Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок визначення уповноважених організацій для здійснення поставок в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво у 1996 році від 20.08.96 р.


 
      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
            І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 678-а від 14.10.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 листопада 1996 р.
 vd961014 vn678-а           за N 661/1686
 
     Про Порядок визначення уповноважених організацій
     для здійснення поставок в рамках Угоди між Урядом
     України  і Урядом Російської  Федерації  про
     торговельно-економічне      співробітництво
          у 1996 році від 20.08.96 р.
 
   На виконання статті другої Угоди між Урядом України і Урядом
Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво у
1996 році від 20.08.96 р. та пункту 13 Першочергових заходів щодо
подальшого розвитку економічного співробітництва з Російською
Федерацією (Протокольне рішення Президії  Кабінету  Міністрів
України від 30 вересня 1996 року), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   - Порядок визначення уповноважених організацій для здійснення
поставок в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про торговельно-економічне співробітництво у 1996 році
(додається);
   - склад комісії по визначенню уповноважених організацій до
здійснення поставок в рамках Угоди між Урядом України і Урядом
Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво у
1996 році (додаток N 1 до цього наказу).
   2. Покласти  обов'язки  щодо  проведення  попереднього
опрацювання матеріалів, що подаються до МЗЕЗторгу суб'єктами
підприємницької  діяльності з питань залучення до здійснення
поставок товарів в рамках Угоди між Урядом України і Урядом
Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво у
1996 році від  20.08.96  р.  на  управління  двостороннього
економічного  співробітництва  з  Російською   Федерацією
(Самодуров О.С.) разом з Головним управлінням з питань зовнішньої
торгівлі     (Вислоух О.В.),    юридичним   управлінням
(Сервінський А.Ю.), управлінням ринкової кон'юнктури та цінової
інформації  (Кліточенко Т.М.),  валютно-кредитним  управлінням
(Кузьмінський  Ю.А.), управлінням експортно-імпортного контролю
(Уваров В.В.) відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.
   3. Управлінню контрактного обліку та нетарифного регулювання
(Андріящук В.В.) після визначення уповноважених організацій до
здійснення поставок в рамках Угоди між Урядом України і Урядом
Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво у
1996 році, забезпечувати реєстрацію наряд-замовлень та фондових
сповіщень у порядку,  передбаченому  наказом  МЗЕЗторгу  від
24.02.95 р. N 27 ( z0052-95 ) "Про порядок здійснення обліку
експортно-імпортних  операцій,  предметом  яких  є  виконання
зобов'язань відповідно до міжнародних  договорів  України  про
торговельно-економічне  співробітництво",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 3 березня 1995 року за 52/588.
   4. Юридичному  управлінню  (Сервінський А.Ю.) забезпечити
реєстрацію цього наказу в установлений законодавством термін у
Міністерстві юстиції України.
   5. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у газеті "Урядовий кур'єр"
після його державної реєстрації та довести до відома регіональних
управлінь ЗЕЗ.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника міністра Гладуша В.Д.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
                       Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 14.10.96 р. N 678-а
 
               Порядок
     визначення  уповноважених  організацій   для
     здійснення поставок в рамках Угоди між Урядом
     України  і  Урядом  Російської  Федерації про
     торговельно-економічне співробітництво у 1996 році
   Цей Порядок  стосується процедури проведення у МЗЕЗторзі
попереднього розгляду матеріалів та надання пропозицій Кабінету
Міністрів  України  про  залучення  суб'єктів підприємницької
діяльності України до здійснення поставок в рамках Угоди між
Урядом  України  і  Урядом  Російської  Федерації  про
торговельно-економічне співробітництво у 1996 році від 20.08.96 р.
(надалі - Угоди).
   1. Суб'єкти підприємницької діяльності України, маючи на меті
бути залученими до здійснення поставок в рамках Угоди (далі -
Організація)  подають  до  Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України такі документи:
   1.1. Лист-звернення довільної форми з короткою довідкою про
господарську діяльність Організації  (дата  утворення,  місце
реєстрації,  юридичний  статус,  спеціалізація, фінансовий та
майновий  стан,  кредитоспроможність,  наявність  та  розмір
заборгованостей і хід їх погашення, оборот за групами товарів та
чистий прибуток за звітний період, географічний та вартісний
розподіл експорту за звітний період, досвід роботи по виконанню
міжурядових угод, чисельність службовців та матеріально-технічне
забезпечення).
   До листа-звернення додаються такі документи:
   - довідку банку про фінансовий стан Організації;
   - довідки банків про наявність непогашених кредитів, графік і
фактичний стан їх погашення;
   - довідку податкової інспекції про стан сплати податків.
   1.2. Копії зареєстрованих в установленому порядку установчих
документів.
   1.3. Контракт  або  протокол  про  наміри, підписаний з
Федеральною контрактною корпорацією "Росконтракт"  або  іншою
уповноваженою Російською Стороною організацією, з визначенням
обсягів та номенклатури поставок.
   Відповідальність за достовірність поданих документів несе
керівництво Організації.
   Документи подаються до управління двостороннього економічного
співробітництва з Російською Федерацією, яке здійснює їх попередню
перевірку на комплектність, правильність оформлення тощо і, в разі
відсутності зауважень, приймає їх.
   2. Термін розгляду документів та внесення пропозицій щодо
залучення Організації до здійснення поставок (розрахунків) в
рамках Угоди - 15 робочих днів починаючи з дня, наступного після
прийняття документів.
   3. Управління двостороннього економічного співробітництва з
Російською  Федерацією  направляє  матеріали  для  проведення
попередньої експертизи до Головного управління з питань зовнішньої
торгівлі, юридичного управління, управління ринкової кон'юнктури
та цінової інформації, валютно-кредитного управління, управління
експортно-імпортного контролю, а при необхідності - до інших
управлінь, які в межах своєї компетенції готують зауваження і
висновки  та  в  письмовому  вигляді  подають їх управлінню
двостороннього  економічного  співробітництва  з  Російською
Федерацією.
   При цьому вищезазначені управління згідно з цим Порядком та в
межах своєї компетенції здійснюють розгляд матеріалів з таких
питань:
   - Головне управління з питань зовнішньої торгівлі разом з
валютно-кредитним управлінням розглядає подані матеріали щодо
відповідності механізму розрахунків чинному законодавству України
та надає висновки про можливість виконання Організацією взятих на
себе зобов'язань;
   - управління ринкової кон'юнктури та цінової  інформації
розглядає подані матеріали на предмет відповідності контрактних
цін індикативним цінам та умовам здійснення поставок;
   - юридичне  управління  здійснює  експертизу  зазначених
матеріалів на відповідність їх чинному законодавству України та
міжнародним правовим нормам;
   - управління  експортно-імпортного  контролю  перевіряє
матеріали щодо відсутності застосування до Організації санкцій
згідно з статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
   4. Управління двостороннього економічного співробітництва з
Російською Федерацією координує вищевказану роботу, узагальнює
отримані від управлінь зауваження і висновки подає на розгляд
Комісії по розгляду матеріалів щодо визначення уповноважених
організацій до здійснення поставок в рамках Угоди (надалі -
Комісія).
   Комісія складається з 8 членів - працівників Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
   Комісія на своєму засіданні розглядає представлені матеріали
з зауваженнями і висновками управлінь та, шляхом голосування,
простою більшістю голосів від загального складу її членів, робить
відповідний висновок, який у формі листа за підписом Голови
Комісії направляється для погодження у Кабінет Міністрів України.
Оригінал погодженого у Кабінеті Міністрів України листа видається
заявникові, а копія залишається у МЗЕЗторзі України.
   Засідання Комісії  вважаються  правомочними  за  умови
присутності на ньому не менше двох третин від загального складу її
членів  і  оформлюються  протоколами,  що підписуються всіма
присутніми членами Комісії.
   Документи, які прийняті до розгляду Комісії, не повертаються.
   5. Організації, уповноважені до здійснення поставок в рамках
Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про
торговельно-економічне співробітництво у 1996 році, щомісяця, до
10-го числа місяця, наступного за звітним, подають МЗЕЗторгу
докладну інформацію про здійснені товарні поставки та їх залік
російською стороною.
   6. У розгляді документів, поданих Організацією, може бути
відмовлено, якщо:
   - подається неповний комплект документів, передбачених п.1
цього Порядку, або документи оформлені неналежним чином;
   - до Організації застосовано санкції згідно з статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
   - Організація визнана банкрутом, або стосовно неї порушено
справу про банкрутство;
   - Організація ліквідується.
                       Додаток N 1
                    до наказу МЗЕЗторгу України
                    від 14.10.96 р. N 678а
             Склад Комісії
    по розгляду матеріалів щодо визначення уповноважених
    організацій до здійснення поставок в рамках Угоди
    між Урядом України і Урядом Російської Федерації
    про  торговельно-економічне  співробітництво  у
          1996 році від 20.08.96 р.
   Гладуш В.Д.      Перший заступник міністра, Голова
              комісії
   Самодуров О.С.     начальник управління двостороннього
              економічного співробітництва з
              Російською Федерацією, заступник
              Голови комісії
   Члени комісії:
   Вислоух О.В.      начальник Головного управління з
              питань зовнішньої торгівлі
   Сервінський А.Ю.    начальник юридичного управління
   Уваров В.В.      начальник управління
              експортно-імпортного контролю
   Кліточенко Т.М.    начальник управління ринкової
              кон'юнктури ринку та цінової
              інформації
   Кузьмінський Ю.А.   начальник валютно-кредитного
              управління
   Главацький В.О.    начальник економічного управління
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка