести в дію систему економічних, правових та
організаційних  заходів  впливу  на  всіх  учасників системи
"наука-техніка-виробництво" для виключення можливості створення та
випуску нової техніки з конструктивними недоліками.
              Національна академія наук, Мінмашпром,
              Мінпром, Держнаглядохоронпраці,  МОЗ,
              Мінсільгосппрод.
                     Лютий 1998 року - 1 етап,
                        2000 рік - 2 етап.
   43. Розробити та розпочати реалізацію комплексної цільової
науково-технічної програми робіт з захисту людей від ураження
електричним струмом та підвищення пожежної безпеки в зовнішніх
електричних мережах, житлових та громадських будівлях.
              Держжитлокомунгосп,
              Держнаглядохоронпраці,       інші
              міністерства, відомства.
                   Березень 1997 року - 1 етап,
                  II квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   44. Провести дослідження вибухових явищ вибухонебезпечних
виробництв, визначити критичні умови їх виникнення та розробити
методи  оцінки  наслідків для створення безпечних технологій
виробничих процесів.
              Мінпром, Держнаглядохоронпраці,  інші
              міністерства, відомства.
                    Квітень 1997 року - 1 етап,
                   I квартал 1999 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
    VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   45. Розробити проект Закону України "Про об'єкти підвищеної
небезпеки" та проекти відповідних підзаконних актів.
              Держнаглядохоронпраці,   Мінмашпром,
              Мінпром, Міністерство   з   питань
              надзвичайних ситуацій,  Мінюст,  МОЗ,
              Мінекобезпеки.
                Січень 1997 - грудень 1997 року.
   46. Розробити проекти відповідних нормативних актів до Закону
України "Про державне соціальне страхування від нещасних випадків
на виробництві і професійних захворювань".
              Держнаглядохоронпраці, Мінпраці,  МОЗ,
              Мінекономіки, Мінфін,   Мінсоцзахист,
              Мінюст, Міністерство   з   питань
              надзвичайних ситуацій,  Мінекобезпеки
              разом з Федерацією профспілок України.
                    Січень - грудень 1997 року.
   47. Розробити  проект  Закону  України  щодо безпечності
продукції та проекти відповідних  підзаконних  актів.
              Держнаглядохоронпраці,     Мінпром,
              Мінмашпром, Мінекобезпеки,   Мінюст,
              Держстандарт, МОЗ, Мінсільгосппрод.
              Січень - грудень 1997 року.
   48. Розробити науково-практичний коментар до Закону України
"Про державне соціальне страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань" після його прийняття та
внести відповідні зміни до науково-практичного коментаря до Закону
України "Про охорону праці".
              Держнаглядохоронпраці, МОЗ, МВС, інші
              міністерства, відомства   разом   з
              Федерацією профспілок України.
                        Жовтень 1997 року.
   49. Розробити науково-практичний коментар до "Положення про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах і організаціях".
              Держнаглядохоронпраці, МОЗ,    інші
              міністерства, відомства.
                        Квітень 1997 року.
   50. Розробити нові та переглянути діючі правила, стандарти,
положення, інструкції, методичні вказівки та інші нормативні акти
про охорону праці, разом з цим забезпечити перехід від галузевих
правил безпеки до правил за технологічними процесами і видами
робіт.
              Держнаглядохоронпраці, МОЗ,    МВС,
              Мінекобезпеки, Держстандарт,    інші
              міністерства, відомства.
                Перше півріччя 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
   51. Розробити типові положення про управління охороною праці
на  галузевому,  регіональному  та  виробничому  рівнях  для
підприємств, установ, організацій всіх форм власності, видів
діяльності.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства, Рада  міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська   міські  державні
              адміністрації.
                        Квітень 1997 року.
   52. Визначити порядок проведення атестації робочих місць на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці.
              Мінпраці,       МОЗ,     МВС,
              Держнаглядохоронпраці,  Мінекобезпеки,
              Мінюст.
                        Травень 1997 року.
   53. Підготувати  пропозиції  про приведення законодавства
України стосовно використання праці жінок у нічний  час  у
відповідність з положеннями документів Міжнародної організації
праці.
              Мінпраці, МОЗ, Академія медичних наук,
              МВС, Держнаглядохоронпраці, Мінюст.
                         Лютий 1997 року.
   54. Розробити   нормативно-методичні   документи   щодо
встановлення причинного зв'язку виникнення захворювань залежно від
умов праці.
              МОЗ, Академія    медичних   наук,
              Держнаглядохоронпраці.
                        Квітень 1997 року.
   55. Розробити державний реєстр професійних захворювань.
              МОЗ, Академія   медичних    наук,
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства.
                        Серпень 1997 року.
   56. Привести  перелік  токсичних  хімічних  речовин, які
використовуються в Україні, у  відповідність  з  міжнародним
реєстром.
              МОЗ, Академія медичних наук, Мінпром,
              Мінмашпром, Держнаглядохоронпраці.
                        Листопад 1997 року.
   57. Переглянути діючу систему надання пільг та компенсацій за
шкідливі умови праці та внести відповідні пропозиції до Кабінету
Міністрів України.
              Мінпраці,      МОЗ,      МВС,
              Держнаглядохоронпраці,     Мінюст,
              міністерства, відомства.
                        Жовтень 1997 року.
   VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   58. Розробити програму дій щодо вивчення досвіду зарубіжних
країн з питань управління охороною праці, створення безпечних і
нешкідливих умов виробництва, наукової, нормотворчої та наглядової
діяльності, участі  у  діяльності  міжнародних  організацій,
проведенні міжнародних семінарів, нарад, виставок тощо.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства, Рада міністрів  Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські     державні
              адміністрації.
                   Починаючи з грудня 1996 року.
   59. Встановити   постійні   ділові   зв'язки   між
Науково-інформаційним    центром   з   охорони   праці
Держнаглядохоронпраці та Міжнародним інформаційним центром  з
охорони праці Міжнародної організації праці, забезпечити поширення
науково-технічної інформації з цього питання.
              Держнаглядохоронпраці.
                             1997 рік.
   60. Відповідно  до  угод  про  співробітництво  між
Держнаглядохоронпраці  і  Федеральним  Міністерством праці та
соціального забезпечення Федеративної Республіки Німеччина від 9
лютого 1995 р. та 22 травня 1996 р. завершити в м. Києві створення
українсько-німецького модельного  Центру  охорони  праці  з
реконструкцією комплексу його споруд.
              Держнаглядохоронпраці.
                        Листопад 1997 року.
   61. Організувати проведення підвищення кваліфікації фахівців
з питань охорони праці.
              Держнаглядохоронпраці,  міністерства,
              відомства, Рада міністрів  Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські     державні
              адміністрації.
                             Постійно.
   62. Розробити пропозиції щодо приєднання України до конвенцій
Міжнародної організації праці, що визначають основні положення у
сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та подати
їх Кабінету Міністрів України.
              Держнаглядохоронпраці,  МОЗ,   МВС,
              Мінюст.
                        Червень 1997 року.
   63. Розробити і здійснити комплекс заходів, що забезпечать
перегляд законодавства та нормативних актів України з питань
безпеки, гігієни праці та виробничого  середовища  з  метою
урахування  вимог  нормативних  актів  Європейського  Союзу.
              Держнаглядохоронпраці,   МОЗ,  МВС,
              Мінюст,   Держстандарт,     інші
              міністерства, відомства.
                  Березень 1997 року - 1 етап,
                  II квартал 1998 року - 2 етап,
                        2000 рік - 3 етап.
       VIII. ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
   Фінансування Національної програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки
передбачається переважно за рахунок коштів Державного, галузевих,
регіональних фондів охорони праці  і  фондів  охорони праці
підприємств. За рахунок Державного бюджету фінансуються найбільш
важливі наукові дослідження у межах коштів, передбачених для
виконання цієї Програми.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка