Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення


          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 83/331 від 21.10.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 листопада 1996 р.
 vd961021 vn83/331          за N 656/1681
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
                       та соцполітики
     N 53/59 ( z0345-01 ) від 13.02.2001 )
     Про внесення змін і доповнень до Положення про
     організацію професійної підготовки, підвищення
     кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних
        працівників і незайнятого населення
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 березня 1996 р. N 235-р ( 235-96-р ), Н А К А З У Є М О:
   1. Внести зміни і доповнення до Положення про організацію
професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки
вивільнюваних працівників і незайнятого населення, затвердженого
наказом Мінпраці та Міносвіти від 30.06.94 N 36/206 ( z0156-94 )
(додаються).
 
 Міністр праці                  М.П.Білоблоцький
 
 Міністр освіти                  М.З.Згуровський
 
                      Затверджено
                наказом Міністерства праці України
                та Міністерства освіти України від
                21.10 1996 р. N 83/331
            Зміни та доповнення
   до Положення про організацію професійної підготовки,
   підвищення кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних
     працівників і незайнятого населення ( z0156-94 )
   1. У розділі 1:
   1) у пункті 1.2. слова "учбових центрах" замінити словами
"навчальних закладах";
   2) доповнити пунктом 1.5. у такій редакції:
   "1.5. Професійне  навчання  вивільнюваних  працівників  і
незайнятого  населення  здійснюється  відповідно до державних
стандартів освіти  за  переліками  професій  для  підготовки
кваліфікованих робітників та напрямами підготовки фахівців з вищою
освітою, іншими нормативно-правовими актами, затвердженими  в
установленому порядку";
   3) пункти 1.5.-1.8. вважати відповідно пунктами 1.6.-1.9.;
   4) у третьому абзаці п.1.6. слова "у випадках, передбачених
статтею 24 Закону України "Про зайнятість населення" вилучити;
   5) пункти 1.8. і 1.9. викласти у такій редакції:
   "1.8. Громадянам під час професійного навчання виплачується
стипендія відповідно до законодавства України про зайнятість
населення.
   1.9. Навчальні заклади державної служби зайнятості здійснюють
на договірних умовах підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ, а
також приватних осіб."
   2. У розділі 2:
   1) у пункті 2.1. слова "учбові центри" замінити словами
"центри організації професійного навчання незайнятого населення";
   2) абзац п'ятий пункту 2.2. викласти у такій редакції:
   "забезпечує центри зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласні,  міст  Києва  та  Севастополя,  центри  організації
професійного навчання незайнятого населення та навчальні заклади
державної служби зайнятості необхідними нормативними, методичними
та іншими матеріалами.";
   3) пункт 2.3. викласти у такій редакції:
   "2.3. Міністерство освіти України:
   розробляє державні стандарти освіти, які встановлюють вимоги
до змісту, обсягу і рівня освітньої і фахової підготовки в галузі
професійного навчання незайнятого населення;
   здійснює навчально-методичне  керівництво,  контроль  за
дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування
навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання незайнятого
населення;
   забезпечує випуск  підручників,  посібників,  методичної
літератури для навчання незайнятого населення;
   проводить в підвідомчих навчальних закладах перепідготовку та
підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, які залучаються для
професійного навчання незайнятого населення, та організовує їх
атестацію";
   4) абзац третій пункту 2.4. викласти у такій редакції:
   "здійснюють керівництво та фінансове забезпечення діяльності
підвідомчих центрів організації професійного навчання незайнятого
населення,  навчальних  закладів державної служби зайнятості,
центрів профорієнтації, районних та міських центрів зайнятості з
питань організації професійного навчання незайнятого населення";
   5) у пункті 2.5.:
   абзац перший викласти у такій редакції:
   "Безпосередньо організацію    професійного    навчання
вивільнюваних  працівників і незайнятого населення в регіоні
проводять центри організації професійного навчання незайнятого
населення, діяльність яких здійснюється відповідно до Положення
про центр організації професійного навчання незайнятого населення
державної служби зайнятості ( z0205-96 ), або, в  разі  їх
відсутності,  центри  зайнятості  Автономної Республіки Крим,
обласні, міст Києва та Севастополя.";
   в абзаці другому слова "та інших категорій  працівників
державної служби зайнятості" вилучити;
   в абзаці третьому слова "учбові центри" замінити словами
"центри організації професійного навчання незайнятого населення";
   6) абзац другий пункту 2.6. викласти у такій редакції:
   "визначають поточну та перспективну потребу в кадрах за
професіями та спеціальностями і на цій основі здійснюють практичну
роботу з відбору та направлення громадян на професійне навчання;"
   3. У розділі 3:
   1) у пункті 3.5.:
   абзаци перший і другий викласти у такій редакції:
   "Професійне навчання незайнятого населення  з  робітничих
професій проводиться згідно з навчальними планами і програмами, що
розробляються  і  затверджуються  навчальними   закладами,
підприємствами, організаціями та установами відповідно до типових
навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і
Міністерством  праці, та погоджуються з центрами організації
професійного навчання незайнятого населення або, в разі  їх
відсутності,  центрами зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласними, міст Києва та Севастополя.
   Навчальні плани і програми для перепідготовки фахівців з
вищою освітою із числа незайнятого  населення  розробляються
навчальними закладами на основі освітньо-професійних  програм,
затверджених  Міносвіти  або  відповідними  міністерствами та
відомствами за погодженням з Міносвіти. Розроблені навчальні плани
і програми перепідготовки громадян з вищою освітою за направленням
державної служби зайнятості попередньо погоджуються з Державним
центром зайнятості Мінпраці.";
   в абзаці третьому:
   після слів  "розробляються"  доповнити   словами   "і
затверджуються";  слова  "або за дорученням обласного центру
зайнятості з районними (міськими) центрами зайнятості" вилучити;
   абзац четвертий вилучити;
   абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;
   2) в абзаці п'ятому пункту 3.6. слова "за погодженням з
підприємствами, на яких будуть працевлаштовані робітники, але"
вилучити;
   3) пункт 3.7. викласти у такій редакції:
   "3.7. Термін  перепідготовки  громадян  з  вищою освітою
установлюється до одного року. В окремих випадках цей термін може
бути  продовжений  Державним  центром зайнятості Мінпраці за
погодженням з Міносвіти до півтора року.
   Тривалість часу на перепідготовку незайнятих громадян з вищою
освітою установлюється для молодших спеціалістів - не менше 850
аудиторних годин, спеціалістів - не менше 1200;
   перепідготовка забезпечує одержання нової спеціальності та
кваліфікації на основі раніше набутої у закладі освіти;
   спеціаліст    може   бути   перепідготовлений   за
освітньо-кваліфікаційними рівнями   спеціаліста,   молодшого
спеціаліста; молодший спеціаліст - за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста.
   Тривалість підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою
установлюється з урахуванням мети і складності навчання, категорії
і професійної кваліфікації слухачів: короткострокове від 20 до 72
годин, довгострокове - від 72 до 432."
   4) в абзаці першому пункту 3.8. слова "обласним" і "або за
його дорученням місцевим центром зайнятості" вилучити;
   5) абзац другий пункту 3.10. викласти у такій редакції:
   "Фахівцям з вищою освітою, які пройшли перепідготовку на
відповідних факультетах при вищих навчальних закладах, видається
диплом про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації, а які
пройшли  підвищення  кваліфікації  -  відповідне  свідоцтво
(посвідчення), зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів
України.";
   6) пункт 3.12. викласти у такій редакції:
   "3.12. Період професійного навчання громадянина зараховується
в його трудовий стаж. Відповідний запис вноситься до трудової
книжки  навчальним  закладом  (підприємством,  організацією,
установою) в установленому порядку";
   7) у пункті 3.14. слова "учбовими центрами або" вилучити;
   8) у пункті 3.15. слово "Обласні" вилучити;
   9) у пункті 3.16. після слів "органи служби зайнятості"
доповнити словами "освіти та навчальні заклади" і далі за текстом.
   4. У розділі 4:
   1) пункт 4.2. доповнити новим (другим) абзацом у такій
редакції:
   "При професійному навчанні незайнятих громадян (терміном до 3
місяців) за професіями народних промислів та ремесел можливе
проведення занять теоретичного та виробничого навчання однією
особою із числа висококваліфікованих робітників та спеціалістів";
   2) у пункті 4.4. після слів "підвищення кваліфікації"  слова
"за програмою, що розробляється Міністерством праці України та
Міністерством освіти України." замінити словами "та атестацію, що
організовується Міносвіти."
   5. У розділі 5:
   1) у пункті 5.1.:
   абзац четвертий викласти у такій редакції:
   "виплату громадянам  стипендії  в  період  професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в розмірах,
передбачених законодавством України про зайнятість населення";
   в абзаці восьмому у кінці речення після слів "незайнятого
населення"  доповнити  словами  "відповідно  до  чинного
законодавства";
   2) пункти 5.3., 5.4., 5.5. вилучити.
   6. У тексті Положення (в абзаці другому пункту 2.5., абзаці
третьому пункту 3.5., абзаці першому пункту 3.8., пунктах 3.11. і
3.15.) слова "учбові центри державної служби зайнятості" в усіх
відмінках  замінити  відповідно  словами  "центри організації
професійного навчання незайнятого населення або, в разі  їх
відсутності,  центри  зайнятості  Автономної Республіки Крим,
обласні, міст Києва та Севастополя".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка